GHIDUL PETIŢIONARULUI CARE SE ADRESEAZĂ CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Read Time4 Minute, 53 Second

1. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Rol si atributii. 

CSM are rolul de garant al independenţei justiţiei (art. 133 alin. 1 din Constituţia României, republicată)

Atribuţiile sale principale, menţionate în Constituţie, sunt:

 • propune Preşedintelui României numirea în funcţie a judecătorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor stagiari (aceştia fiind numiţi de CSM), în condiţiile legii;
 • îndeplineşte rolul de instanţă de judecată, prin secţiile sale, în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organică;
 • îndeplineşte si alte atribuţii stabilite prin legea sa organică, în realizarea rolului său de garant al independenţei justiţiei.

Aceste alte atribuţii sunt prevăzute în art. 30-50 din Legea nr. 317/2004 privind CSM:

 • atribuţii generale:
 1. apără judecătorii si procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independenţa sau imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea;
 2. apără reputaţia profesională a judecătorilor si procurorilor;
 3. asigură respectarea legii şi a criteriilor de competenţă şi etică profesională în desfăşurarea carierei profesionale a judecătorilor si procurorilor;
 4. întocmeşte si păstrează dosarele profesionale ale judecătorilor si procurorilor;
 5. coordonează activitatea Institutului Naţional al Magistraturii si a Şcolii Naţionale de Grefieri.
 • atribuţii ale Plenului, respectiv ale secţiilor CSM, referitoare la:
 1. cariera judecătorilor şi procurorilor;
 2. admiterea în magistratură, evaluarea, formarea si examenele judecătorilor si procurorilor;
 3. organizarea si funcţionarea instanţelor si a parchetelor.

 

II. Cine se poate adresa CSM?

 

 

 

 • Orice persoană poate sesiza CSM (art.97 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor).

 

III. Pentru ce vă puteţi adresa CSM?

 

 

 

 

 • CSM poate examina activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justiţiabilii ori săvârşirea de către aceştia a unor abateri disciplinare.

 

DE REŢINUT! Consiliul îndeplineşte, prin secţiile sale, rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor. Aceştia răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum şi pentru faptele care afectează prestigiul justiţiei. Abaterile disciplinare, sancţiunile disciplinare şi procedura disciplinară sunt reglementate în art. 98-101 din Legea nr. 303/2004 şi art. 44-50 din Legea nr. 317/2004 [descarcă]

CSM nu cercetează aceste aspecte decât dacă este sesizat de comisia de disciplină a CSM, alcătuită din inspectori judiciari. Prin urmare, plângerea împotriva unui magistrat pentru comiterea unei abateri disciplinare va fi adresată sau îndreptată către Inspecţia Judiciară.                

                                                                                           Detalii pe site-ul www.inspectiajudiciara.ro.

IV. Ce nu poate face CSM:

        

 

         În procedura de soluţionare a petiţiilor sau plângerilor, CSM:

 • NU POATE interveni în dosarele aflate pe rolul instanţelor sau mparchetelor;
 • NU POATE pune în discuţie soluţiile pronunţate prin hotărârile judecătoreşti, care sunt supuse căilor legale de atac;
 • NU POATE pune în discuţie măsurile dispuse de procurori;
 • NU POATE încălca principiul independenţei judecătorilor şi cel al autorităţii de lucru judecat;
 • NU POATE efectua acte de urmărire penală;
 • NU POATE desfiinţa o hotărâre judecătorească, nu poate exercita, în numele vreuneia din părţi, o cale de atac şi nu poate dispune rejudecarea, repunerea pe rol a cauzelor sau strămutarea acestora;
 • NU POATE acorda asistenţă juridică.
V. Cum vă puteţi adresa CSM?

 

 • direct CSM, printr-o petiţie formulată în scris. Aceasta trebuie să cuprindă:
 • datele de identificare ale petiţionarului;
 • descrierea faptelor reclamate;
 • data şi semnătura petiţionarului.

ACCES FORMULAR

Petiţia trebuie transmisă:

 • prin poştă, la adresa: Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6;

sau

sau

 • la Registratura generală a instituţiei, din Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6.
 • în cadrul audienţei acordate conform programului săptămânal de audienţe, de luni până vineri, între orele 10,00 – 14,00. Audienţele sunt acordate de consilierii juridici din cadrul Biroului relaţii cu publicul. Înscrierile în audienţă se fac direct la sediul Consiliului, din Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6. CSM nu poate pune în discuţie, în cadrul audienţelor, soluţiile pronunţate prin hotărârile judecătoreşti, şi nici măsurile dispuse sau soluţiile adoptate de procurori.
 • prin conducătorii instanţelor ori parchetelor.

DE REŢINUT! Formularea unor petiţii care conţin acuzaţii cu rea-credinţă şi vădit nefundamentate la adresa magistraţilor poate atrage răspunderea penală a petentului. Formularea unor acuzaţii jignitoare la adresa lor poate atrage răspunderea civilă a petentului.

 

VI. In cât timp veţi primi răspuns?

 

 

 

 • Pentru petiţiile adresate CSM veţi primi răspuns în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei.

 

VII. Competenţa altor instituţii:

Pentru urgentarea procesării petiţiei dvs., înainte de a vă adresa CSM verificaţi dacă sesizarea/cererea nu este de competenţa altor instituţii, după cum urmează:

 

 • formularea de apărări, cereri, concluzii, excepţii, căi de atac: instanţa pe rolul căreia se află înregistrat dosarul;
 • depunerea de plângeri penale: parchetul;
 • formularea plângerii împotriva măsurilor adoptate de procuror, altele decât soluţiile acestora: conducătorul parchetului;
 • formularea plângerii împotriva soluţiei adoptate de procuror: conducătorul parchetului, apoi eventual instanţa de judecată;
 • exprimarea de nemulţumiri cu privire la aspecte de natură administrativă din cadrul instanţelor şi parchetelor: conducerea instanţei sau parchetului respectiv;
 • solicitarea de consultanţă juridică: avocat;
 • reclamarea unor abateri sau exprimarea nemulţumirilor cu privire la:
  • personalul auxiliar din cadrul instanţelor şi parchetelor: preşedintele curţii de apel sau parchetului de pe lângă acestea;
  • avocaţi: baroul în care este înscris avocatul contestat, Uniunea Naţională a Barourilor din România;
  • notari publici: Uniunea Notarilor Publici din România, Ministerul Justiţiei;
  • experţi judiciari, experţi criminalişti, personalul Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor: Ministerul Justiţiei;
  • executori judecătoreşti: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Ministerul Justiţiei.
VIII. Legislaţia incidentă:

 

 

 

 • Constituţia României, republicată;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002;
 • Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, modificată şi completată ;
 • Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, modificată şi completată;
 • Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, modificată şi completată;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii (Hotărârea Plenului CSM nr. 326 din data de 24 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare)

Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii

By

Robert Williams

Editor in Chief

News24.7WorldPress

 

 

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: