Raportul de activitate al Inspectiei Judiciare pe 2014

Read Time169 Minute, 20 Second

CUPRINS

CAPITOLUL I. EVOLUŢIA INSPECŢIEI JUDICIARE. CONSOLIDAREA INDEPENDENŢIEI ŞI AUTONOMIEI FUNCŢIONALE, GARANŢIE A REFORMEI SISTEMULUI JUDICIAR pag. 1
 
CAPITOLUL II. ACTIVITATEA INSPECȚIEI JUDICIARE pag. 3
 
1. Aspecte generale pag. 3
 
2. Activitatea Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători pag. 6
2.1.Soluţionarea sesizărilor adresate Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători pag. 6
2.2.Soluţionarea sesizărilor din oficiu pag. 7
2.3. Activitatea de control pag. 8
2.4. Activitatea în materie disciplinară pag. 17
2.5. Soluţionarea cererilor privind apărarea independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale pag. 18
2.6. Încălcarea normelor Codului deontologic pag. 19
2.7. Verificări privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie de către candidaţii înscrişi la funcţia de inspector şi verificări privind conduita, deontologia şi integritatea candidaţilor la funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pag. 19
 
3. Activitatea Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori pag. 20
3.1.Soluţionarea sesizărilor adresate Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori pag. 20
3.2.Soluţionarea sesizărilor din oficiu pag. 20
3.3. Activitatea de control pag. 21
3.4. Activitatea în materie disciplinară pag. 27
3.5. Soluţionarea cererilor privind apărarea independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale pag. 28
3.6.Încălcarea Codului deontologic pag. 29
3.7. Verificări privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie de către candidaţii înscrişi la funcţia de inspector şi verificări privind conduita, deontologia şi integritatea candidaţilor la funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pag. 29
4. Activitatea Biroului de informare publică şi relaţii cu mass-media pag. 30
 
5. Activitatea Compartimentului IT

 

6. Activitatea Direcţiei sinteze, contencios şi registratură

6.1 Structură şi activitate

6.2.Pregătire profesională

 

7. Activitatea Direcţiei economică şi administrativ                                  

 

pag. 30

pag. 31

pag. 31

pag. 34

pag. 34

CONCLUZII pag. 36


 

CAPITOLUL I.

EVOLUŢIA INSPECŢIEI JUDICIARE. CONSOLIDAREA INDEPENDENŢIEI ŞI AUTONOMIEI FUNCŢIONALE, GARANŢIE A REFORMEI SISTEMULUI JUDICIAR

 

 • Direcţiile de acţiune

În contextul reformei de ansamblu a sistemului judiciar Inspecţia Judiciară a suferit modificări de substanţă ce au condus la reorganizarea şi consacrarea autonomiei funcţionale a instituţiei, având rolul de a contribui la îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie, a eficienţei şi eficacităţii sistemului judiciar, prin intermediul unor verificări independente şi de evaluare a activităţii acestuia.

În anul 2014, evoluţia Inspecţiei Judiciare s-a circumscris necesităţii de a consolida o instituţie de control credibilă şi eficientă, care să ofere garanţiile de independenţă şi de imparţialitate prin întreaga activitate desfășurată de inspectorii judiciari.

Aşa cum rezultă din conținutul rapoartelor de evaluare realizate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, urmare a monitorizării permanente a evoluției sistemului judiciar și nu numai, rolul şi progresele Inspecţiei Judiciare au fost importante pentru sistemul judiciar românesc.

Astfel, dacă prin Raportul din anul 2012 Comisia a solicitat consolidarea capacităţii şi performanţei Inspecţiei Judiciare atât pentru a asigura răspunderea judiciară în cursul instrumentării cazurilor individuale, cât şi pentru a promova eficacitatea, consecvenţa şi bunele practici ale sistemului judiciar prin intermediul revizuirii periodice a practicilor la toate nivelurile sistemului judiciar, ulterior, progresele constante ale instituţiei noastre au fost remarcate și menționate în rapoartele tehnice din anul 2013 „..noul cadru juridic a permis acestei instituţii să îşi atingă obiectivele cu mai multă eficacitate”, respectiv, din anul 2015 în care se menţionează despre Inspecţia Judiciară că: „a reuşit să reducă durata investigaţiilor”, „s-a impus ca principal organism care desfăşoară anchete în cazurile de abateri disciplinare” are în prezent posibilitatea de a se concentra din nou asupra unor anchete disciplinare mai precise, rapide şi proactive şi de a îndeplini o funcţie consultativă mai importantă cu privire la deficienţele legate de organizarea, procedurile şi practica judiciară”.

În acest sens, confirmarea realizării de către instituția noastră a unui nivel de performanţă dezirabil îl constituie și faptul că în ultimul raport al Comisiei Europene organizarea şi activitatea Inspecţiei Judiciare nu mai prezintă obiectul unor observații sau analize critice ceea ce, în opinia noastră, semnifică o recunoaştere implicită a progreselor instituţiei şi a efortului constant, profesionist şi dedicat al inspectorilor judiciari.

Pentru realizarea scopului instituţional, acela de a contribui la asigurarea furnizării unor servicii judiciare corecte, rapide şi efective, în concordanţă cu dispoziţiile legale, respectul faţă de drepturile omului şi independenţa şi imparţialitatea sistemului judiciar, Inspecţia Judiciară şi-a asumat 2 direcţii principalele de acţiune în anul 2014: consolidarea autonomiei funcţionale şi eficientizarea activităţii.

 • Consolidarea autonomiei Inspecţiei Judiciare a presupus şi în anul 2014 realizarea unor demersuri în vederea actualizării actelor normative care reglementează activitatea instituţiei, asigurării resurselor umane și a funcționalității instituției prin reorganizarea compartimentelor precum şi a transparenţei activităţii instituţiei.

Astfel, implementarea politicii de personal stabilite prin proiectul managerial a impus continuarea procedurilor de selectare a personalului, urmare a desfăşurării concursurilor organizate fiind ocupate 4 posturi de inspectori judiciari, 2 posturi personal contractual şi 3 posturi de consilieri juridici – personal de specialitate asimilat judecătorilor şi procurorilor.

Totodată, Inspecţia Judiciară a solicitat suplimentarea numărului de inspectori judiciari cu un număr de 10 posturi, propunerea fiind avizată favorabil de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 594/15.05.2014 iar proiectul de act normativ a fost transmis Ministerului Justiţiei. Cum demersul iniţial nu a fost avizat de Ministerul Finanţelor Publice, iar redistribuirea posturilor de la Consiliul Superior al Magistraturii nu a fost posibilă, procedura a fost reluată la data de 22.10.2014.

Este cunoscut faptul că eficienţa şi eficacitatea instituţiei depind de modul în care angajaţii cunosc, înţeleg şi reuşesc să-şi îndeplinească atribuţiile şi sarcinile care le revin, considerent pentru care, în vederea perfecţionării profesionale, personalul a participat la programe de pregătire profesională adecvate specializării posturilor, accentul fiind pus pe integrarea personalului nou angajat.

În cadrul programului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România, de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale” proiect finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian, Inspecţia Judiciară a beneficiat de finanţare externă, inclusiv pentru programe de instruire.

Pentru realizarea obiectivelor proiectului „Întărirea integrităţii magistraţilor şi grefierilor români, precum şi a personalului Inspecţiei Judiciare, prin pregătire profesională specifică în domeniu” sunt organizate 4 sesiuni de formare profesională în curs de desfăşurare în acest an, principalele teme acordate vizând aspecte de drept comparat privind independenţa magistraţilor şi răspunderea disciplinară a acestora; aspecte de drept comparat între libertatea de exprimare a magistraţilor şi imparţialitatea acestora; aspecte de drept comparat în domeniul răspunderii disciplinare a magistraţilor; aspecte de drept comparat privind interdicţiile legale pentru magistraţi şi răspunderea acestora în cazul încălcării acestora; aspecte de drept comparat privind competenţele şi obligaţiile Inspecţiei Judiciare; consecinţe şi modalităţi de acţiune în cazul atingerilor aduse independenţei sistemului judiciar şi imparţialităţii magistraţilor.

Atribuţiile şi competenţele specifice Inspecţiei Judiciare poziţionează instituţia într-un cadru complex de comunicare, pe mai multe nivele şi cu mai multe categorii de public ţintă, astfel încât creşterea transparenţei şi accesibilităţii activităţii constituie una dintre preocupările constante.

Pe de altă parte, construirea şi definirea imaginii publice a instituţiei presupune o comunicare coerentă şi predictibilă cu sistemul judiciar, cu componentele structurale ale acestuia, cu celelalte instituţii şi organizaţii nonguvernamentale, precum şi cu publicul care are un interes direct sau indirect în legătură cu activităţile instituţiei.

În acest sens, au fost întreprinse demersuri în vederea iniţierii şi implementării unor proiecte finanţate din Fondul Social European POCA 2014-2020 pentru realizarea unui studiu de percepţie al magistraţilor şi justiţiabililor asupra activităţii desfăşurate de Inspecţia Judiciară, precum şi a unor campanii ample de informare şi a fost încheiat un Acord de parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetări Economice „Constantin C. Kiriţescu” din cadrul Academiei Române.

De asemenea, în anul 2014 a fost elaborat primul număr al Revistei Inspecţiei Judiciare, care şi-a propus să devină un forum de dezbatere a problemelor teoretice şi jurisprudenţiale care vizează răspunderea disciplinară a magistraţilor, apărarea independenţei sistemului judiciar, a independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a magistraţilor.

Apariţia acestei reviste a Inspecţiei Judiciare a avut ca scop punerea la dispoziţia tuturor magistraţilor, dar şi a persoanelor interesate şi a societăţii civile a unui instrument accesibil şi util pentru cunoaşterea şi studierea practicii în domeniul răspunderii disciplinare. Totodată, iniţiativa a avut şi rolul de a crea o platformă de lansare şi dezbatere a unor teme care să ajute la înţelegerea mecanismelor de acţiune, a procedurilor şi reglementărilor în domeniu, atât din perspectiva legislaţiei naţionale, cât şi a celor internaţionale, mai ales europene.

Tot în 2014, în cadrul Inspecţiei Judiciare a fost constituit un grup de lucru format din inspectori judiciari şi consilieri juridici care a elaborat Culegerea de practică în materie disciplinară ce conţine acţiunile disciplinare promovate de Inspecţia Judiciară pe parcursul anului 2013, culegere care este disponibilă în format electronic pe pagina de internet şi care urmează să fie integrată într-o lucrare mai amplă de practică în materie disciplinară aferentă anilor 2010 -2013.

 • Eficientizarea activităţii

Principalul rol al Inspecţiei Judiciare este acela ca, prin îndeplinirea atribuţiilor sale de analiză, verificare şi control, să contribuie la responsabilizarea magistraţilor, îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie şi a performanţei organizatorice a instanţelor de judecată şi parchetelor.

Din această perspectivă este evident că pentru analiza eficienţei Inspecţiei Judiciare nu este suficientă doar prezentarea activităţii de soluţionare a sesizărilor, ci este necesară o abordare mai complexă a activităţii instituţiei prin prisma obiectivelor asumate în ceea ce priveşte identificarea vulnerabilităţilor, înlăturarea disfuncţionalităţilor şi prevenirea riscurilor din sistemul judiciar.

În acest scop, la nivelul direcţiilor de specialitate, a fost elaborată o planificare unitară a activităţilor de control, care pe termen mediu şi lung urmează să aibă ca finalitate verificarea într-un termen de 5 ani a activităţii tuturor instanţelor şi parchetelor, iar pe termen scurt vizează „zonele neperformante” şi cele de „risc”, bazate pe analiza datelor furnizate ca urmare a monitorizărilor aflate în curs de derulare, sau a identificării unor disfuncţionalităţi majore în activitatea unei instanţe/parchet.

CAPITOLUL II.

ACTIVITATEA INSPECŢIEI JUDICIARE

 

 1. ASPECTE GENERALE

 

În ceea ce priveşte volumul de activitate, specificul activităţii de inspecţie face dificilă cuantificarea acestui indicator în termeni statistici clasici, întrucât datele referitoare la numărul sesizărilor soluţionate sau al controalelor efectuate şi rapoartelor întocmite într-o anumită perioadă de timp nu reflectă gradul de complexitate şi volumul real de activitate.

Astfel, în perioada 01.01.2014-31.12.2014, la Inspecția Judiciară, în cadrul celor două direcţii de inspecţie judiciară pentru judecători şi pentru procurori au fost înregistrate 6.604 de lucrări referitoare la activitatea sau conduita judecătorilor și procurorilor, din care 1.422 de reveniri la sesizările anterioare (unele dintre acestea conţinând şi aspecte noi care au presupus verificări suplimentare faţă de lucrarea iniţială).

Petiţiile formulate au vizat în mod preponderent nerespectarea normelor de procedură, modul de instrumentare şi soluţionare a cauzei, tergiversarea soluţionării sau a cercetărilor, redactarea cu întârziere a hotărârilor.

Într-un număr mai redus de situaţii petiţionarii au sesizat atitudinea nedemnă, nerespectarea normelor privind repartizarea aleatorie, imixtiunea în actul de justiţie, practica neunitară, refuzul de a îndeplini o îndatorire de serviciu în ceea ce privește sesizările formulate împotriva judecătorilor, respectiv, intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, nerespectarea principiului continuităţii, nerespectare îndatoririi de a se abţine, utilizarea unor expresii neadecvate în cuprinsul actelor judiciare în ce privește sesizările formulate împotriva judecătorilor sau procurorilor.

Analiza comparativă a datelor statistice evidențiază o tendinţă de uşoară creştere a numărului sesizărilor, evoluție ce poate fi asociată, în primul rând, cu creşterea numărului de cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi a anchetelor penale desfăşurate de unităţile de parchet și doar subsecvent unei creșteri a aspectelor susceptibile a fi criticate.

Grafic nr. 1 Date statistice privind sesizările referitoare la activitatea sau conduita judecătorilor şi procurorilor

 

Trebuie subliniat totodată că, din numărul total al sesizărilor înregistrate în perioada de referință, în 511 situații s-a dispus clasarea, în temeiul dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată (pentru lipsa semnăturii sau a condiţiilor de formă sau fond).

În anul 2014, au fost dispuse 92 de cercetări disciplinare dintre care, în 48 de cazuri sesizările au fost respinse, în 38 au fost exercitate acțiuni disciplinare, iar 7 se află în curs de soluționare; o cercetare disciplinară a fost suspendată până la soluţionarea unei cauze penale.

În comparație cu anii anteriori se poate observa că numărul acțiunilor disciplinare exercitate de Inspecția Judiciară a crescut în mod semnificativ.

Grafic nr. 2 Date statistice referitoare la acţiunile disciplinare exercitate

Deși nu este un fenomen de dorit, datele statistice relevă și o creștere semnificativă a situațiilor în care au fost sesizate aspecte care vizau independența sau imparțialitatea magistraților sau a sistemului judiciar în ansamblul său, în perioada de referință fiind înregistrate 29 cereri de apărare a reputaţiei profesionale, independenţei şi imparţialităţii formulate de judecători și procurori şi 24 cereri având ca obiect apărarea independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar.

Grafic nr. 3 Date statistice privind cererile de apărare a independenței, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale/cererile de apărare a independenţei și imparţialităţii sistemului judiciar

În anul 2014 Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în 146 de situații, determinate de aspecte sesizate în mass-media referitoare la activitatea judecătorilor și procurorilor sau de constatări ale inspectorilor judiciari, în cadrul controalelor desfăşurate la instanţe sau unități de parchet sau ca urmare a activităţilor de monitorizare realizate pe domenii specifice.

Grafic nr. 4 Date statistice privind sesizările din oficiu

În comparaţie cu anii anteriori, în anul 2014 numărul sesizărilor din oficiu a crescut, situaţie ce denotă, pe de o parte, o implicare mai accentuată a Inspecţiei Judiciare în asumarea rolului său pro-activ în materie, dar şi frecvenţa crescută a situaţiilor ce au impus sesizarea din oficiu.

 1. ACTIVITATEA DIRECŢIEI DE INSPECŢIE JUDICIARĂ

PENTRU JUDECĂTORI

2.1. Soluţionarea sesizărilor adresate Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători

În anul 2014, la Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători au fost înregistrate 3684 lucrări referitoare la activitatea sau conduita judecătorilor. La numărul de lucrări nou înregistrate s-au adăugat şi 1083 de reveniri cu privire la memoriile anterioare.

Se reţine că numărul lucrărilor înregistrate se află într-o uşoară creştere faţă de anii precedenţi, în anul 2013 fiind înregistrat un număr de 3634, iar în anul 2012, 3446 sesizări referitoare la activitatea judecătorilor/magistraţilor asistenţi.

Grafic nr. 5 Date statistice privind repartizarea lucrărilor pe Curţile de Apel

2.2. Soluţionarea sesizărilor din oficiu.

În anul 2014, au fost înregistrate la Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători, un număr de 103 de sesizări din oficiu, determinate de aspecte sesizate în mass-media referitoare la activitatea judecătorilor sau de constatări ale inspectorilor judiciari, ca urmare a derulării controalelor desfăşurate la instanţe sau a diferitelor activităţi de monitorizare, după cum urmează:

– 9 de sesizări ca urmare a articolelor publicate în mass media;

– 23 de sesizări ca urmare a monitorizării respectării dispoziţiilor legale privind termenele de redactare a hotărârilor judecătoreşti;

– o sesizare ca urmare a controlului efectuat la Judecătoria Câmpulung având ca obiect verificarea modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către judecătorii cu funcţii de conducere;

– 3 sesizări ca urmare a controlului efectuat la Curtea de Apel Oradea vizând eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente;

– 2 sesizări ca urmare a Controlului privind verificările vizând durata datei de recomandare şi a intervalului de timp la care este stabilit primul termen de judecată, în dosarele înregistrate după intrarea în vigoare a Noului cod de procedură civilă;

– 4 sesizări ca urmare a monitorizării situaţiei dosarelor cu vechime mai mare de 10 ani de la data înregistrării în sistem în 2013;

– 2 sesizări ca urmare a monitorizării dosarelor de mare corupţie;

– 13 ca urmare a monitorizării situaţiilor în care instanţele judecătoreşti au constatat încetarea de drept a măsurii arestării preventive;

– 46 sesizări rezultate din alte situații.

Precizăm faptul că, în 6 sesizări din oficiu s-a dispus exercitarea acțiunii disciplinare față de judecătorii vizați, în 13 lucrări s-a dispus începerea cercetării disciplinare şi ulterior au fost emise rezoluţii de respingere a sesizării, în 78 de cazuri s-a constatat faptul că aspectele în privința cărora Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu nu au fost confirmate şi au fost pronunţate soluţii de clasare a sesizărilor, în 2 cazuri s-a dispus începerea cercetării disciplinare, procedura disciplinară fiind în prezent în curs de derulare, iar în 4 de situații se efectuează verificări prealabile.

Comparativ cu anii precedenţi (anul 2013 – 75 sesizări din oficiu, anul 2012 – 37 sesizări din oficiu), se constată, pe de o parte, creşterea semnificativă a numărului sesizărilor din oficiu, iar pe de altă parte, o sporire a eficienţei acestora determinată de exercitarea a 6 acţiuni disciplinare în lucrări având ca obiect sesizarea din oficiu a Inspecţiei Judiciare.

      

2.3. Activitatea de control

Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători a desfăşurat controale în anul 2014, în conformitate cu Calendarul de verificări şi controale al Inspecţiei Judiciare, la întocmirea căruia au fost avute în vedere şi propunerile formulate de către ceilalți titulari ai acţiunii disciplinare.

Comparativ cu anii precedenţi se remarcă o intensificare a activităţilor de control – determinată în special de completarea schemei inspectorilor judiciari – în contextul în care numărul controalelor a crescut de la 5 (în 2012), respectiv 8 (în 2013), la 10 (în 2014), la această activitate adăugându-se ca şi în anii anteriori şi activitatea de monitorizare.

Domeniile specifice de activitate cu privire la care s-a exercitat controlul în anul 2014 au fost structurate pe două direcţii principale: activităţi de control cu caracter permanent şi activităţi de control punctuale, la anumite instanţe sau cu privire la aspecte specifice (verificări privind eficienţa managerială, a modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, controale tematice).

Astfel în anul 2014, au fost efectuate în total 10 controale, la acestea adăugându-se şi verificările efectuate în cadrul activităţii de monitorizare, activitate de control cu caracter permanent, care vizează toate curţile de apel şi instanţele arondate.

 1. Începând cu anul 2014, Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători şi-a propus reluarea controalelor care vizează, în ansamblu, o curte de apel şi instanţele arondate, verificările vizând determinarea modului general în care este organizată şi funcţionează justiţia ca serviciu public, identificarea deficienţelor şi mai ales a vulnerabilităţilor, precum şi unificarea procedurilor administrative ale instanţelor.

Stabilirea acestei noi direcţii de acţiune s-a impus în considerarea faptului că acest tip de controale nu au mai fost realizate în ultimii ani, după încheierea în anul 2012 a verificării tuturor curţilor de apel, precum şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Revenirea la această categorie de control având ca obiectiv verificarea modului de îndeplinire de către judecătorii cu funcţii de conducere a atribuţiilor manageriale de planificare, organizare, coordonare, control-reglare şi comunicare, precum şi respectarea obligaţiilor, prevăzute de legi şi regulamente, pentru a asigura buna funcţionare a instanţei şi calitatea corespunzătoare a serviciului public s-a impus pentru obţinerea unei imagini de ansamblu cu privire la modul cum funcţionează instanţele judecătoreşti din circumscripţia unei curţi de apel, analiza managementului atât la nivelul fiecărei instanţe, cât şi sub aspectul coordonării de la nivelul unei curţi de apel, reprezentând elemente importante ce au justificat revenirea la acest tip de activitate.

Nu în ultimul rând, pentru stabilirea acestei noi direcţii de acţiune s-a avut în vedere şi importanţa modificărilor legislative din ultimii ani, apreciindu-se că în acest mod se va putea obţine o imagine generală asupra funcţionării sistemului judiciar şi identificarea problemelor cu care se confruntă acesta.

Astfel pentru anul 2014, Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători a stabilit un obiectiv ambiţios, respectiv efectuarea unor astfel de controale la nivelul a 3 curţi de apel şi instanţelor arondate, obiectiv îndeplinit prin implicarea inspectorilor judiciari.

Prin urmare, în anul 2014 au fost efectuate verificări cu privire la modul de îndeplinire de către judecătorii cu funcţii de conducere a atribuţiilor manageriale de planificare, organizare, coordonare, control-reglare şi comunicare, precum şi la respectarea obligaţiilor prevăzute de legi şi regulamente, pentru a asigura buna funcţionare a instanţelor şi calitatea corespunzătoare a serviciului public, la Curţile de Apel Oradea, Galaţi şi Ploieşti.

În cadrul acestor controale – care presupun verificarea fiecărei instanţe sub aspectul modului de organizare şi funcţionare a tuturor compartimentelor, precum şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor manageriale – au fost efectuate verificări directe la 32 de judecătorii, 8 tribunale şi 3 curţi de apel, ca instanţe distincte, în total 43 de instanţe judecătoreşti.

Distinct de controalele efectuate la nivelul unei curţi de apel şi instanţelor arondate, Inspecţia Judiciară a efectuat un control cu acelaşi obiect şi la nivelul unei instanţe (Judecătoria Câmpulung), necesitatea efectuării unui astfel de control rezultând din sesizările adresate Inspecţiei.

 1. a) Verificările efectuate la Curtea de Apel Oradea şi instanţele arondate privind eficienţa managerială şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor manageriale de planificare, organizare coordonare, control-reglare şi comunicare, precum şi respectarea obligaţiilor prevăzute de legi şi regulamente pentru a asigura buna funcţionare a instanţei şi calitatea corespunzătoare a serviciului public.

Raportul de control a fost aprobat prin Hotărârea nr. 814/26 august 2014 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, propunerile Inspecţiei Judiciare fiind însuşite, de asemenea, în totalitate.

În esenţă, inspectorii judiciari au reţinut că, în general, instanţele din raza curţii de apel sunt organizate corespunzător, cu excepţiile identificate (Curtea de Apel Oradea, Tribunalul Bihor, Judecătoria Marghita ş.a.).

Vulnerabilităţile constatate au vizat în principal situaţia neocupării funcţiilor de preşedinte de secţie la nivelul curţii de apel, dimensionarea neechilibrată în raport cu volumul de activitate a secţiilor Tribunalului Bihor, adoptarea la nivelul instanţelor din raza curţii a unui mod de lucru neunitar cu privire la circuitul dosarelor înregistrate după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă şi a modului în care se procedează când durata termenului de recomandare este excesivă.

De asemenea au fost identificate, punctual, deficienţe cu privire la modul de organizare a unor instanţe, dispunându-se, la propunerea Inspecţiei, remedierea acestora şi comunicarea către Inspecţia Judiciară a măsurilor şi rezultatului obţinut. Relaţiile urmează a fi comunicate în perioada imediat următoare (în termenul propus de inspectori şi aprobat de Secţie, 6 luni de la aprobarea Raportului) şi vor fi analizate de inspectorii judiciari.

S-a constatat şi existenţa unor disfuncţionalităţi sub aspectul modului de îndeplinire a atribuţiilor manageriale, fiind formulată propunerea de revocare din funcţie a preşedintelui Curţii de Apel Oradea; propunerea a rămas fără obiect având în vedere eliberarea din funcţie prin pensionare a judecătorului care a deținut funcția de conducere.

Este de subliniat că urmare a verificărilor, Inspecţia Judiciară a formulat o propunere de modificare legislativă (a art.206/55 din Codul fiscal în sensul degrevării judecătorilor de activităţile non-jurisdicţionale), precum şi sesizarea Ministrului Justiţiei pentru asigurarea necesarului de resurse materiale şi umane în vederea realizării activităţii de arhivare electronică. Ambele propuneri au fost însuşite de Consiliul Superior al Magistraturii.

Totodată, urmare a constatărilor inspectorilor judiciari cu ocazia acestui control, au fost înregistrate 4 sesizări din oficiu, 3 având ca obiect săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) din Legea nr. 303/2004 republicată şi modificată, iar una abaterea prevăzută de art. 99 lit. b) din acelaşi act normativ. În două din aceste sesizări din oficiu s-au pronunţat rezoluţii de clasare, iar în celelalte două, după efectuarea cercetării disciplinare, a fost exercitată acţiunea disciplinară.

 1. b) Verificările efectuate la Curtea de Apel Galaţi şi instanţele arondate privind eficienţa manageriale şi modul de îndeplinire de către judecătorii cu funcţie de conducere a atribuţiilor manageriale de planificare, organizare coordonare, control-reglare şi comunicare, precum şi respectarea obligaţiilor prevăzute de legi şi regulamente pentru a asigura buna funcţionare a instanţei şi calitatea corespunzătoare a serviciului public.

Raportul a fost aprobat prin Hotărârea nr.115 din 18 februarie 2015 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, fiind însuşite propunerile Inspecţiei.

În esenţă, inspectorii judiciari au reţinut că, în general, instanţele din raza curţii de apel sunt organizate corespunzător, iar în situaţia în care punctual au fost reţinute anumite deficienţe au fost propuse măsuri corespunzătoare.

Urmare a verificărilor efectuate, inspectorii judiciari au identificat anumite aspecte ce impun reglementare legislativă, fiind formulate propuneri de analiză a necesităţii modificării art. 21 alin. 8, art. 126 şi art. 127 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, a completării art.21 din Ordonanţa Guvernului nr.55/2002, precum şi a clarificării posibilităţii vicepreşedintelui instanţei de a avea iniţiativa exercitării atribuţiilor de verificare şi control fără a fi necesară o dispoziţie expresă a preşedintelui în acest scop.

Inspecţia Judiciară a propus, de asemenea:

– în ceea ce priveşte „programul flexibil” al judecătorilor, adoptarea unor măsuri de principiu care să permită desfăşurarea în bune condiţii a activităţii instanţelor, dată fiind necorelarea dispoziţiilor regulamentare cu privire la programul de lucru al judecătorilor şi cel al personalului auxiliar de specialitate.

– corelarea dispoziţiilor legale care prevăd posibilitatea preşedintelui instanţei de delegare a atribuţiilor legate de calitatea de ordonator de credite către managerul economic, în scopul aplicării unitare de către toate instanţele care îndeplinesc rolul de ordonatori de credite

– continuarea demersurilor de desfiinţare a unor instanţe cu număr redus de judecători, în vederea realocării resurselor umane (posturi judecător şi personal auxiliar de specialitate) şi materiale spre instanţele cu volum mare şi mediu de activitate.

Totodată a fost aprobată şi propunerea Inspecţiei de sesizare a Ministerului Justiţiei pentru rezolvarea problemelor legate de sediile instanțelor la Judecătoria Galaţi, Judecătoria Brăila şi Tribunalul Brăila.

 1. c) Verificările efectuate la Curtea de Apel Ploieşti şi instanţele arondate privind eficienţa managerială şi modul de îndeplinire de către judecătorii cu funcţie de conducere a atribuţiilor manageriale de planificare, organizare coordonare, control-reglare şi comunicare, precum şi respectarea obligaţiilor prevăzute de legi şi regulamente pentru a asigura buna funcţionare a instanţei şi calitatea corespunzătoare a serviciului public.

Raportul de control a fost înaintat Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, urmând a fi analizat în perioada următoare.

Sintetic, dintre măsurile propuse, pe lângă cele ce vizează în concret remedierea deficienţelor, amintim propunerea de modificare legislativă (completarea art. 21 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti), precum şi propunerea de sesizare a Ministerului Justiţiei pentru asigurarea necesarului de resurse materiale şi umane pentru arhivarea electronică, pentru asigurarea unui număr corespunzător de echipamente IT pentru toate instanţele şi pentru asigurarea unui spaţiu corespunzător pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Judecătoriei Buzău şi Tribunalului Buzău.

De menţionat că şi în acest raport a fost formulată o propunere de revocare din funcţie a unui preşedinte de instanţă, însă actul de control nu a fost încă analizat de Consiliul Superior al Magistraturii.

În urma verificărilor efectuate la Curtea de Apel Ploieşti şi instanţele verificate, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu în cazul a 3 judecători cu privire la săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) şi h), respectiv art. 99 lit. c) şi art. 99 lit.a) şi i) din Legea nr. 303/2004 republicată şi modificată, lucrările fiind în prezent în faza verificărilor prealabile.

 1. d) Verificarea eficienţei manageriale şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către judecătorii cu funcţii de conducere de la Judecătoria Câmpulung.

Efectuarea controlului la această instanţă s-a impus în considerarea aspectelor rezultate din sesizările adresate Inspecţiei Judiciare şi din constatările inspectorilor judiciari cu ocazia verificărilor efectuate în lucrările respective.

Raportul a fost aprobat prin Hotărârea nr.647 din 19 iunie 2014 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii prin care a fost aprobat actul de control, precum şi propunerile Inspecţiei Judiciare.

Verificările efectuate la această instanţă au relevat anumite deficienţe sub aspectul transparenţei actului de conducere şi asigurării unui climat favorabil de desfăşurare a activităţii de către judecători şi personalul instanţei.

De aceea, s-a propus şi, ulterior s-a aprobat, efectuarea unui control pentru verificarea modului de remediere a deficienţelor constatate, într-un termen de 6 luni de la data aprobării raportului.

De subliniat că, urmare a verificărilor efectuate, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu faţă de 3 judecători, sub aspectul abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. o şi p din Legea nr. 303/2004, lucrare în care s-a dispus efectuarea cercetării disciplinare şi ulterior s-a pronunţat o soluţie de respingere a sesizării.

 1. În anul 2014, Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători a efectuat controale tematice cu privire la domenii care nu au mai făcut anterior obiectul verificărilor, pentru analizarea unor aspecte rezultate în urma intrării în vigoare a codurilor de procedură sau cu privire la anumite teme apreciate ca fiind de interes în raport cu scopul Inspecţiei Judiciare.

a)Verificarea duratei datei de recomandare şi a intervalului de timp la care este stabilit primul termen de judecată, în dosarele înregistrate după intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă.

Acest control tematic a fost efectuat prin suplimentarea planului de activitate al Direcţiei, necesitatea verificărilor fiind determinată de solicitarea preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii care a transmis datele statistice comunicate de către instanţe Ministerului Justiţiei, în vederea efectuării unor verificări, pentru identificarea cauzelor care au determinat, la unele instanţe, alocarea datei recomandate la un interval foarte mare de timp faţă de momentul înregistrării cererii de chemare în judecată, precum şi stabilirea primului termen la peste 60 de zile de la data finalizării etapei scrise.

Din analiza datelor statistice, s-a constatat că există o practică diferită a instanţelor de judecată, unele procedând la verificarea cererii de chemare în judecată de îndată, într-un termen care se situează la un interval de câteva zile de la data înregistrării cererii, iar alte instanţe stabilind un termen în acest sens (data recomandată) care se apropie de un an. Totodată, s-a constatat existenţa a numeroase instanţe care fixau primul termen de judecată cu respectarea dispoziţiilor art. 201 alin.4 Cod procedură civilă, fiind identificate, însă, şi instanţe care stabileau primul termen de judecată la un interval de timp mai mare de 60 de zile de la data rezoluţiei.

Având în vedere numărul de instanţe la care data recomandată şi primul termen de judecată înregistrează durate lungi de timp, precum şi în considerarea faptului că motivele care determină acest lucru sunt, în esenţă, aceleaşi la nivel naţional, verificările nu au vizat toate instanţele, ci selectiv, corespunzător fiecărui grad de jurisdicţie, doar la instanțele la care inspectorii judiciar au constatat existența unor durate şi termene nerezonabile.

Rezultatul verificărilor efectuate a evidenţiat că modalitatea de implementare a dispoziţiilor legale şi regulamentare după intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, prin raportare la intervalul de timp stabilit ca dată recomandată, precum şi la primul termen de judecată fixat, în cazul anumitor instanţe, conduce la lipsirea de eficienţă a însuşi scopului urmărit prin adoptarea noilor dispoziţii legale, acela de reducere a duratei procedurilor civile.

Volumul de activitate şi lipsa resurselor materiale şi umane au fost principalele motive obiective invocate în justificarea stabilirii unui interval de timp nerezonabil ca dată recomandată, precum şi în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale referitoare la fixarea primului termen de judecată.

La majoritatea instanţelor verificate, conducerile administrativ-judiciare au identificat disfuncţionalităţile ivite în aplicarea Noului Cod de procedură civilă şi au propus măsuri de natură a atenua efectul dilatoriu al termenelor deja stabilite, precum şi pentru elaborarea unor proceduri pentru circuitul administrativ al dosarelor nou înregistrate, identificându-se şi situaţii în care nu au fost luate măsuri adecvate, ori acestea nu au fost aplicate în concret, de către titularii completurilor de judecată învestite, ori de către personalul auxiliar desemnat cu atribuţii în acest sens.

Urmare a constatărilor, Inspecţia Judiciară a formulat atât o propunere legislativă (de modificare a dispoziţiilor art. 103/5 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti), cât şi propuneri concrete, de unificare a practicilor administrative ale instanţelor, dar şi de creştere a gradului de implicare a conducerilor judiciare ale instanţelor în urmărirea şi adoptarea măsurilor pentru asigurarea unei durate rezonabile a intervalului dintre data înregistrării cererii de chemare în judecată şi data primului termen de judecată.

Toate propunerile inspectorilor judiciari au fost însuşite de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, prin hotărârea nr. 718 din 3 iulie 2014.

 1. b) Verificarea privind actualizarea datelor statistice referitoare la durata datei de recomandare şi intervalul de timp la care este stabilit primul termen de judecată, identificarea celor mai bune practici în aplicarea dispoziţiilor Noului Cod de procedură civilă, în procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată, precum şi modalitatea de implementare a măsurilor dispuse de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, prin hotărârea nr. 718 din 3 iulie 2014.

Acest control a fost dispus în considerarea faptului că, în urma verificărilor efectuate în primul semestru al anului 2014 referitoare la modul de aplicare a dispoziţiilor din Noul cod de procedură civilă cu privirea la procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată şi stabilirea primului termen de judecată, la propunerea Inspecţiei Judiciare, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus o serie de măsuri pentru reducerea duratei procedurii scrise la un interval de timp adecvat.

În raport de aspectele invocate în sesizări cu privire la intervalul de timp în care este stabilit primul termen de judecată, precum şi în vederea evaluării consecinţelor, sub aspectul duratei procedurii judiciare, a intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, s-a considerat oportună dispunerea unui control în semestrul al II-lea în cadrul căruia să se procedeze la evaluarea modului în care a fost aplicată hotărârea sus menţionată, a efectelor măsurilor dispuse la nivelul instanţelor judecătoreşti, astfel încât să se identifice cele mai bune practici în procedura regularizării.

Verificările au vizat, de această dată, toate curţile de apel şi instanţele arondate, constatându-se că, la majoritatea instanţelor, judecătorii au depus eforturi pentru urgentarea procedurii de regularizare a cererilor de chemare în judecată.

Au fost identificate şi instanţe în care procedura regularizării înregistra în continuare un interval mare de timp, cu privire la care au fost propuse măsuri de monitorizare a activității specifice de către instanţele superioare (Judecătoria Brăila, Tribunalul Neamţ şi Judecătoria Buftea).

Constatarea cu caracter general rezultată în urma verificărilor a fost aceea că măsurile dispuse prin Hotărârea nr.718/2014 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii au avut efect direct asupra duratei în care se efectuează procedura de regularizare şi, în consecinţă, a intervalului de timp, de la data introducerii cererii de chemare în judecată şi până la stabilirea primului termen de judecată, motiv pentru care s-a propus continuarea implementării hotărârii menţionate şi monitorizarea aplicării măsurilor dispuse prin această hotărâre, de către conducerile curţilor de apel pentru toate instanţele arondate.

O altă propunere importantă a Inspecţiei Judiciare a fost aceea a analizării de către Consiliul Superior al Magistraturii a oportunităţii sesizării Ministerului Justiţiei în vederea modificării programului ECRIS, în sensul identificării unei modalităţi de repartizare a cauzelor în sistem informatic fără stabilirea unei date recomandate, pentru a se asigura repartizarea echilibrată a cauzelor şi totodată respectarea dispoziţiilor din Noul cod de procedură.

Toate propunerile au fost aprobate de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr.114 din 18 februarie 2015, hotărâre prin care s-a dispus, în ceea ce priveşte propunerea anterior menţionată, consultarea instanţelor de judecată în legătură cu oportunitatea renunţării la „data recomandată”.

Concluzionând, cu privire la aceste 2 controale tematice, se reţine că acestea au vizat, în primul rând, stabilirea efectelor rezultate în urma intrării în vigoare a noilor dispoziţii de procedură civilă şi a modificărilor regulamentare operate, şi a identificării măsurilor de natură a reduce durata procedurii de regularizare, iar ulterior a evaluării efectelor măsurilor propuse, în vederea înlăturării unei vulnerabilităţi identificate în aplicarea Noului Cod de procedură civilă, respectiv aceea a temporizării procedurilor judiciare, ca efect al intervalului mare de timp alocat regularizării acţiunilor şi stabilirii primului termen de judecată la un interval mare de timp.

 1. c) Verificarea respectării dispoziţiilor legale referitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor având ca obiect săvârşirea infracţiunilor prevăzute de Codul Silvic, precum şi sub aspectul practicii instanţelor în ceea ce priveşte individualizarea pedepselor aplicate pentru comiterea acestei categorii de infracţiuni

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat existenţa unui număr redus al dosarelor având ca obiect infracţiuni silvice, în raport cu numărul total al cauzelor penale înregistrate la nivel naţional (cu diferenţe semnificative de la o instanţă la alta, generate de specificul zonei geografice), faptul că în aceste dosare au fost inculpate doar persoane fizice, precum şi lipsa impactului major la nivel naţional al urmărilor faptelor penale analizate, rezultat din valoarea modică a prejudiciilor, care se reflectă şi în modalitatea de individualizare a pedepselor.

În raport cu valoarea redusă a prejudiciilor cauzate, s-a constatat că, în general, în ceea ce priveşte individualizarea judiciară a pedepselor în cazul infracţiunilor silvice, pedepsele cu închisoarea stabilite şi aplicate de către instanţele de judecată sunt orientate spre minim, executarea celor mai multe fiind suspendată condiţionat sau sub supraveghere; de asemenea, s-a constatat că au fost aplicate pedepse cu amenda, fie cu executare, fie cu suspendarea condiţionată a executării; de regulă, au fost stabilite pedepse cu executare efectivă pentru inculpaţii care, fie au avut antecedente penale, fie au săvârşit infracţiunile în stare de recidivă.

Un alt obiectiv al controlului l-a constituit celeritatea soluţionării dosarelor având ca obiect infracţiuni silvice, reţinându-se sub acest aspect că dosarele au fost soluţionate într-un termen rezonabil, cuprins între 6 luni – 1 an şi 8 luni, cu titlu de excepţie constatându-se depăşirea acestui interval de timp în situaţiile care au impus administrarea unui probatoriu complex.

Raportul de control a fost aprobat prin Hotărârea nr.646/19.06.2014 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

 1. d) Verificarea modalităţii de aplicare de către instanţe a dispoziţiilor art.23 şi următoarele din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, referitoare la emiterea ordinului de protecţie

Includerea în planul de activitate al Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători a acestui control a fost determinată de propunerea formulată de Ministerul Justiţiei şi în considerarea faptului că Legea nr.217/2003 prevede dispoziţii speciale sub aspectul procedurii de emitere de către instanţa de judecată a ordinului de protecţie, controlul având în principal un scop preventiv, precum şi acela de identificare a elementelor de bune practici în materie

Analiza datelor în materie a relevat că, deşi judecătorul, prin noile reglementări are autonomie decizională privind organizarea şedinţei de judecată, nu s-a înregistrat o îmbunătăţire în sensul reducerii duratei de soluţionare a cauzelor având ca obiect emiterea ordinului de protecţie.

Totodată, s-a constatat existenţa unei practici neunitare în ceea ce priveşte procedura de soluţionare a acestor cauze (modalitatea de stabilire a primului termen, aplicabilitatea procedurii de regularizare, durata termenelor acordate, actul comunicat organului de executare, data la care se comunică ordinul de protecţie, soluţionarea căii de atac în camera de consiliu sau în şedinţă publică, asigurarea asistenţei juridice persoanelor împotriva cărora se solicită emiterea ordinului de protecţie), dar şi existenţa unor factori care au determinat temporizarea procedurii judiciare, deşi legea reglementează caracterul urgent al acesteia.

În raport de constatări, inspectorii judiciari au formulat propuneri de modificări legislative (dispoziţii exprese de excludere de la procedura de regularizare a cererilor având ca obiect emiterea ordinului de protecţie, modificarea art. 30 cu raportare la art.27 şi a art. 31din Legea nr.217/2003, modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti sub aspectul înființării unui registru special), propuneri de instituire a unor măsuri administrative în vederea unificării practicii şi asigurării celerităţii soluţionării cauzelor (inclusiv stabilirea unor teme ce trebuie discutate în cadrul şedinţelor de învăţământ profesional la nivelul judecătoriilor şi tribunalelor).

O propunere distinctă, făcută de Inspecţia Judiciară a constat în monitorizarea de către conducerea curţilor de apel a măsurilor luate la nivelul instanţelor arondate şi comunicarea către Inspecţie, în termen de 1 an de la data implementării măsurilor, a situaţiei cauzelor cu acest obiect, sub aspectul duratei de soluţionare.

Toate propunerile Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători au fost aprobate de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 815 din 26 august 2014.

 1. e) Identificarea dosarelor în care instanţele de judecată au dispus măsura de siguranţă a confiscării extinse şi practica judiciară în materie.

Concluzia principală rezultată din analiza datelor şi informaţiilor statistice a fost aceea că, situația constatată în sistemul judiciar din România este cvasi-similară celei de la nivelul altor țări din cadrul Uniunii Europene, în sensul că procedurile de confiscare extinsă sunt insuficient utilizate şi, implicit, valoarea sumelor recuperate sunt mici şi insuficiente în raport cu valoarea estimată a acestora şi cu amploarea fenomenului criminalităţii organizate, cu toate consecinţele de rigoare.

Au fost, de asemenea, identificate anumite vulnerabilităţi, pentru înlăturarea cărora s-a propus comunicarea raportului curţilor de apel şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a dispune asupra propunerilor şi măsurilor care se impun pentru înlăturarea deficienţelor şi reducerea riscurilor în cazul vulnerabilităţilor constatate, precum şi dezbaterea în cadrul şedinţelor de învăţământ profesional şi a întâlnirilor lunare ale judecătorilor, a temelor de interes în domeniul analizat şi a situaţiilor care au generat aplicarea neunitară a legii în materia măsurilor asiguratorii.

Acest control a avut cu precădere un caracter de prevenție, având drept scop evidenţierea modului de aplicare a unor dispoziţii legale recente, cu privire la un aspect de actualitate, respectiv acela al asigurării recuperării prejudiciului rezultat din infracţiuni, în scopul diminuării unor posibile aplicări neunitare a textelor legale şi înlăturării vulnerabilităţilor identificate.

Tocmai de aceea s-a pus accent pe activitatea de formare profesională a judecătorilor şi responsabilizarea acestora în interpretarea şi aplicarea unitară a legii.

III. În situaţia în care au fost constatate deficienţe, Inspecţia Judiciară a propus măsuri concrete de remediere a acestora, a căror modalitate de implementare a fost urmărită de conducerile judiciare ale instanţelor superioare sau de Inspecţia Judiciară, în raport de situaţiile concrete identificate.

S-a dorit creşterea gradului de implicare a conducerilor judiciare ale instanţelor în organizarea şi funcţionarea instanţelor arondate, astfel că frecvent propunerile Inspecţiei au constat în monitorizarea aplicării măsurilor chiar de către conducerile instanţelor şi comunicarea către Inspecţie a constatărilor.

Totodată, acolo unde s-a apreciat că deficienţele sunt de natură a perturba semnificativ activitatea instanţelor, s-a propus efectuarea, la un anumit interval de timp, de către inspectorii judiciari, a unor verificări directe pentru a urmări efectele actului de control anterior şi propunerii de măsuri adecvate.

În această categorie se încadrează controlul având ca obiect verificarea modului de remediere a deficienţelor constatate la judecătoria Câmpulung, aprobat prin Hotărârea nr.647 din 19 iunie 2014 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

Verificările directe au fost efectuate de inspectorii judiciari, actul de control fiind în curs de redactare.

 1. În ceea ce priveşte activitatea de monitorizare, strategia de control a Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători a plecat de la premisa că îndeplinirea atribuţiilor de analiză, verificare şi control cu privire la activitatea instanţelor judecătoreşti necesită, pe lângă o intervenţie promptă în momentul apariţiei unor disfuncţionalităţi şi efectuarea unor controale pe domenii specifice – atunci când se conturează anumite vulnerabilităţi – şi o activitate permanentă, cu caracter de monitorizare, de colectare şi de analiză a datelor referitoare la segmente importante ale activităţii judiciare.

S-a apreciat astfel că durata de soluţionare a cauzelor, celeritatea soluţionării cauzelor de mare corupţie, respectarea termenelor legale de redactare a hotărârilor judecătoreşti, precum şi situaţiile în care se constată încetarea de drept a arestării preventive din motive imputabile judecătorilor, reprezintă puncte încă vulnerabile ale autorităţii judecătoreşti, astfel că, similar anilor trecuţi, Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători a apreciat oportună menţinerea activităţilor de monitorizare.

Domeniile incluse în categoria monitorizării au făcut anterior obiectul unor controale tematice ale Inspecţiei Judiciare, în urma cărora s-a continuat colectarea datelor statistice şi analiza acestora, iar ulterior s-a apreciat că această activitate este deosebit de utilă, întrucât asigură obţinerea unei imagini de ansamblu pe segmente importante de activitate ale autorităţii judecătoreşti.

Astfel, durata procedurilor judiciare, şi în strânsă corelaţie cu acest aspect perioada de timp necesară motivării hotărârilor judecătoreşti, reprezintă şi în prezent aspecte vulnerabile ale sistemului judiciar român, Inspecţia Judiciară propunându-şi prin activităţile de control cu caracter permanent să monitorizeze evoluţia indicatorilor statistici, să constituie baze de date ce pot fi analizate şi să propună, atunci când este cazul, măsuri corespunzătoare.

Principala componentă a activităţilor de monitorizare este cea preventivă, opinia Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători fiind aceea că simpla raportare la intervale precise de timp a situaţiilor solicitate contribuie sau ar trebui să contribuie la responsabilizarea judecătorilor.

Totodată, prin aceste activităţi cu caracter permanent Inspecţia Judiciară a urmărit şi implicarea conducerilor administrativ-judiciare ale instanţelor în colectarea datelor, ceea ce ar fi trebuit să conducă şi la realizarea unei activităţi de analiză la nivelul fiecărei curţi de apel şi adoptării de măsuri adecvate, înainte de intervenţia Inspecţiei Judiciare. Sub acest ultim aspect, se impune a fi evidenţiat faptul că monitorizările se efectuează în baza relaţiilor comunicate de instanţe, constatându-se însă în mod frecvent că datele comunicate sunt incomplete, ceea ce afectează în mod evident concluziile activităţii de control.

Este de subliniat că aceste activităţi de monitorizare cu caracter permanent implică un efort important al inspectorilor judiciari, în contextul în care se procedează la analizarea situaţiilor respective la nivelul tuturor instanţelor judecătoreşti; apreciem că acest efort ar trebui dublat şi de implicarea fiecărui magistrat în îmbunătăţirea propriei activităţi, întrucât actele de control ale Inspecţiei Judiciare nu pot suplini efortul fiecărui magistrat în îndeplinirea cu celeritate şi în condiţii de calitate a actului de judecată.

În concret, activitatea de control cu caracter permanent desfăşurată la nivelul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători în anul 2014 a vizat, ca şi în anul 2013, următoarele domenii:

1) Continuarea monitorizării situaţiei privind hotărârile judecătoreşti neredactate în termen.

Activitatea de monitorizare a vizat toate curţile de apel şi instanţele arondate şi s-a efectuat de către inspectorii judiciari în baza situaţiilor transmise de conducerile judiciare ale curţilor de apel, la datele de 15.04.2014, 15.10.2014, 15.01.2014

2) Continuarea monitorizării dosarelor de mare corupţie, existente pe rolul curţilor de apel şi instanţelor arondate, precum şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Activitatea de monitorizare a vizat toate curţile de apel şi instanţele arondate, precum şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi s-a efectuat, în baza relaţiilor înaintate semestrial de conducerile judiciare ale curţilor de apel, respectiv de către conducerea instanţei supreme.

Activitatea a vizat analiza acestor dosare din perspectiva managementului de caz.

3) Continuarea monitorizării dosarelor cu o vechime mai mare de 10 ani, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Activitatea de monitorizare a vizat toate curţile de apel şi instanţele arondate, precum şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi s-a efectuează, în baza relaţiilor înaintate de conducerile judiciare ale curţilor de apel semestrial.

Monitorizarea a avut ca obiect analiza dosarelor din perspectiva respectării dispoziţiilor legale referitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor, fiind avute în vedere toate dosarele care au o vechime în sistemul judiciar mai mare de 10 ani calculată în raport de data primei înregistrări în sistemul judiciar, indiferent de stadiul procesual în care se află (fond, apel, recurs).

4) Continuarea monitorizării dosarelor cu o vechime între 5- 10 ani, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Activitatea de monitorizare a vizat toate curţile de apel şi instanţele arondate şi s-a efectuat în baza relaţiilor înaintate, semestrial, de conducerile judiciare ale curţilor de apel.

5) Continuarea monitorizării situaţiilor în care instanţele judecătoreşti au constatat încetarea de drept a măsurii arestării preventive.

Şi această activitate de control s-a realizat cu o frecvenţă semestrială, în uram analizării datelor transmise de conducerile judiciare ale tuturor curţilor de apel.

În legătură cu activitatea de monitorizare cu caracter permanent mai trebuie făcută o precizare, în sensul că, spre deosebire de anul 2013, când monitorizarea s-a efectuat trimestrial, în anul 2014 s-a optat pentru o monitorizare cu caracter semestrial, apreciindu-se că raportările la un interval de 6 luni sunt relevante pentru scopul activităţii de control şi, în acelaşi timp, uşurează activitatea instanţelor în colectarea şi centralizarea acestora.

Pentru anul 2014, dat fiind că data comunicării situaţiilor de către conducerile judiciare ale instanţelor a fost 15.01.2015, în prezent este în desfăşurare activitatea de analiză şi întocmire a actelor de control.

2.4. Activitatea în materie disciplinară

În anul 2014, inspectorii judiciari din cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători au dispus într-un număr de 76 de lucrări efectuarea cercetării disciplinare; în 44 de cazuri s-au pronunţat soluţii de respingere a sesizării, 7 se află în curs de soluţionare, iar în celelalte 25 cazuri s-a dispus promovarea acţiunii disciplinare.

Astfel, pe parcursul anului 2014 au fost exercitate 27 acţiuni disciplinare, două dintre acestea fiind promovate ca urmare a cercetării disciplinare efectuată în anul anterior.

Sub aspect disciplinar este de menționat și faptul că într-o lucrare, Inspecţia Judiciară a înaintat către titularul acţiunii disciplinare, respectiv Ministrul Justiţiei, rezoluţia cu propunere de începere a cercetării disciplinare precum şi propunerea de exercitare a acţiunii disciplinare. În acest caz, titularul acţiunii disciplinare a promovat acţiunea disciplinară însă aceasta a fost respinsă de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii.

Se constată creşterea semnificativă a numărului acţiunilor disciplinare promovate, de la 18 în anul 2012, respectiv 19 în anul 2013, la 27 în anul precedent, la care se mai adaugă şi un dosar în care propunerea Inspecţiei Judiciare a fost de admitere a sesizării şi de exercitare a acţiunii disciplinare, propunere însuşită de titularul acţiunii disciplinare.

În prezent, pe rolul Secţiei pentru judecători în materie disciplinară, se află 6 dosare, pe parcursul anului 2014 într-o cauză fiind dispusă suspendarea judecății până la soluţionarea unui dosar aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a pronunţat 24 hotărâri în materie disciplinară, 5 vizând acţiuni exercitate în anul 2013 şi 19 hotărâri au fost pronunțate în acţiuni exercitate în anul 2014.

Sub aspectul soluțiilor pronunțate de Secția pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii în materie disciplinară, menționăm că 15 acţiuni disciplinare au fost admise, iar 9 acţiuni disciplinare au fost respinse.

De precizat că o acţiune disciplinară a fost exercitată de Inspecţia Judiciară împotriva a trei judecători, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliul Superior al Magistraturii pronunţând o soluţie de admitere în parte, respectiv sancţionarea a 2 judecători şi respingerea faţă de al 3-lea.

Totodată, o acţiune disciplinară exercitată de Inspecţia Judiciară în anul 2014 a fost conexată la un alt dosar aflat pe rolul Secţiei pentru Judecători din anul 2013, în dosarul conexat fiind pronunţată o soluţie de respingere a acţiunilor disciplinare.

Sancţiunile aplicate de Secția pentru judecători au fost următoarele:

– 1 sancţiune de excludere din magistratură;

– 2 sancţiuni cu suspendare din funcţie pe o perioadă de 6 luni;

– 4 sancţiuni de diminuare a indemnizaţiei de încadrare lunară brută;

– 1 sancţiune de mutare disciplinară;

– 8 sancţiuni cu avertisment.

Apreciem relevant pentru activitatea Inspecţiei Judiciare în materie disciplinară şi faptul că, în aplicarea noilor dispoziţii legale prevăzute de art. 52 alin. 1 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, s-a dispus de către Secţia pentru judecători în materie disciplinară, la propunerea Inspecţiei Judiciare, suspendarea din funcţie a doi judecători pe durata desfăşurării procedurii disciplinare.

A se vedea Anexa 1– Situaţia acţiunilor disciplinare exercitate de Direcția de inspecție judiciară pentru judecători în anul 2014.

            2.5. Soluţionarea cererilor privind apărarea independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale.

În anul 2014 au fost înregistrate 25 lucrări având ca obiect apărarea independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a judecătorilor sau, după caz, apărarea independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar, după cum urmează:

13 cereri de apărare a reputaţiei profesionale, independenţei şi imparţialităţii judecătorilor, din care 6 cereri au fost admise de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 4 au fost respinse, 2 cereri a fost retrase de către magistraţi, iar o cerere urmează a fi discutată în şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii; de menţionat că Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerile formulate de Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători, cu excepţia unei singure lucrări în care a fost adoptat un alt punct de vedere.

A se vedea Anexa 2 – Situaţia cererilor de apărare a reputaţiei profesionale, independenţei şi imparţialităţii judecătorilor formulate în anul 2014

12 sesizări formulate de Consiliul Superior al Magistraturii, având ca obiect apărarea independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar, dintre care 8 au fost admise de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 4 au fost respinse; şi în ceea ce priveşte cererile de apărare a independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar, cu o singură excepţie, în toate lucrările Consiliul Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere prezentat de Inspecţia Judiciară.

A se vedea Anexa 3 – Situaţia cererilor având ca obiect apărarea independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar formulate în anul 2014

În ceea ce priveşte evoluţia statistică a cererilor având ca obiect apărarea reputaţiei profesionale, independenţei şi imparţialităţii judecătorilor, se constată că numărul acestora este relativ constant (12 cereri în anul 2013 şi 16 cereri în anul 2012).

Referitor la sesizările care au avut ca obiect apărarea independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar, comparativ cu anii precedenţi (în anul 2013 s-au înregistrat 5 cereri, iar în anul 2012 – 4 cereri de apărare a independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar) se constată o creştere semnificativă a numărului acestora, fapt determinat de incidenţa mare a situaţiilor în care persoane din mediul politic ori jurnalişti au făcut afirmaţii publice cu privire la funcţionarea sistemului judiciar, de natură a scădea încrederea cetăţenilor în actul de justiţie şi implicit cu consecinţa afectării independenţei sistemului judiciar în ansamblul său.

Opinia constantă a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii a fost aceea că se impune adoptarea unei poziţii de apărare a sistemului judiciar în situaţiile în care se lansează în spaţiul public ideea unei justiţii părtinitoare şi se procedează la culpabilizarea întregului sistem judiciar plecând de la speţe concrete puse în discuţie.

         2.6. Încălcarea normelor Codului deontologic

La Direcţia de Inspecţie judiciară pentru judecători au fost înregistrate 2 sesizări privind posibila încălcare a Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor, iar în alte 2 lucrări, sesizarea Secţiei cu posibila încălcare a normelor deontologice s-a dispus în urma verificărilor efectuate, apreciindu-se că există indicii în acest sens .

În 3 situaţii, Secţia pentru judecători a apreciat că nu există o încălcare a normelor Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor, cu menţiunea că în 2 din aceste lucrări şi propunerea Inspecţiei Judiciare a fost de respingere a sesizărilor.

Secţia pentru judecători a constatat că există o încălcare a dispoziţiilor art. 18 alin.2 din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor de către un judecător, cu privire la care s-a reţinut în concret, că aspectele invocate în motivarea încheierilor prin care au fost soluţionate cereri de abţinere reflectă o atitudine neprincipială faţă de judecătorul ce formulase cererile respective şi avocatul unei părţi, că foloseşte un ton inadecvat faţă de personalul auxiliar şi că întreţine astfel, o stare conflictuală în instanţă.

De menţionat că, faţă de aspectele invocate în cuprinsul sesizării, inspectorii judiciari au dispus efectuarea cercetării disciplinare pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art.99 lit. c) şi t) din Legea nr. 303/2004 republicată şi modificată, iar în urma actelor de cercetare s-a constatat că nu sunt întrunite condiţiile pentru răspunderea disciplinară a judecătorului, apreciindu-se că există numai o încălcare a normelor Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor.

2.7. Verificări privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie de către candidaţii înscrişi la funcţia de inspector şi verificări privind conduita, deontologia şi integritatea candidaţilor la funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În cursul anului 2014 a fost organizat un concurs de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în perioada 06 ianuarie – 06 iunie 2014, pentru ocuparea posturilor vacante de judecător, concurs aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1388/10.12.2013.

Conform atribuţiilor legale şi regulamentare, în cadrul acestei proceduri, inspectorii judiciari au efectuat verificări cu privire la conduită, deontologie şi integritate pentru un număr de 23 candidaţi judecători.

Totodată, inspectorii din cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători au procedat la întocmirea unui număr de 17 rapoarte cuprinzând concluziile verificărilor privind buna reputaţie a judecătorilor care şi-au depus candidatura pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector judiciar.

 1. 3. ACTIVITATEA DIRECŢIEI DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU PROCURORI

       3.1. Soluţionarea sesizărilor adresate Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori

În anul 2014, la Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori au fost înregistrate 1498 de lucrări referitoare la activitatea sau conduita procurorilor. La numărul de lucrări înregistrat s-au adăugat şi 339 de reveniri cu privire la memoriile anterioare.

Aşadar, numărul total de lucrări repartizate care au necesitat verificări din partea inspectorilor din cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori a fost, în perioada de referinţă, de 1837.

Situaţia sesizărilor înregistrate, în raport de parchetele unde îşi desfăşoară activitatea procurorii vizaţi, se prezintă astfel:

Grafic nr. 6 Date statistice privind repartizarea lucrărilor pe unităţi de parchet

Comparativ, în anul 2012 la Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori a fost înregistrat un număr de 1829 lucrări, din care 1348 lucrări nou înregistrate, precum şi 481 reveniri la memorii anterioare iar în anul 2013 au fost înregistrate 1853 lucrări, din care 1455 de lucrări nou înregistrate şi 398 de reveniri cu privire la memoriile anterioare.

În raport de datele statistice anterior indicate se constată o uşoară creştere a numărului de lucrări nou înregistrate, de la 1348 în anul 2012 şi 1455 în anul 2013, la 1498 în anul 2014.

         3.2. Soluţionarea sesizărilor din oficiu.

În cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori au fost înregistrate 43 de sesizări din oficiu, determinate, de aspecte sesizate în mass-media referitoare la activitatea procurorilor ori de constatări ale inspectorilor judiciari cu prilejul controalelor desfăşurate la parchete, exemplificându-se:

– 8 sesizări ca urmare a controalelor privind verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile parchetelor din cadrul Ministerului Public în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării;

– 4 sesizări ca urmare a contorului privind verificării măsurilor luate de procurori şi conducerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetelor de pe lângă curţi de apel, tribunale şi judecătorii, în vederea redactării în termen a motivelor de apel şi recurs în cauzele penale şi civile;

– o sesizarea ca urmare a controlului privind verificarea eficienţei manageriale şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunal T.;

– 2 sesizări ca urmare a articolelor publicate în mass media;

– 28 sesizări rezultate din alte situaţii.

Menţionăm faptul că, în 5 situaţii s-a dispus exercitarea acţiunii disciplinare faţă de procurorii vizaţi, într-un caz a fost întocmită rezoluţie de începere a cercetării disciplinare – acţiunea disciplinară fiind suspendată până la soluţionarea unui dosar al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, într-un caz a fost întocmită rezoluţie de respingere a sesizării, într-un caz a fost întocmită rezoluţie de începere a cercetării disciplinare, în 35 de cazuri s-a constatat că aspectele în privinţa cărora Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu nu se confirmă, iar într-un caz se efectuează verificări prealabile.

Comparativ, în anul 2013 au fost înregistrate 32 de sesizări din oficiu iar în 2012 au fost înregistrate 22 sesizări din oficiu.

Analiza acestor date statistice relevă, pe de o parte, o creştere constată a sesizărilor din oficiu şi, pe de altă parte, o sporire a eficienţei acestora determinată de exercitarea acţiunii disciplinare în cinci astfel de situaţii.

3.3. Activitatea de control

Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori a desfăşurat controalele în anul 2014 în conformitate cu Calendarul de verificări şi controale al Inspecţiei Judiciare, la întocmirea căruia au fost avute în vedere şi propunerile formulate de către ceilalți titulari ai acţiunii disciplinare.

Astfel, au fost realizate un număr total de 17 controale din care 6 controale au vizat verificări privind eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea parchetelor, 8 controale tematice şi 3 controale de remediere a deficienţelor constate în urma unor controale anterioare.

Comparativ, în anul 2013 au fost efectuate de către Direcţia de inspecţiei pentru procurori un număr total de 11 controale din care 4 controale au vizat verificări privind eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea parchetelor, 6 controale tematice şi un control de remediere a deficienţelor constate în urma unor controale anterioare iar în anul 2012, 9 controale din care 2 controale au vizat verificări privind eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea parchetelor, 5 controale tematice şi 2 controale de remediere a deficienţelor constate în urma unor controale anterioare

Se remarcă o creştere constantă a numărului total de controale de la 9 în anul 2012 la 11 în anul 2013 şi la 17 în anul 2014. Se mai observă totodată o dublare a numărului de controale în anul 2014, în raport cu anul 2012.

Din cele 17 controale efectuate în anul 2014, 15 controale au fost dispuse prin ordine ale inspectorului şef şi 2 controale au fost dispus de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

În cadrul controalelor desfăşurate de către Direcţia de inspecţie pentru procurori în anul 2014 o pondere semnificativă o reprezintă controalele tematice şi monitorizările, ce au avut ca principal obiectiv verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile parchetelor din cadrul Ministerului Public în vederea soluţionării dosarelor vechi.

Controalele tematice au avut în vedere, pe de o parte, toate dosarele mai vechi de 5 ani aflate în curs de soluţionare în cadrul parchetelor iar, pe de altă parte, dosarele penale mai vechi de 1 an de la data sesizării având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, corupţie, evaziune fiscală, conflict de interese, silvice, contrabandă ori plângeri penale formulate de Curtea de Conturi a României, ce reprezintă, de regulă, domenii prioritare ale Ministerului Public.

Monitorizările s-au realizat pentru verificarea modului în care au fost respectate măsurile propuse de Inspecţia Judiciară şi aprobate de către Secţia pentru procurori, urmare unor controale tematice privind dosare vechi efectuate anterior.

 1. Controale privind eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea parchetelor.

În cadrul acestui tip de controale au fost verificate 13 parchete din care 3 parchete de tribunal, un serviciu teritorial al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, un serviciu teritorial al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi 8 parchete de pe lângă judecătorii.

Detaliat situaţia acestor controale se prezintă astfel:

 1. a) Controlul privind verificarea eficienţei manageriale şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ şi parchetele arondate acestuia.

Controlul a fost aprobat prin Hotărârea nr. 499/26.08.2014 pronunţată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Totodată, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus implicarea activă a conducerii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău în vederea preîntâmpinării şi soluţionării relaţiilor tensionate ce se pot ivi la unităţile din subordine, astfel încât să fie evitate situaţiile de criză în care conflictele escaladează, prin măsuri de îmbunătăţire a comunicării şi colaborării între procurori.

 1. b) Control privind verificarea eficienţei manageriale şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea Serviciului Teritorial Braşov din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Raportul de control a fost aprobat prin Hotărârea nr. 409/03.07.2014 pronunţată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

 1. c) Control privind verificarea eficienţei manageriale şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea Serviciului Teritorial Constanţa şi a Biroului Teritorial Tulcea din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Raportul de control a fost aprobat prin Hotărârea nr. 576/02.09.2014 pronunţată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

 1. d) Control având ca obiect verificarea eficienţei manageriale şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara.

Raportul de control a fost aprobat prin Hotărârea nr. 860/16.12.2014 pronunţată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

 1. e) Control privind verificarea eficienţei manageriale şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi parchetele arondate acestuia.

Raportul de control a fost aprobat prin Hotărârea nr. 9/21.01.2015 pronunţată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Totodată, s-a dispus revocarea din funcţia de conducere a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului.

 1. f) Control privind verificarea eficienţei manageriale şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunal Timiş.

Controlul a fost finalizat iar raportul este în curs de redactare.

Din examinarea acestor controale se remarcă faptul că în anul 2014 se menţine aceeaşi deficienţă constată şi în anul 2013, respectiv comunicarea deficitară a procurorilor cu funcţii de conducere.

Această deficienţă s-a reţinut în privinţa activităţii mai multor parchete, dintre care se impun a fi menţionate Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului.

Lipsa de comunicare a procurorilor cu funcţii de conducere ori ineficienţa acesteia este de natură a perturba activitatea parchetului deoarece se răsfrânge în mod indirect asupra unor activităţi importante, respectiv îndrumarea, planificarea, organizarea şi controlul, care sunt funcţiile de bază ale managementului parchetelor.

Totodată, poate să genereze conflicte între procurori şi conducerile parchetelor care au drept consecinţă negativă o eficienţă scăzută în îndeplinirea atribuţiilor legale şi regulamentare.

În acest sens este necesar a fi folosite de către procurorii cu funcţii de conducere metodele de comunicare specifice activităţii parchetului, respectiv discuţii individuale, asumarea participativă a mesajului comunicat şi politica uşilor deschise.

 1. Controale tematice

În cadrul acestui tip de controale au fost verificate toate parchetele din cadrul Ministerului Public, în privinţa uneia ori a mai multor domenii de activitate ce au format obiectul acestui tip de control.

Situaţia controalelor, se prezintă astfel:

 1. a) Verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetelor de pe lângă curţi de apel, tribunale şi judecătorii, în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de :

– spălare de bani, prevăzută de art.23 din Legea nr. 565/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor;

– corupţie prevăzute de art.289-292 din Codul penal precum şi din Legea nr.78/2000;

– evaziune fiscală prevăzute de Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;

– conflict de interese prevăzută de art.301 din Codul penal;

– silvice prevăzute de Codul silvic;

– contrabandă prevăzute de art.270 şi art. 271 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal.

În cadrul activităţii de control au fost verificate 11 parchete, respectiv Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş, Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei. Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Controlul a fost aprobat prin Hotărârea nr. 500/26.08.2014 pronunţată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Totodată, s-a aprobat monitorizarea de către conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a dosarelor mai vechi de 1 de la data sesizării înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba şi de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de corupţie, evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, precum şi efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnaţi, după 6 luni de la data aprobării raportului, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecţiei Judiciare.

 1. b) Control privind verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile parchetelor din cadrul Ministerului Public în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Raportul de control a fost aprobat prin Hotărârea nr.585/02.09.2014 pronunţată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

 1. c) Verificarea aspectelor de practică a parchetelor în ceea ce priveşte înregistrarea dosarelor penale în care instanţele de judecată au pronunţat soluţii definitive de achitare în temeiul dispoziţiilor art. 10 lit. c din vechiul Cod de procedură penală.

În cadrul acestui tip de controale au fost verificate 143 parchete, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, 4 parchete de pe lângă curtea de apel, 32 parchete de pe lângă tribunal şi 104 parchete de pe lângă judecătorie.

Raportul de control a fost aprobat prin Hotărârea nr. 502/26.08.2014 pronunţată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

 1. d) Verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile parchetelor din cadrul Ministerului Public în vederea soluţionării dosarelor, cu autori cunoscuţi, mai vechi de 1 an de la data sesizării, privind infracţiunile de supunere la rele tratamente, purtare abuzivă şi cercetare abuzivă prevăzute de art. 296, 280-281 Cod penal, săvârşite de către poliţişti, jandarmi ori lucrători de penitenciar, precum şi infracţiunile de ultraj comise împotriva acestora, prevăzute de art. 257 Cod penal.

În cadrul acestui tip de controale au fost verificate 90 parchete, respectiv Secţia de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 10 parchete de pe lângă curtea de apel, 26 parchete de pe lângă tribunal şi 53 parchete de pe lângă judecătorie.

Raportul de control a fost finalizat şi înaintat Secţiei pentru procurori pentru a se pronunţa asupra propunerilor formulate.

 1. e) Verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile parchetelor, în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect plângeri penale formulate de Curtea de Conturi a României.

În cadrul acestui tip de controale au fost verificate 48 parchete, respectiv Secţia de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, un parchet de pe lângă curtea de apel, 10 parchete de pe lângă tribunal şi 34 parchete de pe lângă judecătorie.

Raportul de control a fost aprobat prin Hotărârea nr. 501/26.08.2014 pronunţată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Totodată, s-a mai dispus ca Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, prin procurori anume desemnaţi, să efectueze în termen de 6 luni de la aprobarea raportului un control în privinţa stadiului soluţionării dosarelor ce au format obiectul verificărilor iar rezultatul acestuia să fie transmis Inspecţiei Judiciare.

 1. f) Verificarea, potrivit competenţelor conferite de lege, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, Serviciul Teritorial Craiova şi Biroul Teritorial Olt din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi la Serviciul Teritorial Craiova din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţi, în ceea ce priveşte respectarea normelor de procedură în efectuarea urmăririi penale sau a supravegherii cercetărilor penale în cauzele privind pe Sandu Anghel instrumentate în perioada 2006 la zi, inclusiv din perspectiva respectării termenelor rezonabile, precum şi pentru efectuarea unei analize a modalităţilor de sesizare în aceste cauze.

Raportul de controlul a fost aprobat prin Hotărârea nr. 503/26.08.2014 pronunţată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

 1. g) Verificarea dosarelor penale, în care au fost dispuse soluţii de netrimitere în judecată, în anii 2013 şi 2014, urmare intervenţiei prescripţiei răspunderii penale, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare.

Raportul de controlul a fost aprobat prin Hotărârea nr. 764/09.12.2014 pronunţată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

         III. Controale de remediere a deficienţelor constatate urmare unor controale anterioare

În anul 2014 au fost efectuate trei controale, după cum urmează:

 1. a) Verificarea modalităţii de remediere, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci, a deficienţelor constatate în urma raportului de control nr. 3703/IJ/958/DIP/2013 al Inspecţiei Judiciare aprobat prin Hotărârea nr. 4/14.01.2014 de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Raportul de control a fost aprobat prin Hotărârea nr. 621/16.10.2014 pronunţată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

 1. b) Verificarea modalităţii de remediere, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, a deficienţelor constatate în urma raportului de control nr. 4025/IJ/1019/DIP/2013 al Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Hotărârea nr. 99/31.01.2014 de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Raportul de controlul a fost aprobat prin Hotărârea nr. 760/27.11.2014 pronunţată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

 1. c) Verificarea modalităţii de remediere a deficienţelor constatate la Serviciul Teritorial Galaţi din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie în urma raportului de control nr. 4088/IJ/1032/DIP/2013 al Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Hotărârea nr. 5/14.01.2014 de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Raportul de control a fost aprobat prin Hotărârea nr. 636/29.10.2014 pronunţată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Suplimentar controalelor anterior indicate, Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori a desfăşurat în anul 2014 şi o activitate de analiză a datelor rezultate în urma monitorizărilor dispuse de Secţia pentru procurori, după cum urmează:

 1. a) Verificarea dosare mai vechi de 1 de la data sesizării având ca obiect infracţiunile săvârşite în legătură cu procedurile de desfăşurare a achiziţiilor publice, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

Prin Hotărârea nr. 385/04.06.2014, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat măsurile propuse de Inspecţia Judiciară:

 1. b) Verificarea dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, corupţie, conflict de interese şi evaziune fiscală.

Prin Hotărârea nr. 408/03.07.2014 Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat măsurile propuse de Inspecţia Judiciară.

 1. c) Verificarea dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, aflate în curs de soluţionare, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2 Bucureşti şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Prin Hotărârea nr. 765/09.12.2014 Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat măsurile propuse de Inspecţia Judiciară.

 1. d) Verificarea dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării şi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale aflate în curs de soluţionare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 Bucureşti.

Prin Hotărârea nr. 1/08.01.2015 Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat măsurile propuse de Inspecţia Judiciară.

Din sinteza propunerilor Inspecţiei Judiciare aprobate de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii se pot desprinde mai multe măsuri care se impun a fi implementate la nivelul Ministerului Public pentru îndeplinirea obiectivelor:

 1. Măsuri generale privind dosarele vechi aflate pe rolul parchetelor:

– Exercitarea unei supravegheri eficiente, în temeiul art. 300 şi art. 303 din Codul de procedură penală, de către procurorii cu funcţii de execuţie, în privinţa activităţii de cercetare penală realizată în dosarele vechi, prin întocmirea de dispoziţii scrise, stabilirea unor termene precise de finalizare a cercetărilor, precum şi verificarea aducerii la îndeplinire a acestor dispoziţii.

Totodată, în situaţia în care nu sunt respectate aceste dispoziţii ale procurorului se va proceda, după caz, la sesizarea conducătorului organelor de cercetare penală, conform art. 303 alin. 3 din Codul de procedură penală, aplicarea sancţiuni amenzii judiciare în cazurile prevăzute de art. 283 alin. 4 lit. m din Codul de procedură penală, ori formularea de propuneri pentru retragerea avizului de lucrător de poliţie judiciară.

– Efectuarea în mod ritmic de către procurori a actelor de urmărire penală în dosarele vechi.

– Efectuarea periodică de către procurorii cu funcţii de conducere a unor controale eficiente asupra dosarelor vechi şi monitorizarea permanentă a modului în care procurorii efectuează urmărirea penală ori exercită supravegherea cercetărilor penale în aceste cauze, pentru evitarea situaţiilor de prelungire nejustificată în timp a soluţionării acestora.

Totodată, este necesar ca procurorii cu funcţii de conducere să identifice acele metode care să conducă la reevaluarea modului de lucru al procurorilor în vederea stabilirii unor priorităţi care să realizeze un echilibru al cauzele soluţionate, ţinându-se seama de vechimea înregistrării acestora la parchet, de soluţiile ce urmează să fie adoptate şi de termenul procedural prevăzut de dispoziţiile art. 322 din Cod procedură penală, precum şi de cel instituit de dispoziţiile art. 154 Cod penal referitor la termenele de prescripţie a răspunderii penale.

– Realizarea la nivelul conducerii fiecărui parchet a unor întâlniri cu conducerile organelor de poliţie judiciară, în vederea identificării şi implementării unor măsuri de natură să conducă la reducerea duratei procedurilor desfăşurate în cauzele vechi aflate în lucru la organele de cercetare penală.

– Efectuarea de către procurorii şefi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism precum şi de către procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel, prin procurori anume desemnaţi, a unor controale periodice la parchetele în privinţa dosarelor penale vechi.

 1. Măsuri speciale privind infracţiunile de conflict de interese, spălare de bani, contrabandă, corupţie, silvice şi evaziune fiscală, constând în includerea în programele de activitate semestriale a unor obiective care să vizeze soluţionarea cu prioritate a cauzelor mai vechi de 1 de la data sesizării având ca obiect infracţiunile anterior indicate.

 

3.4. Activitatea în materie disciplinară

În anul 2014, la Direcţia de Inspecţie judiciară pentru procurori au fost înregistrate 16 cercetări disciplinare dispuse de către inspectorii judiciari, dintre care 4 au fost respinse, o cercetare disciplinară a fost suspendată până la soluţionarea unei cauze penale iar în 11 cazuri s-au exercitat acţiuni disciplinare.

În legătură cu exercitarea prerogativelor prevăzute de lege în materie disciplinară de către ceilalţi titulari ai acţiunii disciplinare, este de subliniat că Procurorul General a dispus în 2 lucrări începerea cercetării disciplinare la propunerea Inspecţiei Judiciare şi a promovat trei acţiuni disciplinare.

Inspecţia judiciară a exercitat în anul 2014 un număr de 11 acţiuni disciplinare.

În anul 2014, Secţia pentru procurori în materie disciplinară a admis 9 acţiuni disciplinare, iar 2 acţiuni au fost respinse, fiind aplicate 13 sancţiuni disciplinare.

Hotărârile Secţiei de procurori au vizat 2 acţiuni exercitate de Inspecţia Judiciară în anul 2013 şi 10 acţiuni exercitate în anul 2014.

La finele anului 2014 se mai afla pe rolul Secţiei pentru procurori în materie disciplinară, un singur dosar având ca obiect o acţiune disciplinară exercitată de Inspecţia Judiciară în anul 2014.

Totodată, trei dintre hotărârile anterior menţionate au şi rămas irevocabile în cursul anului 2014.

Din punct de vedere al naturii sancţiunilor aplicate de către Secţia pentru procurori în materie disciplinară, situația se prezintă astfel:

– 3 sancţiuni disciplinare de „excludere din magistratură”.

– 3 sancţiuni disciplinare constând în „suspendarea din funcţie”.

– 2 sancţiuni disciplinare constând în „diminuarea indemnizaţiei brute”.

– 5 sancţiuni disciplinare constând în „avertisment”.

Analiza sancţiunilor aplicate relevă faptul că Secţia pentru procurori în materie disciplinară a aplicat sancţiunea excluderii din magistratură pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv exercitarea funcţiei cu rea credinţă ori gravă neglijenţă.

Din cele anterior menţionate se reţine că în anul 2014 au fost exercitate de către Direcția de inspecție judiciară pentru procurori 11 acţiuni disciplinare şi au fost aplicate de către Secţia pentru procurori în materie disciplinară 13 sancţiuni disciplinare.

Comparativ, în anul 2013 au fost exercitate 7 acţiuni disciplinare, fiind aplicate 4 sancţiuni disciplinare, iar în anul 2012 au fost formulate 8 acţiuni disciplinare şi au fost aplicate 8 sancţiuni disciplinare.

Se observă, prin raportare la anii anteriori, o creştere substanţială atât a numărului acţiunilor disciplinare exercitate de către Inspecţia Judiciară cât şi a sancţiunilor aplicate de către Secţia pentru procurori în materie disciplinară.

Totodată, ponderea sancţiunilor grave, respectiv excluderea din magistratură şi suspendarea din funcţie, reprezintă aproximativ jumătate din sancţiunile aplicate de către Secţia pentru procurori.

Relevant este şi faptul că, în aplicarea noilor dispoziţii legale prevăzute de art. 52 alin. 1 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, s-a dispus de către Secţia pentru procurori în materie disciplinară, la propunerea Inspecţiei Judiciare, suspendarea din funcţie a doi procurori pe durata desfăşurării procedurii disciplinare.

A se vedea Anexa 4– Situaţia acţiunilor disciplinare exercitate de Direcția de inspecție judiciară pentru procurori în anul 2014.

         3.5. Soluţionarea cererilor privind apărarea independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale.

În anul 2014 au fost înregistrate 28 lucrări având ca obiect apărarea independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a procurorilor sau, după caz, apărarea independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar, după cum urmează:

16 cereri de apărare a reputaţiei profesionale, independenţei şi imparţialităţii formulate de procurori, din care 8 cereri au fost admise de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 5 au fost respinse, 2 cereri a fost retrase de către magistraţi iar o cerere urmează a fi discutată în şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

A se vedea Anexa 5 – Situaţia cererilor de apărare a reputaţiei profesionale, independenţei şi imparţialităţii procurorilor formulate în anul 2014

12 sesizări formulate de Consiliul Superior al Magistraturii, având ca obiect apărarea independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar, dintre care 11 au fost admise de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, iar în cazul unei cereri s-a constatat că nu cuprinde situaţii faptice care ar putea fi individualizate şi analizate.

A se vedea Anexa 6 – Situaţia cererilor având ca obiect apărarea independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar formulate în anul 2014

În privința apărării independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar, se impune precizarea că în anul 2013 au fost înregistrate 11 sesizări formulate de Consiliul Superior al Magistraturii, din care 5 admise, iar în anul 2012 au fost înregistrate 4 sesizări, toate admise.

Se constată o creştere uşoară a acestor sesizări în anul 2014, în schimb, din punct de vedere a admisibilităţii se remarcă o creştere substanțială, respectiv 11 în anul 2014, faţă de 5 în anul 2013.

Principala concluzie ce se desprinde din practica Plenului Consiliului Superior al Magistraturii a fost în sensul apărării sistemului judiciar în situaţia în care, oameni politici ori jurnalişti au acreditat în spaţiu public ideea că instrumentarea unor cauze penale este efectuată de către procurori urmare unor comenzi politice.

            În acest sens Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a reţinut că interesul social general este nu numai de a fi informat, ci mai ales acela de a beneficia de o justiţie independentă şi imparţială iar un lider politic, sub pretextul informării populaţiei nu poate discredita măsurile dispuse de către magistrați, cu consecinţa accentuării lipsei de încredere a populației în eficacitatea instrumentelor legale.

Plenul a apreciat că autorilor unor acuzații privind implicarea politicului în justiţie le incumbă obligaţia de a furniza o bază factuală precisă şi fiabilă, proporţională cu natura şi forţa afirmaţiilor lor.

Totodată, se consideră că mass-media are o responsabilitate etică faţă de cetăţeni şi societate, care trebuie accentuată la momentul actual, când informarea şi comunicarea joacă un rol major în formarea atitudinii personale a cetăţenilor şi dezvoltarea societății şi a vieţii democratice.

         3.6. Încălcarea normelor Codului deontologic

La Direcţia de Inspecţie judiciară pentru procurori au fost înregistrate 2 sesizări privind posibila încălcare a Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor.

Astfel, în urma verificărilor efectuate, la data de 12.06.2014, Inspecţia Judiciară a înaintat raportul Secţiei pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii pentru a se stabili dacă modul de exprimare al procurorului M. A. din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel P. reprezintă o încălcare a dispoziţiile art. 18 alin. 1 şi 2 din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.

În şedinţa din data 23.09.2014, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suspendarea discutării raportului până la soluţionarea definitivă a unui dosar aflat pe rolul instanţei de judecată.

Cu privire la cea de-a doua sesizare, la data de 31.10.2014, Consiliului Superior al Magistraturii a solicitat Inspecţiei Judiciare, efectuarea unor verificări cu privire la eventuale încălcări ale Codului deontologic de către un procuror din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în raport de situaţia prezentată în mass-media.

În urma verificărilor efectuate, la data de 29.12.2014, Inspecţia Judiciară a înaintat raportul Secţiei pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii pentru a se stabili dacă au fost încălcate dispoziţiile art. 9 alin 2 din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.

            3.7. Verificări privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie de către candidaţii înscrişi la funcţia de inspector şi verificări privind conduita, deontologia şi integritatea candidaţilor la funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În cursul anului 2014 a fost organizat un concurs de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în perioada 06 ianuarie – 06 iunie 2014, pentru ocuparea posturilor vacante de judecător, concurs aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1388/10.12.2013.

Conform atribuţiilor legale şi regulamentare, în cadrul acestei proceduri, inspectorii judiciari au efectuat verificări cu privire la conduită, deontologie şi integritate pentru un număr de 2 candidaţi procurori.

Totodată, inspectorii din cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori au procedat la întocmirea unui număr de 11 rapoarte cuprinzând concluziile verificărilor privind buna reputaţie a procurorilor care şi-au depus candidatura pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector judiciar.

 

 1. ACTIVITATEA BIROULUI DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII

CU MASS – MEDIA

Activitatea Compartimentului de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media s-a desfăşurat în anul 2014, ca şi în anii anteriori, pe coordonate predictibile şi unitare, specifice acţiunilor de comunicare şi relaţii publice, reflectând promptitudine, corectitudine, coerenţă.

În anul 2014 asigurarea transparenţei activităţii Inspecţiei Judiciare şi corecta reflectare în spaţiul public a acesteia, au constituit, printre altele, obiective strategice al echipei manageriale, având ca scop întărirea încrederii justiţiabililor, a opiniei publice în general, în corectitudinea actului de justiţie, în forţa dreptului, realizându-se şi în acest mod legătura nemijlocită dintre societate şi Justiţie în deplinul respect al Legii .

Subsumându-se acestor obiective strategice, una dintre direcţiile prioritare de acţiune a Compartimentului de informare publică şi relaţii cu mass media a constituit-o îmbunătăţirea comunicării cu instituţiile mass media.

Totodată, s-a urmărit îmbunătăţirea imaginii publice a Inspecţiei Judiciare, prin creşterea gradului de transparenţă, în scopul unei informări publice corecte şi complete .

Acest obiectiv a fost îndeplinit prin asigurarea funcţionării corespunzătoare a Compartimentului de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media din cadrul Inspecţiei Judiciare.

Sub aspectul cuantificării volumului de activitate desfăşurată de Compartimentul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media, în anul 2014, se cuvine, sintetic, să menţionăm că:

 • s-au înregistrat un număr total de 684 solicitări de informaţii de interes public, 199 fiind adresate în scris iar 485 fiind adresate verbal,       purtătorului de cuvânt;
 • s-a organizat o conferinţă de presă, la data de 06.03.2014, cu tema       „ Bilanţul activităţii Inspecţiei Judiciare pe anul 2013”, eveniment la care au fost invitaţi jurnalişti acreditaţi;
 • în anul 2014 nu au fost înregistrate reclamaţii administrative.

Concluzionând, activitatea Compartimentului de informare publică şi relaţii cu mass media, pe parcursul anului 2014, s-a poziţionat în parametrii unei funcţionări liniare şi corecte.

 1. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI IT

 

Asigurarea funcţionalităţii sistemului IT al Inspecţiei Judiciare a constituit o prioritate şi în anul 2014. Acest obiectiv a fost realizat cu eforturi, dar s-a reuşit menţinerea în funcţionare şi întreţinerea echipamentelor IT uzate fizic şi moral ale instituţiei.

Compartimentul IT, nou înfiinţat la sfârşitul anului 2014 în urma modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, a contribuit la finalizarea unui proiect de finanţare externă, desfăşurat prin CSM, prin care s-au obţinut echipamente IT moderne – necesare pentru înlocuirea echipamentelor vechi.

De asemenea compartimentul IT a participat la un nou proiect cu finanţare externă, desfăşurat prin Ministerul de Justiţie, care în primă formă viza includerea IJ în noua varianta a aplicaţiei ECRIS, iar ulterior a devenit un program de reînnoire a echipamentelor de reţea şi a serverelor, prin care instituţia noastră ar putea beneficia de echipamente adecvate susţinerii atât în prezent cât şi în viitor a activităţilor specifice Inspecţiei Judiciare.

Tot în anul 2014 compartimentul IT a participat la implementarea şi testarea aplicaţiei RMS, destinată departamentului economic. Acest proiect a suferit multiple modificări şi faze de testare pe parcursul anului trecut.

 1. ACTIVITATEA DIRECŢIEI SINTEZE, CONTENCIOS ŞI REGISTRATURĂ

 

 • Structură şi activitate

În anul 2014, urmare a modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare prin ordinul inspectorului-şef nr. 60/2014, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 724/02.10.2014, Direcţia sinteze, contencios şi registratură a suportat transformări structurale și funcționale. Pentru a defini expres atribuțiile și priorităţile compartimentului a fost modificată denumirea în Direcţia sinteze, contencios şi registratură, dând o importanţă activităţilor de specialitate, iar din punct de vedere organizatoric, în cadrul Serviciului sinteze şi contencios au fost create două birouri (Biroul legislaţie şi contencios şi Biroul sinteze şi documentare) având în vedere nevoia de a asigura suport de specialitate în toate domeniile de interes ale Inspecţiei Judiciare dar, în egală măsura, pentru a echilibra şi a eficientiza activitatea acestui compartiment funcţional.

În ceea ce priveşte completarea schemei de personal, anul 2014 au fost ocupate toate posturile vacante de consilieri juridici – personal de specialitate asimilat judecătorilor şi procurorilor, ca urmare a concursurilor organizate la sfârşitul anului 2013 şi începutul anului 2014 şi a fost ocupată, prin concurs, funcţia de conducere a Direcției.

Serviciul registratură, secretariat şi arhivă a asigurat primirea şi înregistrarea corespondenţei şi a sesizărilor, repartizarea, circuitul şi păstrarea lucrărilor în cadrul direcţiilor, serviciilor şi birourilor şi a efectuat operaţiuni de îndosariere a actelor, păstrare şi completare a registrelor de evidenţă a activităţii, precum şi alte lucrări astfel încât activitatea Inspecţiei Judiciare să se desfăşoare în bune condiții.

Personalul acestui serviciu a contribuit, prin furnizarea datelor statistice, la întocmirea materialelor necesare raportării progreselor înregistrate, de competenţa Inspecţiei Judiciare, în contextul monitorizării efectuate de Comisia Europeană, în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare şi a Misiunii de evaluare a experţilor CE în România la cele 3 vizite efectuate la instituţia noastră.

Serviciului sinteze și contencios, potrivit competenţelor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecției Judiciare, a asigurat, în principal reprezentarea Inspecției Judiciare şi apărarea drepturilor şi intereselor acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, avizarea din punct de vedere al legalităţii a măsurilor de natură să angajeze răspunderea patrimonială şi a celor care ar putea aduce atingere drepturilor Inspecției Judiciare sau ale personalului său, elaborarea de proiecte de acte normative sau analizarea datelor statistice comunicate de instanţe şi parchete referitoare la respectarea termenelor procedurale de întocmire a lucrărilor şi privind dosarele mai vechi de un an de la data înregistrării în sistemul judiciar, precum şi a datelor statistice rezultate din activitatea Inspecţiei Judiciare, după cum urmează:

 1. Cereri de chemare în judecată

În anul 2014 a fost gestionate un număr de 123 de dosare conținând cereri de chemare în judecată (atât în primă instanţă cât şi căi extraordinare de atac) având ca obiect contestații împotriva rezoluțiilor de clasare/respingere, anulare acte administrative, refuz de soluţionare cerere, obligația de a face, acțiuni în contestare, sau excepții de neconstituționalitate.

A se vedea Anexa 7 – Datele statistice privind situația litigiilor în care Inspecția Judiciară a fost parte

Ca şi în anul precedent, dintre litigiile în care Inspecția Judiciară a fost parte, în cursul anului 2014, un loc important l-au ocupat contestațiile împotriva rezoluțiilor de clasare/respingere emise de inspectorii judiciari, în temeiul art. 45 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată.

Grafic nr. 8 Date statistice privind rezoluţiile de clasare/respingere emise de inspectorii judiciari care au fost contestate

Creşterea numărului de contestaţii împotriva rezoluţiilor de clasare, în principal, este generat de efectele deciziei nr. 397/03.07.2014 pronunţată de Curtea Constituţională în dosarul nr. 729/D/2013, prin care a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gabriel Emilian Constantin în dosarul nr. 2821/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi s-a constatat că sintagma „rezoluţia de clasare este definitivă” din cuprinsul art.47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii este neconstituţională în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b) din aceeaşi lege.

Decizia pronunţată de Curtea Constituţională a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 529 din 16 iulie 2014.

Decizia Curţii Constituţionale avut un impact major asupra activităţii Inspecţiei Judiciare, şi în special asupra Direcţiei sinteze, contencios şi registratură, întrucât absența unui cadru legislativ a oferit practic posibilitatea petenţilor să conteste la instanţele de contencios administrativ rezoluţiile de clasare, situaţie unică atât în raport de titularii acţiunii disciplinare, cât şi de celelalte categorii profesionale.

Mai mult, efectele acestei decizii au generat, pe de o parte, o schimbare a practicii instanţelor, în sensul respingerii acţiunilor, în principal, ca neîntemeiate sau inadmisibile ca urmare a admiterii excepţiei lipsei procedurii prealabile invocate de Inspecţia Judiciară (Curţi de Apel) şi a casării cu trimitere spre rejudecare aceleiaşi instanţe a acţiunilor respinse ca inadmisibile, anterior deciziei Curţii Constituţionale (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), iar pe de altă parte, o modificare a atitudinii petenţilor care formulează plângeri prealabile, adresate inspectorului –şef, potrivit legii contenciosului administrativ.

În opinia noastră este imperativ necesară modificarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată astfel încât să fie armonizate dispoziţiile ce vizează domeniul răspunderii disciplinare a magistraţilor cu decizia Curţii Constituţionale în considerentele căreia s-a reţinut, printre altele, că: “…textul de lege criticat, potrivit căruia rezoluţia de clasare este definitivă şi, deci, exclusă controlului judiciar, încalcă accesul liber la justiţie, drept fundamental consacrat atât de Constituţie, cât şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, partea interesată fiind lipsită de accesul la o instanţă judecătorească.

 1. Proiecte de acte normative

În anul 2014, Inspecţia Judiciară, prin intermediul personalului din cadrul Serviciului sinteze şi contencios, a formulat mai multe propuneri de modificare a unor acte normative în legătură cu domeniile de interes ale instituţiei astfel:

 • Proiect de modificare a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice având în vedere faptul că legea – cadru este anterioară înfiinţării Inspecţiei Judiciare iar funcțiile de execuție de inspector judiciar, cât și cele de conducere de inspector șef, inspector șef – adjunct, inspector-şef al direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători şi inspector-şef al direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori nu sunt prevăzute în Anexa nr. VI – Justiţie şi încadrarea și salarizarea personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Inspecției Judiciare nu se realizează în aceleași condiții cu personalul similar din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;
 • Proiect de modificare al Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată , urmare a Deciziei nr. 397/07.2014 pronunţată de Curtea Constituţională;
 • Proiect de HG privind suplimentarea numărului maxim de posturi al Inspecţiei Judiciare cu 10 posturi de inspectori judiciari ţinând cont de volumul de activitate şi de nevoile Inspecţiei Judiciare de a asigura o schemă de personal adecvată activităţilor desfăşurate;
 • Proiect de modificare şi completare a dispoziţiilor U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificare a bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, cu modificările şi completările ulterioare pentru a putea permite achiziţia de mobilier şi echipamente aparatură birotică;

De asemenea în anul 2014 a fost modificat şi completat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Judiciare şi au fost elaborate şi aprobate regulamente privind evaluarea şi promovarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.

 1. Alte aspecte relevante

La nivelul direcţiei, în anul 2014, ca o consecinţă a aplicării procedurilor operaţionale şi a identificării nevoii de îmbunătăţire precum şi pentru a pune în practică recomandările auditorului extern au fost revizuite toate procedurile operaţionale şi au fost identificate noi activităţi procedurabile pentru care ulterior au fost întocmite proceduri operaţionale.

Dinamica şi diversitatea activităţilor desfăşurate la nivelul Direcţiei impun şi pe viitor o evaluare atentă a acestora şi analizarea necesităţii îmbunătăţirii practicilor aplicabile.

În activitatea curentă, au fost avizate din punct de vedere al legalităţii contracte privitoare la angajarea răspunderii patrimoniale a instituţiei, contracte de muncă sau acte adiționale, întocmite de celelalte compartimente din cadrul aparatului propriu al Inspecției Judiciare.

Totodată, consilierii juridici din cadrul Serviciului sinteze și contencios au analizat datele statistice comunicate de instanţe referitoare la respectarea termenelor procedurale de întocmire a lucrărilor şi privind dosarele mai vechi de un de la data înregistrării în sistemul judiciar, contribuind astfel la efectuarea monitorizărilor de către inspectorii judiciari.

De asemenea, la nivelul Direcţiei au fost întocmite analize privind domeniile de interes pentru Inspecţia judiciară precum şi analize privind implementarea măsurilor propuse prin intermediul rapoartelor de control întocmite de inspectorii judiciari şi aprobate de secţiile corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii în anii 2013-2014.

În baza art. 38 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Judiciare, consilierii juridic au întocmit un număr de 15 note şi puncte de vedere referitoare la interpretarea şi aplicarea actelor normative privind salarizarea, încadrarea sau acordarea altor drepturi personalului Inspecţiei Judiciare, incompatibilitatea unor categorii de demnitari publici, etc.

Ţinând cont şi recomandarea făcută prin raportul privind Auditul extern al managementului Inspecţiei judiciare pentru anul 2013 în care se menţionează: „având în vederea rolul deosebit de important pe care îl are Inspecţia Judiciară în informarea opiniei publice, precum şi a altor magistraţi, se recomandă efectuarea demersurilor pentru asigurarea condiţiilor necesare pentru: – publicarea culegerilor de practică în materie disciplinară, în principal, în format electronic;…”,consilierii juridici au elaborat, sub îndrumarea inspectorilor judiciari, Culegerea de practică în materie disciplinară ce conţine acţiunile disciplinare promovate de Inspecţia Judiciară pe parcursul anului 2013, care este disponibilă pentru consultare pe site-ul instituţiei noastre, urmând să fie elaborată o lucrare mai amplă de practică în materie disciplinară aferentă anilor 2010 -2013.

Nu în ultimul rând este apreciabil efortul consilierilor juridici care au asigurat traducerea documentelor prezentate în cadrul Misiunilor de evaluarea a experţilor CE în România în contextul monitorizării efectuate de Comisia Europeană, în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

 • Pregătire profesională

În anul 2014, datorită efortului şi preocupării constante a conducerii Inspecţiei Judiciare de a asigura resursele financiare necesare dar şi cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii, în calitate de ordonator principal de credite, personalul din cadrul direcţiei a avut posibilitatea de a beneficia de un program de pregătire şi perfecţionare profesională adecvat nevoilor identificate.

Astfel, în perioada de referinţă, au fost 22 de participări la cursuri (o parte fiind şi autorizate ANC, cu eliberarea unui certificat în ocupaţia – competenţe comune – ce a făcut obiectul cursului ), organizate în domenii precum: managementul proiectelor în instituţiile publice, achiziţii publice pentru autorităţile contractante, contracte şi litigii în activitatea administraţiei publice, auditul intern, control intern managerial sau managementul documentelor, constituirea, organizarea şi prelucrarea arhivelor.

De menţionat este faptul că pregătirea profesională a fost asigurată, cu respectarea prevederilor legale în materie, pentru toate categoriilor de personal (personal contractual, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor şi funcţionarul public), indiferent de funcţia ocupată iar selectarea cursurilor a fost determinată de activităţile desfăşurate şi atribuţiile stabilite prin fişa postului.

 1. ACTIVITATEA DIRECŢIEI ECONIMICĂ ŞI ADMINISTRATIV

 

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Inspecţiei Judiciare se asigură integral de la bugetul de stat, fondurile instituţiei fiind evidenţiate, conform legii, distinct în bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.

Operaţionalizarea Direcţiei Economică şi Administrativ a fost realizată la finalul anului 2013 urmare a completării schemei cu personal de specialitate economică şi ocupării postului de director economic prin concurs.

Direcţia asigură activitatea economică, financiară şi administrativă a Inspecţiei Judiciare, structura organizatorică fiind modificată prin Ordinul Inspectorului-şef nr. 60/19.09.2014 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 724, din 2 octombrie 2014, prin care au fost înfiinţate Compartimentul administrativ, transporturi şi aprovizionare şi Compartimentul achiziţii publice.

De la înfiinţare până în ianuarie 2014, Inspecţia Judiciară a funcţionat într-un imobil în suprafaţă de 650 mp., care, din punct de vedere al suprafeţei utile şi al compartimentării, era insuficient şi impropriu pentru desfăşurarea activităţii. Urmare a demersurilor efectuate pentru asigurarea unui spaţiu adecvat, la sfârşitul anului 2013 s-a realizat relocarea instituţiei într-un spaţiu închiriat în suprafaţă de 1500 mp. care asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime.

Autonomia operaţională a Inspecţiei Judiciare şi exercitarea atribuţiilor de ordonator de credite de către inspectorul şef sunt condiţionate de asigurarea resurselor umane dar şi a unei baze materiale corespunzătoare (birouri, mobilier, birotică, echipamente IT, etc.).

În ceea ce priveşte mobilierul şi echipamentele de birotică din dotarea Inspecţiei Judiciare trebuie precizat că, în marea lor majoritate, acestea au fost preluate de la Consiliul Superior al Magistraturii, fiind achiziţionate între anii 2005-2007, astfel că aparatura birotică folosită de Inspecţia Judiciară în prezent are un grad ridicat de uzură fizică şi morală, nepermiţând desfăşurarea activităţilor la parametrii optimi.

Deoarece Inspecţia Judiciară s-a înfiinţat în anul 2012 prin reorganizarea Serviciului inspecţiei judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, achiziţiile de mobilier şi echipamente de birotică necesare pentru numărul suplimentar de posturi nu au fost posibile din cauza interdicţiilor instituite prin art. 24 din OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, interdicţie prelungită în fiecare an.

În sprijinul asigurării unei dotări corespunzătoare, Inspecţia Judiciară a efectuat demersuri pentru o modificare legislativă care să permită instituţiei achiziţionarea de mobilier şi aparatură birotică, însă propunerea nu a avut până în prezent finalitate

Bugetul alocat Inspecţiei Judiciare la începutul exerciţiului financiar 2014 a fost mai mic decât necesarul previzionat, însă la rectificarea bugetară au fost suplimentate sumele alocate, conform notelor de fundamentare adresate ordonatorului principal, fapt ce a determinat ca activitatea operaţională să se desfăşoare în condiţii optime, execuţia bugetară fiind de 99,93% (din bugetul alocat instituţiei în suma de 20.110.000 lei au fost cheltuiţi 20.084.055 lei plus 10.100 lei – sumă recuperată pentru plăţi efectuate în anii precedenţi şi virată în 2014 la bugetul de stat).

 

CONCLUZII

 

Creșterea numărului de sesizări soluționate, deși nu este lipsită de importanță pentru relevarea volumului de activitate, nu reflectă în mod obiectiv complexitatea activității Inspecției Judiciare, acest indicator fiind evidențiat mai degrabă de natura și amploarea controalelor și a măsurilor concrete propuse pentru înlăturarea deficiențelor, avertizarea asupra vulnerabilităților sau atunci când s-a considerat că este cazul, de conduita pro-activă a Inspecției evidențiată de creșterea sesizărilor din oficiu și reacția promptă pentru sancționarea abaterilor de la normele legale sau de conduită.

Din această perspectivă, apreciem că în anul 2014 activitatea Inspecţiei Judiciare a fost marcată de un real progres în contextul în care s-au concretizat cele două principale direcţii de acţiune ce se impun a fi urmărite şi în continuare, respectiv consolidarea autonomiei funcţionale şi creşterea eficienţei activităţii.

Dincolo de evoluția datelor statistice, dinamica transformării și dezvoltării Inspecției Judiciare poate fi rezumată prin prezentarea câtorva aspecte esențiale realizate în cei aproximativ 3 ani de la modificarea cadrului legislativ prin care a fost consacrată autonomia funcţională, astfel:

 • instituțional – a evoluat de la nivelul unei structuri cu două servicii în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii la acela al unei instituții autonome funcțional, cu personalitate juridică;
 • organizațional – funcționalitatea Inspecției este asigurată de 4 direcții, ale căror atribuții de specialitate sunt strict definite și delimitate pentru a se realiza desfășurarea în condiții optime a activității; de la un stat de funcții cu 73 de posturi, din care 14 erau vacante la o schemă de personal de 94 posturi din care sunt vacante 2;
 • normativ –activitatea şi atribuţiile reglementate anterior prin dispoziții incluse în Regulamentul de funcționare al Consiliului Superior al Magistraturii, sunt în prezent realizate printr-un ansamblu de norme specifice – Regulamentul de organizare și funcționare al Inspecţiei Judiciare, Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecţia Judiciară, Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef şi a inspectorului-şef adjunct ai Inspecţiei Judiciare;
 • creșterea calității și eficienței activității (dată de admisibilitatea de către Plen și Secții a măsurilor propuse Inspecția Judiciară ca urmare a verificărilor efectuate, de numărul sesizărilor din oficiu și numărul acțiunilor disciplinare promovate) coroborată cu respectarea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea lucrărilor (procentul cererilor de prelungire a termenului de 45 de zile fiind, în medie, de doar 18% din totalul lucrărilor – 24% la Direcţia de inspecţie pentru judecători și 12% la Direcţia de inspecţie pentru procurori), cu precizarea că, în cazul cererilor de apărare a reputației profesionale, a independenței și imparțialității magistraților sau a sistemului judiciar termenul agreat este de 15 zile.

În raport de atribuţiile legale, strategia de management a Inspecţia Judiciară s-a axat pe amplificarea caracterului preventiv al verificărilor, pe identificarea vulnerabilităţilor sistemului judiciar şi propunerea unor măsuri adecvate nu numai de înlăturare a deficienţelor constate, cât mai ales de preîntâmpinare a unor disfuncționalități.

În acest sens, după dobândirea autonomiei funcţionale, Inspecţia Judiciară a inclus constant în planurile de activitate anuale controale tematice care vizau domenii ce nu au constituit obiectul unor verificări anterioare, respectiv, practica instanţelor şi parchetelor în aplicarea anumitor instituţii juridice cu impact asupra sistemului judiciar în ansamblul său şi modalitatea de implementarea a dispoziţiilor noilor coduri de procedură.

Totodată, pe lângă aceste controale tematice Inspecţia Judiciară şi-a stabilit ca obiectiv pe termen lung evaluarea la nivel naţional a modului în care este organizată şi funcţionează justiţia ca serviciu public, scop în care, pentru o analiză de ansamblu, verificările efectuate au vizat modalitatea de îndeplinire de către magistraţii cu funcţii de conducere a atribuţiilor manageriale atât la nivelul fiecărei instanţe ori parchet cât şi sub aspectul coordonării de către instanţele sau parchetele ierarhic superioare. Finalitatea acestui tip de control este aceea de identificare a aspectelor de bune practici şi a implementării acestora la nivel naţional, precum şi a unificării procedurilor administrative.

Activitate de control efectuată de Inspecţia Judiciară în cursul anului 2014, sub acest aspect, a relevat o incidenţă mare a situațiilor în care au fost constatate deficienţe în privința comunicării magistraţilor cu funcţii de conducere în relaţia cu personalul din cadrul instanţelor şi parchetelor şi, în raport de această constatare, apreciem că ar fi necesară o analiză a condiţiilor de participare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea acestor funcţii.

Totodată, la fel ca şi în anii anteriori, urmare a monitorizărilor efectuate s-a constatat drept vulnerabilitate a sistemului judiciar prelungirea în timp a procedurilor judiciare determinată atât de factori obiectivi în privinţa cărora considerăm că sunt necesare intervenţii de ordin legislativ dar şi subiectivi, factori pentru a căror înlăturare se impune în continuare adoptarea unor măsuri ferme.

Dintr-o altă perspectivă, pe fondul creşterii incidenţei situaţiilor în care s-a pus în discuţie independenţa sistemului judiciar trebuie remarcată poziţia constantă exprimată de Inspecţia Judiciară în sensul aprecierii că interesul social general este nu numai acela de a fi informat, ci mai ales de a beneficia de o justiţie independentă şi imparţială, iar un om politic sau mass media, sub pretextul informării populaţiei, nu pot discredita măsurile dispuse de către magistrați, cu consecinţa accentuării lipsei de încredere a populației în eficacitatea instrumentelor legale.

Inspecţia Judiciară, prin activitatea sa a dovedit că este o instituţie dinamică şi modernă care a contribuit semnificativ la îmbunătățirea calităţii actului de justiţie oferind Consiliului Superior al Magistraturii analize obiective şi pertinente asupra unor segmente ale sistemului judiciar, dar şi propuneri concrete de eficientizare a justiţiei.

Anexa 1

 

DIRECȚIA DE INSPECȚIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

ACŢIUNILE DISCIPLINARE EXERCITATE ÎN ANUL 2014

 

NR. CRT. SITUAŢIA DE FAPT SANCŢIUNEA DISPUSĂ
1. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 16.01.2014 împotriva judecătorului A.G. din cadrul Judecătoriei P., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, judecătorul a adoptat o conduită contrară dispoziţiilor legale şi regulamentare, care guvernează relaţiile de serviciu, provocând incidente prin care a creat o stare de temere persoanelor cărora acesta le-a adresat ameninţări şi acuzaţii, starea conflictuală dintre persoanele implicate fiind cunoscută de întreg colectivul instanţei, ceea ce a dus la afectarea climatului normal al desfăşurării relaţiilor de serviciu – conexat la dos 19/J/2013. Prin Hotărârea nr. 19J/03.12.2014 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a respins acţiunea disciplinară ca neîntemeiată şi a constatat încetată de drept măsura suspendării din funcţiei a judecătorului, măsură dispusă prin încheierea de şedinţă din 07.05.2014.
2 Acţiunea disciplinară exercitată la data de 17.01.2014 împotriva judecătorului Ş.I.V. din cadrul Judecătoriei F., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. b) şi t) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, judecătorul nu s-a abţinut de la soluţionarea unui dosar având aceleaşi părţi, acelaşi obiect şi aceeaşi cauză, cu un alt dosar în care, anterior numirii în magistratură, judecătorul a avut calitatea de avocat.

 

Prin Hotărârea nr. 5J/03.04.2014 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a admis în parte acţiunea disciplinară şi a aplicat sancţiunea constând în „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 2 luni”. Hotărârea a rămas definitivă prin decizia nr. 139 din 24.11.2014 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 2412/1/2014.

 

3 Acţiunea disciplinară exercitată la data de 18.02.2014 împotriva judecătorului I.M.L din cadrul Tribunalului A., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. s) teza I din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, magistratul a folosit atât expresii inadecvate, cât şi argumente vădit contrare raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei şi demnitatea procurorilor care au efectuat urmărirea penală într-o cauză dedusă judecăţii, fiind date exemple concrete cu anumite pasaje din hotărârea respectivă. Prin Hotărârea nr. 8J/18.06.2014 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii respinge acţiunea disciplinară. Hotărârea a rămas definitivă prin respingerea recursului formulat de Inspecţia Judiciară conform deciziei civile nr. 19/23.02.2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 judecători în dosarul nr. 3148/1/2014.
4 Acţiunea disciplinară exercitată la data de 06.03.2014 împotriva judecătorului D.D.D. din cadrul Judecătoriei P., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. c) şi t) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că magistratul a abordat o modalitate de citare a reprezentantului Parchetului în dosarele aflate pe rolul instanţei prin întocmirea citaţiilor telefonice prin care solicita în mod imperios asigurarea prezenţei în sală a reprezentantului parchetului care depăşeşte cadrul legal şi regulamentar precum şi modalitatea de interogare şi interpelare folosită de judecătorul cercetat în raportul profesional cu procurorul de şedinţă.

 

Prin Hotărârea nr. 9J/19.06.2014 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii admite în parte acţiunea disciplinară şi aplică sancţiunea „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 3 luni”. Hotărârea a rămas definitivă prin respingerea recursului conform deciziei civile                       nr. 2/12.01.2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 judecători în dosarul                       nr. 3106/1/2014.

 

5 Acţiunea disciplinară exercitată la data de 25.03.2014 împotriva judecătorului V.D.M. din cadrul Judecătoriei S., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza I şi lit. m) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul a amânat în mod repetat o cauză, a repus-o pe rol, aceasta datorându-se şi faptul că, în cauză s-a dispus şi reconstituirea dosarului de urmărire penală (în dosar au fost acordate un număr de 41 de termen dintre care 16 termene au fost pentru amânarea pronunţării, instanţa rămânând în pronunţare de 4 ori şi de 3 ori a repus cauza pe rol). S-a reţinut că, în afara dosarului susmenţionat, judecătorul a procedat într-un număr semnificativ de cauze şi în mod repetat la amânarea succesivă a pronunţării, pe o perioadă mai mare de 7 zile în materie civilă, respectiv mai mare de 14 zile în materie penală, urmată în unele dintre cauze de repunerea acestora pe rol, fiind încălcate dispoziţiile codului de procedură civilă şi vechiului cod de procedură penală.

 

Prin Hotărârea nr. 6J/28.05.2014 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii admite în parte acţiunea şi aplică sancţiunea „avertisment”, rămasă definitivă prin decizia nr. 158/15.12.2014 dată în dosarul 2843/1/2014 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
6. Acţiune disciplinară exercitată la data de 15.04.2014 împotriva judecătorului B.D. de la Tribunalul Bistrița Năsăud, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) şi t) teza a II-a şi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul a acordat 76 termene de judecată din care 30 termene pentru lipsa inculpaţilor sau pentru faptul că inculpaţii nu aveau asigurată   asistenţa juridică obligatorie, ori apărătorii aleşi ai acestora sau desemnaţi din oficiu nu s-au prezentat fără să asigure înlocuirea, apreciindu-se că a existat o lipsă de fermitate în luarea măsurilor care se impuneau pentru soluţionarea cu celeritate a cauzei constând în neaplicarea dispoziţiilor art. 198 Cod procedură penală şi art. 83 Cod procedură penală, perioada de la data înregistrării dosarului pe rolul Tribunalului Bistriţa Năsăud Secţia penală şi până la soluţionarea   acesteia în primă instanţă este mai mare de 7 ani, iar de la înregistrarea în sistem este de 7 ani şi 6 luni.

 

Prin Hotărârea nr. 10J/25.06.2014 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii admite în parte acţiunea şi aplică sancţiunea „avertisment”, rămasă definitivă prin decizia nr. 14/09.02.2015 pronunţată în dosarul 3150/1/2014 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
7. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 15.04.2014   împotriva judecătorului P.O. detaşat în cadrul M.J., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. b). 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că magistratul a deţinut concomitent cu funcţia de judecător, funcţia de membru al consiliului de administraţie al Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA începând cu data de 10.01.2014, ulterior, la data de 26.01.2014 fiind numit în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie.

 

Prin Hotărârea nr. 7J/11.06.2014 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii admite în parte acţiunea şi aplică sancţiunea „avertisment”. În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul   Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
8. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 03.06.2014 împotriva judecătorului D.M.D de la Judecătoria B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul, a depăşit termenul legal de redactare a hotărârilor, astfel că la data de 31.12.2013 avea 321 de hotărâri judecătoreşti neredactate în termenul legal iar la data de 05.05.2014 avea neredactate un număr de 229 de hotărâri judecătoreşti, astfel că termenul de redactare de 30 de zile de la pronunţare, prevăzut de art. 426 alin. 5 din noul Cod de procedură civilă şi de art. 246 din vechiul Cod de procedură civilă, a fost depăşit, existând foarte multe hotărâri judecătoreşti nemotivate de peste un an de zile.

 

Prin Hotărârea nr. 14J/24.09.2014 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii admite în parte acţiunea şi aplică sancţiunea „avertisment”. În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul   Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
9. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 05.06.2014   împotriva unui judecătorului M.S din cadrul Tribunalului B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. i) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în faptul că judecătorul a temporizat procedurile, consecinţă a comportamentului adoptat manifestat fie prin formularea repetată de cereri de abţinere în aceeaşi cauză, fie prin formularea unor cereri de abţinere, contrar dispoziţiilor legale.

 

Prin Hotărârea nr. 11J/29.05.2014 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunea disciplinară şi a aplicat sancţiunea „suspendarea din funcţie pe o perioadă de 6 luni”. În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
10. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 11.06.2014 împotriva judecătorului G.S.P. din cadrul Curţii de Apel B., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, judecătorul a deţinut concomitent funcţia de judecător în cadrul Curţii de Apel G. cât şi funcţia de conducere de Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din cadrul Universităţii G..

 

Prin Încheierea din 10.09.2014 Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus suspendarea judecării cauzei privind acţiunea disciplinară până la soluţionarea definitivă a unei cauze ce se află pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.
11. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 19.06.2014 împotriva judecătorului N.V. din cadrul Judecătoriei M., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99   lit. t) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, judecătorul a admis excepţia tardivităţii formulării contestaţiei în anulare în temeiul dispoziţiilor noului cod de procedură civilă în condiţiile în care speţei îi erau aplicabile dispoziţiile codului de procedură civilă anterior.

 

Prin Hotărârea nr. 17J/22.10.2014 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior a Magistraturii a respins acţiunea disciplinară, rămasă definitivă prin neexercitarea căii de atac a recursului.
12 Acţiunea disciplinară exercitată la data de 17.06.2014 împotriva judecătorului C.M.L. din cadrul Curţii de Apel B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul nu a redactat în termen un număr de 104 hotărâri care i-au fost repartizate în acest scop, pronunţate începând cu luna mai 2012. De asemenea, judecătorul nu a participat la nicio şedinţă de judecată în perioada 05 noiembrie 2013-05 februarie 2014 şi nu i-au fost repartizate spre redactare alte hotărâri decât acelea pronunţate anterior perioadei de referinţă. În prezent dosarul se află pe rolul Secţiei pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii.
13. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 02.07.2014 împotriva judecătorului C.M.L. din cadrul Curţii de Apel B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul, îmbrăcat în robă, a distribuit mai multe înscrisuri persoanelor aflate în sălile de şedinţă ale instanţei, înscrisuri de natură a afecta prestigiul justiţiei.

Ulterior, judecătorul C.M.L a staţionat în spaţiul accesibil publicului cu o pancartă care conţinea următoarea menţiune: „Judecător în greva foamei. Judecătorii mai presus de lege trebuie să plece”. Cu aceeaşi ocazie a acordat mai multe interviuri reprezentanţilor mass-mediei, în care a prezentat aspecte nereale referitoare la activitatea sa, dar şi a conducerii şi personalului instanţei, de natură a influenţa opinia publică cu privire la false probleme pe care le-ar avea în cadrul instanţei.

 

În prezent dosarul se află pe rolul Secţiei pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii.
14. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 10.07.2014 împotriva judecătorului P.A. din cadrul Curţii de Apel B. pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul a refuzat să participe la şedinţa de judecată din data de 04.03.2014, în care era programată conform planificării de şedinţă.

 

Prin Hotărârea nr. 15/24.09.2014 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a respins acţiunea disciplinară, rămasă definitivă prin neexercitarea căii de atac a recursului.
15. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 14.07.2014   împotriva judecătorului O.A.D. din cadrul Judecătoriei C. pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul a înţeles să adopte un comportament arogant, catalogat de petiţionari ca fiind nedemn profesiei de magistrat. Astfel, conduita adoptată, tonul şi expresiile utilizate în discuţii de către doamna judecător, manifestate în raporturile cu colegii şi cu personalul auxiliar au condus în final la generarea unei stări tensionate la nivelul întregii instanţe, concretizată prin dificultăţi în adoptarea actelor administrative necesare în administrarea actului de justiţie.

 

Prin Hotărârea din 09.12.2014, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii respins acţiunea disciplinară ca neîntemeiată cu opinie separată în sensul admiterii acţiunii disciplinare pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. c) din Legea                            nr. 303/2004. În prezent hotărârea se află în curs de redactare.

 

16. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 10.07.2014 împotriva judecătorului V.Ţ. de la Judecătoria B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. i) şi lit. t) raportat la       art. 991 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul nu s-a abţinut de la soluţionarea unei excepţii, deşi era obligat întrucât era incompatibil de a judeca excepţia de nelegalitate.

 

Prin Hotărârea nr. 13J/24.09.2014 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunea disciplinară şi a aplicat sancţiunea „avertisment”. În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

17.

 

 

Acţiunea disciplinară exercitată la data de 31.07.2014 împotriva judecătorului C.M.L. din cadrul Curţii de Apel B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. f) din Legea     nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul, la data de 28.05.2014, la ieşirea din şedinţa în care fusese planificat, a arătat că nu înţelege să participe la deliberări. De asemenea, la data de 13.05.2014, deşi era planificat în şedinţa de judecată, a refuzat să ia parte la aceasta, completul fiind întregit cu judecătorul planificat de permanenţă.

 

În prezent dosarul se află pe rolul Secţiei pentru judecători în materie disciplinară.
18. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 08.08.2014 împotriva judecătorului A.G. din cadrul Judecătoriei P., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul a făcut afirmaţii publice la un post de televiziune, declaraţii care vizau modul de înfăptuire al justiţiei în România.

 

Prin Hotărârea nr. 20J/ 03.12.2014 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii respins acţiunea disciplinară ca neîntemeiată, rămasă definitivă prin neexercitarea căii de atac a recursului.
19. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 01.09.2014 împotriva judecătorului D.C. cadrul Judecătoriei G., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul nu a respectat pe o lungă perioadă de timp normele legale privind termenul legal de redactare a unui număr mare de hotărâri judecătoreşti, precum şi nerespectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 200 – 201, art. 264 din vechiul Cod de procedură civilă, respectiv de art. 426 alin. 5 din noul Cod de procedură civilă şi ale art. 310 alin. 2 din vechiul Cod de procedură penală, respectiv art. 406 din noul Cod de procedură penală.

 

Prin Hotărârea nr. 16/22.10.2014 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunea disciplinară şi a aplicat sancţiunea „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 3 luni”. În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

20. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 01.10.2014 împotriva judecătorului M.R.E. din cadrul Tribunalului B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul nu a respectat, din motive imputabile, termenele de redactare într-un număr de 323 de hotărâri.

 

Prin Hotărârea din 28.01.2015 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunea disciplinară şi a aplicat sancţiunea „mutare disciplinară pe o perioadă de 2 luni la Tribunalul Argeş”. În prezent hotărârea se află în curs de redactare.
21. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 02.10.2014 împotriva judecătorului Ţ.G.A, C.A.I, A.L.F. din cadrul Curţii de Apel O., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t) teza a II-a raportat la art. 991 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorii au emis o încheiere prin care au modificat minuta unei decizii penale definitive şi executorii în sensul că o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere pe un termen de încercare de 7 ani şi 6 luni a fost înlocuită cu o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare cu executare pedepsei în regim de detenţie.

 

În prezent dosarul se află pe rolul Secţiei pentru judecători în materie disciplinară.

 

22. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 15.10.2014 împotriva judecătorului B.L.R. din cadrul Judecătoriei C. N., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a şi lit. s) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul a acordat, nenumărate termene într-un dosar al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie,   având în vedere faptul că   respectiva cauza are o vechime de peste 8 ani de la înregistrare.

 

Prin Hotărârea din 18.02.2015 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a respins acţiunea disciplinară. În prezent hotărârea se află în curs de redactare.
23. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 17.10.2014 împotriva judecătorului A.R.A. din cadrul Tribunalului B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. i) teza I din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul nu a formulat cerere de abţinere de la soluţionarea unui dosar, în situaţia în care soţul acesteia avea un contract de asistenţă juridică încheiat cu una dintre părţi pentru asigurarea apărării în faţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial B.

 

Prin Hotărârea nr. 18J/26.11.2014 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii respins acţiunea disciplinară, rămasă definitivă prin neexercitarea căii de atac a recursului.
24. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 03.11.2014 împotriva judecătorului C.G. din cadrul Curţii de Apel O., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. b) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul a ocupat o funcţie în cadrul Misiunii Uniunii Europene în Kosovo, fără a fi solicitat, în prealabil, avizul Consiliul Superior al Magistraturii pentru participarea la procedura de selecţie şi fără să fie detaşat de Secţia pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii pe această funcţie din cadrul misiunii.

 

Prin Hotărârea din 18.02.2015 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunea disciplinară şi a aplicat sancţiunea „excluderea din magistratură”. În prezent hotărârea se află în curs de redactare.
25. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 04.11.2014 împotriva judecătorului M.M. din cadrul Tribunalului G., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t) cu aplicarea art. 991 art. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul s-a pronunţat asupra menţinerii măsurii preventive după ce măsura încetase de drept, dispunând menţinerea arestării preventive, fapt ce a avut drept consecinţă constatarea încetării de drept a acestei măsuri preventive de către instanţa de control judiciar. Prin Hotărârea din 21.01.2015 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a respins acţiunea disciplinară. În prezent hotărârea se află în curs de redactare.
26. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 05.11.2014 împotriva judecătorului D.C. judecător de supraveghere a privării de libertate la un penitenciar, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul a adoptat o conduită necorespunzătoare în relaţiile cu conducerea penitenciarului şi alţi angajaţi ai acestei instituţii precum şi modalitatea, apreciată abuzivă, de exercitare a funcţiei, prin aceea că a procedat la audierea unui deţinut, fără să existe o solicitare din partea acestuia şi fără să i se fi încălcat vreun drept, prin consemnarea în declaraţia deţinutului a unor aspecte nereale şi defăimătoare referitoare la directorul penitenciarului şi dispunerea citării în vederea audierii, în calitate de martori, a directorului, directorului adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială.

 

În prezent dosarul se află pe rolul Secţiei pentru judecători în materie disciplinară.

 

27. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 16.12.2014 împotriva judecătorilor J.C. de la Tribunalul B. şi J.A. de la Curtea de Apel B. pentru săvârşirea a abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) şi, respectiv art. 99 lit. a) şi n) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în faptul că judecătorii (soţi) au adresat injurii şi cuvinte triviale echipajului medical, organelor de poliţie şi procurorilor sosiţi la locuinţa acestora pentru a interveni, ca urmare a primirii de la o terţă persoană a unui apel la numărul de urgenţă 112, în care se specifica faptul că este posibil ca una dintre persoanele din locuinţă să fie decedată. Judecătorul J. A. a refuzat accesul autorităţilor în locuinţa sa, în sprijinul refuzului invocând calitatea sa de magistrat şi faptul că soţia sa a decedat, împrejurare nereală.

 

În prezent dosarul se află pe rolul Secţiei pentru judecători în materie disciplinară.

Anexa 2

 

CERERI DE APĂRARE A REPUTAŢIEI PROFESIONALE, INDEPENDENŢEI ŞI IMPARŢIALITĂŢII

DIRECŢIA DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

2014

 

Nr. crt.

 

Număr şi dată înregistrare

 

 

Obiectul verificărilor

 

Soluţie

923/IJ/607/DIJ/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări în raport de cererea de apărare a independenţei şi reputaţiei profesionale formulată de judecătorul P.A. din carul Judecătoriei S.M., referitoare la măsurile administrative dispuse de către preşedintele instanţei. Prin Hotărârea nr. 492 din 10.04.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit constatările şi propunerile Inspecţiei Judiciare şi a respins cererea.

 

993/IJ/656/DIJ/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări în raport de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de judecătorul C.C. din cadrul Judecătoriei C. în urma acuzaţiilor cuprinse în interpelarea unui senator adresată ministrului justiţiei şi ministrului afacerilor externe, al cărui conţinut a fost dat publicităţii pe mai multe site-uri: Luju.ro, cotidianul.ro, ziartricolorul.ro . Prin Hotărârea nr. 883 din 09.07.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit constatările şi propunerile Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea.

 

1461/IJ/973/DIJ/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări în raport de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de judecătorul D.D.D. din cadrul Judecătoriei P. prin care s-a invocat imixtiunea în activitatea sa profesională a procurorilor şi a organelor de poliţie. La data de 03.07.2014, Plenului Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării cererii ca urmare a solicitării judecătorului.

 

1532/IJ/1025/DIJ/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări în raport de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de judecătorul C.V. din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie faţă de conţinutul unui articol de presă publicat într-un cotidian on-line, în care se fac afirmaţii care nu corespund realităţii şi se pune sub semnul întrebării competenţa sa profesională. Prin Hotărârea nr.632 din 29.05.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea.

 

1853/IJ/1231/DIJ/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări în raport de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de judecătorul P.V.A din cadrul Curţii de Apel B. prin care s-a invocat atingerea adusă prin menţiunile cuprinse într-un raport de evaluare întocmit de către Comisie în cadrul unui concurs de promovare. Prin Hotărârea nr. 690 din 18.06.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea Inspecţiei Judiciare şi a respins cererea.

 

2232/IJ/1470/DIJ/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări în raport de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de judecătorul I.T.C.B. din cadrul Curţii de Apel B. cu referire la modalitatea prin care avocata M.V. a înţeles să asigure apărarea clienţilor săi, invocând motive de nelegalitate unei hotărâri pronunţate de acesta, apreciate ca fiind neadevărate şi nefondate. Prin Hotărârea nr. 91 din 26.01.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea la cererea de apărare a reputaţiei profesionale.

 

 

 

2766/IJ/1809/DIJ/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări în raport de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de judecătorul F.E. din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ca urmare a unui articol de presă în conţinutul căruia s-au făcut afirmaţii care nu corespund realităţii, de natură a pune la îndoială competenţa profesională a doamnei judecător. Prin Hotărârea nr.1023 din 24.09.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea.
3344/IJ/2197/DIJ/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări în raport de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de judecătorul Z.D. din cadrul Tribunalului M. privind efectuarea unui demers de către Consiliul Superior al Magistraturii referitor la oportunitatea adoptării unei forme de publicitate a soluţiei instanţei supreme în materie disciplinară. Prin Hotărârea nr.1025 din 23.09.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea Inspecţiei Judiciare şi a respins cererea.

 

3977/IJ/3300/DIJ/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări în raport de cererea de apărare a independenţei şi reputaţiei profesionale formulată de judecătorul D.O. din cadrul Judecătoriei C.N. ca urmare a articolelor apărute în presa locală de natură a crea suspiciuni cu privire la imparţialitatea sa. Prin Hotărârea nr. 1119/ 16.10.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea   Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea.

 

4392/IJ/3561/DIJ/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări în raport de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de judecătorul I.I. din cadrul Judecătoriei I. ca urmare a unui mesaj înscris pe o pancartă expusă de un justiţiabil ce conţinea menţiuni denigratoare la adresa sa. Prin Hotărârea nr. 1208 din 06.11.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea   Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea.

 

4890/IJ/3867/DIJ/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări în raport de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de judecătorul T.N. din cadrul Tribunalului C. ca urmare a conţinutului unor articole de presă publicate în cotidianul local. Prin Hotărârea nr. 1388 din 11.12.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea   Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea.

 

4759/IJ/3782/DIJ/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări în raport de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de judecătorul M.P.M. din cadrul Tribunalului B. prin care arată că a avut neînţelegeri cu colegii de complet şi în anul 2012 a acceptat să părăsească componenţa completelor colegiale, fapt ce a determinat suspiciuni şi reacţii ostile chiar şi din partea conducerii. Prin Hotărârea nr. 34 din 15.01.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea   Inspecţiei Judiciare şi a respins cererea.

 

5241/IJ/4091/DIJ/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări în raport de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de judecătorul F.M. din cadrul Judecătoriei C.C. ca urmare a unor măsuri administrative ale conducerii instanţei. Prin Hotărârea nr. 36 din 15.01.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea cererii de apărarea independenţei şi reputaţiei profesionale.

Anexa 3

 

CERERI DE APĂRARE A INDEPENDENŢEI SISTEMULUI JUDICIAR

DIRECŢIA DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

2014

 

Nr. crt.

 

Număr şi dată înregistrare

 

 

Obiectul verificărilor

 

Soluţie

7/IJ/1/DIJ/2014 Solicitările Secţiilor Consiliul Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări cu privire la apărarea independenţei sistemului judiciar în raport de afirmaţiile primului ministru Victor Ponta în cadrul unei emisiunii televizate. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 8/16.01.2014, şi-a însuşit concluziile raportului Inspecţiei Judiciare în sensul că prin declaraţiile publice analizate s-a produs o încălcare a principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, cu consecinţa scăderii încrederii cetăţenilor în sistemul judiciar şi, implicit a afectării independenţei acestuia.

 

253/IJ/146/DIJ/2014 Solicitarea Consiliul Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări cu privire la apărarea independenţei sistemului judiciar ca urmare a afirmaţiilor preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, în cadrul unei emisiuni televizate. Prin Hotărârea nr. 242/06.03.2014 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea Inspecţiei Judiciare şi a respins cererea de apărare a independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar.

 

946/ IJ/621/DIJ/2014 Solicitarea Consiliul Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări ca urmare a sesizării unui deputat prin care se apreciază că modalitatea în care o autoritate administrativă a statului a înţes să critice o decizie a Curţii de Apel T.M., într-un dosar în care acesta a avut calitatea de parte, este de natură de a afecta independenţa şi imparţialitate sistemului judiciar Prin Hotărârea nr. 457/ 03.04.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea Inspecţiei Judiciare şi a respins cererea de apărare a independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar.

 

1664/1111/DIJ/414/DIP/2014 Solicitarea Consiliul Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări urmare a publicării pe site-ul “www.luju.ro” a scrisorii unui fost judecător. Raport comun DIJ/DIP

Prin Hotărârea nr. 630/29.05.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea de apărare a independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar.

1527/IJ/1021/DIJ/2014 Solicitarea Consiliul Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări ca urmare a unui comunicat de presă apărut pe site-ul DNA prin care se aducea la cunoştinţa opiniei publice faptul că s-a dispus efectuarea urmăririi penale faţă patru judecători din cadrul Curţii de Apel O., respectiv, a Tribunalului B. Prin Hotărârea nr. 846/ 03.07.2014 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea Inspecţiei Judiciare în sensul că afirmaţiile cuprinse în comunicatul de presă emis de DNA nu sunt de natură să afecteze imaginea şi independenţa justiţiei.

 

2583/IJ/1690/DIJ/637/DIP/2014 Solicitarea Preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii în raport de afirmaţiile publice vehiculate în mass media la data de 19.06.2014 referitoare la preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi la procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie de natură a afecta independenţa justiţiei.

 

Raport comun DIJ/DIP

Prin Hotărârea nr. 882/09.07.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea de apărare a independenţei justiţiei.

 

3558/IJ/3037/DIJ/914/DIP/2014 Solicitarea Consiliul Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări urmare a apariţiei în mass media a unor articole şi comentarii cu privire la activitatea de judecată desfăşurată la nivelul Curţii de Apel B. precum şi cea de urmărire penală desfăşurată de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Prin Hotărârea nr. 1022 /24.09.204 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea de apărare a independenţei sistemului judiciar.

 

3931/IJ/3266/DIJ/1037/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuarea a unor verificări ca urmare a comentariilor apărute în mass media potrivit cărora unii judecători şi procurori şi-ar exercita profesia cu încălcarea art. 7 din Legea nr. 303/2004, făcându-se referire chiar şi la conducerea Consiliului Superior al Magistraturii. La data de 06.11.2014 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluzia Inspecţiei Judiciare în sensul că cererea formulată nu cuprinde situaţii faptice ce ar putea fi individualizate.

 

4179/IJ/3431/DIJ/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări referitor la posibila atingere adusă independenţei justiţiei şi a unui judecător de către Direcţia Naţională Anticorupţie. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât în şedinţa din data de 06.11.2014 retrimiterea raportului la Inspecţia Judiciară pentru completări. Lucrarea a fost reînregistrată   la Inspecţia Judiciară sub nr. 5085/IJ/3989/DIJ/2014, iar prin Hotărârea nr. 1467/17.12.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii nu şi-a însuşit concluziile Inspecţiei Judiciare conform cărora situaţia analizată nu relevă date sau informaţii care să conducă la constatarea încălcării independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar, respectiv al judecătorului R.C. din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a admis cererea.

 

4796/IJ/3813/DIJ/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări cu privire la o eventuală atingere adusă independenţei justiţiei ca urmare a afirmaţiilor făcute de către un senator în cadrul unei dezbateri televizate la adresa judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea de Apel B. Prin Hotărârea nr. 1256/20.11.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluzia Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea în sensul că afirmaţiile senatorului aduc atingere independenţei şi imparţialităţii magistraţilor vizaţi, precum şi sistemului judiciar în ansamblul său.

 

4735/IJ/3769/DIJ/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări în raport cu afirmaţiile publice ale domnului Victor Ponta privind starea de incompatibilitate a domnului Klaus Iohannis, afirmaţii redate în presă în data de 27.10.2014 Prin Hotărârea nr. 1387 din 11.12.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea Inspecţiei Judiciare şi a decis admiterea cererii de apărare a independenţei sistemului judiciar.

 

5272/IJ/4096/DIJ/2014 Solicitarea Consiliul Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări ca urmare a afirmaţiilor unui europarlamentar făcute cu ocazia intervenţiei în sesiunea parlamentară a Parlamentului European de la Strasbourg, afirmaţii preluate de către mass media naţională. Prin Hotărârea nr. 35 din 15.01.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis ca întemeiată cererea de apărare a independenţei sistemului judiciar, formulată de conducerea Consiliului din oficiu, dar şi la sesizarea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, constatând că afirmaţiile doamnei Maria Grapini, europarlamentar, referitoare la dosarul denumit „ICA”, făcute cu ocazia intervenţiei din sesiunea plenară a Parlamentului European de la Strasbourg în noiembrie 2014, preluate ulterior de mass media, sunt de natură să aducă atingere independenţei sistemului judiciar în ansamblul său.

De asemenea, Plenul Consiliului a decis transmiterea hotărârii adoptate Parlamentului European de la Strasbourg.

 

Anexa 4

 

DIRECȚIA DE INSPECȚIE JUDICIARĂ PENTRU PROCURORI

ACŢIUNILE DISCIPLINARE EXERCITATE ÎN ANUL 2014

 

NR. CRT. SITUAŢIA DE FAPT SANCŢIUNEA DISPUSĂ
1. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 25.02.2014 împotriva procurorului M.M. de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că procurorul şi-a declinat calitatea de procuror în relaţiile cu organele de poliţie cu ocazia instrumentării unor cauze în care avea calitatea de parte, a avut manifestări neconforme statutului de magistrat, prin care a urmărit să influenţeze modul de instrumentare şi soluţionare a acestor cauze.

 

Prin Hotărârea nr. 6P/25.06.2014 Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a admis în parte acţiunea şi a aplicat sancţiunea „avertisment”. Hotărârea a rămas definitivă prin respingerea recursului ca nefondat potrivit deciziei civile nr. 20/23.02.2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţiei şi Justiţie – Completul de 5 judecători în dosarul nr. 3558/1/2014.
2 acţiunea disciplinară exercitată la data de 17.03.2014 împotriva procurorilor B.M.V şi O.D de la Parchetul de pe lângă Judecătoria B., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de     art. 99 lit. i), s), m) şi t) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, nemulţumiţi fiind de faptul că prim procurorul D.M.L.G a sesizat modul necorespunzător în care şi-au exercitat atribuţiile, procurorul B.M.V împreună cu procurorul O.D (soţie), au declanşat o serie de acţiuni prin care a urmărit punerea în discuţie a managementului prim procurorului unităţii în vederea luării unor măsuri administrative sau disciplinare faţă de acesta. Acţiunile celor doi procurori au avut ca efect perturbarea activităţii Parchetului de pe lângă Judecătoria B. prin eludarea controlului ierarhic şi subminarea autorităţii prim procurorului. Prin Hotărârea nr. 7P/07.07.2014 Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunea disciplinară şi a aplicat sancţiunea „excluderii din magistratură” pentru B.M.V şi „suspendarea din funcţie pe o perioadă de 6 luni” pentru O.D. În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

3 Acţiunea disciplinară exercitată la data de 14.03.2014 împotriva procurorilor E.E şi C.S.M de la Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial I., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a), l) şi t) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că cei doi procurori au pus concluzii de admitere a cererii de înlocuire a măsurii arestării preventive formulată de către inculpatul C.T., faţă de care se luase   măsura arestării preventive cu o lună în urmă, ulterior această măsură fiind prelungită.

 

Prin Hotărârea nr. 10P/29.10.2014 Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a admis în parte acţiunea disciplinară şi a aplicat sancţiunea „diminuarea indemnizaţiei brute cu 20% pentru o perioadă de 5 luni” pentru E.E şi „avertisment” pentru C.S.M. În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
4 Acţiunea disciplinară exercitată la data de 25.03.2014 împotriva procurorului N.A.O de la Parchetul de pe lângă Judecătoria I., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. g) şi p) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că nu a evidenţiat şi raportat date statistice reale, a urmărit, sau cel puţin acceptat, pe lângă crearea unei imagini mai favorabile, împiedicarea verificării unor dosare, atât pe cale ierarhică cât şi de către Inspecţia Judiciară.

 

Prin Hotărârea nr. 4P/21.05.2014, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a respins acţiunea disciplinară. Hotărârea a rămas definitivă prin respingerea recursului ca nefondat potrivit deciziei civile nr. 1/12.01.2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţiei şi Justiţie – Completul de 5 judecători în dosarul nr. 2813/1/2014.

 

5 Acţiunea disciplinară exercitată la data de 14.04.2014 împotriva procurorului M.I de la Parchetul de pe lângă Judecătoria G., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99     lit. a), b), j) şi t) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în faptul că s-a implicat activ într-o procedură de licitaţie pentru edificarea unei capele din oraş, în scopul desemnării ca şi câştigător a societăţii reprezentate de partenerul său de viaţă.

 

Prin Încheierea din 28.05.2014, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, a dispus suspendarea acţiunii disciplinare până la soluţionarea în mod definitiv a cauzei penale ce face obiectul unui dosar înregistrat pe rolul Curţii de Apel T. M.
6. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 26.05.2014   împotriva procurorilor H.C. şi I.A. de la Parchetul de pe lângă Tribunalul I., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. n), j), respectiv art. 99 lit. l) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, constând în:

– prim procurorul (suspendat din funcţie) H.C. a intervenit altfel decât în cadrul legal şi prin folosirea funcţiei deţinute, pentru transferarea unui subofiţer de la IPJ I. la IPJ V., încălcând astfel dispoziţiile art. 11 alin. 3 din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor care prevede că „magistraţilor le este interzis să intervină pentru soluţionarea unei cereri, să pretinde sau să accepte rezolvarea intereselor personale sau ale membrilor familiei sau ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal”. De asemenea, s-a reţinut faptul că H.C. a furnizat date şi informaţii dintr-un dosar aflat în lucru, chiar dacă acesta a fost declinat ulterior la un alt parchet.

– prim procurorul adjunct I.A., a intervenit în modul de soluţionare al unui dosar penal al PJ S., aflat în lucru la un alt procuror şi s-a întâlnit în mod repetat cu procurorul care avea spre soluţionare dosarul, deşi demersul său nu a fost încununat de succes.

 

Prin Hotărârea nr. 13P/ 16.12.2014, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a admis în parte acţiunea şi a aplicat sancţiunea disciplinară constând în „suspendare din funcţie pe o perioadă de 6 luni” pentru săvârşirea abaterilor prev. de art. 99 lit. j) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru procurorul H.C. şi a respins acţiunea pentru art. 99 lit. n) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, a admis acţiunea disciplinară şi a aplicat sancţiunea „avertisment” procurorului I.A. pentru săvârşirea abaterilor prev. de art. 99 lit. l) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În termen de exercitare al recursului.

 

7. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 30.06.2014 împotriva procurorului I.A. de la Parchetul de pe lângă Tribunalul I., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. g) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că nu a respectat Ordinul nr. 21 din 19.05.2003 al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, cu modificările ulterioare, în sensul că nu a comunicat soluţia pronunţată de instanţă cu privire la cererea de revocare a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara, astfel încât Direcţia Naţională Anticorupţie nu a putut declara recurs împotriva unei încheieri, pronunţată într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului C.

 

Prin Hotărârea nr. 9P/01.10.2014 Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a respins acţiunea disciplinară. În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

8. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 21.07.2014   împotriva procurorilor B.M.V. şi O.D   de la Parchetul de pe lângă Judecătoria B., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. m) şi t) respectiv art. 99 lit. t) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Prin Hotărârea nr. 12/26.11.2014 Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunea disciplinară şi a aplicat sancţiunea „excludere din magistratură” pentru ambii procurori. În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
9. Acţiune disciplinară exercitată la data de 24.07.2014 împotriva procurorului A.C.G. de la Parchetul de pe lângă Tribunalul C., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în faptul că a dat dovadă atitudine de „nepăsare” faţă de modul în care trebuie să îşi exercite atribuţiile de serviciu ceea ce se răsfrânge în mod negativ asupra imaginii colegilor săi şi a unităţi în care activează.

 

Prin Hotărârea nr. 8P/24.09.2014 Secţia pentru procurori în materie disciplinară a Consiliul Superior al Magistraturii a admis acţiunea disciplinară şi a aplicat sancţiunea „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 6 luni”. Hotărârea a rămas definitivă prin neexercitarea căii de atac.

 

10. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 08.10.2014 împotriva procurorului B.A. de la Parchetul de pe lângă Tribunalul C., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. m) şi t) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în faptul că, începând cu data de 10.04.2009 şi până în luna iunie 2014, procurorul nu a mai efectuat nici un act de urmărire penală într-o cauză de omor, înregistrată iniţial cu autor necunoscut, ulterior fiind identificată o persoană cu privire la care existau date şi indicii că ar fi autorul faptei, procurorul a continuat să raporteze semestrial dosarul, ca fiind cu autor necunoscut, potrivit Ordinului nr. 32/2009 al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

Prin Hotărârea din nr.11P/ 26.11.2014 Secţia pentru procurori în materie disciplinară a Consiliul Superior al Magistraturii a admis acţiunea disciplinară şi a aplicat sancţiunea „avertisment”. Hotărârea a rămas definitivă prin neexercitarea căii de atac.
11. Acţiunea disciplinară exercitată la data de 14.11.2014 împotriva procurorului P.M.C de la Parchetul de pe lângă Judecătoria B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare constând în faptul că, procurorul P.M.C nu a respectat în mod constant dispoziţiile legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor.

 

Prin Hotărârea din 28.01.2015 Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a respins acţiunea disciplinară. În prezent hotărârea se află în curs de redactare.

Anexa 5

 

CERERI DE APĂRARE A REPUTAŢIEI PROFESIONALE, INDEPENDENŢEI ŞI IMPARŢIALITĂŢII

DIRECŢIA DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU PROCURORI

2014

 

Nr. crt.

 

Număr şi dată înregistrare

 

 

Obiectul verificărilor

 

Soluţie

57/IJ/12/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări în raport cererea de apărare a independenţei profesionale formulată de procurorul P.I.F. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria   O. în urma afirmaţiilor publicate în presă, făcute de un primar cu privire la modalitatea de soluţionare a unui dosar penal. Prin Hotărârea nr. 239/06.03.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit opinia Inspecţiei Judiciare şi a respins cererea.

 

2.         461/IJ/110/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări faţă de cererea de apărare a independenţei profesionale formulată de procurorul Ş.G. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria T. ca urmare a afirmaţiilor şi atitudinii prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul T. şi ale procurorului şef al Secţiei urmărire penală. Prin Hotărârea nr. 459/03.04.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluzia Inspecţiei Judiciare şi a respins cererea.

 

3.         768/IJ/196/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări faţă de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de procurorul M. C. F. şef al Serviciului Teritorial O. din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ca urmare a afirmaţiilor unui avocat în cadrul unei emisiunii şi a imaginilor prezentate ce ar conţine aspecte nereale cu privire la modul de derulare a procedurilor penale fiind puse în discuţie şi măsurile luate într-un dosar penal. Prin Hotărârea nr. 346/13.03.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluzia Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea.

 

4.         1135/IJ/301/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări faţă de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de procurorul I.O. din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – B.T.M., ca urmare a afirmaţiilor şi ştirilor apărute în mass-media cu ocazia începerii urmăririi penale faţă de mai multe persoane, oameni de afaceri, persoane de etnie rromă, precum şi faţă de un avocat. Prin Hotărârea nr. 461/03.04.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluzia Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea.

 

5.         1509/IJ/376/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări în raport de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de procurorul V.D.B, şef al Serviciului Teritorial O., din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism în urma declaraţilor făcute de către o doamnă procuror într-un articol de presă care ar aduce atingere prestigiului structurii teritoriale. Prin Hotărârea nr. 691/18.06.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluzia Inspecţiei Judiciare şi a respins cererea.

 

6. 1613/IJ/401/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări faţă de cererea de apărare a reputaţiei profesionale, independenţei sau imparţialităţii formulată de procurorii O.D. şi B.M.V. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria B. ca urmare a unor articole de presă publicate într-un cotidian local. Prin Hotărârea nr. 631/29.05.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluzia Inspecţiei Judiciare şi a respins cererea.

 

7. 2233/IJ/561/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări faţă de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de procurorul N.T. din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel C. în raport de afirmaţiile făcute în cadrul emisiunii televizate de către moderator, avocata M.V. şi alţi cetăţeni, prin care s-a denaturat realitatea cu scopul vădit de a-i fi afectată reputaţia personală şi profesională. Prin Hotărârea nr. 692/18.06.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluzia Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea.

 

8. 2583/IJ/637/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări faţă de cererea formulată de procurorul şef L.C.K. din carul Direcţiei Naţionale Anticorupţie în raport cu afirmaţiile publice vehiculate în mass media de natură a afecta reputaţia profesională, imaginea publică, precum şi a imparţialitatea procurorilor din cadrul aceleiaşi direcţii. Prin Hotărârea nr. 882/09.07.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluzia Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea.

 

9. 3070/IJ/765/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări faţă de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de procurorul B.L. din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalului C. în raport de aspectele semnalate în mass media, respectiv apariţia unor articole ce conţineau afirmaţii grave şi nefondate. Prin Hotărârea nr. 1026/23.09.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluzia Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea.

 

10. 3341/IJ/849/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări faţă de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de T.P., procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel C., faţă de afirmaţiile făcute de reprezentanţii mass-media în cadrul unei emisiuni televizate, unde s-a pus în discuţie probitatea sa profesională. Prin Hotărârea nr. 1024/23.09.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluzia Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea.

 

11. 3342/IJ/850/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări faţă de cererea de apărare a independenţei profesionale formulată de procurorul P.E. din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel C. faţă de afirmaţiile făcute în cadrul unor emisiuni de un fost procuror, de natură a-i aduce grave atingeri reputaţiei profesionale. Prin Hotărârea nr. 924/26.08.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea la cerere.

 

12. 3343/IJ/851/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări faţă de cererea de apărare a independenţei şi reputaţiei profesionale formulată de un membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii ca urmare a afirmaţiilor denigratoare făcute de un fost procuror şi de   un moderator în cadrul unei emisiuni televizate, preluate şi de presă. Prin Hotărârea nr. 923/26.08.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererii.

 

13. 4183/IJ/1104/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări faţă de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de procuror E.E. din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul I. faţă de afirmaţiile cu caracter denigrator făcute de reprezentanţii mass media prin care s-au pus în discuţie probitatea sa profesională. Prin Hotărârea nr. 1207/06.11.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii nu şi-a însuşit concluzia Inspecţiei Judiciare şi a respins cererea.

 

14. 4757/IJ/1264/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări faţă de cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de procurorul şef B.M.A. din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism ca urmare a imaginilor difuzate de site-ul http://www.Joscenzura2014.wordpress.com şi preluate de mai multe posturi de televiziune, precum şi a comentariilor făcute în spaţiul public pe marginea acestora. Prin Hotărârea nr. 1469/17.12.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea la cererea de apărare a reputaţiei profesionale.

 

15. 4797/IJ/1270/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuarea unor verificări cu privire la apărarea independenţei procurorilor, ca urmare a declaraţiilor publice făcute la data de 06.10.2014 de primul ministrul al Guvernului României, referitoare la unele măsuri procesuale dispuse într-un dosar aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel P. Prin Hotărârea nr. 1385/11.12.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis admiterea cererii.

 

16. 5086/IJ/1336/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuarea unor verificări cu privire cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de procurorul S.M.R. din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în raport de aspectele publicate într-o serie de articole de presă referitoare la unele acte şi fapte comise faţă de acesta în perioada în care îndeplinea funcţia de director general al D.G.A. din cadrul M.A.I. Raportul urmează a fi discutat în şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

 

Anexa 6

 

CERERI DE APĂRARE A INDEPENDENŢEI SISTEMULUI JUDICIAR

DIRECŢIA DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU PROCURORI

2014

 

Nr. crt.

 

Număr şi dată înregistrare

 

 

Obiectul verificărilor

 

Soluţie

7/IJ/1/DIJ/4/DIP/2014 Solicitările Secţiilor Consiliul Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări cu privire la apărarea independenţei sistemului judiciar în raport de afirmaţiile primului ministru Victor Ponta în cadrul unei emisiunii televizate. Raport comun DIJ/DIP

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 8/16.01.2014, şi-a însuşit concluziile raportului Inspecţiei Judiciare în sensul că prin declaraţiile publice analizate s-a produs o încălcare a principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, cu consecinţa scăderii încrederii cetăţenilor în sistemul judiciar şi, implicit a afectării independenţei acestuia.

 

183/IJ/41/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări cu privire la apărarea independenţei şi integrităţii procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie în raport cu declaraţiile publice ale preşedintelui Consiliului Judeţean C. precum şi faţă de comunicatul de presă publicat pe pagina oficială de internet a Consiliului Judeţean C. Prin Hotărârea nr. 171/06.02.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluzia Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea de apărare a independenţei şi independenţei procurorilor din cadrul DNA faţă de comunicatul de presă şi a respins cererea în ceea ce priveşte afirmaţiile publice ale preşedintelui Consiliului Judeţean C
1614/IJ/402/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări cu privire la apărarea independenţei şi integrităţii procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, ca urmare a declaraţiilor cu caracter denigrator, făcute de în mass media de primarul M.R.S., care încalcă dreptul procurorilor la imagine cu posibila consecinţă a afectării independenţei întregului sistem judiciar. Prin Hotărârea nr. 845/03.07.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea de apărare a independenţei procurorilor şi a prestigiului justiţiei.

 

1664/1111/DIJ/414/DIP/2014 Solicitarea Consiliul Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări urmare a publicării pe site-ul “www.luju.ro” a scrisorii unui fost judecător. Raport comun DIJ/DIP

Prin Hotărârea nr. 630/29.05.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea de apărare a independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar.

2583/IJ/1690/DIJ/637/DIP/2014 Solicitarea Preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii în raport de afirmaţiile publice vehiculate în mass media la data de 19.06.2014 referitoare la preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi la procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie de natură a afecta independenţa justiţiei.

 

Raport comun DIJ/DIP

Prin Hotărârea nr. 882/09.07.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea de apărare a independenţei justiţiei.

 

3558/IJ/3037/DIJ/914/DIP/2014 Solicitarea Consiliul Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări urmare a apariţiei în mass media a unor articole şi comentarii cu privire la activitatea de judecată desfăşurată la nivelul Curţii de Apel B. precum şi cea de urmărire penală desfăşurată de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Raport comun DIJ/DIP

Prin Hotărârea nr. 1022 /24.09.204 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea de apărare a independenţei sistemului judiciar.

 

3931/IJ/3266/DIJ/1037/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuarea a unor verificări ca urmare a comentariilor apărute în mass media potrivit cărora unii judecători şi procurori şi-ar exercita profesia cu încălcarea art. 7 din Legea nr. 303/2004, făcându-se referire chiar şi la conducerea Consiliului Superior al Magistraturii. Raport comun DIJ/DIP

La data de 06.11.2014 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluzia Inspecţiei Judiciare în sensul că cererea formulată nu cuprinde situaţii faptice ce ar putea fi individualizate.

 

4348/IJ/1154/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări cu privire la apărarea independenţei sistemului judiciar ca urmare a afirmaţiilor făcute de Preşedintele României în cadrul emisiunii televizate din data de 9 septembrie 2014, afirmaţii preluate în întreaga mass-media. Prin Hotărârea nr. 1466/17.12.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluziile Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea.

 

4798/IJ/1271/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări cu privire la apărarea independenţei sistemului judiciar ca urmare a declaraţiilor din data de 3 octombrie 2014 făcute de Preşedintele României, cu ocazia analizării solicitărilor de începere a urmăririi penale împotriva unor foşti miniştri. Prin Hotărârea nr. 1386/11.12.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii nu şi-a însuşit concluziile Inspecţiei Judiciare conform cărora declaraţiile nu sunt de natură a aduce atingere independenţei, prestigiului şui credibilităţii justiţiei cu consecinţa subminării autorităţii acesteia, inclusiv a sistemului judiciar în ansamblul său şi a admis cererea.

 

5028/IJ/1324/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări ca urmare a declaraţiilor publice formulate în cadrul unei emisiuni de către doamna europarlamentar M. M., la adresa Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la instrumentarea unui dosar aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. Prin Hotărârea nr. 1384/11.12.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit opinia Inspecţiei Judiciare şi a admis cererea.

 

5185/IJ/1357/DIP/2014 Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări privind posibila atingere adusă independenţei justiţiei în raport de sesizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Prin Hotărârea nr. 1467/17.12.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii nu şi-a însuşit concluziile Inspecţiei Judiciare conform cărora situaţia analizată nu relevă date sau informaţii care să conducă la constatarea încălcării independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar, respectiv al judecătorului R.C. din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a admis cererea.
5272/IJ/4096/DIJ/1375/DIP/2014 Solicitarea Consiliul Superior al Magistraturii de efectuare a unor verificări ca urmare a afirmaţiilor unui europarlamentar făcute cu ocazia intervenţiei în sesiunea parlamentară a Parlamentului European de la Strasbourg, afirmaţii preluate de către mass media naţională. Raport comun DIJ/DIP

Prin Hotărârea nr. 35/15.01.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis ca întemeiată cererea de apărare a independenţei sistemului judiciar, formulată de conducerea Consiliului din oficiu, dar şi la sesizarea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, constatând că afirmaţiile doamnei Maria Grapini, europarlamentar, referitoare la dosarul denumit „ICA”, făcute cu ocazia intervenţiei din sesiunea plenară a Parlamentului European de la Strasbourg în noiembrie 2014, preluate ulterior de mass media, sunt de natură să aducă atingere independenţei sistemului judiciar în ansamblul său.

De asemenea, Plenul Consiliului a decis transmiterea hotărârii adoptate Parlamentului European de la Strasbourg.

 

Anexa 7

Situaţia cererilor de chemare în judecată şi a plângerilor prealabile

NR. CRT. NUME RECLAMANT OBIECT INSTANTA NUMAR DOSAR INSTANTA SOLUTIE/STADIUL DOSARULUI
1. Ministerul Public -DNA Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3252/IJ/2226/DIJ/2013
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 7982/2/2013 Hotarâre nr. 1451   – Respinge acţiunea ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, 12.05.2014.
2. Bălan Liviu Recurs împotriva Hotărârii
nr. 7/P/2013 a Sectiei pentru procurori
ÎCCJ                                                                        Completul de 5 Judecători 841/1/2014 Hotărâre nr. 86 – Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de recurenţii Inspecţia Judiciară şi Bălan Liviu împotriva hotărârii nr. 7/P din 16 decembrie 2013 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru procurori în materie disciplinară. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 30 iunie 2014.
3. Dumitrescu Emilian Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 4357/IJ/2916/DIJ/2013
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 331/2/2014 Hotarâre nr. 1025 – Admite excepţia inadmisibilităţii invocată de pârât. Respinge acţiunea ca inadmisibilă. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 27 martie 2014.
4. Rogojină Viorel Obligaţia de a face TRIBUNALUL BUCUREŞTI 4015/3/2013 Hotărâre nr. 2160 – Anulează acţiunea. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, 24.03.2014.
5. Hans G. Zuhr Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 4583/IJ/3074/DIJ/2013
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 516/2/2014 Hotarâre nr. 294 – Respinge cererea ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, 06.02.2015.
6. Efstatiade Florin Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 2154/IJ/1454/2013 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 6440/2/2013 Hotărâre nr. 324 – Admite excepţia inadmisibilităţii. Respinge acţiunea ca inadmisibilă. Admite cererea reclamantului cu privire la sesizarea Curţii Constituţionale a României. Sesizează CCR cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a disp.art.47 alin.1 lit.b şi art.47 alin.5 din Leg. nr.317/2004, republicată, în raport de dispoziţiile art.16, 21, 52 şi 53 din Constituţia României. Cu recurs pentru acţiune, în 15 zile de la comunicare, care se depune la CAB – SCAF.
Pronunţată în data de 28.04.2014.
7. Sălăgean Tudor Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 4258/IJ/2854/DIJ/2013
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 584/2/2014 Hotarâre nr. 1752 – Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de reclamanţi. Sesizează Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 47 alin. 1 lit. b din Legea nr. 317/2004. Respinge acţiunea ca inadmisibilă. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.06.2014.
8. Ganga Maria Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 4321/IJ/1117/DIP/2013
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 7752/2/2013 Pe rol
9. Inspecţia Judiciară Acţiune în răspundere patrimonială TRIBUNALUL BUCUREŞTI 2800/3/2014 Pe rol
10. Andreicut Ștefan Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 2827/IJ/1931/DIJ/2013
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 6995/2/2013 Încheiere din 15.01.2014 – Anulează cererea de chemare în judecată. Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare.
11. Alexei Ionel Vile Contestaţie la rezoluţia de clasare                                                                                                         nr.                                            3888/I J/2635/DIJ/2013 ÎCCJ 5980/1/2013 Decizia nr. 1867 – Admite excepţia necompetenţei materiale invocată de pârât. Declină competenţa de soluţionare a cauzei privind pe Alexei Ionel Vile în favoarea Curţii de Apel Bucureşti –Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Fară cale de atac. Pronunţată, în şedinţă publică, 09 aprilie 2014.
12. Ignat Hermina Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3196/IJ/4786/DIJ/2013
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 654/2/2014 Hotarâre nr. 2053 – Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului CSM şi respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu acest pârât ptr. lipsa calităţii procesuale pasive. Respinge ca inadmisibilă acţiunea având ca obiect anularea rezoluţiei IJ nr. 4786/IJ/3196/DIJ/2013. Cu recurs în 15 zile de la comunicare în ceea ce priveşte soluţionarea exc. lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului CSM. Definitivă, în privinţa cererii de anulare a rezoluţiei de casare. Pronunţată în şedinţă publică, 27.06.2014.
13. SC Meridian 22 SA Lugoj Acţiune în raspundere delictuală JUDECĂTORIA LUGOJ 2224/252/2013 Încheiere din 28.10.2014 – admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Raiffeisen Bank-Filiala Lugoj, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Ministerul Justiţiei, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Inspecţia Judiciară, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Robert Cazanciuc, Ministrul Justiţiei şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul Superior al Magistraturii.
14. Miloi Gheorghe Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 4712/IJ/3152/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 1102/2/2014 Hotarâre nr. 1661 – Admite excepţia inadmsibilităţii. Respinge acţiunea ca inadmisibilă. Cu recurs în 15 zile de la comunicare, care se depune la CAB – SCAF. Pronunţată în data de 26.05.2014.
15. Truică Aurel Acţiune în constatare JUDECĂTORIA CRAIOVA 7348/215/2014 Suspendat din 30.05.2014
16. Tomescu Ion Alte cereri CURTEA DE APEL PITEŞTI 207/46/2014 Pe rol
17. Tomescu Ion Alte cereri ÎCCJ 207/46/2014/a1 Hotărâre nr. 527 – Respinge excepţia tardivităţii formulării recursului. Respinge recursul declarat de Tomescu Ion împotriva Încheierii din 16 iunie 2014 a Curţii de Apel Piteşti – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, 10 februarie 2015.
18. Tomescu Ion Alte cereri ÎCCJ 207/46/2014/a2 Hotărârea nr. 19 – Respinge plângerea formulată de Tomescu Ion împotriva Încheierii din 30 octombrie 2014 a Curţii de Apel Piteşti – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondată. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, 13 ianuarie 2015.
19. Pănescu Virgil Refuz soluţionare cerere CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 2267/2/2014 Hotarâre nr. 2521 – Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de CSM. Respinge acţiunea ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite excepţia lipsei de obiect invocată de Inspecţia Judiciară. Respinge acţiunea ca fiind lipsită de obiect. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică, 29.09.2014.
20. Hantar Petru Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 5134/IJ/1344/DIJ/2013
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 174/2/2014 Hotarâre nr. 2972 – Respinge excepţiile lipsei procedurii prealabile şi inadmisibilităţii. Respinge acţiunea ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, 05.11.2014.
21. Mitea Valentina Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 795/IJ/521/DIJ/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 2156/2/2014 Hotarâre nr. 2157 – Admite excepţia de inadmisibilitate. Respinge acţiunea ca inadmisibilă. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, 07.07.2014.
22. Agheniţei Mihaela Contestaţie în anulare – Recurs ÎCCJ                                                                         Completul de 5 Judecători 1460/1/2014 Hotărâre nr. 68 – Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia în anulare formulată de AGHENIŢEI MIHAELA împotriva deciziei civile nr. 38 din 24 martie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, 5 mai 2014
23. Crudiu Petru Sorin Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 760/IJ/193/DIJ/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 2776/2/2014 Hotarâre nr. 3479 – Respinge contestaţia ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, 16.12.2014.
24. Ştef Maria Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 2869/IJ/1965/DIJ/2013
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 7795/2/2013 Hotarâre nr. 3103 – Ia act de renunţarea reclamantei la judecată. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea ptr. exercitarea căii de atac se depune la CAB – Secţia a VIII a.Pronunţată în şedinţă publică, 14.11.2014.
25. Melinescu Marin Recurs                                                                               reexaminare taxe de timbru ÎCCJ 8459/2/2013/a1 Pe rol
26. Drăghici Gheorghe Litigii de muncă – drepturi băneşti TRIBUNALUL BUCUREŞTI 39022/3/2014 Hotarâre nr. 11765   – Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Inspecţia Judiciară şi respinge cererea în contradictoriu cu acest pârât pentru lipsa calităţii procesuale pasive Respinge cererea in contradictoriu cu paratul Consiliul Superior al Magistraturii ca neintemeiata. Cu apel în 10 zile de la comunicare.Cererea de apel se va depune la sediul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII a. Pronunţată în şedinţă publică, 16.12.2014.
27. Drăghici Gheorghe Pretenţii CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 3389/2/2014 Hotarâre nr. 2813 – Admite excepţia de necompetenţă. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti Secţia a VIII de Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, 21.10.2014.
28. Marin Ştefan Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 33326/IJ/2288/DIJ/2013
ÎCCJ 5664/1/2013 Decizia nr. 3416 – Admite excepţia necompetenţei materiale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal. Declină competenţa de soluţionare a contestaţiei formulată de Marin Ştefan împotriva Rezoluţiei de clasare nr. 33326/IJ/2288/DIJ/2013 din 24 octombrie 2013 a Inspecţiei Judiciare în favoarea Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII –a Contencios Administrativ şi Fiscal. Definitivă. Pronunţată, în şedinţă publică, 24 septembrie 2014.
29. Jelescu Maria Comunicare informatii interes public (Legea nr. 544/2001) TRIBUNALUL BUCUREŞTI 16966/3/2013 Hotarâre nr. 6877/2014 – Respinge ca rămasă fără obiect acţiunea. Obligă pârâta la plata sumei de 1000 lei cheltuieli de judecată către reclamantă. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, 27.10.2014.
30. Gavra Viorel Recurs împotriva încheierii Sectiei pentru procurori din 06.06.2012 ÎCCJ                                                                         Completul de 5 Judecători 2071/1/2014 Hotărâre nr. 87 – Respinge, ca rămas fără obiect, recursul declarat de GAVRA VIOREL GHEORGHE împotriva încheierii din 6 iunie 2012, pronunţată de Consiliul Superior al Magistraturii – Secţia pentru procurori în materie disciplinară în dosarul nr. 3/P/2012. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, 30 iunie 2014.
31. SC BUSINESSROM PRESS SRL Refuz soluţionare cerere TRIBUNALUL BUCUREŞTI 12201/3/2013 Hotarâre nr. 5678   – Admite excepţia necompetenţei materiale. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a CAF. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, 23.09.2014.
32. Grosu Floarea, Iancu Daniela Acţiune în constatare JUDECĂTORIA SECTOR 5 11949/302/2014 Hotarâre nr. 7480   – Admite excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, 28.10.2014.
33. Trușcă Steluţa Comunicare informatii interes public (Legea nr. 544/2001) TRIBUNALUL BUCUREŞTI 16962/3/2013 Hotarâre nr. 7213   – Admite excepţia rămânerii fără obiect şi respinge acţiunea. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1015,85 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică, 06.11.2014.
34. Stomff Tudor Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 200/IJ/1451120/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 3824/2/2014 Hotarâre nr. 2969   – Respinge excepţia inadmisibilităţii. Respinge contestaţia, ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, 05.11.2014.
35. Cosmulese Mariana Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 1359/IJ/901/DIJ/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 3635/2/2014 Hotarâre nr. 3531 – Respinge cererea ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, 19.12.2014.
36. Ionescu Carmen Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 870/IJ/231/DIP/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 2613/2/2014 Pe rol
37. Tudose Liviu Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 5471/IJ/1451/DIP/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 4244/2/2014 Încheiere din 26.11.2014 – Ia act de conexarea prezentului dosar, aflat la poziţia 11 pe lista de şedinţă, la dosarul nr. 4165/2/2014 aflat la poziţia 10 pe lista de şedinţă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 26 noiembrie 2014.
38. Negulescu Mircea Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 5471/IJ/1451/DIP/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 4249/2/2014 Încheiere din 04.11.2014 – Constată conexată cauza la dosar nr. 4244/2/2014, Complet 9 fond.
39. Munteanu Aurelia Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 942/IJ/619/DIJ/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 3827/2/2014 Pe rol
40. Sprinc Max Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 2556/IJ/630/DIP/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 4711/2/2014 Hotarâre nr. 3359 – Constată decăderea pârâtului Inspecţia Judiciară din dreptul de a invoca excepţia lipsei procedurii prealabile. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii acţiunii, invocată de pârâtul Inspecţia Judiciară. Respinge acţiunea formulată de reclamantul Sprinc Max, în contradictoriu cu pârâtul Inspecţia Judiciară, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cerere pentru exercitarea căii de atac care urmează a se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată în şedinţă publică, 09.12.2014.
41. Munteanu Aurelia Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 1145/IJ/757IJ/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 4724/2/2014 Hotarâre nr. 201 – Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Consiliul Superior al Magistraturii, Vasiliu Cravelos Rica, Andrei Laura şi Iancu Daniela Valeria. Respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Superior al Magistraturii, Vasiliu Cravelos Rica, Andrei Laura şi Iancu Daniela Valeria ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite excepţia lipsei procedurii prealabile invocată de pârâtul Inspecţia Judiciară. Respinge acţiunea ca inadmisibilă. Pronunţată în şedinţă publică, 29 ianuarie 2015.
42. Voiculescu Dan Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 2887/IJ/1908/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5355/2/2014 Pe rol
43. Căşuneanu Costel Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 3298/IJ/839/DIJ/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5217/2/2014 Hotarâre nr. 3342 – Respinge acţiunea ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, 09.12.2014
44. Săbăuş Olga Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 417/IJ/270/DIJ/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 4115/2/2014 Hotărâre nr. 441 – Ia act de renunţarea susţinerii excepţiei inadmisibilităţii; pe fond: Respinge acţiunea ca nefondată. Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică, 18.02.2015.
45. SC TRUST FOREST SRL Contestaţie la rezoluţia de respingere
nr. 5383/IJ/3566/DIJ/2013
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 4064/2/2014 Hotarâre nr. 3121 – Respinge acţiunea ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, 17.11.2014.
46. Sălăgean Tudor Revizuire împotriva sentinţei civile nr. 1752/2014 a Curţii de Apel Bucureşti CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5260/2/2014 Încheiere din 18.02.2015Suspendă judecarea cauzei conform art. 413 pct. 1 NCPC. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică, 18.02.2015.
47. Văduvan Iulian Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 5471/IJ/1451/DIP/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 4165/2/2014 Hotărâre nr. 106 – Respinge acţiunile conexate ca inadmisibile. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 ianuarie 2015.
48. Munteanu Aurelia Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 1654/IJ/1103/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 4447/2/2014 Pe rol
49. Sala Florin Cornel Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 1104/IJ/734/DIJ/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5403/2/2014 Hotărâre nr. 3562 – Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii acţiunii, invocată de pârâtul Inspecţia Judiciară prin întâmpinare. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile, invocată de pârâtul Inspecţia Judiciară prin întâmpinare. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Sala Florin Cornel, în contradictoriu cu pârâtul Inspecţia Judiciară, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac urmează a se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată în şedinţă publică, 19.12.2014.
50. Strachină Dumitru Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 1834/IJ/1218/DIJ/2014
ÎCCJ 3034/1/2014 Hotărâre nr. 4278 – Trimite contestaţia formulată de Strachină Dumitru împotriva Rezoluţiei emise de Inspecţia Judiciară în dosarul nr. 1834/IJ/1218/DIJ/2014 spre competentă soluţionare la Curtea de Apel Bucureşti, secţia contencios administrativ şi fiscal. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, 12 noiembrie 2014.
51. Stachină Dumitru Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 1920/IJ/1265/DIJ/2014
ÎCCJ 3033/1/2014 Hotărâre nr. 4277 – Trimite contestaţia formulată de Strachină Dumitru împotriva Rezoluţiei emise de Inspecţia Judiciară în dosarul nr. 1920/IJ/1265/DIJ/2014 spre competentă soluţionare la Curtea de Apel Bucureşti, secţia contencios administrativ şi fiscal. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, 12 noiembrie 2014.
52. Şişu Virgil Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 1632/IJ/405/DIP/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5445/2/2014 Hotătâre nr. 3445 – Respinge exceptiile inadmisibilităţii si lipsei procedurii prealabile, ca nefondate. Respinge acţiunea ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, 16.12.2014.
53. Barbălată Georgeta Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 2524/IJ/620/DIP/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5695/2/2014 Hotărâre nr. 311 – Respinge excepţia inadmisibilităţii invocată de autoritatea pârâtă, ca nefondată. Respinge cererea ca neîntemeiată. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică, 9.02.2015.
54. Romaşcan Mihaela Contestaţie la rezoluţia de respingere
nr. 917/IJ/601/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5326/2/2014 Hotărâre nr. 66 – Respinge contestaţia ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.01.2015.
55. Coandă Maria Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 5048/IJ/3360/DIJ/2013
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 1180/1/2014 Hotărâre nr. 305 – Respinge acţiunea, ca inadmisibilă. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, 06.02.2015.
56. Nenetu Valentin Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 2041/IJ/509/DIP/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5513/2/2014 Hotărâre nr. 3425 – Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâtul Consiliul Superior al Magistraturii. Respinge acţiunea în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Superior al Magistraturii ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite excepţia inadmisibilităţii invocată din oficiu. Respinge acţiunea în contradictoriu cu pârâta Inspecţia Judiciară ca inadmisibilă. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la prezenta instanţă, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată în şedinţă publică, 15.12.2014.
57. Ţapelea Ştefan Reexaminare anulare cerere CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 4527/2/2014/a1 Încheiere Din 24.10.2014 – Anulează cererea de reexaminare. Definitivă.
58. Teodoroiu Liliana Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 2553/IJ/629/DIP/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5387/2/2014 Hotărâre nr. 365 – Respinge acţiunea ca inadmisibilă. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 11 februarie 2015.
59. Munteanu Aurelia Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 2827/IJ/1864/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5532/2/2014 Încheiere din 30.01.2015 – Anulează cererea de chemare în judecată. Cu drept de reexaminare în 15 zile de la comunicare.
60. Strachină Dumitru Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 1836/IJ/1220/DIJ/2014
ÎCCJ 3032/1/2014 Hotărâre nr. 4020 – Admite excepţia de necompetenţă materială a instanţei, invocată de intimatul CSM – Inspecţia Judiciară. Declină în favoarea Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, competenţa de soluţionare a contestaţiei formulate de Strachină Dumitru împotriva Rezoluţiei Inspecţiei Judiciare nr. 1836/IJ/1220/DIJ/2014. Fără cale de atac. Pronunţată, în şedinţă publică, 28 octombrie 2014.
61. Igiescu Maria Refuz soluţionare cerere CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 8377/2/2012 Hotarâre nr. 3197/2014 – Constată perimată cererea. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică, 24.11.2014
62. SC LOTUS SA Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3138/IJ/2069/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5852/2/2014 Pe rol
63. Farcaş Petru Nicolae Refuz soluţionare cerere CURTEA DE APEL TIMIŞOARA 1042/59/2014 Hotarâre nr. 346 – Respinge acţiunea, fără cheltuieli de judecată. Pronunţată în data de 09.12.2014
64. Salitra Maria Cristina Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3766/IJ/2568/DIJ/2013
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
65. Mihai Mircea Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 2610/IJ/644/DIP/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5552/2/2014 Hotărâre nr. 115 – Admite excepţia inadmisibilităţii. Respinge acţiunea ca inadmisibilă pentru lipsa plângerii prealabile. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, 21.01.2015.
66. Belcin Victor Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3077/IJ/2034/DIJ/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
67. Chirilă Mircea şi Chirilă Mihai Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 3613/IJ/931/DIP/2014 INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
68. Niţulescu Gabriel Emanuel Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 2943/IJ/731/DIP/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5796/2/2014 Pe rol
69. Baghină Victor Ion Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 2973/IJ/1970/DIJ/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
70. Piticar Ioan şi Piticar Rodica Contestaţie la executare – Rejudecare JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 40171/301/2011* Pe rol
71. Ciornei Petru Romică Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 1843/IJ/1225/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5856/2/2014 Hotărâre nr. 63 – Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a CSM şi respinge acţiunea reclamantului în contradictoriu cu acesta ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepţia lipsei procedurii prealabile. Respinge contestaţia, ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, 14.01.2015.
72. Giovlan Marin Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 3231/IJ/815/DIP/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 6162/2/2014 Pe rol
73. Sălăgean Tudor Excepţie neconstituţionalitate CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A ROMÂNIEI 284D/2014* Pe rol
74. LOTUS SA Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3704/IJ/3123/DIJ/2013
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 6250/2/2014 Hotărâre nr. 64 – Respinge excepţia lipsei procedurii prealabile. Respinge contestaţia, ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, 14.01.2015.
75. PARTIDUL SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE Refuz soluţionare cerere NCPC ÎCCJ 2577/1/2014 Hotărâre nr. 3957 – Admite excepţia necompetenţei materiale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia contencios administrativ şi fiscal, ridicată din oficiu. Trimite cererea formulată de Partidul Solidarităţii Democratice pentru Şanse Egale şi o Societate mai Bună în contradictoriu cu pârâta Inspecţia Judiciară pentru competentă soluţionare Curţii de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a contencios administrative şi fiscal. Definitivă. Pronunţată, în şedinţă publică, 23 octombrie 2014.
76. Neagoe Ilie Contestatie rezolutii INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
77. Herghelegiu Liviu Cerere revizuire a sentinţei civile nr. 2833/2013 şi sentinţei nr. 294/2014 propunţate în dosarul nr. 3204/2/2012 CAB CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 6308/2/2014 Hotărâre nr. 19 – Respinge cererea de revizuire ca tardiv formulată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 ianuarie 2015.
78. Andronic Petru Gelu Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 4739/IJ/1226/DIP/2013
ÎCCJ 78/1/2014 Hotărâre nr. 4162 – Admite excepţia necompetenţei materiale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Declină competenţa de soluţionare a plângerii formulată de Andronic Petru Gelu împotriva Rezoluţiei nr.4739/IJ/1226/DIP/2013 din 03 decembrie 2013 a Inspecţiei Judiciare, în favoarea Curţi de Apel Bucureşti – secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal Definitivă. Pronunţată, în şedinţă publică, 05 noiembrie 2014.
79. Stan Constantin, Ioniţă Ilie Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3060/IJ/2014/DIJ/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
80. Chirilă D. Ioan Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3896/IJ/1024/DIP/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
81. Nueleanu Constantin Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 4459/IJ/2014 INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
82. Manciu Mihai Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 2857/IJ/712/DIP/2014 INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
83. Radu Gabriela Cristiana Contestatie la rezoluţia de clasare nr. 3222/IJ/809/DIP/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5954/2/2014 Pe rol
84. Baroul Cluj Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 3959/IJ/3285/DIJ/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 6401/2/2014 Pe rol
85. Chirilă D. Ioan Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3896/IJ/1024/DIP/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ REVENIRE PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
86. Salitra Maria – Cristina Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3766/IJ/2568/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 6026/2/2014 Hotărâre nr. 421 – Respinge acţiunea ca inadmisibilă. Cu recurs. Pronunţată in şedinţă publică 17.02.2015.
87. Dragu Mihaela Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3212/IJ/2116/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5945/2/2014 Pe rol
88. Belcin Victor Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3093/IJ/2044/DIJ/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
89. Teodoroiu Liliana Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3113/IJ/2058/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 6024/2/2014 Pe rol
90. Alexandru Tudoran Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 2645/IJ/1733/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 6095/2/2014 Pe rol
91. Paraschivescu Constantin Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 1604/IJ/400/DIP/2014 INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
92. Stanciu Neagu Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 4039/IJ/24/DSCR/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
93. Burcea Mircea Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 989/IJ/654/DIJ/2014 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 6558/2/2014 Pe rol
94. Marin Aurel Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3909/IJ/3253/DIJ/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
95. Stomff Tudor Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 2414/IJ/1591/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5183/2/2014 Hotărâre nr. 78 – Respinge excepţia lipsei procedurii prealabile. Respinge contestaţia ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, 16.01.2015.
96. Bejan Raluca Deniza, Baltac Lorin Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 2169/IJ/1427/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5821/2/2014 Pe rol
97. Strango Vasile Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3448/IJ/877/DIP/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 6278/2/2014 Pe rol
98. Rupiţă Nicolae Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3835/IJ/3211/DIJ/2014
ÎCCJ 3494/1/2014 Hotărâre nr. 4569 – Declină competenţa de soluţionare a contestaţiei formulate de Rupiţă Nicolae împotriva rezoluţiei din data de 10 septembrie 2014 a Inspecţiei Judiciare, în favoarea Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII – a Contencios Administrativ şi Fiscal. Fără cale de atac. Pronunţată, în şedinţă publică, 28 noiembrie 2014.
99. Rareş Ciauşu Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 2342/IJ/1539/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 6630/2/2014 Pe rol
100. Fiţ Gherghe Obligaţia de a face TRIBUNALUL ALBA 4767/107/2014 Pe rol
101. Teodoroiu Liliana Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3681/IJ/3108/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 5996/2/2014 Pe rol
102. RNP Romsilva -Direcţia silvică Bacău Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3465/IJ/2271/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 6615/2/2014 Pe rol
103. Grosu Floarea, Iancu Daniela Acţiune în constatare TRIBUNALUL BUCUREŞTI 18190/3/2014 Pe rol
104. Rotărescu Ioan Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3387/IJ/2221/DIJ/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
105. Stanciu Steluta Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 4306/IJ/1140/DIP 2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
106. Rotarescu Ioan Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 4128/IJ/3396/DIJ/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
107. Popescu Teodora Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 4040/IJ/3345/DIJ/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
108. Marin Aurel Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3909/IJ/3253/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 6756/2/2014 Pe rol
109. Şimonca Zorica Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3607/IJ/929/DIP/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 6587/2/2014 Pe rol
110. Teodoroiu Liliana Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3646/IJ/3091/DIJ/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
111. SC BLIND ROMANA Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3990/IJ/3307/DIJ/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
112. POPESCU AURELIAN Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3545/IJ/3025/DIJ/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
113. Zabava Aurel Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 4192/IJ/3441/DIJ/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
114. ZbereanuDumitru Contestaţie la rezoluţiile de clasare
nr. 3313/IJ/2176/DIJ/2014 şi 5440/IJ/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
115. Ionescu Gheorghe Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 4341/IJ/1152/DIP/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
116. Garbacea Anton Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 4650/IJ/1202/DIP/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
117. Razvan Savaliuc Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 4102/IJ/1086/DIP/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
118. Pop Ioan Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 4704/IJ/3749/DIP/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
119. Răduţă Nicolae Contestaţie la rezoluţiile de clasare
nr. 5029/IJ/1325/DIP/2014 şi 3861/IJ/3228/DIJ/2014
INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
120. JABRE AMER, JABRE CECILIA Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 3497/IJ/890/DIP/2014
CURTEA DE APEL PITEŞTI 1025/46/2014 Pe rol
121. Florescu Georgiana, Neacşa Maria Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 4097/IJ/3379/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 7030/2/2014 Pe rol
122. Păun Gabriel Virgil Contestaţie la rezoluţia de clasare nr. 2547/IJ/626/DIP/2014 INSPECŢIA JUDICIARĂ PLÂNGERE PREALABILĂ Inspecţia Judiciară îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior si se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru revocarea totală sau parţială.
123. SC TIMPUL PROD COM SRL Contestaţie la rezoluţia de clasare
nr. 4556/IJ/3661/DIJ/2014
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 6998/2/2014 Pe rol

Sursa :Inspectia Judiciara

By

Robert Williams

Editor in Chief

News24.7WordPress

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: