Proiectul Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

Read Time188 Minute, 11 Second

REGULAMENT
de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

Cap. I
Dispoziţii generale

Art. 1 – (1) Puterea judecătorească se exercită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.

(2) Puterea judecătorească este separată şi în echilibru cu celelalte puteri ale statului, având atribuţii proprii, ce sunt exercitate prin instanţele judecătoreşti, în conformitate cu principiile constituţionale ale independenţei şi inamovibilităţii judecătorilor, precum şi cu celelalte dispoziţii legale.

(3) Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia, în numele legii, în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a celorlalte drepturi şi interese legitime deduse judecăţii, fără privilegii şi fără discriminări.

(4) Consiliul Superior al Magistraturii este organul constituţional care îndeplineşte rolul de garant al independenţei justiţiei.

Art. 2 – (1) Judecătoriile, tribunalele, tribunalele specializate, curţile de apel şi instanţele militare sunt organizate şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.

(2) În cadrul instanţelor, în raport cu competenţa acestora, funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate. Se pot înfiinţa secţii şi complete specializate şi în alte materii decât cele prevăzute de lege.

(3) Pentru cauzele penale se constituie complete de judecători de drepturi şi libertăţi şi, respectiv, complete de judecători de cameră preliminară şi pentru judecata în primă instanţă.

(4) Judecătorii care judecă în materie penală sunt repartizaţi, de regulă, atât în complete de judecători de drepturi şi libertăţi, cât şi în complete de judecători de cameră preliminară şi pentru judecata în primă instanţă.

(5) La instanţe se constituie şi complete pentru judecarea căilor de atac prevăzute de lege. (6) Completul de judecată este prezidat, prin rotaţie, de unul dintre membrii acestuia.

Art. 3 – (1) Ministerul Justiţiei asigură buna organizare şi administrare a justiţiei ca serviciu public.

(2) Mijloacele materiale şi financiare necesare funcţionării instanţelor sunt asigurate de la bugetul de stat, din timbrul judiciar, din amenzi judiciare, cheltuieli judiciare şi alte surse extrabugetare, în condiţiile legii, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

1

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

Administrarea mijloacelor materiale şi financiare se realizează prin curţile de apel şi tribunale, preşedinţii acestor instanţe fiind ordonatori secundari de credite şi, respectiv, ordonatori terţiari de credite.

Cap. II – Dispoziţii privind conducerea instanţelor, atribuţiile judecătorilor, ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului din departamentul economico- financiar şi administrativ

Secţiunea I – Dispoziţii generale

Art. 4 – (1) Instanţele judecătoreşti se încadrează cu numărul necesar de judecători, precum şi cu numărul necesar de personal auxiliar de specialitate şi personal al departamentului economico-financiar şi administrativ.

(2) Conducerea instanţelor este asigurată de preşedinte şi, în funcţie de volumul de activitate şi de complexitatea cauzelor, de unul sau mai mulţi vicepreşedinţi. De asemenea, la fiecare instanţă funcţionează colegiul de conducere şi adunarea generală a judecătorilor.

Secţiunea a II-a – Dispoziţii privind activitatea judecătorilor

Art. 5 – (1) Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili. Judecătorii stagiari se bucură de stabilitate.

(2) Judecătorii au următoarele îndatoriri:

a) să asigure, prin activitatea desfăşurată, respectarea legii şi independenţa puterii judecătoreşti;

b) să respecte normele codului deontologic, prevederile legale, cele ce rezultă din regulamente, din hotărârile adunărilor generale şi ale colegiilor de conducere;

c) să-şi perfecţioneze continuu pregătirea profesională, conform necesităţilor de specializare;

d) să aibă un comportament decent şi civilizat în relaţiile de serviciu;

e) să dea dovadă de competenţă profesională şi să manifeste calm, răbdare, politeţe şi imparţialitate faţă de justiţiabili, martori, avocaţi şi alte persoane cu care intră în contact în calitate oficială;

f) să participe la şedinţele de judecată, în completele de judecată stabilite conform legii şi să respecte secretul deliberării;

g) să soluţioneze într-un termen rezonabil cauzele deduse judecăţii;

h) să asigure securitatea dosarelor pe perioada în care acestea le sunt încredinţate spre studiu, soluţionare sau motivare;

i) să aducă de îndată la cunoştinţă preşedintelui instanţei în care funcţionează orice ingerinţă în actul de justiţie din partea unei persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese, care ar putea să-i afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

i1) să aducă de îndată la cunoştinţa preşedintelui instanţei în care funcţionează faptul că s- 2

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

a dispus trimiterea sa în judecată, din momentul în care a luat cunoştinţă de aceasta;
j) să îndeplinească, în limitele funcţiei, alte atribuţii decât cele privind activitatea de

judecată, stabilite în conformitate cu legea de conducerea instanţei.
(3) Programul de lucru al judecătorului este flexibil, cu respectarea următoarelor

obligaţii:
a) să fie prezent la ora stabilită pentru şedinţa de judecată şi la ora stabilită pentru

celelalte activităţi la care a fost planificat, pe care şi le-a planificat singur sau care impun prezenţa sa, ca efect al unor dispoziţii legale sau regulamentare;

b) să nu absenteze de la şedinţele organizate la nivelul instanţei, de la alte şedinţe de natură organizatorică sau de la seminariile pentru care a fost selecţionat;

c) să efectueze activităţile de natură organizatorică, precum sunt cele de coordonare a unor compartimente constituite la nivelul instanţei şi să nu desfăşoare activităţile specifice acestora în afara programului de lucru al instanţei, dacă efectuarea acestora atrage nerespectarea programului de lucru al personalului auxiliar al instanţei;

d) să aibă o prezenţă zilnică la sediul instanţei, chiar dacă durata de timp zilnică în care se află în sediul instanţei nu este de 8 ore;

e) judecătorul este obligat să dispună măsurile ce se impun în legătură cu cererile şi actele de orice natură, precum şi în legătură cu corespondenţa cu caracter administrativ sosită prin poştă, curier, fax sau e-mail, în cauzele care i-au fost repartizate, în raport cu urgenţa acestora;

f) VARIANTA I: oricare dintre judecătorii care intră în compunerea completului de judecată trebuie să asigure preluarea dosarelor repartizate acestui complet şi să ia măsurile necesare în scopul pregătirii judecăţii, astfel încât să se asigure soluţionarea cu celeritate a cauzelor;

f) VARIANTA II: fiecare dintre judecătorii care intră în compunerea completului de judecată trebuie să asigure preluarea dosarelor repartizate acestui complet şi să ia măsurile necesare în scopul pregătirii judecăţii, astfel încât să se asigure soluţionarea cu celeritate a cauzelor;

g) să nu solicite şi să nu determine în altă modalitate, pe considerentul programului flexibil, înlocuirea sa de la îndeplinirea activităţilor pentru care a fost planificat ori la care prezenţa sa este imperativ necesară;

h) în cazul în care judecătorul desfăşoară activităţi didactice în învăţământul superior, sau în calitate de formator la Institutul Naţional al Magistraturii ori Şcoala Naţională de Grefieri să îşi stabilească norma didactică astfel încât să respecte activităţile specifice funcţiei de judecător şi să aducă la cunoştinţa conducerii instanţei programul lor de desfășurare.

j) să fi motivat în termenul legal hotărârile pronunţate şi să fi luat măsurile necesare în procedura scrisă în cauzele care i-au fost repartizate.

Art. 6-8 – abrogate.

Secţiunea a III-a – Conducerea instanțelor

Art. 9 – (1) Fiecare instanţă judecătorească este condusă de un preşedinte care exercită 3

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

atribuţiile manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii acesteia.
(2) În funcţie de volumul de activitate şi de complexitatea cauzelor, la curţile de apel, preşedintele poate fi ajutat, de regulă, de 2 vicepreşedinţi, la tribunale şi tribunale specializate preşedintele poate fi ajutat de 1 – 2 vicepreşedinţi, iar la judecătorii preşedintele poate fi ajutat de un vicepreşedinte. Judecătoriile la care preşedinţii sunt ajutaţi de către vicepreşedinţi se

stabilesc de către Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) La Curtea de Apel Bucureşti şi la Tribunalul Bucureşti preşedintele poate fi ajutat de

1 – 3 vicepreşedinţi.
(4) Secţiile instanţelor sunt conduse de președinși de secșie.
(5) Cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea mandatului funcţiei de conducere de

preşedinte şi vicepreşedinte, dar nu mai mult de 9 luni, judecătorii care ocupă aceste funcţii comunică Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii opţiunea cu privire la instanţa la care vor să funcţioneze.

(6) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere, judecătorii sunt degrevaţi parţial de activitatea de judecată, proporţional cu atribuţiile specifice funcţiei de conducere exercitate.

§ 1. Preşedintele şi vicepreşedintele curţii de apel

Art. 10 – (1) Preşedintele curţii de apel exercită prerogative manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii curţii, precum şi atribuţii de coordonare şi control privind administrarea curţii de apel şi a instanţelor din circumscripţie, după cum urmează:

a) ia măsuri pentru organizarea şi buna funcţionare a instanţei pe care o conduce, precum şi a activităţii instanţelor din circumscripţia curţii de apel;

b) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea în funcţia de preşedinte de secţie, precum şi revocarea din această funcţie pentru neîndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor prevăzute de lege sau regulamente.

c) desemnează judecătorii care urmează să îndeplinească, potrivit legii, şi alte atribuţii decât cele privind activitatea de judecată şi stabileşte atribuţiile pe care urmează să le îndeplinească aceştia;

d) înfiinţează şi desfiinţează complete specializate ale secţiilor instanţei pe care o conduce;

e) urmăreşte şi răspunde de repartizarea aleatorie a cauzelor, potrivit legii;

f) convoacă, anual sau ori de câte ori este necesar, adunarea generală a judecătorilor curţii de apel şi adunarea generală a judecătorilor din circumscripţia acesteia, pe care le prezidează;

g) convoacă colegiul de conducere al curţii şi prezidează şedinţele acestuia;

h) repartizează, organizează şi controlează personalul din cadrul compartimentelor auxiliare ale curţii de apel;

i) asigură, în condiţiile legii, colaborarea instanţelor din circumscripţia curţii de apel cu parchetele de pe lângă acestea, organele de poliţie, organizaţiile profesionale ale avocaţilor, notarilor publici, consilierilor juridici, executorilor judecătoreşti, experţilor şi interpreţilor, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii;

j) desemnează vicepreşedintele sau, după caz, judecătorul care îl înlocuieşte atunci când 4

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

lipseşte de la instanţă şi în toate situaţiile de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei; k) organizează activitatea de arhivare electronică a dosarelor la nivelul instanţei;
l) desemnează, prin rotaţie, judecătorii care să efectueze anumite acte, dintre cele date în

competenţa Inspecţiei judiciare, la solicitarea acesteia;
m) asigură şi verifică, personal sau prin intermediul vicepreşedintelui ori al altor

judecători pe care îi desemnează în acest scop, cu avizul colegiului de conducere, respectarea obligaţiilor legale şi a regulamentelor de către judecători şi personalul auxiliar de specialitate, la toate instanţele din circumscripţie;

n) organizează şi coordonează controlul administrării curţii de apel şi al instanţelor din circumscripţia acesteia;

o) urmăreşte permanent realizarea unui management eficient al resurselor umane la curtea de apel şi instanţele din circumscripţia acesteia, pentru asigurarea unei dimensionări echilibrate a volumului de activitate, raportat la fiecare persoană ți, dacă este cazul, propune măsuri pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi, cu consultarea preşedinţilor instanţelor vizate;

q) ia măsuri pentru respectarea programului de activitate şi folosirea eficientă a timpului afectat acestuia de către întreg personalul curţii, pentru îndeplinirea la timp şi în condiţii de calitate a lucrărilor şi pentru stabilirea unor raporturi de serviciu care să asigure realizarea corespunzătoare a atribuţiilor;

r) aprobă stimulentele băneşti, premiile şi primele prevăzute de lege pentru judecători şi celelalte categorii de personal din cadrul curţii de apel şi al instanţelor judecătoreşti din circumscripţia acesteia;

s) sesizează comisia medicală de specialitate în cazul prevăzut de art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată;

ş) desemnează judecătorii care răspund de organizarea activităţii de formare profesională continuă a judecătorilor de la curtea de apel şi instanţele din circumscripţia acesteia;

t) emite avizul consultativ în vederea prezentării la examenul de capacitate al judecătorilor stagiari;

ţ) deleagă, cu acordul lor, judecătorii de la judecătoriile, tribunalele sau tribunalele specializate din circumscripţia curţii de apel, în condiţiile legii şi comunică această măsură în termen de 15 zile Consiliului Superior al Magistraturii;

u) numeşte personalul auxiliar de specialitate şi personalul din departamentul economico- financiar şi administrativ al curţii de apel şi al instanţelor din circumscripţia acesteia, aprobă transferul, delegarea, detaşarea şi dispune promovarea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare pentru aceste categorii de personal, în condiţiile legii;

v) verifică activitatea inginerului constructor de la curtea de apel; această competenţă poate fi delegată managerului economic;

x) ia măsuri pentru elaborarea şi publicarea jurisprudenţei curţii de apel;

y) este ordonator secundar de credite şi răspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor încredinţate unităţii pe care o conduce, de ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare. Atribuţiile specifice de ordonator secundar de credite pot fi delegate vicepreşedintelui sau,

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

5

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

după caz, unuia dintre vicepreşedinţi ori managerului economic.
(2) Preşedintele curţii de apel ia măsurile necesare pentru ca, în intervalul de timp dintre

arestarea preventivă, arestarea la domiciliu sau trimiterea în judecată şi suspendarea din funcţie de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecător de la curtea de apel, acesta să fie înlocuit din şedinţele de judecată, după regulile aplicabile în caz de absenţă.

(3) Atribuţia preşedintelui prevăzută la alin. (1) lit. b) este exercitată cu consultarea judecătorilor secţiei şi cu avizul colegiului de conducere, atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. p) şi r) sunt exercitate cu avizul colegiului de conducere, iar atribuţia prevăzută la alin. (1) lit. d) este exercitată la propunerea colegiului de conducere.

(4) Preşedintele curţii de apel informează Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la punerea în executare a sancţiunilor disciplinare constând în diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute şi mutarea disciplinară.

(5) Preşedintele curţii de apel îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente.

(6) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere, preşedintele emite decizii, cu excepţia cazului în care legea prevede altfel.

Art. 11 – (1) Vicepreşedintele curţii de apel exercită următoarele atribuţii:

a) asigură şi verifică respectarea obligaţiilor legale şi a regulamentelor de către judecători, personalul auxiliar de specialitate şi personalul din departamentul economico- financiar şi administrativ;

b) asigură cunoaşterea şi valorificarea practicii instanţelor de control judiciar, a deciziilor Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei europene, precum şi a hotărârilor obligatorii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

c) organizează informarea judecătorilor cu privire la actele normative nou-apărute;

d) organizează studiul profesional al judecătorilor, urmăreşte realizarea acestuia şi coordonează activitatea de unificare a practicii judiciare;

e) organizează paza sediului instanţei şi a celorlalte bunuri, precum şi paza contra incendiilor, în condiţiile legii;

f) verifică modul în care sunt respectate prevederile legale privind protecţia muncii;

g) asigură controlul permanent asupra modului în care sunt păstrate dosarele, mapele de hotărâri şi registrele curţii de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acesteia;

h) coordonează activitatea corpului de jandarmi la nivelul curţii de apel.

i) organizează activitatea de formare profesională continuă a judecătorilor de la curtea de apel şi de la instanţele din circumscripţia acesteia şi de modul în care judecătorii desemnaţi în acest scop îşi îndeplinesc atribuţiile;

j) asigură operaţionalizarea bazei tehnice şi a suportului informatic pentru efectuarea actelor de procedură, a comunicărilor şi notificărilor prevăzute de lege, prin mijloace electronice, inclusiv în vederea publicării acestora în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI);

k) asigură operaţionalitatea bazei de date informatice privind personalul de la curtea de 6

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

apel şi de la instanţele din circumscripţie şi ia măsurile necesare pentru întreţinerea acesteia în condiţii optime;

(2) Vicepreşedintele curţii de apel îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente ori stabilite de preşedintele instanţei, conform legii.

(3) Vicepreşedintele desemnat să înlocuiască preşedintele instanţei exercită, în lipsa acestuia, atribuţiile prevăzute de art. 10.

(4) La curţile de apel unde funcţionează 2 sau 3 vicepreşedinţi, atribuţiile prevăzute de Codul de procedură penală şi de alte legi speciale în materie penală pentru preşedintele instanţei sau judecătorul desemnat de acesta pot fi exercitate, în condiţiile prevăzute de lege, de către unul dintre vicepreşedinţi.

(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte atribuţiile prevăzute de Codul de procedură civilă şi de alte legi speciale în materie civilă, pentru preşedintele instanţei sau judecătorul desemnat de acesta.

(6) Atribuţiile fiecărui vicepreşedinte sunt stabilite prin decizie a preşedintelui curţii de apel, ţinând seama de specializarea vicepreşedinţilor şi de experienţa profesională a acestora. Exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) şi i) se realizează, pentru fiecare domeniu, de către vicepreşedintele care a fost desemnat conform prevederilor alin. (4) şi (5).

(7) În exercitarea atribuţiilor sale, vicepreşedintele poate propune preşedintelui emiterea unor decizii.

§ 2. Preşedintele şi vicepreşedintele tribunalului

Art. 12 – (1) În activitatea de coordonare şi control privind administrarea tribunalului şi a instanţelor din circumscripţie, preşedintele tribunalului exercită, la nivelul tribunalului şi în limitele funcţiei sale, atribuţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-s), precum şi următoarele:

a) numeşte, când este cazul, judecătorul de serviciu şi stabileşte locul şi programul de desfăşurare a activităţii acestuia;

b) este ordonator terţiar de credite şi răspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor încredinţate unităţii pe care o conduce, de ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare. Atribuţiile specifice de ordonator terţiar de credite pot fi delegate vicepreşedintelui sau, după caz, unuia dintre vicepreşedinţi ori managerului economic,

(2) Prevederile art. 10 alin. (2), (3), (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător.

Art. 13 – (1) Vicepreşedintele tribunalului exercită, la nivelul tribunalului şi în limitele funcţiei sale, atribuţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-j).

(2) Dispoziţiile art. 11 alin. (2)-(7) se aplică în mod corespunzător.

§ 3. Preşedintele şi vicepreşedintele tribunalului specializat

Art. 14 – (1) Preşedintele tribunalului specializat exercită atribuţiile manageriale în vederea organizării eficiente a activităţii acestuia, precum şi atribuţii de administrare a instanţei. În acest scop, preşedintele exercită, la nivelul tribunalului specializat şi în limitele funcţiei sale, atribuţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-l) şi art. 12 alin. (1) lit. a).

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

7

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

(2) Atribuţia preşedintelui prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. d) este exercitată la propunerea colegiului de conducere, iar, acolo unde există secţii, atribuţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) este exercitată cu consultarea judecătorilor secţiei şi cu avizul colegiului de conducere.

(3) Prevederile art. 10 alin. (2), (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător.

Art. 15 – (1) Vicepreşedintele tribunalului specializat exercită, la nivelul tribunalului specializat şi în limitele funcţiei sale, atribuţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-j).

(2) Dispoziţiile art. 11 alin. (2)-(7) se aplică în mod corespunzător.

§ 4. Preşedintele şi vicepreşedintele judecătoriei

Art. 16 – (1) Preşedintele judecătoriei exercită atribuţiile manageriale în vederea organizării eficiente a activităţii acesteia, precum şi atribuţii de administrare a instanţei. În acest scop, preşedintele exercită, la nivelul judecătoriei şi în limitele funcţiei sale, atribuţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-l) şi art. 12 alin. (1) lit. a).

(2) Preşedintele judecătoriei organizează şi verifică activitatea judecătorilor stagiari şi asigură condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a stagiului;

(3) Atribuţia preşedintelui prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. d) este exercitată la propunerea colegiului de conducere, iar, acolo unde există secţii, atribuţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) este exercitată cu consultarea judecătorilor secţiei şi cu avizul colegiului de conducere.

(4) Prevederile art. 10 alin. (2), (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător.

Art. 17 – (1) Vicepreşedintele judecătoriei exercită, la nivelul judecătoriei şi în limitele funcţiei sale, atribuţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-h).

(2) Vicepreşedintele judecătoriei asigură operaţionalizarea bazei tehnice şi a suportului informatic pentru efectuarea actelor de procedură, a comunicărilor şi notificărilor prevăzute de lege, prin mijloace electronice.

(3) Dispoziţiile art. 11 alin. (2)-(7) se aplică în mod corespunzător.

§ 5. Adunarea generală a judecătorilor
VARIANTA I:
Art. 18 – Adunarea generală a judecătorilor este compusă din toţi judecătorii în funcţie ai

instanţei, inclusiv judecătorii stagiari, precum şi judecătorii delegaţi sau detaşaţi de la alte instanţe.

VARIANTA II:

Art. 18 – (1) Adunarea generală a judecătorilor este compusă din toţi judecătorii în funcţie ai instanţei, inclusiv judecătorii stagiari, precum şi judecătorii delegaţi sau detaşaţi de la alte instanţe.

(2) Prezenţa la adunarea generală a judecătorilor este obligatorie, cu excepţia cazurilor în care judecătorii nu pot participa din motive obiective.

Art. 19 – Adunarea generală a judecătorilor are următoarele atribuţii:

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

8

a) dezbate activitatea anuală desfăşurată de instanţă;

b) desemnează candidaţii şi alege membrii în Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile legii;

c) dezbate probleme de drept;

d) analizează proiecte de acte normative la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii sau a ministrului justiţiei;

e) formulează puncte de vedere la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii;

f) alege şi revocă membrii colegiului de conducere; la tribunalele specializate şi judecătorii stabileşte numărul membrilor ce urmează să fie aleşi, potrivit legii;

g) iniţiază, dacă este cazul, procedura de revocare a judecătorilor aleşi în Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile prevăzute de lege;

h) propune revocarea din funcţia de conducere a judecătorilor pentru motivele prevăzute de art. 51 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată;

i) desemnează judecătorii care fac parte din Comisia pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor infracţiunilor şi supleanţii acestora;

j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de regulamente.

Art. 20 – (1) Adunarea generală a judecătorilor este convocată de preşedintele instanţei, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedinte.

(2) Adunarea generală a judecătorilor se convoacă şi la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul judecătorilor care o compun.

(3) Adunarea generală a judecătorilor poate fi convocată şi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau de colegiul de conducere al instanţei.

(4) La desemnarea candidaţilor pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, adunările generale sunt convocate de colegiile de conducere ale curţilor de apel. La alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunările generale sunt convocate de colegiile de conducere ale curţilor de apel sau, după caz, de colegiile de conducere ale tribunalelor.

(5) În procedura de revocare a membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii, adunările generale se convoacă potrivit alin. (2) – (4), care se aplică în mod corespunzător.

(6) În procedura de revocare din funcţia de conducere a unui judecător, adunarea generală se convoacă potrivit alin. (2) sau de către colegiul de conducere al instanţei şi este prezidată de judecătorul cu cea mai mare vechime în magistratură.

(7) Adunarea generală a judecătorilor este prezidată de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedinte. Dacă preşedintele sau vicepreşedintele lipseşte, adunarea generală este prezidată de un judecător ales de aceasta.

(8) Pentru desemnarea candidaţilor şi alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunarea generală a judecătorilor este prezidată de judecătorul cu cea mai mare vechime în magistratură, care nu şi-a depus candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul Superior al Magistraturii.

(9) Adunarea generală a judecătorilor este legal constituită în prezenţa majorităţii judecătorilor.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

9

(10) În procedura de desemnare a candidaţilor şi de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi în aceea în care se discută revocarea judecătorilor cu funcţii de conducere adunarea generală a judecătorilor este legal constituită în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul judecătorilor.

(11) În cazul în care se pune în discuţie revocarea unui judecător din funcţia de conducere, sunt obligatorii: arătarea, în convocare, a motivelor pentru care se solicită revocarea şi solicitarea unui punct de vedere judecătorului cu funcţie de conducere vizat, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea adunării generale. Punctul de vedere formulat în scris poate fi expus oral de către judecătorul a cărui revocare din funcţia de conducere se dezbate sau, în lipsa acestuia, poate fi citit de preşedintele adunării generale. Nedepunerea punctului de vedere la primul grefier sau grefierul şef al instanţei până la momentul întrunirii adunării generale nu împiedică desfăşurarea acesteia.

(12) Hotărârea adunării generale va conţine sinteza dezbaterilor şi motivele pentru care s- a decis iniţierea procedurii de revocare a judecătorului cu funcţie de conducere şi va fi înaintată Consiliului Superior al Magistraturii împreună cu punctul de vedere al judecătorului vizat.

(13) Hotărârile adunării generale a judecătorilor se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În cazul revocării membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, hotărârea de revocare se adoptă cu votul a două treimi din numărul judecătorilor.

§ 6. Colegiul de conducere

Art. 21 – (1) În cadrul fiecărei instanţe judecătoreşti funcţionează un colegiu de conducere. Preşedintele instanţei este şi preşedintele colegiului de conducere.

(2) Colegiile de conducere sunt formate dintr-un număr impar de membri şi au următoarea componenţă:

a) la curţile de apel şi tribunale: preşedintele şi 6 judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor;

b) la tribunalele specializate şi la judecătorii: preşedintele şi 2 sau 4 judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor.

(3) Nu pot face parte din acelaşi colegiu de conducere judecătorii care sunt soţi, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv.

(4) Nu pot face parte din colegiul de conducere judecătorii care au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege.

(5) Adunarea generală pentru alegerea membrilor colegiului de conducere se convoacă potrivit art. 20 alin. (1).

(6) La tribunalele specializate şi la judecătorii, adunarea generală a judecătorilor stabileşte, prin vot, înainte de declanşarea procedurii de alegere, numărul judecătorilor care urmează să fie aleşi în colegiu.

(7) Pentru alegerea membrilor colegiului de conducere se întocmesc liste cu judecătorii instanţei care vor să facă parte din colegiul de conducere, cu excepţia preşedintelui, a celor care în ultimii 3 ani au fost sancţionaţi disciplinar sau care au încălcat Codul deontologic, situaţii stabilite prin hotărâri definitive, precum şi a celor faţă de care s-a dispus revocarea din funcţiile

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

10

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

de conducere pentru exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale.
(8) Listele întocmite potrivit alin. (7) se înmânează judecătorilor prezenţi. Membrii

colegiului de conducere se aleg prin vot secret.
VARIANTA I. (9) La instanţele la care funcţionează secţii, membrii colegiului de

conducere se aleg din secţii, sau, după caz, materii diferite.
VARIANTA II. (9) Membrii colegiului de conducere se aleg din secţii, sau, după caz,

materii diferite.
(10) Sunt declaraţi aleşi membri ai colegiului de conducere judecătorii care obţin cel

puţin jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate. În situaţia prevăzută la alin. (3), va fi declarat ales judecătorul care obţine un număr mai mare de voturi.

(11) Procedura de votare se repetă în cazul în care, la primul tur de scrutin, nu au fost aleşi toţi membrii colegiului de conducere.

(12) Calitatea de membru al colegiului de conducere încetează, după caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcţie, promovare, delegare, detaşare sau transfer la altă instanţă, parchet ori instituţie, delegare sau numire în funcţia de preşedinte al acelei instanţe sau prin imposibilitatea exercitării atribuţiilor pe o perioadă mai mare de 3 luni, precum şi prin deces.

VARIANTA I (reînnoire individuală)

(13) – Fiecare membru al colegiului de conducere exercită un mandat de 3 ani, începând cu data alegerii sale.

VARIANTA II (reînnoirea mandatului la aceeaşi dată pentru toţi membrii)

(13) Alegerile se organizează pentru toţi membrii colegiului de conducere la aceeaşi dată. În cazul în care mandatul unuia dintre membri încetează înainte de împlinirea duratei acestuia, se organizează alegeri pentru un nou membru pentru durata rămasă;

(14) Dacă din cauza numărului de judecători ai instanţei care declară că nu înţeleg să facă parte din colegiu sau din alte cauze obiective, colegiul de conducere nu se poate constitui cu numărul legal de membri, până la constituirea colegiului prin procedura alegerii prevăzută de alin. (5) – (13), activitatea acestuia se va desfăşura prin participarea la şedinţele colegiului, cu drept de vot, prin rotaţie la intervale de 3 luni, a judecătorilor în activitate, în ordinea descrescătoare a vechimii la instanţa la care funcţionează colegiul.

Art. 22 – (1) Colegiul de conducere îndeplineşte următoarele atribuţii referitoare la problemele generale de conducere a instanţei:

a) propune secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, în raport cu natura şi numărul cauzelor, înfiinţarea şi desfiinţarea secţiilor instanţei;

b) stabileşte componenţa secţiilor, în funcţie de volumul de activitate şi complexitatea cauzelor, ţinând seama şi de specializarea judecătorilor;

c) propune preşedintelui instanţei, în raport cu natura şi numărul cauzelor, înfiinţarea şi desfiinţarea completelor specializate;

d) aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea completelor de judecată, altele decât cele prevăzute la lit. c);

e) dispune repartizarea judecătorilor de la o secţie la alta a instanţei, în cazurile în care 11

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

schimbarea specializării este justificată de existenţa unui dezechilibru vădit şi de durată între secţii, sub aspectul volumului de activitate;

f) aduce la cunoştinţa Consiliului Superior al Magistraturii modificările referitoare la structura şi componenţa nominală a secţiilor instanţei;

g) la instanţele la care funcţionează mai multe secţii cu aceeaşi specializare, stabileşte, pentru fiecare an, obiectele din sistemul ECRIS corespunzătoare fiecărei secţii, ţinând seama de circumstanţele concrete ale instanţei, precum şi de necesitatea de a se asigura repartizarea aleatorie și echilibrată a dosarelor între secţii;

h) stabileşte compunerea completelor de judecată şi, acolo unde este cazul, asistenţii judiciari ce fac parte din aceste complete, la începutul anului, urmărind asigurarea continuităţii acestora;

i) aprobă parametrii de configurare a completelor de judecată în aplicaţia ECRIS la propunerea preşedinţilor de secţii sau, după caz, a preşedintelui instanţei;

j) aprobă, în mod excepţional, schimbarea membrilor completelor de judecată şi a asistenţilor judiciari, în cazurile în care, din motive obiective, se impune aceasta;

k) desemnează, ţinând seama de specializarea judecătorului şi de natura problemei de drept ce face obiectul recursului în interesul legii, judecătorul care va susţine în faţa completului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie recursul în interesul legii promovat de colegiul de conducere al curţii de apel;

l) convoacă adunarea generală a judecătorilor, potrivit legii;

m) avizează, la cererea preşedintelui, deciziile acestuia, în cazurile prevăzute de prezentul regulament;

n) stabileşte modul de repartizare a cauzelor în situaţia desfiinţării secţiilor sau a înfiinţării de noi secţii, precum şi în cazul incidentelor prevăzute la art. 98.

o) exercită alte atribuţii prevăzute de lege sau regulamente.

(2) La solicitarea preşedintelui instanţei, colegiul de conducere emite puncte de vedere cu privire la orice alte probleme generale de conducere a instanţei.

(3) Extrase din hotărârile colegiului de conducere, adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), d), e), h) şi j), se publică pe pagina de internet a instanţei.

(4) La cererea motivată a completului de judecată învestit cu soluţionarea unui dosar care în mod constant necesită un timp de lucru ce acoperă durata normală a unei şedinţe de judecată, colegiul de conducere al instanţei poate să dispună, până la soluţionarea cauzei respective, până la redactarea hotărârii pronunţate sau până la un alt moment al procesului, ca acelui complet să nu îi mai fie repartizate alte cauze sau să se reducă încărcătura.

Art. 221 – (1) În exercitarea atribuţiei prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. e), criteriul principal care va fi avut în vedere de colegiul de conducere constă în solicitarea expresă a unor judecători, iar în lipsa unor astfel de solicitări, în acordul celor în cauză.

(2) Dacă mai mulţi judecători decât este necesar solicită mutarea la altă secţie sau, după caz, îşi exprimă acordul în acest sens ori niciun judecător nu este de acord cu repartizarea la altă secţie, vor fi avute în vedere, în ordine ierarhică, următoarele criterii de selecţie:

a) experienţa profesională relevantă în domeniul de activitate al secţiei la care se doreşte 12

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

mutarea;
b) vechimea în secţia de la care se doreşte mutarea;
c) absolvirea cursurilor de formare profesională în domeniul respectiv, precum şi

pregătirea profesională realizată prin doctorat, masterat, studii postuniversitare, susţinere de referate sau lucrări în congrese, seminare, alte forme de dezbatere, articole sau studii apărute în publicaţii de specialitate, precum şi specializarea pentru care s-a optat la concursul de promovare în funcţii de execuţie;

d) vechimea în funcţia de judecător.

(3) În cazul aplicării criteriului prevăzut la alin. (2) lit. b) şi d), va fi avută în vedere vechimea cea mai mare, dacă mai mulţi judecători decât este necesar solicită mutarea la altă secţie sau, după caz, îşi exprimă acordul în acest sens, ori vechimea cea mai mică, în situaţia în care niciun judecător nu este de acord.

(4) În aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi avute în vedere, cu prioritate, în măsura posibilului, secţiile cu un domeniu de activitate apropiat de cel al secţiei la care se doreşte repartizarea şi, în cadrul acestui criteriu, volumul de activitate al secţiei de la care se intenţionează mutarea.

(5) La solicitarea judecătorului ce urmează a fi repartizat la altă secţie, colegiul de conducere poate aproba o perioadă de maximum două luni în care acesta să nu participe la şedinţele de judecată şi să aibă posibilitatea formării profesionale, în funcţie de specializarea noii secţii.

Art. 23 – (1) Colegiul de conducere al curţii de apel fundamentează şi propune proiectul de buget pentru curtea de apel şi pentru instanţele din circumscripţia acesteia şi îl transmite Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei.

(2) Colegiul de conducere al curţii de apel solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra problemelor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti.

(3) Colegiul de conducere al curţii de apel, la sesizarea unui colegiu de conducere sau a preşedinţilor, vicepreședinșilor sau președinșilor de secșii de la instanţele din circumscripţia curţii de apel, precum şi la solicitarea vicepreședinșilor sau preşedinţilor de secţii de la curtea de apel, adoptă hotărâri prin care stabileşte modalitatea de aplicare a prezentului regulament, pe care le transmite Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 24 – (1) Colegiul de conducere al curţii de apel primeşte şi centralizează candidaturile judecătorilor din circumscripţia curţii de apel, pe categorii de instanţe, pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii şi verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru judecătorii care şi-au depus candidaturile.

(2) Colegiul de conducere al fiecărei curţi de apel organizează propria adunare generală, adunarea generală a judecătorilor de la tribunale şi tribunale specializate, precum şi adunarea generală a judecătorilor de la judecătoriile din circumscripţia curţii de apel, în vederea desemnării candidaţilor pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Colegiul de conducere al fiecărei curţi de apel convoacă propria adunare generală pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

13

(4) Colegiul de conducere al fiecărui tribunal convoacă propria adunare generală, la care participă şi judecătorii tribunalelor specializate, precum şi adunarea generală a judecătorilor de la judecătoriile din circumscripţia sa, pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 25 – (1) Colegiul de conducere se întruneşte ori de câte ori este necesar.

(2) Colegiul de conducere este convocat de preşedintele instanţei sau de cel puţin o treime din numărul membrilor săi.

(3) Convocarea colegiului de conducere şi comunicarea, către membrii colegiului, a ordinii de zi, se fac prin secretariatul acestuia, cu cel puţin o zi înainte de data şedinţei, cu excepţia situaţiilor urgente. Comunicarea ordinii de zi se face către personalul instanţei, prin afişare într-un loc accesibil acestora sau prin intranetul instanţei. Secretariatul colegiului de conducere este asigurat de primul-grefier sau, după caz, de grefierul-şef al instanţei ori de un alt grefier desemnat de preşedinte.

(4) La şedinţele colegiului de conducere pot participa, dacă nu sunt membri ai acestuia, şi vicepreşedinţii, preşedinţii de secţii şi alţi judecători, fără drept de vot.

(5) La curţile de apel şi tribunale, când colegiul de conducere dezbate probleme financiare sau economico-administrative, la şedinţele acestuia participă şi managerul economic al instanţei, cu vot consultativ.

(6) În funcţie de problemele supuse dezbaterii, la şedinţele colegiilor de conducere pot fi invitaţi şi judecători de la alte instanţe, care nu au drept de vot. În aceleaşi condiţii, la şedinţele colegiilor de conducere pot fi invitaţi şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale din cadrul acestor instanţe.

(7) Şedinţele colegiului de conducere nu sunt publice.
(8) Colegiul de conducere adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor săi.
(9) Punctele de vedere ale membrilor prezenţi asupra problemelor aflate pe ordinea de zi,

dezbaterile şi hotărârile colegiului de conducere se consemnează într-un proces-verbal, încheiat de secretariatul colegiului şi semnat de toţi membrii săi. Hotărârile colegiului de conducere se aduc la cunoştinţă celor interesaţi.

(10) Convocatorul prevăzut la alin. (3), precum şi procesele-verbale şi hotărârile prevăzute la alin. (9), se păstrează într-o mapă specială de către primul-grefier sau, după caz, de grefierul şef al instanţei ori de grefierul desemnat de preşedinte.

Secţiunea a IV-a- Conducerea secţiilor

Art. 26 – (1) Preşedintele secţiei organizează activitatea administrativ-judiciară a secţiei, având următoarele atribuţii:

a) asigură buna desfăşurare a activităţii de judecată a secţiei;

b) propune colegiului de conducere înfiinţarea şi desfiinţarea, compunerea şi configurarea completelor de judecată urmărind asigurarea continuităţii acestora;

c) aprobă planificarea grefierilor în şedinţele de judecată;
d) organizează studiul profesional al judecătorilor secţiei, urmăreşte realizarea acestuia şi

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

14

coordonează activitatea de unificare a practicii judiciare la nivelul secţiei;
e) participă la învăţământul profesional al judecătorilor secţiei;
f) comunică lunar instanţelor arondate situaţia hotărârilor modificate în căile de atac;
g) îndrumă şi verifică activitatea administrativ-judiciară a personalului secţiei;
h) face propuneri de desemnare a judecătorilor care îndeplinesc şi alte atribuţii decât cele

de judecată;
i) urmăreşte soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil;
j) ţine evidenţa cazurilor de aplicare neunitară a legii, în baza referatului întocmit de

judecătorul delegat;
k) contribuie la elaborarea buletinului jurisprudenţei curţii de apel;
l) ia măsuri în vederea repartizării aleatorii a cauzelor;
m) dispune blocarea de la repartizarea cauzelor în procedura de cameră preliminară a

completelor care în calitate de judecători de drepturi şi libertăţi, au îndeplinit acte sau măsuri procesuale în cursul urmăririi penale, precum şi în alte tipuri de cauze, după soluţionarea incidentelor procedurale, dacă este cazul, ori conform hotărârii colegiului de conducere prin care s-a dispus ca unui complet să nu îi mai fie repartizate alte cauze sau să i se reducă încărcătura;

n) trimite, în cazurile prevăzute de lege, pe cale administrativă, cererile sau plângerile greşit îndreptate şi le restituie pe cele care nu întrunesc condiţiile legale.

(2) Preşedintele secţiei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau regulamente ori stabilite de preşedintele instanţei, conform legii.

Secţiunea a IV1-a – Măsuri privind unificarea practicii judiciare

Art. 261 – (1) La nivelul fiecărei secţii sau, după caz, al fiecărei instanţe, acolo unde nu sunt organizate secţii se organizează întâlniri lunare ale judecătorilor, în care vor fi discutate problemele de drept care au condus la pronunţarea unor soluţii diferite.

(2) Preşedinţii secţiilor sau, după caz, vicepreşedinţii instanţelor, judecătorul delegat cu organizarea studiului profesional al judecătorilor vor urmări ca în cadrul întâlnirilor periodice să fie analizată practica instanţelor de control judiciar. De asemenea, va fi organizată discutarea, în colective de judecători, a noilor reglementări şi a modului de interpretare a acestora.

(3) Problemele de drept prevăzute la alin. (1) sunt analizate de către preşedintele secţiei sau, după caz, de vicepreşedintele instanţei ori de judecătorul delegat de preşedintele instanţei, care va prezenta un studiu asupra acestora, cu referire şi la practica judiciară a altor instanţe, în care, în mod obligatoriu, îşi va expune opinia motivată, studiu ce se supune dezbaterii judecătorilor.

(4) Opiniile judecătorilor asupra problemelor de drept dezbătute se consemnează într-o minută după modelul stabilit pentru minuta întâlnirilor trimestriale şi va fi analizată în cadrul acestor întâlniri organizate la nivelul curţii de apel.

(5) În cazul în care, într-o cauză pe care o are spre soluţionare, un judecător constată probleme juridice de o complexitate deosebită şi de mare noutate sau dacă se estimează că

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

15

instanţele vor fi învestite şi cu alte cauze de acelaşi fel care pot primi soluţii neunitare, acesta poate solicita preşedintelui de secţie organizarea unei întâlniri ad-hoc a judecătorilor care soluţionează cauze în aceeaşi materie. Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 262 – (1) Vicepreşedintele curţii de apel răspunde de organizarea întâlnirilor trimestriale ale judecătorilor din cadrul curţii şi al instanţelor din circumscripţia acesteia, în care vor fi dezbătute problemele de drept care au generat o practică neunitară. Întâlnirile pot fi organizate şi pe domenii de specializare.

(2) Procedura de desfăşurare a întâlnirilor trimestriale prevăzute la alin. (1) este stabilită de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) La întâlnirile prevăzute la alin. (1) pot fi invitaţi şi procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, precum şi decanii barourilor din circumscripţia curţii de apel.

(4) La întâlnirile trimestriale organizate pe domenii de specializare, pot fi invitaţi şi judecători din cadrul secţiei de specialitate a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în scopul discutării problemelor de practică neunitară la nivel naţional.

34
Art. 26 – 26 – abrogate.

Art. 265 – (1) Instanţele de judecată sunt obligate să completeze şi să actualizeze permanent portalul, prin publicarea propriei jurisprudenţe relevante, în condiţiile legii.

(2) Pe măsura asigurării resurselor necesare, obligaţia prevăzută la alin. (1) vizează toate hotărârile judecătoreşti care constituie informaţii de interes public, pronunţate ulterior.

(3) Curţile de apel elaborează trimestrial un material conţinând hotărârile proprii considerate relevante, care se publică pe portalul instanţelor şi întocmesc şi publică anual, până la data de 1 septembrie a fiecărui an pentru anul precedent, “Buletinul jurisprudenţei”. Acestea se comunică instanţelor din circumscripţie, celorlalte curţi de apel şi parchetelor de pe lângă acestea, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri.

(4) Preşedinţii de instanţe, vicepreşedinţii şi preşedinţii de secţii răspund de luarea măsurilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la alin. (1) – (3), potrivit atribuţiilor acestora.

Secţiunea a V-a – Judecătorii desemnaţi sau delegaţi

Art. 27 – (1) Preşedintele instanţei deleagă şi desemnează judecătorii prevăzuţi de această secţiune, precum şi pe cei care urmează să desfăşoare alte activităţi decât cea de judecată.

(2) Judecătorii delegaţi sau desemnaţi conform alin. (1) îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezentul regulament şi pe cele stabilite de preşedintele instanţei sau colegiul de conducere în legătură cu activitatea pentru care au fost delegaţi sau desemnaţi.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

16

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

§ 1. Judecătorii delegaţi cu executarea hotărârilor penale

Art. 271 – (1) Judecătorii delegaţi de preşedinţii instanţelor cu executarea hotărârilor penale exercită următoarele atribuţii:

a) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea compartimentului de executări penale;

b) emit mandatele de executare a pedepsei închisorii şi a pedepsei detenţiunii pe viaţă, asigură comunicarea şi supraveghează luarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a acestora;

c) asigură punerea în executare a măsurilor educative privative de libertate;

d) îndrumă şi controlează activitatea desfăşurată de către serviciul de probaţiune şi de către instituţiile din comunitate implicate în punerea în executare a pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate;

e) sesizează instanţa de executare în cazul în care, cu prilejul punerii în executare a hotărârii sau în cursul executării, se iveşte vreo nelămurire ori împiedicare, precum şi în celelalte cazuri prevăzute de lege;

f) rezolvă incidentele ivite în cursul executării, date prin lege în competenţa acestora, şi iau măsuri pentru rezolvarea tuturor cererilor ivite în cursul executării;

g) soluţionează plângerile împotriva deciziilor consilierului de probaţiune;

h) aplică amenzi judiciare pentru comiterea unor abateri judiciare, în cazurile prevăzute de lege;

i) verifică periodic închiderea poziţiilor din registrul de executări penale de către grefierul delegat la compartimentul executări penale;

j) rezolvă corespondenţa aferentă activităţii de punere în executare a hotărârilor penale;

k) exercită atribuţiile privind emiterea mandatului european de arestare şi demersurile legate de acesta reglementate de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările ulterioare;

l) asigură transmiterea către Consiliul Superior al Magistraturii, în termenele şi condiţiile legale, a încheierilor şi hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus arestarea preventivă sau arestul la domiciliu a unui judecător, procuror sau magistrat-asistent, precum şi hotărârile prin care s-a dispus condamnarea sau amânarea aplicării pedepsei faţă de aceştia, rămase definitive;

m) îndeplinesc alte atribuţii date prin lege în competenţa acestora.

(2) În funcţie de volumul de activitate al judecătorului delegat cu executarea hotărârilor penale, preşedintele instanţei, cu avizul colegiului de conducere, poate dispune degrevarea parţială sau totală a acestuia de activitatea de judecată.

(3) În situaţia în care mai mulţi judecători sunt delegaţi cu executarea hotărârilor penale, repartizarea lucrărilor se face pe baza unei planificări realizate de preşedintele instanţei sau, după caz, de preşedintele secţiei, cu avizul colegiului de conducere. La realizarea planificării se ţine cont de completele de judecată din care fac parte judecătorii delegaţi, având prioritate asigurarea timpului necesar studierii dosarelor. În cadrul planificării se vor avea în vedere şi situaţiile în care judecătorii delegaţi lipsesc din instanţă.

(4) Judecătorul delegat cu executarea unei pedepse sau măsuri neprivative de libertate rămâne, de regulă, acelaşi pe toată perioada executării.

§ 2. Judecătorii delegaţi cu supravegherea privării de libertate

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

17

Art. 272 – Judecătorii delegaţi cu supravegherea privării de libertate supraveghează şi controlează asigurarea legalităţii în executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate şi exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi de Regulamentul de organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate.

§ 3. Judecătorii cu atribuţii privind activitatea de executare civilă

Art. 28 – Judecătorii desemnaţi de preşedinţii instanţelor pentru realizarea activităţii de executări civile exercită atribuţiile privind executarea din oficiu hotărârii civile în cazurile prevăzute de lege.

§ 4. Judecătorii cu atribuţii privind activitatea de executare în materia contenciosului administrativ

Art. 281 – Judecătorii desemnaţi de preşedinţii instanţelor pentru realizarea activităţii de executare în materia contenciosului administrativ exercită atribuţiile privind executarea hotărârilor în această materie în cazurile prevăzute de lege şi coordonează activitatea grefierului delegat pentru aceste activităţi.

§ 5. Judecătorii cu atribuţii privind analiza practicii instanţelor de control judiciar

Art. 29 – Judecătorii cu atribuţii privind analiza practicii instanţelor de control judiciar sunt desemnaţi de preşedinţii instanţelor şi întocmesc lunar un referat privind problemele de drept relevante ivite în soluţionarea cauzelor, evidenţiind practica neunitară atât a propriei instanţe, cât şi a instanţei ierarhic superioare, dacă este cazul.

§ 6. Judecători cu atribuţii privind unificarea practicii

Art. 291 – (1) Judecătorii cu atribuţii privind analiza practicii instanţelor de control judiciar sunt desemnaţi de preşedinţii instanţelor şi întocmesc lunar un referat privind problemele de drept relevante ivite în soluţionarea cauzelor, evidenţiind practica neunitară atât a propriei instanţe, cât şi a instanţei ierarhic superioare, dacă este cazul.

(2) Judecătorii cu atribuţii privind unificarea practicii sunt desemnaţi de preşedinţii instanţelor şi au atribuţiile stabilite prin hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Preşedintele instanţei poate stabili ca judecătorul cu atribuţii privind unificarea practicii să îndeplinească şi atribuţiile privind analiza practicii instanţelor de control judiciar.

§ 7. Judecătorul delegat pentru activitatea de înregistrare şi evidenţă a persoanelor juridice

Art. 292 – Judecătorul delegat pentru activitatea de înregistrare şi evidenţă a persoanelor juridice exercită următoarele atribuţii:

a) soluţionează cererile prevăzute de O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi verifică respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 954/B/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

18

persoanelor juridice fără scop patrimonial;
b) supraveghează activitatea grefierului delegat la compartimentul privind activitatea de

înregistrare şi evidenţă a persoanelor juridice. Art. 30-32 – abrogate.

§ 8. Judecătorul desemnat la organul financiar local
Art. 33 – Judecătorul desemnat la organul financiar local are următoarele atribuţii: a) soluţionează cererile privind personalitatea juridică a asociaţiilor de proprietari; b) îndrumă şi controlează activitatea grefierului delegat la acest compartiment.

§ 9. Judecătorul desemnat cu aplicarea apostilei

Art. 34 – Judecătorul desemnat, potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările şi completările ulterioare, verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi aplică apostila.

§ 10. Judecătorii cu atribuţii privind activitatea de notificare sau comunicare în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială

Art. 341 – (1) Judecătorii desemnaţi de preşedinţii instanţelor pentru realizarea activităţii de notificare sau comunicare în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială soluţionează, pe cale administrativă, cererile având acest obiect.

(2) Pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), judecătorii desemnaţi pot lua legătura cu membrii Reţelei Europene de Cooperare Judiciară.

§ 11. Judecătorii desemnaţi cu atribuţii privind sindicatele, federaţiile şi confederaţiile

Art. 342 – (1) Judecătorii desemnaţi cu atribuţii privind sindicatele, federaţiile şi confederaţiile exercită atribuţiile prevăzute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare.

Secţiunea a VI-a – Dispoziţii privind activitatea asistenţilor judiciari

Art. 35 – Completele pentru soluţionarea, în primă instanţă, a cauzelor privind conflictele de muncă şi asigurări sociale se constituie dintr-un judecător şi 2 asistenţi judiciari dintre asistenţii judiciari numiţi, potrivit legii.

Art. 36 – (1) Asistenţii judiciari participă la deliberare cu vot consultativ şi semnează hotărârile pronunţate. Opinia acestora se consemnează în hotărâre, iar opinia separată se motivează.

(2) Asistenţii judiciari sunt datori să studieze temeinic dosarele în cauzele la a căror soluţionare participă, să respecte programarea şedinţelor stabilită de preşedintele tribunalului şi

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

19

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

să se conformeze dispoziţiilor date în aplicarea legii şi regulamentelor.
(3) Când în compunerea completului de judecată intră şi asistenţi judiciari, preşedintele îl

va putea desemna pe unul dintre aceştia să redacteze hotărârea.
Secţiunea a VII-a – Dispoziţii privind activitatea compartimentelor auxiliare ale

instanţelor judecătoreşti

§ 1. Dispoziţii generale

Art. 37 – (1) La judecătorii, tribunale, tribunale specializate şi curţi de apel funcţionează personal auxiliar de specialitate şi conex, personal contractual şi funcșionari publici

(2) Toate instanţele au câte o grefă, o registratură, o arhivă, o bibliotecă şi un birou de informare şi relaţii publice.

(3) Curţile de apel şi tribunalele au şi câte un departament economico-financiar şi administrativ, condus de un manager economic.

(4) Departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul curţilor de apel şi al tribunalelor asigură activitatea economică, financiară şi administrativă a instanţelor la care funcţionează. Pentru tribunalele specializate şi judecătorii această activitate este asigurată de departamentul economico-financiar şi administrativ de la tribunalul în a cărui circumscripţie funcţionează.

(5) Curţile de apel au şi un compartiment de documentare şi un compartiment de informatică juridică, structuri ce pot fi înfiinţate şi la nivelul tribunalelor, tribunalelor specializate şi al judecătoriilor.

(6) Instanţele au în structură şi un compartiment de documente clasificate, organizat potrivit legii.

Art. 38 – Grefa, registratura şi arhiva efectuează operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţelor.

(Art. 39 – mutat la art. 72).
Art. 40 – Serviciul de documentare ţine evidenţa legislaţiei, a jurisprudenţei, precum şi

gestiunea bibliotecii. Art. 41 – abrogat.

Art. 42 – (1) Activitatea personalului auxiliar de specialitate şi conex, a funcșionarilor publici și a personalului contractual care funcșionează în cadrul instanţelor este supusă controlului ierarhic.

(2) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în fişele posturilor.
(3) Pentru personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex, fişa postului se

întocmeşte de primul-grefier sau, după caz, de grefierul-şef.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

20

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

(4) Pentru personalul de specialitate informatică fişa postului se întocmeşte de informaticianul şef sau de informaticianul desemnat de preşedintele instanţei pentru coordonarea compartimentului informatică, cu avizul Direcţiei de Exploatare a Tehnologiei Informaţiilor din cadrul Ministerului Justiţiei.

(5) Pe perioada desemnării temporare sau permanente a unui informatician la un tribunal specializat sau la o judecătorie, activitatea acestuia este coordonată şi controlată şi de către preşedintele instanţei la care a fost desemnat, în ceea ce priveşte activităţile pe care le exercită la această instanţă.

(6) Pentru personalul din departamentul economico-financiar şi administrativ, fişa postului se întocmeşte de managerul economic.

(7) Fişele posturilor întocmite potrivit alin. (3), (4) şi (6) se aprobă de preşedintele instanţei.

(8) Pentru primul-grefier sau, după caz, grefierul-şef, pentru managerul economic şi inginerul constructor, fişa postului se întocmeşte de preşedintele instanţei. Pentru informaticianul şef şi coordonatorul compartimentului informatică fişa postului se întocmeşte de preşedintele instanţei, cu avizul Direcţiei de Exploatare a Tehnologiei Informaţiilor din cadrul Ministerului Justiţiei.

(9) Pentru psihologul instanței ți pentru personalul biroului de informare şi relaţii publice, acolo unde există, fișa postului se întocmește de către președintele instanșei.

Art. 43 – (1) Personalul auxiliar de specialitate şi conex, personalul contractual și funcșionarii publici sunt obligași să respecte programul de lucru, să efectueze lucrările în termenele stabilite, să îndeplinească toate îndatoririle ce îi revin potrivit legilor şi regulamentelor.

(2) Prezentarea la serviciu după orele legale de program, părăsirea locului de muncă în timpul programului de activitate, precum şi învoirile care nu depăşesc durata unei zile de muncă se aprobă de preşedintele instanţei sau de înlocuitorul acestuia, cu consultarea primului- grefier sau a grefierului-şef, după caz. Învoirile de la program pot fi acordate şi de preşedinţii de secţii, în aceleaşi condiţii.

Art. 44 – (1) Personalul auxiliar de specialitate şi conex, precum şi cel din departamentul economico-financiar şi administrativ este obligat să respecte secretul cu privire la informaţiile obţinute în cursul îndeplinirii atribuţiilor lor, care nu sunt destinate publicităţii.

(2) Personalul acestor compartimente trebuie să îndeplinească îndatoririle de serviciu fără părtinire, să se manifeste calm, demn şi politicos cu părţile din proces, cu martorii, avocaţii şi alte persoane cu care intră în contact în calitate oficială.

(3) Atunci când apreciază că nu are competenţa, potrivit fişei postului, să soluţioneze anumite cereri, personalul auxiliar de specialitate şi conex va aduce de îndată la cunoştinţă primului-grefier sau, după caz, grefierului-şef aceste cereri, iar personalul din departamentul economico-financiar şi administrativ va sesiza managerul economic.

Art. 45 – Activitatea personalului auxiliar de specialitate şi conex, precum şi a celui din 21

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

departamentul economico-financiar şi administrativ se desfăşoară sub coordonarea şi sub controlul preşedintelui instanţei.

Art. 46 – abrogat.

Art. 47 – Persoanele cu atribuţii de control verifică cel puţin trimestrial efectuarea în termen a lucrărilor şi calitatea acestora şi consemnează constatările şi propunerile în registrul de control, care se păstrează de către preşedintele instanţei.

§ 2. Grefa

Art. 48 – Preşedintele instanţei stabileşte, prin decizie, repartizarea personalului pe secţii şi compartimente auxiliare, în raport cu pregătirea profesională şi cu experienţa fiecăruia.

Art. 49 – Preşedintele curţii de apel numeşte, prin decizie, informaticienii-şefi, prim- grefierii, grefierii-şefi, grefierii şefi de secţii şi grefierii arhivari şefi ai curţii de apel şi ai instanţelor din circumscripţia acesteia, în condiţiile legii. Prim-grefierul, grefierul-şef şi grefierul-şef de secţie nu participă, de regulă, în şedinţe de judecată.

Art. 50 – (1) Primii-grefieri ai curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate au următoarele atribuţii:

a) coordonează şi controlează activitatea personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex, atât al instanţei la care funcţionează, cât şi al instanţelor din circumscripţie, personal sau prin grefieri cu funcţii de conducere desemnaţi;

b) întocmesc fişele posturilor pentru personalul auxiliar de specialitate şi pentru personalul conex;

c) coordonează şi urmăresc uniformizarea înregistrărilor statistice în colaborare cu departamentul de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;

d) asigură evidenţa şi gestionarea datelor şi documentelor ce nu sunt destinate publicităţii şi verifică modul în care se asigură securitatea lucrărilor;

e) întocmesc şi contrasemnează corespondenţa cu caracter administrativ a instanţei;
f) ţin registrele speciale prevăzute de lege pentru instanţa la care funcţionează;
g) păstrează registrul de control al curţii şi ia măsuri ca un registru de control să se

păstreze la fiecare secţie a curţii şi la instanţele din circumscripţia acesteia;
h) duc la îndeplinire măsurile stabilite pentru asigurarea pazei sediului instanţei,

securităţii bunurilor, pazei contra incendiilor şi protecţiei muncii;
i) verifică modul în care se respectă regulile de acces al publicului în incinta instanţei;
j) întocmesc acte de constatare a neregulilor evidenţiate în activitatea personalului

auxiliar de specialitate şi conex controlat şi sesizează preşedintele instanţei pentru luarea măsurilor corespunzătoare;

k) urmăresc respectarea de către personalul auxiliar de specialitate şi conex al instanţelor a normelor de conduită în raporturile cu avocaţii şi cu publicul;

l) îndrumă şi verifică evidenţa şi gestiunea bibliotecii;

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

22

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

m) ţin evidenţa concediilor personalului;
n) supraveghează activitatea de arhivare electronică a dosarelor.
(2) Prim-grefierii curţilor de apel ţin registrele privind controlul averilor şi evidenţa

executorilor judecătoreşti.
(3) Prim-grefierii tribunalelor ţin registrele privind persoanele juridice, evidenţa

traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi.
(4) Primul-grefier al Tribunalului Bucureşti ţine registrele privind partidele politice şi alte

formaţiuni politice.
(5) Primul-grefier îndeplineşte, în limita funcţiei, orice alte atribuţii de serviciu date de

preşedintele instanţei, potrivit legii.

Art. 51 – (1) Primii-grefieri pot delega, cu acordul preşedinţilor instanţelor, unele atribuţii grefierilor anume desemnaţi.

(2) În lipsa primului-grefier al curţii de apel, al tribunalului sau al tribunalului specializat, unul dintre grefierii şefi de secţie sau, după caz, un grefier, desemnat de preşedintele instanţei, îl va înlocui în toate atribuţiile sale.

Art. 52 – (1) Grefierul şef de secţie are următoarele atribuţii:
a) supraveghează şi verifică lucrările întocmite de personalul auxiliar al secţiei;
b) supraveghează comunicarea în termen a hotărârilor penale;
c) supraveghează accesarea bazelor electronice de date deţinute de organele

administraţiei de stat la instanţele la care există secţii;
d) ajută persoana desemnată la repartizarea aleatorie a cauzelor;
e) ţine evidenţa soluţiilor pronunţate privind recuzarea şi abţinerea;
f) propune preşedintelui de secţie repartizarea grefierilor în şedinţele de judecată;
g) organizează și urmăreşte tehnoredactarea în termen a hotărârilor întocmite în concept

de judecătorii secţiei;
h) ţine registrul de evidenţă a redactării hotărârilor secţiei şi păstrează mapele de hotărâri; i) verifică dosarele secţiei înainte de trimiterea lor altor organe judiciare, cu respectarea

dispoziţiilor regulamentare;
j) participă, conform programării, la şedinţele de judecată, ca grefier de şedinţă;
k) urmăreşte modul de întocmire şi de comunicare a actelor procedurale prevăzute de

lege pentru publicarea în BPI şi transmiterea acestor acte procedurale pe suport hârtie şi electronic către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – Oficiul Registrului Comerţului, în vederea publicării acestora în BPI şi realizarea celorlalte comunicări sau notificări în termen legal;

l) supraveghează, controlează lunar şi îndrumă activitatea grefierilor secţiei cu privire la comunicarea cererilor şi actelor procedurale prevăzute de lege;

m) întocmeşte situaţiile lunare cu prezenţa zilnică a personalului auxiliar al secţiei, pe care le trimite compartimentului de specialitate, şi se îngrijeşte de aprovizionarea secţiei cu materialele necesare;

n) ţine evidenţa şi gestionează titlurile de valoare şi obiectele ce servesc ca mijloc de 23

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

probă în cauzele aflate pe rolul secţiei;
o) verifică şi semnează pentru conformitate copiile legalizate şi certificatele întocmite;
p) ţine registrele de evidenţă privind arestarea preventivă şi celelalte registre în materie

penală, cu excepţia celor date în competenţa grefierului delegat cu efectuarea lucrărilor de executări penale;

q) ţine registrul special privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar, în care înregistrează toate dosarele sosite din căile de atac;

r) supraveghează şi verifică modul de completare şi păstrare a evidenţelor secţiei;

s) verifică şi supraveghează modul de înregistrare a şedinţelor de judecată, prin mijloace tehnice audio sau video, în condiţiile legii;

ş) ţine evidenţa înregistrărilor audio sau video ale şedinţelor de judecată;
t) coordonează şi supraveghează activitatea grefierului desemnat cu executarea silită;
ţ) supraveghează modul de întocmire şi trimitere a titlurilor executorii către organele de

executare de către grefierul desemnat cu executarea silită;
u) îndrumă şi controlează activitatea de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor

civile prin care s-au stabilit obligaţii pentru care executarea se face din oficiu;
v) certifică, în cazurile prevăzute de lege, copiile după actele din dosarele secţiei, inclusiv

în materia insolvenţei.
x) verifică păstrarea în bune condiţii a dosarelor şi a lucrărilor de punere în executare a

hotărârilor penale sau civile.
(2) Grefierul şef de secţie îndeplineşte, în limitele funcţiei, alte sarcini de serviciu date de

preşedintele secţiei sau de preşedintele ori vicepreşedintele instanţei, conform legii.
(3) În cazul secţiilor cu volum mare de activitate, unele atribuţii ale grefierului şef de

secţie pot fi delegate unui alt grefier, prin decizie a preşedintelui instanţei.

Art. 53 – (1) Grefierul şef al judecătoriei exercită atribuţiile prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. a) – f), h) – k), şi n).

(2) La instanșele la care nu exista secșii, grefierul șef al judecătoriei exercită și atribușiile prevăzute la art.52 alin.1 lit. c)-j), m)-u) și x).

(3) Grefierul șef al judecătoriei îndeplinește și următoarele atribușii:
a) șine evidenșa și gestionează bunurile instanșei,
b) se îngrijește de buna desfăşurare a activităţilor gospodăreşti şi de aprovizionarea instanţei cu materialele necesare;
c) are în păstrare dosarele administrative şi biblioteca instanţei;
d) ţine registrul privind persoanele ocrotite;
e) certifică, în cazurile prevăzute de lege, copiile după actele din dosarele instanșei.
e) verifică sau, după caz, întocmește înregistrările statistice
f) îndeplineşte, în limitele funcţiei, orice alte sarcini de serviciu date de preşedintele instanţei, conform legii.

Art. 54 – (1) Grefierul de şedinţă are următoarele atribuţii:

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

24

a) participă la şedinţele de judecată, îndeplinind atribuţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament, sub controlul preşedintelui completului de judecată;

b) întocmeşte conceptele pentru citarea părţilor din proces;
c) întocmeşte actele de procedură dispuse de completul de judecată;
d) completează borderourile şi predă corespondenţa pentru expediere;
e) realizează citarea şi încunoştinţarea părţilor şi comunicarea actelor prin telefon,

telegraf, prin poştă electronică sau fax sau prin alte mijloace prevăzute de lege şi întocmeşte referatul privind modalitatea de încunoştinţare sau comunicare şi obiectul acesteia, care se ataşează la dosar;

f) completează condica şedinţelor de judecată, în care se trec dosarele din şedinţa respectivă, în ordinea înscrisă în lista cauzelor, cu următoarele menţiuni: numărul curent, numele sau denumirea părţilor, numărul dosarului şi obiectul cauzei, termenul acordat, cu indicarea motivului amânării cauzei; în cazul amânării pronunţării, se va indica data acesteia;

g) completează toate câmpurile din sistemul ECRIS;
h) comunică minutele şi hotărârile judecătoreşti în termenul prevăzut de lege;
i) tehnoredactează hotărârile judecătoreşti şi alte lucrări repartizate de conducerea

instanţei; hotărârile vor cuprinde, în final, iniţialele redactorului, ale tehnoredactorului, data tehnoredactării şi numărul de exemplare; la instanţele de control judiciar se trece, în plus, compunerea completului de judecată a instanţei a cărei hotărâre este supusă controlului judiciar;

j) transmite către Institutul Național al Magistraturii și către Agentul Guvernamental

pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene copii conforme cu originalul și în format

electronic word ale încheierilor de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu întrebări

preliminare, a hotărârilor pronunțate de instanțele naționale în aceste cauze, inclusiv în căile de

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

25

atac, precum și ale încheierilor prin care s-au respins cererile de sesizare a Curții de Justiție a

Uniunii Europene.
(2) Grefierul de şedinţă îndeplineşte, în limita funcţiei, orice alte sarcini de serviciu date

de preşedintele instanţei, preşedintele de secţie sau de preşedintele completului de judecată.
(3) Grefierul debutant participă la şedinţele de judecată după însuşirea cunoştinţelor

necesare pentru îndeplinirea acestei activităţi.
(4) La şedinţele de judecată, grefierii sunt obligaţi să aibă ţinuta vestimentară

corespunzătoare instanţei unde funcţionează. Grefierii militari sunt obligaţi să poarte uniforma militară.

Art. 541 – (1) Grefierul de şedinţă stabilit pentru completul căruia i s-a repartizat aleatoriu dosarul întocmeşte, pe baza dispoziţiilor date de complet, toate comunicările prevăzute de lege înainte de fixarea primului termen de judecată, completează borderourile, dacă nu există o persoană desemnată cu atribuţii privind expedierea actelor de procedură, şi predă corespondenţa la arhivă în vederea expedierii, redactează încheierile şi toate actele de procedură prevăzute de lege.

(2) Grefierul de şedinţă evidenţiază dovezile de comunicare şi data primirii comunicărilor în aplicaţia ECRIS şi le prezintă completului de judecată, împreună cu dosarul.

(3) Grefierul de şedinţă urmăreşte termenele prevăzute de lege pentru efectuarea modificărilor sau completărilor la cererea de chemare în judecată, pentru depunerea întâmpinării şi a răspunsului la întâmpinare, şi informează completul de judecată cu privire la împlinirea acestora.

(4) Procedura de citare, redactarea încheierilor sau a altor acte efectuate în procedura prevăzută de art. 195 alin. (6) şi (7) din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de grefierul de şedinţă stabilit pentru completul căruia i-a fost repartizată aleatoriu cererea de reexaminare.

(5) Grefierul de şedinţă preia din arhivă şi păstrează dosarele pe durata necesară efectuării actelor de procedură şi studiului dosarului de către completul de judecată;

(6) Dispoziţiile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi pentru procedura în camera preliminară și în cauzele având ca obiect plângerile împotriva solușiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată. În situaţia restituirii comunicărilor prevăzute la alin. (1), acestea se consideră legal efectuate după expirarea unui termen de 7 zile de păstrare la sediul instanţei.

§ 21. Grefierii delegaţi

Art. 542 – (1) Grefierii prevăzuţi de acest paragraf sunt delegaţi de preşedintele instanţei şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezentul regulament, precum şi pe cele stabilite de preşedintele instanţei sau preşedintele de secţie şi efectuează activităţile dispuse de judecătorul delegat la acelaşi compartiment.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

26

(2) Grefierii delegaţi ţin evidenţele şi efectuează înscrierile, înregistrările, comunicările sau orice alte activităţi în vederea asigurării publicităţii, în cazurile prevăzute de lege.

(3) Grefierii delegaţi rezolvă corespondenţa compartimentului din care fac parte şi răspund de expedierea ei, efectuează înregistrările corespunzătoare în registre, asigură păstrarea în bune condiţii a dosarelor şi registrelor, precum şi arhivarea lor.

(4) Grefierii prevăzuţi la alin. (1) pot fi degrevaţi total sau parţial de participarea la şedinţele de judecată.

Art. 55 – Grefierul delegat la compartimentul executări penale exercită atribuţiile prevăzute de art. 117 – 125.

Art. 56 – Grefierul delegat pentru efectuarea lucrărilor de executare civilă are următoarele atribuţii:

a) efectuează lucrările în care executarea hotărârilor judecătoreşti se face din oficiu şi ţine evidenţa acestora;

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

b) întocmeşte actele dispuse de judecătorul delegat la executările civile. 1

Art. 56 – Grefierul delegat pentru activitatea de executare în materia contenciosului administrativ are următoarele atribuţii:

a) ţine evidenţa şi răspunde de punerea în executare a hotărârilor civile rămase definitive în cauzele având ca obiect „sancţiune pentru neexecutare hotărâre”‘;

b) verifică şi ţine evidenţa dosarelor având ca obiect „sancţiune neexecutare hotărâre”, rămase definitive atât ca urmare a nerecurării cât şi ca urmare a restituirii acestora de la instanţa de control judiciar după soluţionarea căii de atac declarate;

c) solicită compartimentului arhivă, dovezile de comunicare a hotărârilor judecătoreşti în dosarele soluţionate având ca obiect „ sancţiune pentru neexecutare hotărâre'”:

d) efectuează înregistrările corespunzătoare în registrul de punere în executare a hotărârilor civile definitive având ca obiect „sancţiune pentru neexecutare hotărâre”.

e) asigură păstrarea în bună stare a dosarelor cu privire la care se impune efectuarea înregistrării în registrul de punere în executare a hotărârilor civile;

f) verifică, primeşte şi prezintă preşedintelui completului de judecată care a soluţionat cauza cererile formulate de către creditori prin care se solicită fixarea sumei definitive ce se va datora statului şi a celei datorate cu titlul de penalităţi, în vederea fixării termenului de judecată;

g) întocmeşte şi expediază după expirarea termenului prevăzut la art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, adresele de solicitare relaţii de la autoritatea publică corespunzătoare, referitoare la executarea obligaţiei cuprinse în titlul executoriu;

h) în cazul în care obligaţia nu a fost executată integral în dosarele având ca obiect „sancţiune neexecutare hotărâre”, conform art. 24 alin. (5) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, conform adresei de comunicare relaţii din partea autorităţii publice, prezintă aceste dosare preşedintelui completului de judecată, care a soluţionat cauza. în vederea stabilirii termenului de judecată.

27

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

Art. 57 – Grefierul delegat la biroul executări contravenţionale are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte şi expediază în termen mandatele de executare a sancţiunii contravenţionale privind munca în folosul comunităţii, cu respectarea dispoziţiilor legale;

b) comunică organelor financiare şi organelor de poliţie măsurile dispuse prin hotărârile judecătoreşti.

Art. 58 – (1) Grefierul delegat pentru activitatea de înregistrare şi evidenţă a persoanelor juridice îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) înregistrează cererile formulate pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor, fundaţiilor, sindicatelor şi altor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, pentru modificarea actelor constitutive, şi orice alte cereri privind acte sau fapte supuse înscrierii în registrele speciale de evidenţă a persoanelor juridice, dacă prin hotărâre a colegiului de conducere nu s-a stabilit altfel;

b) efectuează înscrierea în registrele prevăzute în legi speciale a persoanei juridice în ziua rămânerii irevocabile sau definitive, după caz, a hotărârii judecătoreşti de admitere a cererii de acordare a personalităţii juridice;

c) operează menţiunile privind modificarea actului constitutiv al statutului, dizolvarea, lichidarea, radierea persoanei juridice;

d) eliberează, la cerere, reprezentantului persoanei juridice certificatul de înscriere, care va cuprinde: denumirea persoanei juridice, sediul acesteia, durata de funcţionare şi data înscrierii în registrul special şi alte certificate, în condiţiile legii;

e) asigură publicarea lichidării asociaţilor sau fundaţiilor, prin afişare la uşa instanţei şi efectuarea altor formalităţi de publicitate, în cazurile prevăzute de lege;

f) comunică Ministerului Justiţiei copii de pe hotărârile judecătoreşti privind constituirea, modificarea şi încetarea oricărei asociaţii, fundaţii sau federaţii, precum şi de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 3 zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii;

g) comunică organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul persoanei juridice încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice, cu menţionarea numărului de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

(2) Grefierul delegat pentru activitatea de înregistrare şi evidenţă a persoanelor juridice comunică Tribunalului Bucureşti copii de pe hotărârile judecătoreşti privind constituirea, modificarea şi dizolvarea federaţiilor, confederaţiilor şi uniunilor sindicale teritoriale ale acestora, precum şi copii de pe înscrisurile referitoare la denumirea şi sediul organizaţiei sindicale constituite prin asociere, numele şi prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, în termen de 3 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii.

(3) În vederea ţinerii evidenţei, instanţa de control judiciar (de apel) comunică, în aceeaşi zi, minuta pronunţată grefierului delegat pentru activitatea de înregistrare şi evidenţă a persoanelor juridice de la instanţa de fond.

(4) La tribunale, grefierul delegat cu atribuţii privind federaţiile şi confederaţiile îndeplineşte, în mod corespunzător, atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi f).

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

28

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

Art. 59 – Grefierul delegat la compartimentul cu atribuţii privind asociaţiile de proprietari efectuează comunicarea încheierilor către petenţi şi Ministerul Public, dacă este cazul, urmărind rămânerea definitivă a încheierilor pronunţate, după care predă organului financiar exemplarul nr. 2 al actelor depuse de solicitanţi şi copie de pe încheierea rămasă definitivă, dacă prin hotărâre a colegiului de conducere nu s-a dispus altfel.

Art. 60 – (1) Grefierul statistician are următoarele atribuţii:

a) efectuează zilnic înregistrările de statistică judiciară, întocmeşte periodic dările de seamă statistice, completează şi păstrează fişele inculpaţilor;

b) exploatează aplicaţia de statistică judiciară;

c) grefierul statistician de la tribunal verifică şi îndrumă personalul de la tribunalele specializate şi de la judecătorii care înregistrează şi centralizează datele statistice;

d) efectuează lucrările de statistică judiciară dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii, pe care le înaintează la Serviciul de statistică la datele fixate, şi orice alte situaţii statistice solicitate de Consiliul Superior al Magistraturii, preşedinţii instanţelor, precum şi de Ministerul Justiţiei;

e) păstrează dările de seamă statistice şi fişele inculpaţilor, îndosariate anual în mape speciale şi le conservă potrivit dispoziţiilor legale privind termenele de păstrare a documentelor;

f) colaborează cu comisiile judeţene de statistică în vederea alcătuirii şi predării buletinelor statistice, precum şi în legătură cu alte activităţi specifice.

(2) La instanţele la care nu există grefier statistician atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de către grefierul stabilit de preşedintele instanţei.

(3) Activitatea desfăşurată de grefierul statistician şi de personalul de la judecătorii care execută lucrările de statistică judiciară este coordonată de primul-grefier, respectiv grefierul şef al instanţei.

Art. 61 – Grefierul documentarist sau grefierul desemnat să îndeplinească atribuţii de documentare, are următoarele atribuţii:

a) ţine evidenţa legislaţiei, jurisprudenţei şi doctrinei;
b) informează periodic despre necesarul de carte sau de alte publicaţii;
c) ţine evidenţa şi gestiunea bibliotecii;
d) întocmeşte, la cererea conducerii instanţei, lucrări privind modificările legislative;
e) informează zilnic judecătorii instanţei la care funcţionează cu privire la actele

normative nou-apărute şi la jurisprudenţa publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I; f) identifică sau solicită deciziile relevante ale propriei instanţe şi ale altora, privind o problemă de drept indicată de către judecătorii propriei instanţe şi propune deciziile relevante

ale instanţei la care funcţionează, care pot fi trimise altor instanţe, la solicitarea acestora;
g) identifică doctrina judiciară relevantă, tipărită sau în format electronic, privind o

problemă de drept indicată de către judecătorii propriei instanţe.
h) realizează activităţile stabilite în sarcina sa în procedura de unificare a practicii

judiciare, aprobată de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi 29

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

cele dispuse de preşedintele de secţie sau vicepreşedintele instanţei, în acelaşi scop.

Art. 62 – Grefierul arhivar şi registratorul au următoarele atribuţii:

a) primesc, înregistrează şi repartizează la secţii şi la celelalte compartimente actele de sesizare a instanţei, dosarele de la celelalte instanţe şi restul corespondenţei;

b) expediază dosarele soluţionate şi corespondenţa;

c) primesc şi înregistrează dosarele intrate, ţin evidenţa acestora şi a circulaţiei lor, înregistrează în sistemul informatic taxele de timbru depuse la momentul înregistrării la registratură a oricărei cereri însoţită de dovada achitării unei taxe de timbru;

d) întocmesc conceptele pentru citarea părţilor din procese, întocmesc citaţiile pentru primul termen şi urmăresc expedierea acestora;

e) pun dosarele la dispoziţia publicului şi ţin evidenţa persoanelor care primesc dosarele spre studiu;

f) pregătesc dosarele pentru şedinţele de judecată şi asigură circulaţia acestora în cadrul instanţei, precum şi trimiterea lor la alte instanţe;

g) informează persoanele care au calitatea de părţi ori sunt împuternicite de acestea, conform legii, asupra datelor solicitate din dosarele în care acestea sunt direct interesate;

h) înaintează instanţelor superioare dosarele în care s-au declarat căi de atac de competenţa acestor instanţe. Prin decizia preşedintelui instanţei, înaintarea dosarelor către instanţele superioare, în materie penală, poate fi realizată de biroul executări penale.

i) asigură păstrarea în bună stare a dosarelor şi registrelor;

j) păstrează, pe ani, dosarele soluţionate, mapele de hotărâri, registrele şi condicile de şedinţă;

k) participă anual la activitatea de arhivare şi întocmesc lista dosarelor aflate în conservare în arhiva instanţei;

l) participă anual la activitatea de triere a dosarelor arhivate, la expirarea termenului de păstrare;

m) realizează arhivarea electronică a dosarelor, în măsura în care este posibil.

n) preia dovezile de comunicare primite la instanţă, le ataşează la dosar şi le predă, de îndată, grefierului de şedinţă, împreună cu dosarul;

o) păstrează separat în arhivă şi verifică periodic cauzele a căror judecată a fost suspendată, face menţiuni despre data verificării şi constatării în Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate sau, după caz, înaintează dosarul judecătorului cauzei pentru a dispune.

Art. 63 – abrogat.
Art. 64 – mutat la art. 75 .

Art. 65 – Agentul procedural are următoarele atribuţii:

a) comunică actele procedurale, cu respectarea termenelor prevăzute de lege, persoanelor din localitatea unde se află sediul instanţei, depunând cel mai târziu a doua zi dovezile de înmânare; pentru cazuri urgente şi când dotarea instanţelor permite, comunicarea actelor de procedură se va putea efectua prin agent procedural şi în alte localităţi;

1

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

30

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

b) îndeplineşte sarcinile stabilite de preşedintele instanţei şi serviciul de curier, primind şi predând în aceeaşi zi corespondenţa pentru destinatarii din localitate.

Art. 66 – Aprodul are următoarele atribuţii:

a) îndeplineşte atribuţii specifice compartimentelor auxiliare, stabilite de preşedintele instanţei;

b) ajută la păstrarea ordinii şi curăţeniei în localul instanţei.

Art. 67 – (1) Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate, judecătoriile din orașele reședinșă de judeș precum și cele din municipiul București au informatician în schema de personal unul sau mai mulși informaticieni.

(2) Numărul informaticienilor se stabileşte de către preşedintele instanţei, cu avizul conform al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.

(3) Personalul de specialitate informatică are următoarele atribuţii:

a) participă, la solicitarea Ministerului Justiţiei, la partea de analiză şi implementare a aplicaţiilor informatice comune privind activitatea instanţelor;

b) asigură exploatarea programelor informatice elaborate de Direcţia tehnologia informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei şi de Biroul de statistică judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, la nivelul instanţelor judecătoreşti, instalând produsele informatice şi controlând periodic respectarea de către operatorii de aplicaţie a instrucţiunilor de utilizare;

c) coordonează şi controlează activitatea de informatică juridică la instanţele din circumscripţia la care funcţionează;

d) asigură iniţierea personalului instanţei în exploatarea aplicaţiilor;
e) realizează aplicaţii la nivelul instanţelor judecătoreşti;
f) supraveghează modul de utilizare a tehnicii de calcul şi ia măsurile necesare pentru

asigurarea bunei funcţionări a acesteia;
g) asigură funcţionarea sistemelor de arhivare electronică a dosarelor;
h) întocmesc documentele de specialitate necesare în vederea obţinerii semnăturii

electronice pentru instanţe şi persoanele autorizate din instanţe, a certificatelor prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, asigură iniţierea personalului autorizat în folosirea semnăturii electronice, păstrează datele de creare a semnăturii electronice şi sesizează de îndată conducerea instanţei dacă are motive să creadă că acestea au ajuns la cunoştinţa unui terţ neautorizat sau că informaţiile esenţiale cuprinse în certificat nu mai corespund realităţii.

(4) Personalul de specialitate informatică salvează periodic informaţiile conţinute de sistemul ECRIS şi păstrează aceste informaţii pentru evidenţa în sistem informatizat a activităţii instanţei.

(5) Personalul de specialitate informatică îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei.

§ 3. Arhiva şi registratura
Art. 68 – La fiecare instanţă funcţionează o registratură şi o arhivă.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

31

Art. 69 – (1) La instanţele cu volum mare de activitate poate funcţiona o registratură generală, precum şi câte o registratură şi o arhivă pentru fiecare secţie, în baza hotărârilor colegiilor de conducere.

(2) Colegiile de conducere pot hotărî organizarea de arhive distincte pentru completele specializate.

(3) Pe durata procedurii scrise dosarele se păstrează în arhivă, pe complete.

(4) Pe durata necesară desfăşurării cercetării procesului dosarele se păstrează în arhivă, pe complete şi termene de judecată sau în alt mod stabilit de preşedintele instanţei.

Art. 70 – (1) La registratura generală se întocmesc şi se păstrează:

a) registre generale pentru înregistrarea actelor de sesizare, a dosarelor primite în apel, a dosarelor primite în recurs, a dosarelor primite în contestaţie, a actelor de procedură şi a corespondenţei;

b) borderouri pentru expedierea prin poştă şi condici de predare a dosarelor, actelor de procedură şi a restului corespondenţei.

(2) La instanţele cu volum mare de activitate se poate înfiinţa un birou de expediere a corespondenţei, cu următoarele atribuţii:

a) preia citaţiile şi alte acte care se comunică, le aranjează în ordine şi le înscrie în borderoul de expediere;

b) expediază corespondenţa, sub semnătură şi pe bază de evidenţă;

c) completează centralizatorul proceselor verbale de recepţie şi îl înaintează lunar departamentului economic.

Art. 71 – (1) Grefierul arhivar şef coordonează compartimentul arhivă, urmăreşte respectarea prevederilor prevăzute de art. 62 şi îndeplineşte atribuţiile stabilite de preşedintele instanţei.

(2) La instanţele la care nu există grefier arhivar şef, unul dintre grefierii arhivari, desemnat de preşedintele instanţei, coordonează întreaga activitate de arhivă şi registratură.

§ 4. Departamentul economico-financiar şi administrativ

Art. 72 – (1) În cadrul curţilor de apel şi al tribunalelor funcţionează un departament economico-financiar şi administrativ, condus de un manager economic. Departamentul economico-financiar şi administrativ are ca atribuţii principale efectuarea operaţiunilor financiar-contabile, evidenţa bunurilor, asigurarea condiţiilor materiale pentru desfăşurarea activităţii instanţelor şi gospodărirea localurilor. (teza a doua preluată de la art. 39)

(2) În cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ funcţionează:
a) compartimentul financiar-contabil;
b) compartimentul administrativ.
c) compartimentul resurse umane personal sau persoana desemnată pentru evidenţa

personalului;
d) inginerul constructor, acolo unde există.
(3) La curţile de apel şi tribunalele cu volum mare de activitate se poate înfiinţa

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

32

compartimentul investiţii, patrimoniu şi achiziţii publice;
(4) Managerul economic este subordonat preşedintelui instanţei şi exercită următoarele

atribuţii:
a) conduce departamentul economico-financiar şi administrativ;
b) răspunde pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii financiare şi de gestiune, potrivit

dispoziţiilor legale;
c) coordonează activitatea de elaborare şi fundamentare a bugetului anual de venituri şi

cheltuieli;
d) îndeplineşte, pe baza delegării primite din partea ordonatorilor de credite, atribuţiile

prevăzute de lege;
e) răspunde de utilizarea creditelor bugetare şi de realizarea veniturilor, folosirea cu

eficienţă a sumelor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, de integritatea bunurilor încredinţate instanţei, de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra stării patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;

f) coordonează activitatea de administrare a sediilor instanţelor şi ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor materiale în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii acestora;

g) elaborează programul pentru activitatea economică şi administrativă a instanţelor în vederea realizării sarcinilor curente şi de perspectivă;

h) ia măsuri pentru elaborarea şi fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrările de reparaţii curente şi capitale ale sediilor şi obiectivelor de investiţii;

i) urmăreşte şi răspunde de realizarea lucrărilor de reparaţii şi a obiectivelor de investiţii;

j) organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din proprietatea şi administrarea instanţelor, precum şi a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acestora;

k) răspunde de organizarea controlului financiar preventiv şi a controlului intern;

l) informează Direcţia economică din cadrul Ministerului Justiţiei cu privire la deficienţele constatate de organele de control ale statului, prin transmiterea unei copii de pe procesele-verbale întocmite, în vederea luării măsurilor ce se impun, potrivit legii.

m) consultarea instanţelor din circumscripţie în legătură cu elaborarea şi fundamentarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli.

(5) Managerul economic îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate, stabilite de preşedintele curţii de apel sau al tribunalului, precum şi cele transmise de ministrul justiţiei.

Art. 73 – (1) Şeful compartimentului financiar-contabil îndeplineşte următoarele atribuţii: a) conduce, coordonează şi răspunde de activitatea compartimentului financiar-contabil; b) solicită fondurile necesare desfăşurării activităţii şi asigură repartizarea lor la instanţe; c) desemnează persoana care îndeplineşte atribuţiile de casier, de încasare şi plată a

drepturilor băneşti pentru personalul tribunalului, tribunalelor specializate şi judecătoriilor, respectiv pentru cel al curţii de apel;

d) urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale privind plata drepturilor băneşti şi recuperarea sumelor încasate necuvenit de personalul instanţelor;

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

33

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

e) controlează operaţiunile patrimoniale, exactitatea operaţiunilor contabile şi financiare din activitatea curentă, precum şi modul de efectuare a inventarierilor;

f) comunică compartimentului specializat din Ministerul Justiţiei date şi informaţii privind necesarul de credite, execuţia bugetară, întocmirea balanţelor financiare, a dărilor de seamă contabile şi alte situaţii solicitate;

g) verifică situaţia lucrărilor privind investiţiile, reparaţiile curente şi capitale, în vederea înscrierii acestora în limitele indicatorilor aprobaţi;

h) coordonează şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar- contabile de la biroul local de expertize tehnice judiciare de pe lângă tribunal.

(2) Şeful compartimentului financiar-contabil execută, în limitele funcţiei, şi alte atribuţii prevăzute de lege ori stabilite de preşedintele curţii de apel sau, după caz, de preşedintele tribunalului ori de managerul economic.

Art. 74 – (1) Personalul din cadrul compartimentului financiar-contabil are următoarele atribuţii:

a) efectuează lucrările pentru elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget anual de venituri şi cheltuieli şi pentru deschiderea de credite lunare;

b) efectuează repartizarea creditelor deschise, pe articole şi alineate, pentru toate instanţele din circumscripţia tribunalului şi pentru curtea de apel, atunci când este cazul, urmărind încadrarea cheltuielilor în limitele stabilite;

c) organizează şi efectuează operaţiile contabile privind evidenţa patrimoniului, activitatea de administrare şi inventariere a acestuia, casarea şi declasarea mijloacelor fixe şi a altor bunuri materiale;

d) asigură evidenţa contabilă pentru activitatea desfăşurată de instanţe şi întocmeşte dările de seamă contabile trimestriale şi anuale;

e) efectuează lucrările legate de statele de funcţii, transformările şi transferurile de posturi şi operează modificările intervenite în privinţa salariilor şi celorlalte drepturi băneşti;

f) asigură calculul şi plata drepturilor băneşti, a cheltuielilor de delegare, detaşare, a avansurilor spre decontare, a garanţiilor gestionare şi altele, urmărind justificarea şi decontarea lor în termen;

g) urmăreşte execuţia şi decontarea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale sau curente, pe baza situaţiilor de lucrări prezentate de constructori.

(2) Personalul din cadrul compartimentului financiar-contabil execută orice alte atribuţii stabilite de preşedintele curţii de apel, preşedintele tribunalului, managerul economic sau contabilul-şef.

Art. 75 – (1) Şeful compartimentului administrativ conduce şi coordonează activitatea acestui compartiment.

(2) Personalul din cadrul compartimentului administrativ are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte documentaţia pentru achiziţiile publice, serviciile şi lucrările necesare desfăşurării activităţii instanţelor;

b) asigură aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi uz gospodăresc, mijloace fixe şi 34

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desfăşurării optime a activităţii instanţelor;
c) asigură întreţinerea şi funcţionarea clădirilor, instalaţiilor tehnico-sanitare şi de

încălzire, a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotare;
d) asigură aprovizionarea cu carburanţi, lubrifianţi şi piese de schimb pentru

autoturismele din dotarea instanţelor şi urmăreşte decontarea consumurilor;
e) asigură ordinea, curăţenia şi paza bunurilor în sediile instanţelor;
f) întreprinde măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru

înlăturarea consecinţelor unor calamităţi.
(3) Personalul din cadrul compartimentului administrativ execută orice alte atribuţii

stabilite de conducerea instanţelor.

Art. 751 – (1) Compartimentul resurse umane funcţionează în cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ, care îşi desfăşoară activitatea la curţile de apel şi la tribunale, are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte anual propunerile de state de funcţii şi de personal, pe care le înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite pana la termenele stabilite de acesta. Înaintează un exemplar al propunerii de stat de funcţii şi personal, aprobat de către ordonator, compartimentului financiar contabil, pentru întocmirea proiectului de buget, până la data stabilită de lege;

b) completează şi ţine la zi evidenţa pentru întregul personal al curţii de apel sau al tribunalului, tribunalelor specializate şi judecătoriilor din circumscripţia acestuia;

c) întocmeşte, conduce şi înregistrează la inspectoratul de munca registrele de evidenta a salariaţilor, în condiţiile legii;

d) iniţiază şi efectuează demersurile necesare declanşării şi organizării examenelor sau concursurilor de: recrutare, promovare, avansare, definitivare a personalului auxiliar de specialitate şi conex, funcţionarilor publici şi a personalului contractual, asigurând sprijinul logistic necesar desfăşurării acestora, precum şi demers;

e) efectuează demersurile necesare procedurilor de delegare, detaşare, transfer, suspendare şi încetare a raporturilor de muncă pentru personalul prevăzut la punctul 4;

f) efectuează demersurile necesare cu privire la înaintarea propunerilor de: încadrare, promovare, suspendare şi încetare a activităţii, delegare, detaşare şi transfer pentru judecătorii instanţei, la nivelul ministerului justiţiei şi CSM;

g) comunică Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul CSM deciziile de acordare a concediilor de creştere a copilului sau a concediilor fără plată privind judecătorii din raza curţii de apel pentru a fi depuse la dosarele profesionale ale acestora;

h) efectuează demersurile necesare cu privire la transformarea posturilor şi la modificarea schemelor de personal;

i) efectuează lucrările privind încadrarea, promovarea, transformarea postului şi încetarea activităţii pentru personalul numit de preşedintele curţii de apel;

j) efectuează lucrările necesare privind dosarele de pensie. Pentru personalul propriu al curţii de apel această atribuţie revine curţii de apel, iar pentru personalul din cadrul tribunalelor, tribunalelor specializate şi judecătoriilor atribuţia revine tribunalului;

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

35

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

k) întocmeşte şi transmite la Ministerul Justiţiei adeverinţele nominale cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu, pentru personalul care beneficiază de acestea, potrivit legii.

l) efectuează lucrările necesare privind acordarea sau modificarea drepturilor salariale pentru personalul curţii de apel şi al instanţelor din circumscripţia acesteia, potrivit competenţelor legale.

m) asigură gestionarea dosarelor profesionale aferente tuturor categoriilor de personal, conform prevederilor legale;

n) întreţine şi actualizează permanent baza de date informatizată privind personalul de la instanţele din circumscripţia curţii de apel şi asigură menţinerea legăturii, prin sistemul informatizat, cu direcţia de specialitate din cadrul CSM; personalul de specialitate informatica asigura sprijin pentru aspectele de ordin tehnic;

o) transmite, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, către CSM, evidenţa posturilor de personal auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti din circumscripţia curţii de apel;

p) ţine evidenţa evaluărilor şi sancţiunilor disciplinare pentru personalul instanţei, altul decât judecătorii;

q) efectuează raportările statistice corespunzătoare specificului postului către Institutul Naţional de Statistică şi celelalte comunicări de date necesare, potrivit legii.

r) primeşte şi rezolvă corespondenţa privind drepturile ce decurg din executarea unui raport de muncă;

s) întocmeşte Planul anual de ocupare a funcţiilor publice, potrivit legii şi colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din punctul de vedere al gestionării funcţiilor publice şi al carierei funcţionarilor publici;

ș) întocmeşte, păstrează şi arhivează, potrivit Nomenclatorului de documente referitoare la fondul arhivistic şi materiale preconstituite, aprobat prin ordin ai ministrului justiţiei, registrele, opisele, documentele proprii, precum şi dosarele profesionale pe care le gestionează până la data predării la arhiva

t) îndeplineşte, în limitele funcţiei, şi alte sarcini date de preşedintele instanţei.

(2) Compartimentul resurse umane de la nivelul curţii de apel coordonează activitatea compartimentelor similare ale tribunalelor din circumscripţia curţii şi realizează o evidenţă centralizată.

(3) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) punctele 10, 12 şi 14, pentru personalul propriu al curţii de apel revin Compartimentul resurse umane de la nivelul acesteia, iar pentru personalul din cadrul tribunalelor, tribunalelor specializate şi judecătoriilor revin compartimentului de la nivelul tribunalului sau persoanei desemnate de preşedintele tribunalului;

Art. 76 – (1) La fiecare curte de apel funcţionează un inginer constructor.
(2) Inginerul constructor are următoarele atribuţii:
a) asigură legătura dintre conducerea curţii de apel şi conducerile instanţelor din

circumscripţia acesteia, cu proiectanţii, executanţii şi diriginţii de şantier, în ceea ce priveşte proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor de reparaţii curente, reparaţii capitale şi de investiţii;

b) reprezintă conducerea curţii de apel şi a instanţelor din circumscripţia acesteia, în 36

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

raporturile cu reprezentanţii instituţiilor avizatoare, în probleme de investiţii, consolidări, reparaţii capitale şi curente, inclusiv cu cei ai Ministerului Justiţiei, scop în care obţine avize, autorizaţii de construcţie, precum şi reînnoirea acestora, potrivit atribuţiilor ce revin beneficiarului din reglementările în materie;

c) asigură informarea tehnică periodică şi, ori de câte ori este nevoie, a preşedintelui curţii de apel, a dispecerului responsabil pentru zona respectivă de la Direcţia investiţii şi administrativ din cadrul Ministerului Justiţiei, a managerului economic, precum şi a conducerilor instanţelor din circumscripţia curţii de apel;

d) asigură controlul tehnic periodic al imobilelor curţii de apel şi instanţelor din circumscripţia acesteia şi dispune, de la caz la caz, măsurile necesare pentru prevenirea şi remedierea problemelor tehnice constatate, atât în cazul construcţiilor, cât şi al instalaţiilor aferente;

e) ţine evidenţa patrimoniului, a situaţiei juridice a construcţiilor curţii de apel şi ale instanţelor din circumscripţia curţii de apel şi a modului de utilizare a terenurilor aferente;

f) întocmeşte, verifică şi ţine la zi Cartea tehnică a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente ale curţii de apel şi instanţelor din circumscripţia acesteia, precum şi fişa tehnică a acestora;

g) participă, alături de şefii compartimentelor contabile de la tribunale şi de la curtea de apel, la fundamentarea necesarului lunar de credite, la repartizarea lunară a creditelor alocate pe obiective şi categorii de lucrări; face propuneri de valori pentru bugetul anual privind construirea şi reparaţiile imobilelor;

h) face parte din comisia de casare a mijloacelor fixe;

i) participă, din partea beneficiarului, în comisia de aplicare şi urmărire a măsurilor de protecţie a muncii, în cadrul instanţelor şi pe şantiere;

j) întocmeşte sau participă la întocmirea documentaţiilor necesare solicitării de oferte pentru lucrări de reparaţii curente la imobilele curţii de apel şi ale instanţelor aflate în circumscripţia acesteia;

k) verifică întocmirea ofertelor prezentate din punct de vedere al corectitudinii lor şi solicită, dacă este cazul, completările necesare;

l) face parte din colectivul de analiză şi adjudecare a ofertelor de execuţie pentru lucrările de reparaţii curente, capitale şi de investiţii, după caz;

m) face parte, în calitate de specialist desemnat din partea beneficiarului, din comisiile de licitaţie pentru execuţia lucrărilor de investiţii, consolidare şi reparaţii capitale la sediile curţii de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acesteia;

n) verifică şi aprobă documentaţiile tehnico-economice, fără obligativitatea de a obţine acordul prealabil al ministerului, pentru lucrările de reparaţii curente şi intervenţii de urgenţă, până la valoarea stabilită prin reglementările legale în vigoare;

o) analizează, solicită completări sau restituie, dacă este cazul, pentru refacere acele documentaţii tehnico-economice ce urmează a fi transmise la Ministerul Justiţiei, în vederea verificării şi avizării lor;

p) verifică situaţia stadiilor fizice aferente lucrărilor de investiţii, consolidări, reparaţii capitale şi curente la toate imobilele în execuţie aparţinând curţii de apel şi instanţelor din circumscripţia acesteia, în vederea respectării termenelor din graficul de execuţie aprobat şi a

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

37

calităţii lucrărilor executate şi transmite lunar această situaţie dispecerului de zonă;
q) asigură controlul periodic, ca reprezentant al beneficiarului, asupra diriginţilor de

şantier privitor la derularea lucrărilor în curs de execuţie;
r) face parte, în calitate de reprezentant al beneficiarului, din comisiile de recepţie a

lucrărilor şi de recepţie finală a obiectivelor ce se realizează în circumscripţia curţii de apel şi participă efectiv la verificarea modului de întocmire a cărţilor tehnice ale construcţiilor, a completărilor ulterioare, precum şi a modului de utilizare a construcţiilor, ulterior recepţiei.

(3) Inginerul constructor îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei.

§ 5. Biroul de informare şi relaţii publice

Art. 77 – (1) Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002.

(2) Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.

(3) Biroul de informare şi relaţii publice asigură activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor, în condiţiile legii.

Art. 78 – (1) Biroul de informare şi relaţii publice este condus de un judecător desemnat de preşedintele instanţei ori de un absolvent al facultăţii de ştiinţe juridice, de jurnalistică sau de un specialist în comunicare, numit prin concurs sau examen. Conducătorul biroului îndeplineşte şi rolul de purtător de cuvânt.

(2) În funcţie de volumul de activitate al judecătorului desemnat să conducă biroul de informare şi relaţii publice, preşedintele instanţei, cu avizul colegiului de conducere, poate dispune degrevarea parţială a acestuia de atribuţiile ce îi revin ca judecător.

(3) În cadrul biroului de informare şi relaţii publice funcţionează consilieri pentru informaţii publice şi unul sau mai mulţi grefieri desemnaţi de preşedintele instanţei.

(4) Preşedintele instanţei poate dispune ca un alt judecător sau, după caz, unul dintre consilierii prevăzuţi la alin. (3) să-l înlocuiască pe purtătorul de cuvânt în situaţia în care acesta lipseşte din instanţă sau este antrenat în alte activităţi.

(5) Programul zilnic al biroului coincide cu programul de lucru al instanţei, într-o zi pe săptămână fiind obligatorie stabilirea a 3 ore de funcţionare şi după-amiaza, după încheierea programului de lucru al instanţei.

(6) În situaţii excepţionale, purtătorii de cuvânt vor oferi informaţii şi în afara orelor de program.

Art. 79 – (1) Conducătorul biroului de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii:

a) conduce şi coordonează activitatea biroului;
b) organizează activitatea de furnizare pe loc a informaţiilor, atunci când acest lucru este

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

38

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

posibil;
c) analizează cererile de furnizare a informaţiilor publice, dispune cu privire la caracterul

acestora – comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces – şi ia măsuri pentru rezolvarea solicitărilor, potrivit legii, şi pentru transmiterea răspunsurilor către solicitanţi, în termenul legal;

d) asigură îndeplinirea obligaţiei legale de furnizare din oficiu a informaţiilor prevăzute

de lege, prin afişare în locuri vizibile la sediul instanţei a înscrisurilor care să cuprindă aceste

informaţii şi prin publicarea lor pe pagina de Internet a instanţei; 1

e) analizează petiţiile înregistrate şi dispune cu privire la modul de soluţionare, de redactare a răspunsului, conexare sau clasare, sub coordonarea preşedintelui instanţei;

f) repartizează petiţiile compartimentelor de specialitate, în funcţie de activitatea acestora, şi asigură soluţionarea lor şi trimiterea răspunsului în termenul legal;

g) identifică ştirile difuzate de mass-media locală şi naţională, care au un impact negativ asupra activităţii şi imaginii instanţei sau judecătorilor ce funcţionează în cadrul acesteia, verifică veridicitatea informaţiilor şi asigură informarea corectă a opiniei publice, exprimând poziţia instanţei faţă de problemele semnalate;

h) redactează declaraţii de presă şi participă la interviuri, furnizând informaţiile de interes public, în scopul unei informări corecte şi complete;

i) sprijină judecătorii în exercitarea dreptului la replică.

(2) Conducătorul biroului de informare şi relaţii publice îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei, conform legii şi regulamentului.

Art. 80 – (1) Purtătorul de cuvânt al instanţei are dreptul de a consulta documentele sau dosarele aflate la instanţă, având obligaţia de a respecta secretul de serviciu şi de a proteja informaţiile confidenţiale de care ia cunoştinţă.

(2) Furnizarea de informaţii privind activitatea judiciară poate fi restrânsă, în condiţiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun. Dreptul la liberul acces la informaţii poate fi restrâns şi atunci când, în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.

Art. 81 – (1) Grefierul din cadrul biroului de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii:

a) primeşte şi înregistrează cererile de furnizare a informaţiilor publice;
b) primeşte şi înregistrează petiţiile adresate instanţei;
c) prezintă conducătorului biroului, zilnic, petiţiile şi cererile înregistrate;
d) transmite către compartimentele de specialitate solicitările de informaţii şi petiţiile,

spre soluţionare;
e) urmăreşte soluţionarea la timp a solicitărilor şi petiţiilor şi aduce la cunoştinţa

d ) – abrogat.

conducătorului biroului orice problemă ivită în derularea activităţii; f) comunică răspunsurile către petiţionari şi solicitanţi;

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

39

g) redactează şi pune la dispoziţie publicului înscrisurile cu informaţiile care se comunică din oficiu, precum şi formularele pentru solicitările de informaţii publice şi pentru reclamaţiile administrative;

h) furnizează pe loc, atunci când este posibil, informaţiile publice solicitate;

i) face menţiunile în registrul de petiţii şi în registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice;

j) păstrează în mape separate petiţiile şi cererile, precum şi răspunsurile date acestora.

(2) Grefierul din cadrul biroului de informare şi relaţii publice îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducătorul biroului, potrivit legii şi regulamentului.

Secţiunea a VIII-a – Evidenţa activităţii instanţei

Art. 82 – (1) Înregistrările în registrele şi condicile existente la fiecare instanţă se ţin, de regulă, în sistem informatizat. Acestea se pot păstra şi pe suport de hârtie.

(2) La sfârşitul fiecărei zile de lucru se va proceda la asigurarea bazei de date prin salvarea acesteia pe suport electronic, conform instrucţiunilor de exploatare a bazei informatice.

Art. 83 – Pentru evidenţa activităţii instanţelor sunt ţinute registrele prevăzute de lege, stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii ori de către preşedintele instanţei, precum şi cele prevăzute în prezenta secţiune, ale căror rubrici sunt stabilite prin Hotărâre a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, astfel:

1. Registrul general de dosare

În acest registru se trec, în ordinea intrării, toate dosarele înregistrate la judecătorii, tribunale, tribunale specializate, curţi de apel sau la secţiile acestora.

Sub acelaşi număr înregistrează toate cererile depuse ulterior sau corespondenţa în legătură cu dosarul.

La instanţele unde există registratură generală şi câte o registratură şi o arhivă pentru fiecare secţie se ţine un registru la registratura generală în care se trece şi secţia la care a fost repartizat dosarul şi câte un registru general la fiecare secţie. Aceste dispoziţii se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care la instanţa respectivă funcţionează mai multe secţii cu aceeaşi specializare, fiind ţinut câte un registru general la fiecare dintre aceste secţii.

În cazul utilizării înregistrărilor în sistem informatizat, se constituie un singur registru general de dosare care conţine date suplimentare menite să asigure obţinerea unor evidenţe derivate. În acest scop, registrul informatizat este completat, conform instrucţiunilor ce însoţesc programul de evidenţă, cu toate informaţiile prevăzute în structura bazei de date. Aceste date suplimentare, legate de fiecare cauză, sunt completate permanent în cursul judecăţii.

La sfârşitul fiecărei zile de lucru se procedează la asigurarea bazei de date prin salvarea acesteia pe suport magnetic de tip compact-disc, conform instrucţiunilor de exploatare a bazei informatice.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

40

2. Registrul informativ

În acest registru se menţionează, pentru fiecare dosar trecut în ordinea numerică, primul termen de judecată şi termenele ulterioare, conexarea, disjungerea sau ataşarea dosarului la alt dosar.

La instanţele unde funcţionează secţii se ţine câte un registru informativ pentru fiecare secţie.

3. Registrul de termene al arhivei

În acest registru se trec toate dosarele pe termenele de judecată fixate, consemnându-se numărul şi data înregistrării lor.

La instanţele la care funcţionează secţii se ţine câte un registru de termene pentru fiecare secţie.

4. Condica şedinţelor de judecată

La instanţele unde funcţionează secţii se ţin condici pentru fiecare secţie. Condicile se pot ţine şi pe materii.

La curţile de apel şi tribunale se ţin condici separate pentru activitatea de primă instanţă, de apel şi de recurs.

Pentru tipurile de cauze care presupun confidenţialitate se ţin condici separate. Se pot ţine condici separate şi pentru şedinţele de judecată desfăşurate în camera de consiliu.

Numerele de hotărâri pronunţate se dau în ordine pe fiecare secţie, pentru toate materiile din aceeaşi secţie, iar la judecătoriile la care nu funcţionează secţii se dau numere pe materie civilă, respectiv penală.

Condica de şedinţă se listează la sfârşitul zilei. Condica de şedinţă listată se semnează de către preşedintele completului de judecată sau, în lipsa acestuia, de unul dintre membrii completului şi de grefierul de şedinţă.

5. Registrele privind arestarea preventivă şi arestul la domiciliu

Registrul privind arestarea preventivă şi arestul la domiciliu în cursul urmăririi penale este nepublic.

Registrul privind arestarea preventivă şi arestul la domiciliu în procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii este nepublic.

Instanţa care soluţionează contestaţiile ţine un registru distinct pentru aceste cauze.

6. Registrul de evidenţă a sesizărilor pentru efectuarea percheziţiilor

Registrul de evidenţă a sesizărilor pentru efectuarea percheziţiilor în cursul urmăririi penale este nepublic.

7. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică

Registrul de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică şi a celor privind reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale este nepublic.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

41

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

8. Registre privind cooperarea judiciară în materie penală

Registrul privind evidenţa sesizărilor privind extrădarea, Registrul privind arestarea şi predarea în baza mandatelor europene de arestare şi Registrul privind măsurile de probaţiune şi sancţiunile alternative executate pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene sunt nepublice şi au rubricile prevăzute în Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Registrul de evidenţă a executării mandatelor europene de arestare este nepublic, se ţine la curţile de apel şi cuprinde rubricile prevăzute de Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările.

9. Registrul privind confiscarea

În registrul privind confiscarea se ţine evidenţa hotărârilor penale privind confiscarea specială şi confiscarea extinsă şi punerea în executare a acestora.

10. Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penale

Aceste registre se ţin separat după cum cauzele civile au fost înregistrate înainte sau după data de 1 februarie 2013, respectiv după data de 1 ianuarie 2016.

Registrele de evidenţă a căilor de atac se ţin separat pe căi de atac şi materii.

11. Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor

În acest registru se trec în ordinea numărului de hotărâre, separat pe secţii sau pe materii, după caz, toate sentinţele, deciziile sau încheierile pronunţate.

12. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale

În acest registru se trec, în ordinea numerică, hotărârile penale, înscriindu-se datele şi lucrările prevăzute în art. 117 – 125.

Evidenţa în legătură cu amânarea sau întreruperea executării pedepselor privative de libertate şi a măsurii educative a internării minorului într-un centru educativ ori într-un centru de detenţie se ţine separat.

Se va ţine separat o evidenţă a condamnaţilor la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, precum şi a condamnaţilor cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, precum şi cu privire la executarea măsurilor educative neprivative de libertate aplicate minorilor. Evidenţele referitoare la minori sunt nepublice.

Evidenţă separată se ţine şi pentru plata amenzii, fie că s-a efectuat într-o singură tranşă, fie că s-a dispus plata eşalonat, în rate lunare, ori pentru plata amenzii care duce la încetarea prestării muncii în folosul comunităţii.

Evidenţa în legătură cu permisiunile acordate în executarea obligaţilor de către consilierul de probaţiune, precum şi cu permisiunea acordată de instanţă pentru părăsirea teritoriului ţării se ţine separat.

13. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pronunţate în 42

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

contestaţie
Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pronunţate în contestaţie

se listează periodic.

14. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile

În acest registru se ţine evidenţa obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti pentru care executarea se face din oficiu, inclusiv cele privind amenzile judiciare.

15. Registrul de evidenţă a ordinelor de protecţie Acest registru se păstrează la judecătorii şi este nepublic.

16. Registrul special privind mandatul ad-hoc

Acest registru se păstrează la cabinetul preşedintelui, în grija primului grefier, nefiind destinat publicităţii.

17. Registrul special privind concordatul preventiv

Registrul special privind concordatul preventiv se ţine la tribunalele specializate sau la secţiile specializate ale tribunalelor.

18. Mapa ofertelor de concordat

Mapa ofertelor de concordat se păstrează la grefa tribunalului specializat sau, după caz, a secţiei specializate. Dacă nu există grefă separată a secţiei specializate, mapa se păstrează la grefa instanţei. În această mapă, accesibilă publicului, se vor păstra ofertele de concordat preventiv.

19. Registrul de creanţe

Registrul de creanţe are rubricile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

20. Registrul valorilor şi cauţiunilor

În registrul valorilor se ţine evidenţa bunurilor corporale sau incorporale, a valorii acestora şi a înscrisurilor referitoare la circuitul lor după depunerea la instanţă.
Registrul cauţiunilor se ţine separat în materie civilă şi în materie penală.

Pentru registrele de evidenţă a valorilor şi cauţiunilor se aplică în mod corespunzător normele generale referitoare la inventarierea anuală a bunurilor materiale şi băneşti. (mutat de la art. 86 alin. 2)

În cazul în care registrul valorilor şi cauţiunilor se ţine în format electronic, închiderea poziţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care este semnat de către grefierul-şef de secţie sau, după caz, de grefierul-şef al judecătoriei, dacă nu există secţii. Procesele-verbale se păstrează într-o mapă specială.

21. Registrul mijloacelor de probă

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

43

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

Registrul mijloacelor de probă se păstrează de grefierul-şef de secţie sau, după caz, de grefierul-şef al judecătoriei, dacă nu există secţii.

Acest registru se ţine separat în materie civilă şi în materie penală.

22. Registrul corpurilor delicte

Registrul corpurilor delicte se păstrează de grefierul-şef de secţie sau, după caz, de grefierul-şef al judecătoriei, dacă nu există secţii.

23. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative
În acest registru se înregistrează corespondenţa care nu are legătură cu dosarele.

Corespondenţa de serviciu care nu este destinată publicităţii se va înregistra într-un registru separat.

La fiecare instanţă se ţine un singur registru de intrare-ieşire a corespondenţei administrative.

24. Registrul de evidenţă a petiţiilor

În acest registru se înscriu în ordinea primirii toate petiţiile adresate instanţei, cu menţionarea datei primirii, a termenului fixat pentru soluţionare, a compartimentului căruia i- au fost repartizate şi a datei înaintării la acest compartiment, a datei la care răspunsul redactat a fost înaintat spre semnare persoanei competente, a datei la care răspunsul a fost comunicat petiţionarului sau, după caz, cu menţionarea altei soluţii date petiţiei (conexare sau clasare).

25. Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public

Acest registru se ţine de Biroul de informare şi relaţii publice.

26. Registrul de control

Acest registru este nepublic şi cuprinde constatările şi măsurile dispuse de către persoana care efectuează controlul. La instanţele la care există secţii se ţine câte un registru de control şi la fiecare secţie.

27. Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar

În acest registru se înregistrează toate dosarele sosite de la instanţele de control judiciar şi soluţiile pronunţate în căile de atac.

28. Registrul privind persoanele ocrotite

La judecătorii se ţine un registru privind persoanele ocrotite, pentru evidenţa măsurilor luate şi a atribuţiilor exercitate în ceea ce priveşte tutela minorului, ocrotirea interzisului judecătoresc şi curatela.

Registrul privind persoanele ocrotite nu este public.

29. Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

44

Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate se ţine de către compartimentul arhivă.

Pentru cauzele a căror judecată se suspendă, instanţa verifică periodic dacă mai subzistă cauza care a determinat suspendarea, fixând în acest scop termene de verificare.

În cauzele penale, termenele de verificare nu pot fi mai mari de 3 luni.

30. Registrele speciale pentru evidenţa unor persoane juridice

Registrele speciale pentru evidenţa asociaţiilor şi fundaţiilor, a asociaţiilor religioase, a societăţilor agricole, a asociaţiilor de proprietari, pentru înscrierea sindicatelor, a asociaţiilor patronale şi a organizaţiilor sindicale care întrunesc condiţiile de reprezentativitate se ţin la instanţele competente potrivit legii şi cuprind rubricile prevăzute în legile speciale.

31. Registrul de evidenţă şi punere în executare a sancţiunilor contravenţionale

În acest registru se ţine evidenţa măsurilor luate pentru executarea sancţiunilor contravenţionale.

32. Registrul de proteste

33. Registrul de avarie

În acest registru, în caz de avarie a sistemului ECRIS, vor fi înregistrate dosarele pentru care atribuirea numărului unic s-a făcut prin alocarea unei plaje de numere care porneşte de la un număr mai mare decât ultimul număr atribuit electronic.

Art. 84 – (1) Hotărârile, inclusiv încheierile de admitere în principiu pronunţate în materia partajului judiciar şi cele pronunţate în cererile de sechestru asigurator sau judiciar ori de poprire asiguratorie, încheierile de amânare a pronunţării, încheierile privind îndreptarea erorilor materiale şi încheierile sau sentinţele privind lămurirea sau completarea dispozitivului hotărârilor se păstrează în mape.

(2) Pentru hotărârile pronunţate în materie penală se ţin mape separate, în funcţie de pronunţarea acestora de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţa de judecată.

(3) Pentru celelalte categorii de încheieri se pot ţine mape separate pe materii, în funcţie de specificul instanţei.

(4) Fiecare mapă conţine, de regulă, câte 100 de hotărâri, grupate în ordine numerică pe ani şi, separat, pe materii. La mapă se pune al doilea exemplar al hotărârii, semnat de toţi membrii completului de judecată şi de grefier.

(5) Mapele se ţin pe secţii, separat, după cum hotărârile sunt pronunţate în primă instanţă, în apel sau în recurs.

Registrul de proteste se ţine la judecătorii şi cuprinde evidenţa titlurilor de valoare protestate. Acest registru conţine rubricile prevăzute de Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările ulterioare şi de Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările ulterioare.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

45

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

(6) Este interzisă scoaterea mapelor din instanţă. De asemenea, este interzisă scoaterea hotărârilor din mape.

(7) Mapele se păstrează de grefierul-şef sau, după caz, de grefierul şef de secţie timp de 6 luni de la data completării mapei cu ultima hotărâre, după care se predau la arhivă, în conservare.

Art. 85 – La judecătorii, tribunale, tribunale specializate şi curţi de apel se înfiinţează dosarele administrative prevăzute de lege, cu respectarea normelor tehnice privind înregistrarea, selecţionarea şi păstrarea documentelor, precum şi mapele ce cuprind dările de seamă statistice.

Art. 86 – La sfârşitul fiecărui an, după ultima operaţie în fiecare registru ţinut pe suport de hârtie, se va întocmi un proces-verbal de închidere, care se semnează de preşedintele instanţei şi primul-grefier, respectiv grefierul-şef sau, după caz, preşedintele de secţie şi grefierul şef de secţie, aplicându-se ştampila instanţei.

1 12
Art. 86 – 86 – abrogate.

Cap. III – Desfăşurarea activităţii administrativ-judiciare a instanţelor

Secţiunea I – Raporturile de serviciu cu publicul

Art. 87 – (1) Personalul instanţelor este obligat să îndeplinească îndatoririle ce îi revin potrivit legii şi regulamentelor.

(2) Pentru depunerea cererilor şi actelor sau obţinerea de informaţii, persoanele interesate se pot adresa, după caz, biroului de informare şi relaţii publice sau personalului de la registratură şi arhivă. În interesul înfăptuirii justiţiei, avocaţii, consilierii juridici, consilierii de probaţiune şi experţii desemnaţi în cauză au prioritate.

(3) În incinta instanţei, în locuri vizibile pentru public, vor fi afişate regulile de conduită, precum şi îndrumări către compartimentele care au relaţii cu publicul.

(4) La aceste compartimente se vor pune la dispoziţia publicului materiale informative ajutătoare pentru o mai bună adresabilitate.

(5) Preşedintele instanţei poate desemna unul sau mai mulţi judecători de serviciu ori unul sau mai mulţi grefieri cu studii superioare care primesc actele de sesizare a instanţei.

(6) Serviciul de registratură primeşte şi înregistrează contractele de mediere şi respectiv acordurile de mediere şi ia măsuri pentru a fi înmânate de îndată completului învestit cu soluţionarea cauzei, în vederea suspendării, respectiv, a repunerii pe rol a cauzei.

(7) Registratura şi arhiva vor fi deschise zilnic pentru public minimum 4 ore, repartizate în funcţie de programul şedinţelor de judecată. Actele de sesizare a instanţei, vor fi depuse în interiorul acestui program, cu excepţia cererilor în materie penală care reclamă urgenţă.

Art. 88 – (1) Programul de lucru al instanţelor este de 8 ore zilnic, timp de 5 zile pe 46

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

săptămână; programul începe de regulă la ora 8,00 şi se încheie la ora 16,00.
(2) Programarea în şedinţele de judecată a judecătorilor se face în raport cu nevoile

instanţei, asigurându-se acestora şi timpul necesar pregătirii profesionale.
(3) În cazuri excepţionale, în materie penală, şedinţele de judecată pot fi stabilite şi în zile

nelucrătoare.

Art. 89 – (1) Şedinţele de judecată încep de regulă la ora 8,30 putând fi fixate şi şedinţe succesive, iar în cazuri justificate, şi după-amiaza, conform programării stabilite de preşedintele instanţei.

(2) Ora de chemare a părţilor în faţa instanţei se va fixa în funcţie de programarea şedinţelor de judecată.

(3) În caz de amânare a judecării cauzei, atunci când părţile convin, instanţa va putea fixa o oră de strigare a dosarelor pentru termenul următor.

(4) În caz de amânare a judecării cauzei sau a termenelor acordate în continuare nu trebuie afectate şedinţele de judecată şi alte activităţi programate anterior.

Art. 90 – Purtarea ecusonului în incinta instanţei este obligatorie pentru personalul auxiliar de specialitate, inclusiv cel conex, şi pentru personalul economico-financiar şi administrativ.

Art. 91 – (1) Accesul publicului este permis:
a) în sălile de şedinţă, cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată;
b) la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul, potrivit programului stabilit. (2) Programul şedinţelor de judecată şi programul de lucru cu publicul se aduc la

cunoştinţă prin afişare la loc vizibil.

Art. 92 – (1) Scoaterea din incinta instanţelor a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament, este interzisă.

(2) Dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă.

(3) Au prioritate la consultarea dosarului cauzei, în următoarea ordine: avocaţii, părţile sau reprezentanţii părţilor, experţii şi interpreţii desemnaţi în cauză.

(4) Consilierii de probaţiune au acces în condiţiile legii la dosarul cauzei în care au fost învestiţi de instanţă, fie în faza de judecată prin solicitarea referatului de evaluare, fie în faza execuţional penală prin îndeplinirea tuturor activităţilor specifice sub îndrumarea judecătorului delegat de la compartimentul executări penale.

(5) Cererile prevăzute la alin. (2) se depun în dosarul cauzei.

(6) Accesul reprezentanţilor mass-media la dosarele şi la evidenţele instanţei este permis, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile stabilite prin

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

47

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor şi numai în măsura în care este posibilă punerea acestora la dispoziţie.

(7) Cererile reprezentanţilor mass-media trebuie să arate scopul în care se solicită accesul la dosar.

(8) Documentele prevăzute la alin. (2) şi (6) se studiază numai în arhivă, după identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaţiei şi a legitimaţiei de serviciu sau a altui document similar, în cazul reprezentanţilor mass-media, şi notarea numelui şi prenumelui acestuia. După studiere, se verifică integritatea documentelor.

(9) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în şedinţă nepublică, cele privind adopţiile, precum şi cele care au ca obiect propuneri şi sesizări privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical şi a măsurii internării nevoluntare pot fi consultate numai de către persoanele menţionate la alin. (3), în condiţiile legii. În acelaşi mod pot fi consultate documentele şi evidenţele speciale ale instanţei referitoare la aceste dosare, precum şi alte documente sau evidenţe care presupun confidenţialitate. Prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii pot fi stabilite şi alte categorii de dosare, care pot fi consultate sau fotocopiate total ori parţial doar de persoanele menţionate la alin. (3).

(10) În cazul dosarelor menţionate la alin. (9) pot fi eliberate fotocopii ale actelor şi hotărârilor din acestea numai persoanelor prevăzute la alin. (3).

(11) În cauzele care au avut ca obiect propuneri şi sesizări privind încuviinţarea percheziţiilor şi a folosirii metodelor şi tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare, precum şi emiterea unui mandat de aducere, consultarea şi eliberarea de copii ale actelor şi hotărârilor din acestea este permisă doar persoanelor prevăzute la alin. (3), numai după realizarea activităţilor autorizate şi expirarea perioadei pentru care au fost încuviinţate măsurile şi numai dacă nu afectează buna desfăşurare a procesului penal. În acelaşi mod pot fi consultate documentele şi evidenţele speciale ale instanţei referitoare la aceste dosare.

(12) Obţinerea prin fotografiere digitală a unor copii de pe înscrisuri din dosarele instanţei este permisă. Dispoziţiile alin. (1)-(10) se aplică în mod corespunzător.

Secţiunea a II-a – Înregistrarea ți repartizarea cererilor adresate instanțelor, circuitul dosarelor

Art. 93 – (1) Actele de sesizare a instanţei depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin poştă, curier ori fax sau în orice alt mod prevăzut de lege, se depun la registratură, unde, în aceeaşi zi, după stabilirea obiectului cauzei, primesc, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, dată certă şi număr din aplicaţia ECRIS.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dacă în aceeaşi zi sau ulterior se constată că au fost înregistrate acte identice de învestire a instanţei acestea vor primi un singur număr în aplicaţia ECRIS, formând un singur dosar.

(3) Căile de atac declarate împotriva aceleiaşi hotărâri se înregistrează în acelaşi dosar şi se soluţionează de acelaşi complet.

(4) Numărul unic al dosarului este format din: numărul din registrul general 48

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

electronic/numărul identificator al instanţei/anul înregistrării dosarului.
(5) Numărul din registrul general electronic reprezintă numărul dosarului în cadrul

registrului electronic pentru întreaga instanţă. Acest număr începe de la valoarea 1 pentru primul dosar din anul curent şi continuă incremental pentru fiecare nou dosar creat.

(6) Numărul identificator al instanţei reprezintă un număr unic de identificare a instanţei de judecată. Lista numerelor de identificare a instanţelor de judecată este prevăzută în anexa la prezentul regulament.

(7) Numărul unic dat de instanţa de fond se păstrează fără modificări pe tot parcursul soluţionării dosarului până la executarea hotărârii. În situaţiile în care în mod obiectiv programul nu permite păstrarea aceluiaşi număr, se va genera un număr nou în sistem informatic.

(8) Dosarele înregistrate pe rolul instanţelor înainte de generalizarea acestei aplicaţii, primesc număr unic în sistemul informatic, dacă sunt repuse pe rol sau dacă se formulează o cerere în legătură cu acesta care necesită acordarea unui termen de soluţionare.

(9) Dosarele vor fi înregistrate atât în registrul de la registratura generală a instanţei, cât şi în registrul general al secţiei la care a fost repartizat fiecare dosar. După numărul dosarului înregistrat la secţie se va trece indicativul secţiei (C – civilă, P – penală, CAF – contencios administrativ şi fiscal) şi numărul cu care a fost înregistrat la registratura generală. La instanţele unde funcţionează mai multe secţii pentru aceeaşi materie se utilizează indicative numerice pentru identificarea acestora.

(10) Stabilirea obiectului cauzei se face, de regulă, de către un grefier cu studii superioare, sub coordonarea unui judecător. După stabilirea numărului din aplicaţia ECRIS, dosarele se predau personalului responsabil cu efectuarea repartizării aleatorii, având ataşate dovezile privind modul în care au fost transmise.

(11) Dacă din motive obiective actele de sesizare a instanţei nu au primit număr în aplicaţia ECRIS în condiţiile alin. (1), acestea vor fi prelucrate cu prioritate a doua zi, cu aprobarea preşedintelui instanţei sau a persoanei desemnate de acesta, încheindu-se în acest sens un proces-verbal şi menţionând ca dată certă data depunerii actului de sesizare la registratură.

(12) Celelalte cereri şi acte de orice natură, inclusiv corespondenţa cu caracter administrativ, sosite prin poştă, curier, fax, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare, se înregistrează în registrul general de dosare, registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative ori în registrul de evidenţă a petiţiilor şi se prezintă, după caz, preşedintelui instanţei președintelui secșiei, daca vizează activitatea acesteia sau, atunci când cererea priveşte un dosar aflat pe rolul instanţei, completului căruia i-a fost repartizată cauza sau grefierului de şedinţă, după caz. În cazul în care o cerere sau un act priveşte un dosar aflat pe rolul instanţei în ziua depunerii lui, după înregistrare, grefierul registrator îl va preda direct grefierului de şedinţă.

(13) Dovezile de comunicare a procedurilor se primesc la registratura instanţei sub semnătură, după caz se predau arhivarului care le ataşează la dosar, făcându-se menţiune despre aceasta pe conceptul de citare.

(14) Dovezile de îndeplinire a procedurilor şi comunicărilor efectuate prin telefon, 49

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

telegraf, fax, poştă electronică ori prin alte mijloace de comunicare, primite de grefierul de şedinţă sau de persoana care le-a transmis, se depun la dosar în formă scrisă, imediat ce au fost recepţionate.

(15) Actele şi cererile de orice natură, prezentate de justiţiabili sau de reprezentanţii lor, inclusiv avocaţi, preşedintelui instanţei ori judecătorului de serviciu, primesc dată certă la prezentarea lor, prin aplicarea ştampilei de intrare a instanţei respective, iar după rezolvare se predau registratorului care le înregistrează potrivit prevederilor alin. (1) sau (12), după caz.

(16) Partea sau reprezentantul acesteia care prezintă personal la instanţă actul de sesizare poate primi, sub semnătură depusă pe act, termen de judecată în cunoştinţă, cu respectarea criteriului repartizării aleatorii a cauzelor, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

(17) Documentele şi înscrisurile care nu pot fi ataşate la dosar, precum şi obiectele ce servesc ca mijloc de probă vor fi predate direct grefierului şef de secţie, respectiv grefierului- şef, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament privind gestiunea corpurilor delicte.

(18) Înregistrarea, evidenţa şi păstrarea documentelor ce nu sunt destinate publicităţii se vor face în condiţiile prevăzute de lege.

(19) Plicurile conţinând corespondenţa cu caracter confidenţial se înregistrează în registrul de intrare a corespondenţei, cu această menţiune, fără a fi desfăcute, după care se predau destinatarului.

(20) Instanţele judecătoreşti vor lua măsuri pentru completarea tuturor câmpurilor aplicaţiei ECRIS cu date complete şi corecte, conform instrucţiunilor de utilizare.

Art. 931 – (1) Pe coperta dosarului se va menţiona, după caz, denumirea instanţei, secţia, completul de judecată, numărul dosarului, numele sau denumirea părţilor, obiectul pricinii, starea de arest, termenele de judecată, numărul şi data hotărârii, iniţialele judecătorului însărcinat cu redactarea hotărârii şi poziţia din registrul de executări penale.

(2) Înainte de a fi puse la dispoziţia justiţiabililor sau predate pentru şedinţa de judecată, dosarele trebuie să aibă toate filele cusute şi numerotate.

(3) În cazul în care dosarul urmează a fi înaintat la instanţa de apel sau recurs ori la altă autoritate sau se depune în conservare, se va proceda la şnuruirea definitivă şi aplicarea sigiliului, iar pe faţa interioară a ultimei coperte grefierul arhivar va certifica numărul filelor în cifre şi, în paranteză, în litere.

(4) În ipoteza în care părţile solicită eliberarea unor înscrisuri aflate în dosarele altor autorităţi, ataşate dosarului ce se conservă, se poate proceda la desigilarea acestora cu întocmirea unui proces-verbal despre operaţiunea întreprinsă, realizându-se în mod corespunzător o nouă numerotare, lăsându-se la dosar o copie a actului respectiv.

(5) Dosarele se pot forma în două sau mai multe volume, iar în adresele de înaintare a dosarelor se indică numărul volumelor şi numărul de pagini ale fiecărui volum.

(6) La instanţele de control judiciar se formează un nou dosar la care se ataşează separat dosarul primei instanţe şi, după caz, al instanţei de apel.

Art. 932 – Cererile de înregistrare a modificărilor actelor constitutive şi/sau statutului asociaţiilor, fundaţiilor, sindicatelor şi ale altor persoane juridice de drept privat fără scop

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

50

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

patrimonial, primesc număr nou de dosar. La dosarul iniţial se ataşează dosarul nou format. 3

Art.93 –(1)CererilenouintratecareprivescundosardejaînregistratînECRIS,nuvor fi înregistrate cu număr nou de dosar, dacă au unul din următoarele obiecte:

1. abţinere, recuzare, incompatibilitate;
2. cerere de ajutor public judiciar;
3. eliberare cauţiune/restituire taxă de timbru;
4. excepţie de neconstituţionalitate;
5. îndreptare eroare materială;
6. perimare;
7. completare/lămurire dispozitiv;
8. contestaţia privind tergiversarea procesului;
9. cerere privind efectuarea de percheziţii.
(2) Crearea dosarelor asociate se va face, de la momentul înregistrării, pentru următoarele

tipuri de cereri:
1. cerere de reexaminare;
2. reexaminare anulare cerere;
3. reexaminare ajutor public judiciar;
4. reexaminare/contestaţie amendă judiciară;
5. reexaminare taxă de timbru;
(3) Pentru cererile prevăzute la alin. (1) punctele 2, 5, 7, 8, 9 se pot crea dosare asociate

la momentul formulării acestora, dosare care nu se contabilizează din punct de vedere statistic. În cazul declarării unor eventuale căi de atac împotriva soluţiilor pronunţate pe respectivele cereri, se va crea dosar asociat la momentul declarării căii de atac, dacă acesta nu s-a format la momentul înregistrării cererii.

(4) Cererile de reexaminare prevăzute de art. 200 alin. (4) şi (6) din Codul de procedură civilă, se repartizează aleatoriu în sistem informatic ECRIS, completelor care judecă în aceeaşi materie, după blocarea completului iniţial învestit.

(5) Cererile de restituire a taxei judiciare de timbru sau a cauţiunii, formulate după rămânerea definitivă a hotărârii se repartizează completului care a judecat cauza.

Art. 934 – (1) În materie penală, pentru procedura de cameră preliminară, se creează primul dosar asociat, după alocarea numărului unic în sistemul ECRIS. Încheierea prin care se dispune începerea judecăţii în procedura camerei preliminare este încheiere de dezînvestire. În cazul în care se dispune restituirea cauzei la parchet, încheierea pronunţată de judecătorul de cameră preliminară, rămasă definitivă, este act final de dezînvestire şi în dosarul de fond.

(2) În cursul procedurii camerei preliminare sau al judecării cauzei de către instanţa de judecată, se înregistrează ca dosare asociate, de la momentul formulării acestora:

a) cererile privind luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea măsurilor preventive sau modificarea conţinutului acestora;

b) cererile privind luarea, modificarea sau ridicarea măsurilor asiguratorii; c) cererile referitoare la măsurile de siguranţă.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

51

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

(3) La întocmirea rapoartelor statistice privind volumul de activitate al judecătorilor de cameră preliminară şi al completelor de judecată, dosarele asociate, înregistrate conform alin. (1) şi (2), vor fi contabilizate ca fiind dosare nou-înregistrate de către programul informatic ECRIS.

Art. 935 – (1) În materia executării hotărârilor penale, prima cerere în această materie asupra căreia se pronunţă judecătorul delegat cu executarea, prin încheiere, se înregistrează ca dosar nou în legătură cu dosarul de fond.

(2) Cererile ulterioare, pentru care legea prevede că judecătorul delegat cu executarea se pronunţă prin încheiere, se înregistrează ca dosare asociate la dosarul format conform alin. (1).

(3) Dosarele asociate prevăzute la alin. (2) se contabilizează din punct de vedere statistic.

(4) Cererile în materia executării, pentru care legea prevede că se soluţionează de către instanţă, se înregistrează ca dosare noi.

Art. 94 – (1) Înregistrarea statistică a cererilor, formarea dosarelor, întocmirea conceptelor de citare, emiterea procedurilor de chemare în faţa instanţei şi comunicarea copiilor de pe actele de sesizare a instanţei se fac imediat după fixarea termenului de judecată, pentru cauzele de natură urgentă, sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare, în celelalte cauze. Persoana care întocmeşte procedurile va face menţiune, pe conceptul de citare, despre data predării acestora spre expediere.

(2) Expedierea corespondenţei se va realiza prin poştă, agent procedural sau curier, prin fax ori e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare ce poate fi identificat şi supravegheat şi care să asigure caracterul oficial al acesteia.

Art. 95 – (1) Repartizarea cauzelor se va efectua în sistem informatic prin programul ECRIS.

(2) În cazul în care repartizarea în sistem informatic nu se poate aplica din motive obiective, repartizarea cauzelor se efectuează prin metoda sistemului ciclic.

(3) Repartizarea aleatorie în sistem informatic se realizează o singură dată, urmând ca în situaţiile în care pe parcursul desfăşurării procesului apar incidente procedurale să se recurgă la regulile stabilite în prezentul regulament.

(4) Cererile referitoare la un dosar repartizat aleatoriu se judecă de acelaşi complet dacă 1

prin lege nu se prevede altfel. (preluat de la art. 96 )
(5) Pentru aplicarea criteriului aleatoriu, completele se vor constitui la începutul fiecărui

an şi se numerotează pe instanţă sau, după caz, pe secţii, ţinându-se seama de materiile în care se judecă, de specializarea completelor şi de stadiul procesual în care se află cauzele. Modificarea numărului completelor de judecată sau schimbarea judecătorilor care le compun se va putea realiza doar pentru motive obiective, în condiţiile legii.

(6) Toate modificările aduse compunerii completului de judecată ori repartizării dosarelor în condiţiile prezentului regulament vor fi evidenţiate în programele informatice de repartizare aleatorie.

(7) În situaţiile de modificare a compunerii completului de judecată, copiile după 52

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

încheierile, hotărârile colegiului de conducere şi procesele verbale se păstrează în mape separate.

(8) Un dosar se consideră repartizat aleatoriu chiar şi în situaţia în care un singur complet poate soluţiona o cauză, dacă această situaţie se datorează unor motive obiective.

(9) Ori de câte ori se impune blocarea unui complet de la repartizarea aleatorie, aceasta se dispune de preşedintele de secţie sau de preşedintele de instanţă, după caz.

Art. 951 – (1) Cauzele având ca obiect cererile, propunerile, plângerile sau contestaţiile date prin lege în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi se înregistrează în sistemul ECRIS ca dosare distincte, dar evidenţiate în legătură cu dosarul având ca obiect prima cerere, propunere, plângere ori contestaţie formulată în cauză.

(2) Persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind cererea, propunerea, plângerea sau contestaţia, verifică în sistemul ECRIS dacă au fost formulate alte sesizări în cursul urmăririi penale efectuate în cauza respectivă şi întocmeşte un proces-verbal pe care îl depune la dosar.

(3) Dacă soluţionarea unei cereri, propuneri, plângeri sau contestaţii de către un singur judecător de drepturi şi libertăţi nu este posibilă din cauza numărului mare al inculpaţilor la care se referă cererea, propunerea, plângerea ori contestaţia, pot fi constituite mai multe dosare, pe grupuri de inculpaţi. Modalitatea de constituire a dosarelor pe grupuri de inculpaţi se stabileşte prin hotărâre a colegiului de conducere.

(4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică atât la soluţionarea unei prime cereri, propuneri, plângeri sau contestaţii, cât şi la soluţionarea cererilor, propunerilor, plângerilor ori contestaţiilor formulate ulterior în cursul urmăririi penale în aceeaşi cauză.

(5) Judecătorul de drepturi şi libertăţi care soluţionează o primă cerere, propunere, plângere sau contestaţie soluţionează, de regulă, şi următoarele cereri, propuneri, plângeri ori contestaţii formulate în cursul urmăririi penale în cadrul aceluiaşi dosar de urmărire penală, dacă prin hotărâre a colegiului de conducere nu s-a dispus altfel. (Preluat de la art. 1038).

(6) La primirea rechizitoriului sau a acordului de recunoaştere a vinovăţiei, persoana desemnată cu repartizarea aleatorie verifică în sistemul ECRIS dosarele în care s-au îndeplinit acte sau măsuri procesuale de către judecătorul de drepturi şi libertăţi. Acesta înaintează de îndată dosarul format, încheierile emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi, precum şi un proces-verbal în care menţionează rezultatul verificării preşedintelui secţiei penale ori, după caz, preşedintelui instanţei, dacă nu există secţii. Acesta din urmă dispune, în scris, ca dosarul format ca urmare a sesizării instanţei prin rechizitoriu să nu fie repartizat acelor judecători care, în calitate de judecători de drepturi şi libertăţi, au îndeplinit acte sau măsuri procesuale în cursul urmăririi penale. Dispoziţia preşedintelui secţiei penale sau, după caz, a preşedintelui instanţei prin care s-a decis blocarea anumitor complete la repartizarea aleatorie se depune la mapa privind incidentele de repartizare.

Art. 952 – (1) Repartizarea aleatorie a cauzelor se realizează de către persoanele desemnate anual de preşedintele instanţei.

(2) Prin metoda sistemului ciclic dosarele sunt preluate de persoana sau persoanele

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

53

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

desemnate potrivit alin. (1), care repartizează câte un dosar, în ordine, completelor de judecată stabilite conform art. 95 alin. (4). Aceeaşi regulă se aplică la repartizarea cauzelor către completele specializate.

Art. 96 – (1) Ori de câte ori se impune aplicarea metodei de repartizare ciclică a dosarelor, acestea se atribuie, în funcţie de data înregistrării la instanţa respectivă, către completele de judecată competente, în ordinea numerotării acestora.

(2) În cazul unei noi operaţiuni de repartizare ciclică alocarea dosarelor se va realiza începând cu completul cu numărul următor celui căruia i-a fost atribuit ultimul dosar la repartizarea ciclică precedentă.

(3) În situaţia desfiinţării unui complet, toate cauzele repartizate acestuia, inclusiv cele suspendate vor fi repartizate prin sistemul ciclic, conform hotărârii colegiului de conducere.

Art. 961 – (1) Pe toată durata tutelei, curatelei sau ocrotirii interzisului judecătoresc, după caz, actele procesuale referitoare la exercitarea atribuţiilor instanţei de tutelă se efectuează în acelaşi dosar, repartizat aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori şi de familie.

(2) Cererile sau plângerile referitoare la tutela minorului, la curatelă sau la ocrotirea interzisului judecătoresc se înregistrează ca dosare asociate, cu excepţia acţiunilor în anulare, care se înregistrează ca dosare distincte şi se repartizează aleatoriu. După soluţionarea irevocabilă a acestor cauze, dosarele se ataşează la dosarul de tutelă, de curatelă sau la dosarul având ca obiect ocrotirea interzisului judecătoresc, după caz.

(3) Cererile referitoare la deschiderea tutelei fraţilor şi/sau surorilor minorului cu privire la care există pe rolul instanţei o sesizare similară se soluţionează de acelaşi complet.

(4) În cazul în care o altă instanţă este învestită ulterior cu cereri în materia ocrotirii unei persoane fizice, aceasta solicită copii certificate de pe toate înscrisurile dosarului în care s-a dispus, după caz, instituirea tutelei minorului, ocrotirea interzisului judecătoresc sau curatela persoanei respective, inclusiv copiile certificate de pe toate înscrisurile din dosarele asociate sau ataşate.

2
Art.96 VariantaI:

(1) Dacă ulterior înregistrării unei cereri se constată că la instanţă s-a depus cel puţin o cerere formulată de aceeaşi părţi, chiar împreună cu altele, având unul dintre obiectele iniţiale, toate cererile vor fi repartizate primului complet învestit dacă cererile nu au fost soluţionate încă, precum şi dacă primul complet învestit a luat act de renunţarea la judecarea cererii sau a anulat cererea ca netimbrată, ca nesemnată ori pentru neîndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de art. 194 – 197 din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a fost respinsă în condiţiile art. 67 din Legea nr. 85/2014.

(2) Colegiul de conducere stabilește, în funcţie de resursele instanţei, procedura internă privind evitarea judecării separate a actelor de sesizare a instanţei prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul în care primul complet învestit consideră că nu sunt aplicabile prevederile 54

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

alin. (1) preşedintele de secţie, sau, după caz, preşedintele instanţei, stabileşte care este completul care va soluţiona cauza, întocmind un proces – verbal,.

(4) Prevederile alineatelor (1) – (3) se aplică şi în căile de atac.
(5) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în materie penală.

2
Art.96 VariantaaII-a

(1) Colegiul de conducere stabilește, în funcţie de resursele instanţei, procedura internă privind evitarea judecării separate a actelor de sesizare a instanţei având aceleaşi părţi, chiar împreună cu altele, precum şi unul dintre obiectele iniţiale.

(2) În cazul în care există neînţelegeri între completele învestite cu cererile prevăzute la alin. (1), preşedintele de secţie, sau, după caz, preşedintele instanţei, decide, prin proces – verbal, care este completul care va soluţiona cauza.

(3) Prevederile alineatelor (1) şi (2) se aplică şi în căile de atac.
(4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în materie penală.

Art. 963 – (1) Dosarele având ca obiect cererile de chemare în judecată introduse după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor, în vederea repartizării pe complete.

(2) Dosarele repartizate aleatoriu sunt transmise, de îndată, completului corespunzător, pentru îndeplinirea procedurilor premergătoare fixării primului termen de judecată. În funcţie de numărul şi de complexitatea cauzelor, colegiul de conducere poate stabili un alt termen pentru verificarea cererilor de chemare în judecată.

Art. 97 – (1) Dosarele repartizate pe complete vor fi preluate de preşedintele sau de unul dintre judecătorii completului de judecată, care va lua măsurile necesare în scopul pregătirii judecăţii, astfel încât să se asigure soluţionarea cu celeritate a cauzelor.

(2) În situaţia în care judecătorii prevăzuţi la alin. (1) se află în imposibilitate să ia măsurile necesare pregătirii judecăţii, astfel încât să se asigure soluţionarea cu celeritate a cauzelor, acestea vor fi dispuse de preşedintele instanţei ori, după caz, al secţiei, ori de judecătorul desemnat de aceştia.

(3) Emiterea procedurilor de citare pentru primul termen de judecată şi ducerea la îndeplinire a celorlalte măsuri pentru pregătirea judecăţii, se realizează de către grefierul de şedinţă sau de un grefier desemnat de către preşedintele instanţei în acest scop.

(4) După rămânerea definitivă a încheierii prin care s-a dispus, în procedura în camera preliminară, începerea judecăţii, completul fixează primul termen de judecată, dispunând citarea părţilor, precum şi, după caz, alte măsuri pentru pregătirea judecăţii, în condiţiile legii.

Art. 98 – (1) Incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abţinerea tuturor membrilor completului de judecată, se vor soluţiona de completul cu numărul imediat următor, care judecă în aceeaşi materie. Dacă în materia respectivă nu mai există decât un singur complet de judecată, incidentele procedurale referitoare la toţi membrii completului

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

55

se vor soluţiona de acesta. Dacă nu mai există un complet care judecă în acea materie, incidentele vor fi soluţionate de completul din materia şi după regulile stabilite de colegiul de conducere al instanţei

(2) Dacă în urma soluţionării incidentelor procedurale prevăzute la alin. (1) se constată că, din motive prevăzute de lege, completul căruia i-a fost repartizată aleatoriu cauza nu este în măsură să judece, dosarul se repartizează aleatoriu. Dacă mai există un singur complet care judecă în aceea materie, cauza se repartizează acestuia.

(3) Cauzele în care toţi judecătorii unei secţii au devenit incompatibili să judece se repartizează completelor stabilite anual de colegiul de conducere.

(4) În situaţia în care incidentele procedurale se referă la o parte din membrii completului de judecată, soluţionarea acestora se va face de către un complet constituit prin includerea judecătorului sau a judecătorilor stabiliţi prin planificarea de permanenţă, pe materii, realizată cel puţin trimestrial.

(5) Completul de judecată constituit conform alin. (4) păstrează cauza pentru judecată în situaţia în care, în urma soluţionării incidentelor procedurale, se va stabili că judecătorul sau judecătorii cu privire la care s-au invocat incidentele procedurale nu pot participa la judecarea cauzei.

(6) Planificarea de permanenţă se întocmeşte de preşedintele instanţei sau, după caz, de preşedintele secţiei, cu aprobarea colegiului de conducere, ţinându-se cont de completele de judecată din care face parte judecătorul, având prioritate asigurarea timpului necesar studierii dosarelor.

(7) Planificarea de permanenţă se face pentru fiecare zi. Incidentele procedurale se soluţionează, de regulă, în ziua în care au fost invocate. Întregirea completului se face cu judecătorul sau judecătorii din planificarea de permanenţă din ziua în care acestea au fost invocate.

(8) În caz de absenţă, compunerea completului de judecată se va realiza prin participarea judecătorilor din planificarea de permanenţă, desemnaţi conform alin. (4) şi (6), întocmindu-se în acest sens un proces-verbal.

(9) În cazul existenţei, într-o singură zi, a mai multor incidente procedurale sau a situaţiilor de absenţă a membrilor completului de judecată, soluţionarea acestora se face, prin rotaţie, de judecătorii aflaţi pe planificarea de permanenţă din acea dată, în ordinea înregistrării.

Art. 99 – (1) În cazul trimiterii cauzei de la o secţie la alta în condiţiile legii, dosarul îşi păstrează numărul şi este repartizat aleatoriu. Aceeaşi regulă se aplică în cazul trimiterii dosarului la sau de la un complet specializat.

(2) În situaţia recalificării unei cauze astfel încât s-ar schimba numărul judecătorilor care compun completul se va proceda astfel:

a) dacă o cauză trebuie soluţionată de un complet cu un număr mai mare de judecători decât cel căruia i-a fost repartizată, completul de judecată va fi întregit cu unul sau doi judecători din lista de permanenţă, după caz;

b) dacă o cauză trebuie soluţionată de un complet cu un număr mai mic de judecători decât cel căruia i-a fost repartizată, completul de judecată va fi format din preşedintele

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

56

completului şi, dacă este cazul, şi din următorul judecător din compunerea acestuia;
(3) Dacă anterior luării oricăror măsuri procedurale de către completul căruia i-a fost repartizată cauza se constată eroarea de repartizare, preşedintele se secţie sau preşedintele instanţei, după caz, stabileşte existenţa erorii şi necesitatea unei noi repartizări aleatorii. În

celelalte cazuri se aplică regulile de la alin. (2).
(4) În caz de disjungere, dosarul nou-format se repartizează aceluiaşi complet pentru

respectarea principiului continuităţii.
(5) Repunerea pe rol a cauzei după suspendare, pentru continuarea judecăţii, pentru

perimare sau pentru pronunţarea hotărârii ca urmare a încheierii acordului de mediere, se va realiza de completul iniţial învestit cu soluţionarea cauzei, chiar dacă între timp şi-a schimbat compunerea.

(6) Cererile de îndreptare a erorilor materiale şi cererile de completare sau lămurire a hotărârii se soluţionează de completul care a pronunţat hotărârea a cărei îndreptare ori lămurire se solicită. Aceeaşi rezolvare se va da şi contestaţiilor la executare prevăzute de 598 alin. (1) lit. c) teza I din Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi de art. 711 alin. (2) din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul completelor colegiale, judecătorii care au pronunţat hotărârea se vor reuni chiar dacă nu mai fac parte, împreună, din acelaşi complet. Dacă la data apariţiei oricăreia dintre situaţiile menţionate numai unul sau unii dintre respectivii judecători îşi desfăşoară activitatea în cadrul secţiei, completul va fi întregit cu unul ori, după caz, 2 judecători din lista de permanenţă de la data înregistrării cererii de îndreptare a erorilor materiale sau cererii de completare ori lămurire a hotărârii, respectiv a contestaţiei la executare.

(7) În cazurile prevăzute la alin. (6), dacă judecătorul sau, după caz, niciunul dintre judecătorii care au compus completul nu mai funcţionează în cadrul secţiei ori, după caz, al instanţei, cauza se va repartiza aleatoriu, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (13).

(8) Cauzele trimise spre rejudecare se repartizează aleatoriu, cu blocarea completului iniţial investit.

(9) Completul de divergenţă se constituie prin includerea judecătorului din planificarea de permanenţă din ziua ivirii divergenţei.

(10) Cererile de suspendare a executării hotărârilor supuse căilor de atac se vor soluţiona de completul care a fost învestit cu judecarea cauzei. Dacă cererea de suspendare se înregistrează înainte de sosirea dosarului, aceasta se va repartiza în procedura aleatorie.

(11) Suspendarea provizorie a executării hotărârii în condiţiile Codului de procedură civilă de la 1865 se va soluţiona după modelul completelor specializate în compunerea cărora intră preşedintele instanţei sau, după caz, preşedintele de secţie ori înlocuitorii acestora.

(12) Cererea de suspendare provizorie a executării silite începută în condiţiile Codului de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, formulată înainte de introducerea unei contestaţii la executare, se repartizează aleatoriu. Dacă există contestaţie la executare depusă la instanţă, cererea de suspendare provizorie a executării silite, chiar formulată separat, se va judeca de către completul care soluţionează contestaţia.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

57

(13) Prin hotărâre a colegiului de conducere se poate stabili preluarea cauzelor unui complet dacă membrul sau, după caz, niciunul dintre membrii acestuia nu îşi mai desfăşoară activitatea în cadrul secţiei ori, după caz, al instanţei, de către alt sau alţi judecători, după caz. În această situaţie vor fi preluate toate cauzele completului respectiv, inclusiv cele suspendate.

Art. 991 – (1) În caz de avarie, instanţele vor proceda la atribuirea numărului unic de dosar prin alocarea unei plaje de numere care să pornească de la un număr mai mare decât ultimul număr atribuit electronic. Fiecare dosar înregistrat se notează în registrul de avarie.

(2) După ce avaria dispare, grefierii care au gestionat registrul de avarie au obligaţia de a înregistra toate dosarele din acest registru în sistemul ECRIS, pentru a deveni numere unice de dosare.

(3) Înregistrarea de noi dosare în sistemul ECRIS se realizează numai după preluarea în sistemul electronic a tuturor numerelor din registrul de avarie.

Art. 100 – (1) Pe perioada vacanţei judecătoreşti se pot forma complete separate, pentru a se asigura soluţionarea cauzelor urgente sau a celor care impun celeritate, precum şi a celor în care a intervenit un acord de mediere, indiferent de obiectul cauzei.

(2) Cererile de deschidere a procedurii de insolvenţă formulate de debitor, cererile de mandat ad-hoc şi de concordat preventiv, cererile de ordonanșă președinșială și cele pentru care legea prevede că se aplică regulile de la ordonanţa preşedinţială, precum şi alte cereri pentru care legea prevede expres că se soluţionează de urgenţă se judecă inclusiv în perioada vacanţei judecătoreşti.

(3) Cererile prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor având ca obiect mandat ad-hoc şi concordat preventiv, înregistrate în perioada vacanţei judecătoreşti, dacă privesc un debitor în legătură cu care există deja o procedură de insolvenţă pe rol, se repartizează judecătorului învestit cu procedura de insolvenţă.

(4) Pentru soluţionarea cererilor de deschidere a procedurii de insolvenţă, formulate de debitor, a cererilor de concordat preventiv, a ordonanţelor preşedinţiale şi a altor cereri urgente în materia procedurilor de preinsolvenţă şi de insolvenţă se întocmeşte o planificare pe perioada vacanţei judecătoreşti. Judecătorii-sindici învestiţi cu soluţionarea unei cauze anterior pot fi înlocuiţi, în cazul absenţei din instanţă, de judecătorii din această planificare.

(5) Dosarele de deschidere a procedurii de insolvenţă privind un debitor în legătură cu care nu exista deja o procedură de insolvenţă pe rol, repartizate judecătorilor-sindici planificaţi în perioada vacanţei judecătoreşti, se păstrează de primul judecător învestit, chiar dacă în această perioadă s-au succedat mai mulţi judecători-sindici.

(ROG APRECIAșI DACĂ SUNT UTILE PREVEDERI DISTINCTE PENTRU INSOLVENTA)

Art. 101 – Neluarea măsurilor necesare aplicării normelor criteriului aleatoriu de repartizare a cauzelor sau încălcarea acestor norme atrage răspunderea disciplinară a persoanelor vinovate, în condiţiile legii.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

58

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

Art. 102 – (1) Preşedintele instanţei asigură procurorului de şedinţă, părţilor, reprezentanţilor părţilor, avocaţilor şi celorlalte persoane prevăzute de lege posibilitatea consultării dosarelor.

(2) Când una dintre părţi se află în stare de deţinere, preşedintele instanţei sau preşedintele completului ia măsuri ca aceasta să îşi poată exercita pe deplin, în tot cursul judecăţii, dreptul de a examina actele dosarului şi de a lua legătura cu avocatul său.

Secţiunea a III-a – Dispoziţii referitoare la activitatea premergătoare şedinţei de judecată şi de rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ

Art. 103 – (1) Grefierul de şedinţă preia dosarele de la arhivă, sub semnătură, de regulă, cu două zile înaintea şedinţei, afişează lista cauzelor cu o zi înaintea termenului de judecată sau cel mai târziu cu o oră înainte de începerea şedinţei la instanţele la care activitatea se desfăşoară în 2 – 3 timpi.

(2) Grefierul de şedinţă completează condica de şedinţă, acolo unde nu se generează în format electronic, verifică dacă au sosit la instanţă şi s-au ataşat la dosare dovezile de înmânare ori de comunicare a citaţiilor şi a celorlalte acte de procedură, precum şi relaţiile şi actele solicitate de preşedinte sau de instanţa de judecată. De asemenea, grefierul de şedinţă verifică legalitatea îndeplinirii procedurilor de citare sau de comunicare ataşate la dosar şi informează preşedintele completului de judecată despre deficienţele constatate. Dosarele se predau completului de judecată.

(3) La înscrierea dosarelor pe listă se dă întâietate cauzelor în care sunt deţinuţi sau arestaţi la domiciliu şi celor cu privire la care legea prevede că judecata se face de urgenţă, ţinându-se seama de orele fixate pentru prezentarea persoanelor chemate în proces.

(4) Lista de şedinţă cuprinde şi numele şi prenumele judecătorilor care compun completul de judecată, numele şi prenumele grefierului de şedinţă, precum şi numele şi prenumele procurorului de şedinţă. În cazul în care la şedinţa de judecată participă un alt procuror decât cel menţionat în lista de şedinţă, grefierul cauzei anunţă numele şi prenumele acestuia înainte de a face referatul cauzei.

Art. 1031 – Înainte de primul termen de judecată, grefierul de şedinţă sau persoana desemnată verifică în sistemul ECRIS dacă există alte dosare formate ca urmare a unei cereri privind aceleaşi părţi, având acelaşi obiect principal şi aceeaşi cauză, întocmeşte un referat în care menţionează rezultatul verificării, pe care îl aduce la cunoştinţa completelor de judecată învestite în vederea luării măsurilor procesuale corespunzătoare. Preşedintele completului sau alt judecător care face parte din complet va putea dispune ataşarea dosarelor identificate.

(TEXT ÎN STRÂNSĂ LEGĂTURĂ CU VARIANTA FINALĂ A ART. 96 IND. 2); Art. 1032 – mutat la grefierul de şedinţă.

3
Art.103 –mutatlaart.69.

Art. 1034 – După fixarea primului termen de judecată, dosarul se predă de îndată 59

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

grefierului de şedinţă care, în aceeaşi zi, introduce termenul în aplicaţia ECRIS.

Art. 1035 – (1) Dispoziţiile art. 541, art. 69 şi art. 963 se aplică pentru activitatea premergătoare şedinţei de judecată în primă instanţă, în măsura în care legea nu dispune altfel.

(2) La instanţa de control judiciar, dosarele se transmit persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie în vederea repartizării pe complete. Dispoziţiile referitoare la înregistrarea cererilor şi alocarea numărului în aplicaţia ECRIS la prima instanţă se aplică în mod corespunzător pentru căile de atac, dacă legea nu prevede altfel.

(3) Dosarele repartizate aleatoriu sunt transmise preşedintelui completului de judecată corespunzător, pentru luarea măsurilor necesare anterioare stabilirii primului termen de judecată.

(4) În caz de absenţă a preşedintelui, stabilirea primului termen de judecată se face de unul din ceilalţi membri ai completului, iar în situaţia absenţei tuturor membrilor completului, de către judecătorul din planificarea de permanenţă.

Art. 1036 – Dispoziţiile secţiunii a II-a din prezentul capitol se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau celor cuprinse în prezenta secţiune.

Secţiunea a IV-a – Activitatea în timpul şedinţei de judecată

Art. 104 – (1) Grefierul va fi prezent în sala de şedinţă cu jumătate de oră înainte de începerea şedinţei de judecată, pentru a pune la dispoziţia dosarele spre consultare.

(2) După începerea şedinţei de judecată, procurorul, părţile, reprezentanţii sau avocaţii acestora pot studia dosarele numai cu încuviinţarea preşedintelui de complet, după o prealabilă verificare a identităţii şi calităţii.

(3) Grefierul de şedinţă verifică buna funcţionare a instalaţiilor de sonorizare, pentru apelul persoanelor chemate în faţa instanţei de judecată.

(4) Grefierul de şedinţă anunţă publicului din sală intrarea judecătorilor.

(5) Accesul publicului în sala de şedinţă poate fi limitat numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

(6) Cererile sau actele depuse în timpul şedinţei de judecată vor fi datate, vizate şi semnate de preşedintele completului de judecată.

Art. 1041 – (1) Fotografierea şi înregistrarea audiovideo în sala de şedinţă se fac numai cu aprobarea preşedintelui completului. Cererile se adresează în prealabil biroului de informare şi relaţii publice din cadrul instanţei, cu indicarea cauzei pentru care se solicită fotografierea sau înregistrarea. Pentru desfăşurarea normală a procedurilor, instanţa poate acorda permisiunea doar unui număr limitat de solicitanţi, în ordinea formulării cererilor.

(2) Este interzisă difuzarea fotografiilor, a înregistrărilor sau a imaginilor captate fără acordul preşedintelui completului de judecată. În cazul încălcării acestei interdicţii, va fi sesizat

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

60

Consiliul Naţional al Audiovizualului.
(3) Pentru relaţia cu mass media se aplică Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar

din România şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 482/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 1042 – Şedinţa de judecată poate fi suspendată pentru motive justificate. Durata suspendării va fi anunţată şi afişată pe uşa sălii de şedinţă, prin grija grefierului.

Art. 1043 – (1) Apelul părţilor şi al celorlalte persoane citate se face, de regulă, de grefierul de şedinţă, prin instalaţia de sonorizare.

(2) După strigarea cauzei şi apelul părţilor, grefierul de şedinţă face oral referatul cauzei, prezentând pe scurt obiectul pricinii şi stadiul în care se află judecata acesteia, comunică modul în care s-a îndeplinit procedura de citare a persoanelor chemate la proces şi dacă s-au realizat celelalte măsuri dispuse de instanţă la termenele anterioare.

(3) Cauzele care se amână, fără discuţii, vor putea fi strigate la începutul şedinţei, în ordinea listei, dacă toate părţile legal citate sunt prezente şi cer amânarea sau în cauză s-a solicitat judecata în lipsă.

(4) La cererea părţilor, instanţa va putea lăsa cauza la urmă, fixând o anumită oră, când dosarul va fi strigat din nou.

(5) În cazul în care nici una dintre părţi nu se prezintă la strigarea cauzei, dosarul va fi lăsat la sfârşitul şedinţei când, după o nouă strigare, în ordinea listei, se va proceda conform dispoziţiilor procedurale. Pentru motive temeinice, preşedintele completului poate dispune luarea cauzelor într-o altă ordine decât cea înscrisă pe lista de şedinţă.

Art. 1044 – (1) În cursul şedinţei de judecată grefierul va consemna în caietul de note: numărul dosarului, poziţia acestuia pe lista de şedinţă, susţinerile orale, depunerile de cereri şi acte în timpul şedinţei, măsurile dispuse de instanţă, precum şi toate celelalte aspecte din desfăşurarea procesului.

(2) Caietul de note este numerotat înainte de a fi început şi este sigilat după completarea lui; acesta se depune la arhiva instanţei, unde se păstrează timp de 3 ani, socotiţi de la data de la data ultimelor note..

(3) Şedinţa de judecată se înregistrează cu mijloace tehnice. Suportul înregistrării se păstrează în arhiva instanţei timp de 3 ani, socotiţi de la data ultimelor înregistrări..

(4) Grefierul de şedinţă introduce în sistemul informatic datele referitoare la taxele de timbru a căror dovadă de achitare s-a depus în timpul şedinţei.

Art. 1045 – (1) În situaţia în care cauza rămâne în pronunţare, preşedintele completului anunţă în şedinţă ziua stabilită pentru pronunţarea hotărârii.

(2) Pronunţarea hotărârii se poate face şi prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile legii.

(3) În cazul în care preşedintele completului, după amânarea pronunţării este în imposibilitate să ia măsuri cu privire la acea cauză, oricare dintre membrii completului poate

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

61

lua aceste măsuri. În cazul în care nici unul dintre membrii completului nu poate lua aceste măsuri, acestea vor fi luate de către preşedintele de secţie, sau, dacă nu există secţii, de către preşedintele instanţei sau judecătorul din lista de permanenţă.

Art. 1046 – Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător şi în cazul şedinţelor din camera de consiliu, conform specificului acestor şedinţe.

Secţiunea a V-a – Activitatea ulterioară încheierii dezbaterilor

Art. 105 – Art. 105 – (1) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, care poate fi redactată şi prin utilizarea tehnicii de calcul.

(2) Minuta trebuie să aibă conţinutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii.

(3) În cauzele civile, din minută trebuie să rezulte explicit soluţia pentru fiecare capăt de cerere.

(4) În cauzele penale, minuta se întocmeşte în două exemplare originale, redactate pe foi separate, numerotate, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se depune, spre conservare, la dosarul de minute al instanţei. Procurorilor li se asigură accesul la dosarul de minute al instanţei şi li se eliberează, la solicitare, copii ale minutelor, în vederea exercitării căilor de atac prevăzute de lege.

(5) După semnarea minutei, transcrierea în sistem informatizat a acesteia se face integral, cu excepţia datelor cu caracter personal, altele decât numele şi prenumele părţilor, de către grefierul de şedinţă.

Art. 1051 – Căile de atac declarate oral în şedinţa în care s-a pronunţat hotărârea vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de preşedintele completului şi de grefierul de şedinţă.

Art. 1052 – Numerele de hotărâre se dau separat pe materii şi stadii procesuale.

(2) La curţile de apel şi tribunale hotărârile pronunţate în primă instanţă, în apel, în recurs şi în contestaţie primesc număr separat.

Art. 106 – abrogat.

Art. 107 – (1) Încheierile de amânare a judecăţii cauzelor, conceptele de citare pentru termenul următor, adresele şi celelalte lucrări dispuse de instanţă, precum şi încheierile de amânare a pronunţării se întocmesc de grefier în termen de două zile lucrătoare, iar partea introductivă a hotărârilor, în 5 zile lucrătoare de la terminarea şedinţei, cu excepţia situaţiilor în care legea prevede termene mai scurte.

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) pot fi depăşite, cu aprobarea şi în măsura stabilită de preşedintele instanţei, cu excepţia cauzelor urgente sau a celor pentru care legea prevede un termen mai scurt de exercitare a căilor de atac.

(3) În cauzele penale, încheierea de şedinţă se întocmeşte de grefier în termen de cel mult 72 de ore de la terminarea şedinţei.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

62

Art. 108 – (1) Judecătorii sunt obligaţi să verifice efectuarea în termen a încheierilor şi a celorlalte lucrări întocmite de grefierul de şedinţă, restituindu-le pe cele necorespunzătoare şi dând îndrumările necesare pentru refacerea lor.

(2) După redactarea şi semnarea încheierilor, grefierii de şedinţă închid documentele în sistemul informatic, după care predau dosarele amânate grefierului arhivar-şef sau grefierului arhivar desemnat, care semnează pentru primirea lor pe listele de şedinţă.

(3) Citaţiile şi mandatele de aducere se întocmesc în ordinea urgenţei, cel mai târziu a doua zi după întocmirea conceptelor de citare. Notele telefonice sau telegrafice de citare se transmit de îndată, în primul caz făcându-se menţiunea datei, orei şi persoanei care le-a primit, după care se depun la dosarul cauzei.

Art. 109 – (1) Cel mai târziu a doua zi după pronunţarea hotărârilor, grefierii de şedinţă predau dosarele soluţionate grefierului delegat cu întocmirea lucrărilor de executare, care va înscrie hotărârile pronunţate în registrul de executări penale sau, după caz, în registrul de executări civile.

(2) Grefierul delegat la compartimentul de executări penale va face menţiunile cu privire la comunicarea copiilor minutelor către procuror şi părţi, iar în cazul în care inculpatul este arestat, către administraţia locului de deţinere.

(3) Grefierul de şedinţă va menţiona, sub semnătură, în partea de jos a hotărârii redactate, data comunicării şi persoanele cărora li s-a comunicat.

(4) În cazul în care grefierul de şedinţă este în imposibilitate să întocmească actele procedurale acestea vor fi întocmite de un grefier desemnat de preşedintele instanţei, primul grefier sau grefierul şef. În cazul în care grefierul de şedinţă este în imposibilitate să semneze hotărârea sau alte acte procedurale, acestea vor fi semnate de prim-grefier sau de grefierul-şef, după caz, făcându-se menţiune despre cauza care l-a împiedicat să semneze. În lipsa prim- grefierului sau a grefierului-şef, actele procedurale vor fi semnate de un alt grefier desemnat de preşedinte.

Art. 110 – (1) Cel mai târziu a şasea zi după pronunţare, grefierul de şedinţă va preda dosarele judecătorilor, în vederea motivării hotărârilor, după ce, în prealabil, a întocmit partea introductivă a acestora.

(11) Hotărârea judecătorească are conţinutul stabilit de lege. În cuprinsul hotărârii,

conșinutul actelor de sesizare a instanșei și apărările părșilor sunt sintetizate. Motivarea hotărârii judecătorești trebuie să arate silogismul juridic din care rezultă aplicarea normei de

drept la situașia de fapt reșinută.

(12) În căile de atac, hotărârea cuprinde dispozitivul hotărârii sau hotărârilor atacate, iar

motivele pe care s-au întemeiat hotărârile celorlalte instanţe se vor arăta, pe scurt, numai dacă judecătorul apreciază necesar. Conșinutul motivării căilor de atac și apărările fașă de acestea sunt sintetizate. Motivarea hotărârii judecătorești trebuie să arate argumentele pentru care s-a

pronunșat solușia în calea de atac și susșinerile care au fost înlăturate.

(13) Hotărârile judecătorești se redactează integral cu caractere Times New Roman 14, la

distanșă de un rând, cu alineate la început de paragraf și cu diacriticele specifice limbii

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

63

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

române.

(2) Hotărârile tehnoredactate vor purta, pe ultima pagină, următoarele menţiuni: data tehnoredactării, iniţialele redactorului şi ale tehnoredactorului (judecători, magistraţi-asistenţi sau asistenţi judiciari) şi numărul exemplarelor, iar la instanţele de control judiciar se va trece numele judecătorilor care au pronunţat hotărârile supuse controlului. Hotărârile se vor redacta în numărul de exemplare necesar, spre a se asigura comunicarea acestora tuturor persoanelor pentru care legea prevede că hotărârea se comunică integral. Două exemplare de pe fiecare hotărâre vor fi semnate de membrii completului de judecată şi de grefierul de şedinţă.”

(3) După verificarea şi semnarea hotărârii de către membrii completului de judecată, grefierul de şedinţă închide, în aceeaşi zi, documentul final “Hotărâre” din programul ECRIS.

(4) După verificarea şi semnarea hotărârii, grefierul de şedinţă sau, după, caz, grefierul delegat la executări penale predă, în aceeaşi zi, al doilea exemplar de pe hotărâre grefierului- şef, respectiv grefierului şef de secţie, în vederea depunerii la mapă.

(5) Grefierul de şedinţă comunică părţilor sau, după caz, altor persoane prevăzute de lege hotărârea, în copie, în cel mult 3 zile de la data la care a fost redactată şi semnată.

(6) După întocmirea procedurilor de comunicare, grefierul de şedinţă predă dosarele grefierului arhivar şef, sub semnătură pe lista de şedinţă. Listele purtând semnătura de predare- primire vor fi îndosariate şi păstrate pentru evidenţă.

Secţiunea a VI-a – Înregistrarea căilor de atac şi înaintarea dosarelor instanţelor de control judiciar

Art. 111 – (1) Căile de atac prezentate direct sau primite prin poştă, curier ori fax se înregistrează mai întâi în registrul general de dosare, în formă informatizată sau scrisă, după care registratorul le predă preşedintelui instanţei sau persoanei desemnate de acesta, care le va rezolva în aceeaşi zi.

(2) La căile de atac primite prin poştă se vor ataşa şi plicurile în care au fost expediate.

(3) Persoanei care se prezintă nemijlocit la instanţă cu cererea de declarare a unei căi de atac i se va elibera, dacă solicită, dovada scrisă a depunerii acesteia.

(4) Registratorul va verifica dacă cererile privind căile de atac, formulate separat, au fost prezentate în numărul de exemplare necesar pentru comunicare şi ataşare la dosarul cauzei.

(5) Căile de atac motivate ori motivele scrise ale acestora formulate separat, expediate prin poştă în număr insuficient de exemplare, se înregistrează aşa cum sunt primite, indicându- se numărul de exemplare pe cerere şi în registru.

(6) După înregistrare, cererile privind căile de atac în materie civilă se predau grefierului arhivar.

(7) Până la expedierea dosarelor în căile de atac, aceste cereri se păstrează în mape.

(8) După primirea căii de atac, grefierul arhivar va efectua menţiunile în registrul de evidenţă a căilor de atac.

Art. 112 – (1) După înregistrare, contestaţiile şi cererile de apel declarate împotriva hotărârilor penale se predau grefierului delegat cu efectuarea lucrărilor de executări penale.

64

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

(2) Grefierul delegat cu efectuarea lucrărilor de executări penale face menţiunea despre declararea contestaţiei sau apelului la poziţia corespunzătoare din registrul de executări penale şi verifică dacă au sosit dovezile de comunicare a hotărârii. De asemenea, în situaţia în care legea nu prevede un alt termen pentru înaintarea dosarului la instanţa competentă să judece calea de atac, grefierul delegat verifică dacă s-a împlinit termenul de declarare a căii de atac pentru toate părţile.

(3) Grefierul delegat cu efectuarea lucrărilor de executări penale menţionează în registrul de executări penale data expedierii fiecărui dosar la instanţa competentă pentru judecarea căii de atac şi predă de îndată grefierului arhivar dosarele care urmează a fi expediate, împreună cu contestaţiile sau cererile de apel formulate şi adresele de înaintare, semnate de preşedinte ori judecătorul delegat. În dosarele în care hotărârile au rămas definitive, grefierul delegat întocmeşte de îndată lucrările de punere în executare.

(4) Instanţa care a soluţionat contestaţia declarată împotriva încheierii prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul judecăţii va restitui dosarul primei instanţe în termen de 24 de ore de la soluţionarea contestaţiei. Aceste dispoziţii se aplică în mod corespunzător şi în cazul contestării încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în procedura camerei preliminare.

(5) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în cauzele penale în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Codului de procedură penală aprobat prin Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 1121 – (1) Pentru cererea de recurs în casaţie introdusă împotriva unei hotărâri penale, depusă la curtea de apel, se formează un dosar separat cu acelaşi număr, cu indicativul “R”, care se ataşează la dosarul cauzei.

(2) După înregistrare, preşedintele instanţei sau judecătorul delegat de acesta dispune una dintre următoarele măsuri:

a) realizarea procedurii de comunicare potrivit legii, iar, ulterior, înaintarea dosarului la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

b) restituirea, pe cale administrativă, a cererii de recurs în casaţie către parte, în situaţiile prevăzute de art. 439 alin. (41) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, păstrându-se la dosar câte o copie de pe cererea de recurs în casaţie şi de pe înscrisurile anexate acesteia. Dovada calităţii de avocat care poate pune concluzii în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face cu înscrisuri.

(3) În cazul în care judecătorul delegat de preşedintele instanţei a participat la soluţionarea cauzei în care s-a declarat recursul în casaţie, preşedintele instanţei va desemna un alt judecător pentru îndeplinirea procedurii prevăzute la alin. (2).

(4) Lucrările de comunicare dispuse conform prevederilor alin. (2) se realizează de către grefierul delegat cu efectuarea lucrărilor de executări penale.

(5) Dispoziţiile art. 112 se aplică în mod corespunzător în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau celor cuprinse în alin. (1) – (4).

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

65

Art. 1122 – (1) În cauzele penale în care, fără participarea procurorului, au fost date încheieri care pot fi atacate, potrivit legii, cu contestaţie, la cererea procurorului dosarele se transmit la parchet în vederea analizării posibilităţii exercitării căii de atac, urmând a fi restituite cel mai târziu la expirarea termenului de exercitare a căii de atac.

(2) În cauzele penale în care procurorul a participat la judecată şi a exercitat calea de atac a apelului sau a contestaţiei, la cererea procurorului dosarele se transmit la parchet în vederea motivării căii de atac, cu excepţia situaţiilor în care legea prevede un termen pentru înaintarea dosarului la instanţa competentă să soluţioneze calea de atac. Dosarul va fi restituit de parchet în cel mult 10 zile, iar în cauzele urgente în cel mult 5 zile.

(3) În cauzele în care hotărârea penală este supusă, potrivit legii, recursului în casaţie, la cererea procurorului dosarele se transmit la parchet în vederea analizării posibilităţii exercitării căii de atac, urmând a fi restituite cel mai târziu la expirarea termenului de exercitare a căii de atac.

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) – (3), dosarele pot fi trimise la parchet numai după redactarea hotărârii.

Art. 113 – (1) După sosirea dovezilor de comunicare a hotărârilor civile şi după împlinirea termenului de apel sau de recurs, după caz, pentru toate părţile, grefierul arhivar înaintează dosarul la instanţa de apel ori de recurs, cu adresă semnată de persoana desemnată de preşedintele instanţei în care se consemnează: numărul dosarului, numărul şi data hotărârii atacate, numele şi prenumele părţilor care au declarat apel sau recurs, numărul copiilor de pe cererea de apel ori recurs, menţiunea dacă apelul sau recursul a fost timbrat, caz în care se va indica valoarea taxei judiciare de timbru ce a fost achitată. Despre înaintarea dosarului se face menţiune şi în registrul general de dosare.

(2) Apelul sau recursul este transmis de îndată dacă s-a făcut cerere pentru suspendarea executării hotărârii primei instanţe. În această situaţie, toate comunicările sunt efectuate de instanţa care a pronunţat hotărârea apelată sau recurată.

(3) Cererile de apel sau de recurs şi adresa de înaintare a dosarului la instanţa de apel ori de recurs se ataşează, necusute, la începutul fiecărui dosar.

Art. 114 – Dacă se constată întârzieri în restituirea dovezilor de comunicare a hotărârilor se iau măsuri de verificare la oficiul poştal sau la agentul procedural. În funcţie de rezultatul verificărilor, preşedintele completului, la sesizarea grefierului arhivar sau a părţii interesate, ia măsurile corespunzătoare.

Secţiunea a VII-a – Dispoziţii referitoare la înregistrarea cererilor de apel sau de recurs şi înaintarea dosarelor la instanţa de apel sau de recurs în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 1141 – La primirea cererii de apel sau recurs depuse direct sau trimise prin poştă, fax, poştă electronică sau curier se formează un dosar separat cu acelaşi număr, cu indicativul

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

66

“A”, respectiv “R”, care se ataşează la dosarul de fond al cauzei.

Art. 1142 – (1) În procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cererile de apel sau recurs se înregistrează în evidenţele prevăzute de lege, după care grefierul arhivar le predă de îndată preşedintelui instanţei sau persoanei desemnate de acesta.

(2) Preşedintele instanţei poate decide ca procedura scrisă să fie realizată de 2 sau mai mulţi judecători ai instanţei sau de preşedintele completului imediat următor celui care a soluţionat cauza. În cazul în care persoana desemnată de preşedintele instanţei să realizeze procedura scrisă a participat la soluţionarea cauzei respective, preşedintele instanţei va numi un alt judecător.

(3) După efectuarea lucrărilor menţionate în alin. (1) şi (2), circuitul dosarelor este următorul:

a) în cazul în care cererea de apel sau recurs nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, preşedintele instanţei sau persoana desemnată de acesta ia măsuri pentru comunicarea către apelant/recurent a lipsurilor cererii în vederea completării sau modificării ei;

b) în cazul în care cererea de apel sau recurs îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege sau după ce aceasta a fost completată sau modificată conform dispoziţiilor lit. a), preşedintele instanţei sau persoana desemnată de acesta dispune comunicarea cererii către intimat, împreună cu motivele de apel/recurs, şi a copiilor certificate de pe înscrisurile alăturate care nu au fost înfăţişate la prima instanţă, în vederea depunerii întâmpinării;

c) întâmpinarea depusă se comunică de îndată apelantului/ recurentului, punându-i-se în vedere obligaţia de a depune la dosar răspunsul la întâmpinare; în acelaşi mod se procedează şi în cazul în care se formulează apel/recurs incident şi apel/recurs, provocat;

d) preşedintele sau persoana desemnată de acesta, după împlinirea termenului de apel sau recurs pentru toate părţile, precum şi a termenelor prevăzute pentru depunerea întâmpinării şi răspunsului la aceasta, ia măsuri pentru înaintarea la instanţa de apel/recurs a dosarului împreună cu apelurile făcute, întâmpinarea, răspunsul la întâmpinare, apelurile sau recursurile incidente sau provocate şi dovezile de comunicare a acestor acte;

e) după sosirea dovezilor de comunicare a tuturor actelor şi după împlinirea termenului de apel sau de recurs pentru toate părţile, grefierul arhivar va înainta dosarul la instanţa de apel ori de recurs, cu adresă semnată de preşedintele instanţei sau de judecătorul desemnat, în care se vor consemna: numărul dosarului, numărul şi data hotărârii atacate, numele şi prenumele părţilor care au declarat apel sau recurs, numărul copiilor de pe cererea de apel ori recurs, menţiunea dacă apelul sau recursul a fost timbrat, caz în care se va indica valoarea taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar ce au fost achitate, menţiunea dacă s-a depus întâmpinare şi răspuns la aceasta, dacă a fost promovat apel şi recurs incident sau provocat.

(4) Toate comunicările care trebuie efectuate către părţile din dosare după primirea cererii de apel sau recurs se întocmesc, pe baza dispoziţiilor date de preşedintele instanţei sau de persoana desemnată de acesta, de către unul sau mai mulţi grefieri desemnaţi de preşedintele instanţei. În acest scop, la sfârşitul programului de lucru cu publicul, grefierul arhivar preia de la preşedintele instanţei sau de la persoana desemnată de acesta dosarele formate ca urmare a

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

67

depunerii cererilor de apel sau recurs pe care le predau grefierilor desemnaţi în vederea întocmirii adreselor de comunicare. Corespondenţa întocmită se predă în vederea expedierii la arhivă unde va rămâne până la primirea răspunsului sau expirarea termenelor prevăzute de lege. Grefierul desemnat urmăreşte termenele prevăzute de lege pentru efectuarea modificărilor sau completărilor la cererile de apel sau recurs, precum şi pentru depunerea întâmpinării şi a răspunsului la aceasta.

(5) Dovezile de comunicare primite la registratură se transmit grefierului desemnat, care le ataşează la dosar şi le prezintă, de îndată, împreună cu dosarul, preşedintelui instanţei sau persoanei desemnate de acesta.

(6) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

32
Art. 114 – Prin derogare de la prevederile art. 114 , în procesele pornite începând cu

data intrării în vigoare a Legii nr. 2/2013 şi până la data de 31 decembrie 2015, depunerea apelului sau recursului, înaintarea dosarului la instanţa de apel sau de recurs şi activitatea premergătoare şedinţei de judecată în apel sau recurs se realizează în conformitate cu prevederile art. XIV – XVII din Legea nr. 2/2013.

Secţiunea a VIII-a – Dispoziţii speciale referitoare la înregistrarea şi judecarea cererilor privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Art. 1144 VARIANTA I – (1) Cererile de numire a unui mandatar ad-hoc, precum şi orice înscrisuri referitoare la acestea se depun la primul grefier al instanţei sau la grefierul special desemnat de preşedintele instanţei în acest sens şi se înregistrează în Registrul special privind mandatul ad-hoc.

(2) Cererile de numire a unui mandatar ad-hoc se înregistrează şi în aplicaţia ECRIS, în regim de confidenţialitate, de către primul grefier sau de grefierul special desemnat de preşedintele instanţei în acest sens. În aplicaţia ECRIS se menţionează doar numărul de dosar şi obiectul acestuia.

(3) Încheierea prin care se desemnează mandatarul ad-hoc şi încheierea prin care se constată încetarea mandatului ad-hoc nu se pronunţă în şedinţă publică, nu se trec în condica şedinţelor de judecată şi se comunică numai reprezentantului părţii, sub semnătură.

(4) Documentele referitoare la mandatul ad-hoc sunt confidenţiale şi nu sunt accesibile decât persoanelor prevăzute la alin. (2).

VARIANTA II – fără reglementare specifică pentru mandat ad-hoc

Art. 1145 VARIANTA I – (1) Primului judecător-sindic învestit cu soluţionarea unei cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă, indiferent că a fost formulată de către creditor sau de către debitor, îi vor fi repartizate cererile ulterioare de deschidere a procedurii privind acelaşi debitor, introduse înainte de soluţionarea dosarului de insolvenţă repartizat anterior. După prima cerere repartizată aleatoriu în sistem informatic, dosarele formate ca urmare a

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

68

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

formulării unor cereri ulterioare se repartizează manual primului complet învestit.
(2) Dacă cererea de deschidere a procedurii formulată de către debitor este respinsă, cererile ulterioare ale creditorilor, înregistrate în dosarul format ca urmare a cererii debitorului, după disjungere, sunt înregistrate într-un nou dosar, având ca obiect cerere de deschidere a

procedurii formulată de către creditori, care se repartizează aceluiaşi complet.
(3) Dacă cererea de deschidere a procedurii formulată de către debitor este respinsă şi au existat cereri ale creditorilor înregistrate atât înainte, cât şi după înregistrarea cererii debitorului, cererile creditorilor disjunse din dosarul de deschidere a procedurii la cererea debitorului, după disjungere, se judecă în dosarul format ca urmare a cererilor anterioare ale

creditorilor din dosarul ataşat.
(4) Cererile privind concordatul preventiv se înregistrează în Registrul special privind

concordatul preventiv şi se repartizează aleatoriu între completele de judecători-sindici. Grefierul registrator, primind dosarul de concordat preventiv, verifică dacă există un dosar de deschidere a insolvenţei cu privire la acelaşi debitor şi întocmeşte un referat care se va ataşa la toate dosarele identificate şi la dosarul nou-înregistrat, pentru informarea judecătorului-sindic.

(5) Cererile privind nulitatea concordatului preventiv, formulate de creditorii care au votat împotriva acestuia, se înregistrează în dosarul privind deschiderea procedurii de concordat preventiv. În acelaşi mod se procedează şi pentru acţiunile în rezoluţiunea concordatului.

(6) Cererile de suspendare a concordatului preventiv se înregistrează ca dosare asociate şi se repartizează judecătorului care soluţionează cererea de concordat preventiv.

(7) Încheierile prin care se constată realizarea obiectivului concordatului preventiv sau imposibilitatea realizării lui din motive neimputabile debitorului constituie acte finale de dezînvestire.

(8) Ofertele de concordat preventiv se depun la instanţe, inclusiv în format electronic, şi se păstrează într-o mapă specială, accesibilă publicului. Ofertele depuse în format electronic se încarcă şi pe site-ul instanţei, într-o secţiune specială destinată acestora.

Art. 1145 VARIANTA II: la Art. 1145 de mai sus se adaugă înainte de primul articol următoarele alineate sintetizate din actuala reglementare, restul alineatelor se vor numerota:

(1) Cererile de deschidere a procedurii de insolvenţă se repartizează aleatoriu între completele de judecători-sindici.

(2) Grefierul registrator, primind cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă, verifică dacă există un dosar de concordat preventiv cu privire la acelaşi debitor sau un alt dosar de insolvenţă cu privire la acesta şi întocmeşte un referat care îl ataşează la toate dosarele identificate şi la dosarul nou-înregistrat.

(3) Dosarul de fond, în procedurile privind insolvenţa, este constituit din dosarul de bază şi, dacă este cazul, din dosare asociate. În dosarul de bază se înregistrează cererile şi se pronunţă hotărârile privind următoarele momente ale procedurii insolvenţei:

a) deschiderea procedurii;
b) opoziţia la deschiderea procedurii; c) intrarea în faliment;

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

69

d) confirmarea planului de reorganizare;
e) confirmarea numirii administratorului/lichidatorului judiciar; f) închiderea procedurii.

(4) Dosarul de bază se păstrează la instanţa de fond. 6- 23

Art. 114 VARIANTA I – actualul art. 114 :
(1) În cadrul curţilor de apel se organizează complete specializate pentru soluţionarea căilor

de atac din materia procedurilor de preinsolvenţă şi de insolvenţă.
(2) Soluţionarea apelurilor se realizează cu respectarea principiului continuităţii completului

de judecată. Primul apel înregistrat împotriva unei hotărâri pronunţate într-un dosar de insolvenţă se repartizează aleatoriu în sistem informatic. Toate apelurile formulate ulterior împotriva unor hotărâri diferite din dosarul de insolvenţă de la tribunal se judecă de către completul care a judecat primul apel împotriva unei hotărâri din acel dosar. Pentru identificarea completului de apel grefierul registrator verifică în sistemul ECRIS dacă s-au mai declarat alte căi de atac în acelaşi dosar de fond şi repartizează manual noul dosar completului care a judecat primul apel.

(3) Prin excepţie de la prevederile art. 98 alin. (3), în situaţia recalificării căii de atac, în această materie, se va proceda astfel: dacă în mod greşit s-a formulat recurs şi există deja un dosar înregistrat ca urmare a unui prim apel, apelul nou va fi soluţionat de acelaşi complet. În cazul în care recursul a fost recalificat apel, fiind prima cale de atac formulată într-un dosar de insolvenţă, apelul va fi soluţionat de completul de apel specializat din aceeaşi zi sau de completul specializat de apel care are următoarea şedinţă de judecată. Dacă mai multe complete de apel au şedinţă de judecată în aceeaşi zi, repartizarea se va face între acestea în sistem ciclic.

(4) În situaţia în care, în apel, datorită persistenţei unui caz de incompatibilitate, s-ar ajunge, în mod repetat, la încălcarea continuităţii completului de judecată prin participarea unor judecători diferiţi la soluţionarea apelurilor, după admiterea primei cereri de abţinere sau recuzare, colegiul de conducere poate dispune înlocuirea judecătorului incompatibil pentru toate apelurile viitoare, la cererea acestuia sau a preşedintelui de secţie, precum şi din oficiu. Completul va fi format, de regulă, din judecătorul care nu a fost declarat incompatibil şi un alt judecător specializat, împreună cu care acesta formează un alt complet.

(5) Prevederile alin. (2) – (4) se aplică în mod corespunzător în cazul în care calea de atac, în conformitate cu legea în vigoare la data înregistrării cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă, este recursul.

VARIANTA II – fără reglementare specifică – se aplică regulile obișnuite
(V A RUGAM SA PRECIZA TI DACA ALTE TEXTE DIN ACTUALUL

REGULAMENT AR TREBUI PASTRATE IN MATERIA INSOLVENTEI)

Art. 1147 – (1) La data înregistrării unei cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă, grefierul registrator verifică dacă există pe rol un dosar de insolvenţă aparţinând unei alte societăţi care face parte din acelaşi grup de societăţi, potrivit menţiunii din cerere, respectiv din declaraţia depusă de debitor potrivit art. 67 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2014, sau a listei cuprinzând membrii grupului, prevăzută de art. 194 din aceeaşi lege. Dacă s-a înregistrat un

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

70

asemenea dosar, dosarul înregistrat ulterior, ce vizează o persoană juridică din acelaşi grup de societăţi, se repartizează manual aceluiaşi judecător-sindic.

(2) Dacă există o “cerere comună de deschidere a procedurii insolvenţei” împotriva mai multor societăţi aparţinând aceluiaşi grup de societăţi, pentru fiecare membru al grupului se va forma un dosar separat, primul dosar înregistrat repartizându-se aleatoriu în sistem informatic, iar celelalte vor fi repartizate manual aceluiaşi judecător-sindic.

(3) Dacă la “cererea comună de deschidere a procedurii insolvenţei” subscrie unul sau mai mulţi membri ai aceluiaşi grup de societăţi, deşi nu se află la momentul respectiv în stare de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă, dar formulează cererea pentru a evita deschiderea ulterioară a unei proceduri separate, pentru fiecare dintre membrii care subscriu se constituie un dosar distinct, acestea fiind repartizate manual aceluiaşi judecător-sindic, desemnat aleatoriu în primul dosar.

Art. 1148 – (1) Orice cerere de anulare sau schimbare a hotărârii de recunoaştere a unei proceduri străine de insolvenţă se soluţionează de acelaşi judecător-sindic, în acelaşi dosar în care s-a pronunţat recunoaşterea, formându-se dosar asociat.

(2) Orice informare şi orice documente privind modificări importante intervenite în derularea procedurii străine recunoscute se depun la acelaşi dosar în care s-a pronunţat hotărârea de recunoaştere.

(3) Măsurile cu executare vremelnică ce pot fi dispuse de judecătorul-sindic la cererea reprezentantului străin, anterior sau ulterior recunoaşterii unei proceduri străine, se dispun în acelaşi dosar în care se judecă sau s-a judecat cererea de recunoaştere, de acelaşi judecător- sindic, în cadrul unor dosare asociate. Modificarea sau încetarea măsurii vremelnice se dispune în cadrul aceluiaşi dosar asociat.

(4) Acţiunile în anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor săi, alte acţiuni în nulitate sau inopozabilitate ce pot fi formulate de reprezentantul străin se judecă în acelaşi dosar în care s-a dat hotărârea de recunoaştere, în cadrul unor dosare asociate.

(5) La deschiderea unei proceduri secundare de insolvenţă pe teritoriul României, după recunoaşterea unei proceduri străine principale, se constituie un nou dosar pentru procedura română, ce se va repartiza manual aceluiaşi judecător-sindic desemnat în dosarul care a avut ca obiect recunoaşterea procedurii străine.

(6) În cazul recunoaşterii mai multor proceduri străine privind acelaşi debitor, pentru fiecare recunoaştere se constituie un dosar distinct în cadrul căruia judecătorul-sindic va lua şi măsurile vremelnice ce se impun şi va reexamina aceste măsuri. Toate dosarele se vor repartiza aceluiaşi judecător-sindic care va asigura coordonarea procedurilor.

(7) În cazul recunoaşterii unei proceduri străine privind un debitor care face parte dintr- un grup de societăţi se constituie un dosar în care vor fi luate şi revizuite şi măsurile vremelnice ce se impun. Pentru procedura română de insolvenţă privind un alt debitor, ce face parte din acelaşi grup de societăţi, se constituie un dosar distinct. Dosarele vor fi repartizate aceluiaşi judecător-sindic care va asigura coordonarea procedurilor.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

71

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

Secţiunea a IX-a – Circuitul dosarelor restituite din căile de atac

Art. 115 – (1) Dosarele restituite din căile de atac pentru executare ori conservare vor fi înregistrate în aceeaşi zi în registrul general de dosare şi în registrul informativ – în sistem informatizat sau scris -, menţionându-se şi data restituirii dosarului.

(2) În cazul în care instanţa de control judiciar a desfiinţat ori a casat hotărârea şi a trimis cauza pentru rejudecare, se înregistrează un dosar distinct ce va purta acelaşi număr, sub indicativul “Rj” (rejudecare), cu precizarea tuturor dosarelor componente, făcându-se menţiune despre aceasta şi la poziţiile iniţiale din registrul general de dosare şi din registrul informativ.

(3) Când instanţa de control judiciar desfiinţează sau casează hotărârea cu trimiterea cauzei la altă instanţă, la parchet ori la un alt organ, va comunica de îndată această soluţie instanţei iniţial învestite, prin adresă, în vederea efectuării menţiunilor obligatorii în registrul general de dosare şi în registrul informativ.

Art. 116 – (1) După efectuarea lucrărilor menţionate în art. 115, circuitul dosarelor este următorul:

a) grefierul arhivar predă de îndată dosarele pentru rezolvare preşedintelui instanţei sau, după caz, presedintelui de sectie ori persoanei desemnate;

b) după rezolvare, dosarele se predau preşedintelui secţiei sau, după caz, judecătorului care urmăreşte practica instanţelor de control judiciar, iar acesta din urmă, în urma examinării deciziilor, le va restitui grefierului arhivar, de regulă, în aceeaşi zi.

c) în cazul anulării sau desfiinţării ori al casării hotărârii, cu reţinerea cauzei spre rejudecare, grefierul arhivar menţionează în registre noul termen fixat pentru judecată.

(2) După soluţionarea definitivă ori irevocabilă, după caz, a dosarelor la care au fost ataşate alte dosare, acestea din urmă vor fi separate, mai înainte de a fi trecute în conservare la arhivă şi, atunci când este cazul, vor fi restituite instanţei sau autorităţii de la care au fost primite.

Secţiunea a X-a – Punerea în executare a hotărârilor

§ 1. Punerea în executare a hotărârilor penale

Art. 117 – Lucrările de punere în executare a hotărârilor penale se îndeplinesc la fiecare instanţă de grefierul care funcţionează la acest compartiment sub îndrumarea şi controlul judecătorului-delegat.

Art. 118 – Grefierul delegat va întocmi toate lucrările în legătură cu:

a) punerea în executare a pedepselor principale, complementare şi accesorii, a măsurilor educative, a măsurilor de siguranţă, a măsurilor şi obligaţiilor impuse de instanţă, a avertismentului, a amenzii judiciare, a cheltuielilor judiciare avansate de stat, a măsurilor dispuse cu privire la restituirea lucrurilor şi valorificarea celor neridicate, precum şi a despăgubirilor civile acordate statului sau instituţiilor publice;

b) comunicarea hotărârilor penale sau a dispozitivului de pe aceste hotărâri către 72

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

autorităţile şi persoanele obligate de lege să le înregistreze ori să le execute (cazierul judiciar, serviciul de probaţiune şi alte instituţii implicate în executarea pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate prevăzute de Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, centrul militar, unitatea care face plata salariului sau a oricărui alt venit din muncă ori, după caz, instituţia care dispune efectuarea plăţii pensiei sau instituţia financiară competentă);

c) schimbările intervenite în executarea unor hotărâri penale, amânarea şi întreruperea executării pedepselor privative de libertate şi a măsurii educative a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie, înlăturarea ori modificarea pedepselor, înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii sau cu pedeapsa închisorii ori înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunităţii cu pedeapsa închisorii;

d) modificările intervenite în executarea unor obligaţii sau încetarea obligaţiilor dispuse în cazul amânării aplicării pedepsei, suspendării executării pedepsei sub supraveghere, liberării condiţionate, măsurilor educative neprivative de libertate, precum şi permisiunile acordate de către consilierul de probaţiune şi de către instanţă în executarea obligaţiilor;

e) evidenţa contestaţiilor declarate în cauzele privind măsurile preventive şi înaintarea dosarelor la instanţa ierarhic superioară în termenele prevăzute de lege;

f) înregistrarea datelor în registrele speciale privind cazierul fiscal şi evidenţa plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza de urmărire penală;

g) ţine evidenţa amânărilor şi întreruperilor de executare a pedepsei închisorii, a pedepsei detenţiunii pe viaţă şi a măsurii educative a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie şi emite adresele de revenire;

h) asigură punerea în executare, prin comunicarea către serviciul de probaţiune şi alte instituţii prevăzute de lege implicate în executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate, a copiilor de pe hotărâre sau, după caz, de pe dispozitivul acesteia, prin care s-au dispus aceste pedepse sau măsuri ori prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei;

i) transmite cazierului judiciar datele referitoare la pedepsele, măsurile de siguranţă şi educative, renunţarea sau amânarea aplicării pedepsei, începerea, întreruperea şi încetarea executării pedepselor şi a măsurilor educative, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, înlocuirea, eşalonarea şi achitarea amenzii penale, amnistia, graţierea, prescripţia executării pedepsei, reabilitarea, caracterul politic al condamnării, pedepsele şi măsurile pronunţate prin hotărâri penale definitive de instanţele judecătoreşti din străinătate, precum şi măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, recunoscute de instanţe, hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar, extrădarea, luarea unor măsuri preventive de către instanţă, înlocuirea acestor măsuri şi încetarea măsurilor preventive asupra cărora s-a pronunţat instanţa;

j) închide poziţiile din registrul de executări penale;

k) orice alte acte sau măsuri îndeplinite sau dispuse de judecătorul delegat cu executarea hotărârilor penale.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

73

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

Art. 119 – (1) Primind dosarele de la grefierul de şedinţă, grefierul delegat cu efectuarea lucrărilor de executări penale va înscrie de îndată hotărârile respective în registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale, precum şi în celelalte evidenţe prevăzute de regulament. Dosarele vor fi restituite în aceeaşi zi grefierului de la care au fost primite.

(2) Înscrierea se face prin menţionarea fiecărui inculpat prevăzut în sentinţa sau decizia respectivă, indiferent de soluţia pronunţată şi prin completarea, pentru fiecare inculpat, a tuturor datelor la care se referă rubricile registrului; în cazul concursului de infracţiuni se vor înscrie toate pedepsele, nu numai pedeapsa ce urmează a fi executată; în registru se vor înscrie şi alte persoane decât inculpatul, dacă prin hotărârea penală au fost obligate la cheltuieli judiciare către stat, la despăgubiri civile, restituiri sau reparări; numele acestora se vor menţiona după numele inculpaţilor, la poziţii separate, arătându-se şi calitatea procesuală, precum şi soluţia instanţei. Fiecare poziţie din registru se va numerota distinct.

(3) Între poziţiile din registru se va lăsa un spaţiu în care se vor face ulterior, cu culori diferite, menţiunile cuprinse în hotărârea dată în apel sau în contestaţie, arătându-se şi data deciziei instanţei de apel ori a hotărârii pronunţate în contestaţie, soluţia pronunţată, iar atunci când executarea se face pe baza extrasului trimis de instanţa de apel sau de instanţa care a soluţionat contestaţia, şi data înregistrării extrasului la această instanţă, data înregistrării extrasului la instanţa de executare, precum şi măsurile de executare luate.

(4) În cazul desfiinţării hotărârii primei instanţe cu trimitere spre rejudecare sau al oricărei altei soluţii prin care se desfiinţează hotărârea primei instanţe, poziţia din registru se va închide, făcându-se menţiune despre noua soluţie.

Art. 120 – (1) Lucrările de executare se efectuează în ziua în care hotărârea a devenit executorie sau, după caz, la data când s-a primit extrasul de la instanţa de apel ori de la instanţa care a soluţionat contestaţia.

(2) Mandatele de executare se întocmesc potrivit prevederilor Codului de procedură penală. Acestea se tehnoredactează şi se expediază în aceeaşi zi organului de executare.

(3) După întocmirea lucrărilor de executare se va menţiona pe hotărârea respectivă, aflată la dosar, numărul poziţiei şi anul din registrul de executări penale în care s-au înscris lucrările efectuate.

(4) Lucrările de executare, inclusiv corespondenţa, poartă numărul de ordine al poziţiei din registrul de executări penale şi numărul dosarului, sub formă de fracţie.

(5) Actele doveditoare ale executării se înregistrează imediat după primirea lor în registrul de executări.

Art. 121 – Poziţiile din registrul de executări penale se vor închide de grefierul delegat prin completarea ultimelor două coloane, numai după ce acesta a constatat personal că:

a) a sosit dovada de încarcerare ori s-a depus chitanţa de plată a amenzii şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat şi s-au întocmit celelalte lucrări de la poziţia respectivă;

b) s-au expediat actele de punere în executare a cheltuielilor judiciare avansate de stat şi a amenzii judiciare, primindu-se confirmarea de înregistrare a debitului;

c) s-au achitat toate ratele, în cazul în care plata amenzii a fost eşalonată, ori s-a primit de 74

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

la organele cărora li s-a trimis spre executare amenda confirmarea că aceasta a fost integral achitată;

d) s-au efectuat lucrările de comunicare către toate instituţiile şi persoanele obligate de lege să înregistreze sau să execute hotărârile penale;

e) s-au executat toate măsurile prevăzute în hotărârea prin care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei;

f) a expirat termenul de apel sau de contestaţie, în cazul achitării ori al altor soluţii care nu mai comportă nicio lucrare de executare sau comunicare;

g) s-a expediat dosarul la instanţa în favoarea căreia s-a declinat competenţa.

Art. 122 – (1) În registrul de evidenţă a executării hotărârilor penale pronunţate în apel sau în contestaţie poziţiile se vor închide după restituirea dosarelor la prima instanţă, iar în cazul în care hotărârea s-a comunicat în extras în vederea punerii ei în executare, numai după ce prima instanţă a confirmat, în cel mult 3 zile, primirea extrasului.

(2) Extrasul se emite în ziua pronunţării hotărârii şi conţine soluţia pe scurt, inclusiv cea de declinare a competenţei, de trimitere spre rejudecare la prima instanţă sau de restituire la organul de urmărire penală. Nu se întocmesc extrase în cazul soluţiilor de achitare şi de încetare a procesului penal, dacă în dosarele respective nu figurează inculpaţi condamnaţi sau pentru care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei ori renunţarea la aplicarea pedepsei şi dacă nu s-au acordat despăgubiri civile şi cheltuieli judiciare.

(3) În extras vor fi menţionate şi pedepsele complimentare, măsurile de siguranţă, măsurile educative, pedepsele accesorii, despăgubirile civile acordate statului, cheltuielile judiciare, precum şi orice alte dispoziţii referitoare la executare.

Art. 123 – (1) Dacă mandatele de executare a pedepselor cu închisoarea nu au fost executate, prima revenire se va face la 2 luni de la emiterea lor la organele cărora le-au fost trimise spre executare, iar următoarele reveniri la 6 luni. În cazul în care nu se primeşte răspuns de la organul de poliţie căruia i-a fost trimis mandatul, se vor solicita informaţii privind stadiul executării acestuia structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Dacă pe numele persoanelor condamnate care se sustrag de la executarea pedepsei închisorii au fost emise mandate europene de arestare şi/sau mandate de urmărire internaţională, se vor solicita anual informaţii Inspectoratului General al Poliţiei Române – Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională cu privire la stadiul punerii în executare a acestor acte.

(2) În cazul urmăriţilor – cetăţeni străini, revenirea se va face astfel: dacă aceştia au reşedinţa în România, la unitatea teritorială de poliţie pe raza căreia îşi are reşedinţa persoana condamnată (precizată în mandat); dacă nu are reşedinţa în România sau nu este cunoscută o asemenea reşedinţă, la unitatea teritorială de poliţie pe raza căreia îşi are sediul instanţa de executare.

(3) În celelalte situaţii, precum şi în cazul neconfirmării primirii titlurilor care servesc la executarea cheltuielilor judiciare acordate statului, revenirea se va face în termen de 3 luni.

(4) De asemenea, se va verifica, în raport de cuantumul amenzii şi de posibilităţile de plată ale condamnatului, cel puţin o dată la 6 luni, situaţia încasării amenzilor transmise spre

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

75

executare.
(5) În cazul în care se constată că executarea întârzie fără justificare, judecătorul delegat

sesizează organele competente.

Art. 124 – (1) Orice modificare survenită în executarea hotărârii, după rămânerea definitivă a acesteia, va fi menţionată atât în registrul de executări, cât şi pe hotărârea aflată la dosar şi la mapa de hotărâri. Dacă modificarea se face printr-o hotărâre judecătorească, numărul şi data acesteia vor fi menţionate la poziţia respectivă din registrul de executări, iar dacă hotărârea ultimă a fost pronunţată de aceeaşi instanţă, se va face trimitere şi la noua poziţie deschisă în registru.

(2) Dosarele în care s-au făcut lucrări de executare se vor păstra de grefierul delegat cu efectuarea lucrărilor de executări penale până la închiderea poziţiei de executare, după care vor fi predate grefierului arhivar. Toate actele de executare se ataşează la dosarul de fond, în ordine cronologică.

Art. 125 – După restituirea dosarelor de către instanţele de apel sau de către instanţele care au soluţionat contestaţiile se va proceda astfel:

a) se va controla şi se va confrunta conţinutul dosarelor cu datele înscrise în registru, pe baza extraselor primite anterior, înlăturându-se imediat eventualele erori şi întocmindu-se de îndată restul lucrărilor de executare care, eventual, nu au fost efectuate. Se va face totodată menţiunea de executare pe hotărârea ce se execută;

b) se vor completa rubricile din registrul de evidenţă a executărilor penale rămase necompletate.

Art. 1251 – Grefierul delegat are obligaţia să deschidă şi să completeze în Modulul de executări penale din aplicaţia ECRIS poziţii de executare pentru fiecare condamnat definitiv, fiind obligatorie completarea câmpurilor în interes statistic stabilite şi comunicate de Serviciul de formare profesională şi statistică judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 126 – (1) Lucrările privind punerea în executare a hotărârilor civile prin care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale sau prin care s-a înlocuit sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se întocmesc de grefierul delegat cu efectuarea lucrărilor de executări civile sau de către o altă persoană desemnată de preşedintele instanţei.

(2) În registrul de executări privind aceste sancţiuni se vor înscrie, în ordinea lor numerică, a doua zi după pronunţare, toate hotărârile pronunţate. Înscrierea se face prin menţionarea numelui contravenientului, al organului administrativ care a propus sancţionarea, precum şi al primăriei de care aparţine locul în care contravenientul execută sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

(3) Poziţiile din registru se vor închide numai după ce:

a) s-a primit confirmarea comunicării unei copii de pe dispozitivul hotărârii, însoţită de mandatul de executare, primarului unităţii administrativ-teritoriale şi unităţii de poliţie în a

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

76

căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa contravenientul.
b) s-a confirmat primirea titlului referitor la despăgubiri civile.
(4) Dispoziţiile referitoare la punerea în executare a hotărârilor penale prevăzute la art.

115 – 118, 121 şi 122 se aplică în mod corespunzător.

Art. 127 – (1) Când executarea civilă se face din oficiu, lucrările de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile se îndeplinesc de către grefierul delegat cu efectuarea lucrărilor de executări civile, sub îndrumarea şi controlul grefierului-şef sau, după caz, a grefierului şef de secţie.

(2) În registrul de evidenţă şi punere în executare se înscriu în ordine cronologică toate hotărârile prevăzute în alineatul precedent, denumirea şi sediul creditorului, numele şi adresa debitorului, creanţa datorată, modul în care hotărârea a rămas definitivă (eventual numărul şi data deciziei instanţei de control judiciar la care hotărârea a rămas definitivă sau irevocabilă, după caz), data când instanţa a comunicat creditorului titlul executoriu.

(3) Comunicarea hotărârii în vederea executării se face, potrivit dispoziţiilor legale, imediat ce aceasta a devenit executorie.

(4) Poziţia din registrul de evidenţă se va închide, după confirmarea primirii comunicării, prin menţiunea şi semnătura grefierului-şef sau, după caz, a grefierului şef de secţie.

(5) După confirmarea comunicării, dosarul se predă sub semnătura grefierului arhivar care face menţiune despre aceasta în registrul informativ şi depune dosarul în conservare.

Secţiunea a XI-a – Eliberarea certificatelor şi a copiilor de pe acte. Restituirea înscrisurilor originale

Art. 128 – (1) Cererile pentru eliberarea certificatelor se rezolvă de către grefierul-şef de secţie sau, după caz, grefierul şef.

(2) Aceştia dispun întocmirea certificatului de către un grefier sau un grefier arhivar şi eliberarea acestuia, de regulă, în aceeaşi zi.

(3) Certificatul se verifică şi se semnează de grefierul-şef sau, după caz, de grefierul şef de secţie şi se înmânează petiţionarului, sub luare de semnătură, sau se expediază prin poştă.

(4) Înainte de a semna certificatul, grefierul-şef sau după caz, grefierul şef de secţie verifică dacă s-au achitat taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar, în condiţiile legii.

(5) Copia certificatului împreună cu cererea petiţionarului se ataşează la dosarul cauzei.

(6) Cererea se înregistrează în registrul de intrare-ieşire a corespondenţei şi, după caz, în registrul general de dosare.

(7) Eliberarea copiilor de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosar se rezolvă de către persoana desemnată de preşedintele instanţei, termenul de eliberare a acestora fiind de cel mult 3 zile. La cerere, copia se verifică pentru conformitate şi se aplică ştampila instanţei pe fiecare filă, caz în care se percepe taxă judiciară de timbru aferentă eliberării copiilor legalizate. Dispoziţiile alin. (2) – (6) se aplică în mod corespunzător.

(8) Prevederile alin. (7) se aplică în mod corespunzător pentru fotografiere.
(9) La eliberarea copiilor legalizate de pe hotărâri sau a certificatelor referitoare la

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

77

soluţiile pronunţate de instanţă se va face menţiunea dacă hotărârea respectivă este rămasă definitivă sau irevocabilă, în ce mod, arătându-se şi data de când aceasta a rămas definitivă sau irevocabilă.

Art. 129 – (1) Restituirea înscrisurilor originale depuse la dosarul cauzei se încuviinţează, pentru dosarele în curs de judecată, de preşedintele completului de judecată, sau, în lipsa acestuia, de un membru al completului, iar pentru dosarele arhivate, de grefierul şef de secţie sau, după caz, de grefierul şef al instanţei.

(2) Restituirea înscrisurilor originale se face numai dacă actul poate fi păstrat la instanţă şi în copie, fără ca prin aceasta să se producă o vătămare părţilor din proces.

(3) În vederea obţinerii înscrisului original, petiţionarul va depune o cerere motivată şi o copie, certificată de el însuşi, a actului solicitat.

(4) Copia de pe act se va verifica pentru conformitate şi se va aplica ştampila instanţei pe fiecare filă.

(5) Cererea şi copia actului se vor păstra la dosarul cauzei.

Secţiunea a XII-a – Gestionarea corpurilor delicte şi a valorilor

Art. 130 – (1) Primirea, păstrarea şi eliberarea corpurilor delicte la instanţele de judecată se fac de către grefierul-şef, grefierul şef de secţie sau de un alt grefier desemnat de preşedintele instanţei, cu respectarea condiţiilor legale privind ocuparea unei funcţii cu atribuţii de gestiune.

(2) Primirea obiectelor se face pe bază de proces-verbal în care se vor specifica elementele şi caracteristicile de identificare, calitatea sau valoarea lor. În cazul primirii prin poştă, obiectele se identifică după datele înscrise în inventarul însoţitor.

Art. 131 – (1) Recipisele de consemnare la Casa de Economii şi Consemnaţiuni – C.E.C. – S.A. care sunt ataşate de către organele de urmărire penală la dosar vor fi preluate de grefierul- şef, grefierul şef de secţie sau de un alt grefier care va lăsa în locul lor o notă semnată şi datată; aceste documente se vor înregistra în registrul de evidenţă a valorilor şi corpurilor delicte.

(2) Registrul de evidenţă a valorilor şi corpurilor delicte va fi numerotat, şnuruit şi parafat, iar pe ultima pagină se va menţiona numărul de file de către preşedintele instanţei şi grefierul şef de secţie sau, după caz, grefierul-şef.

(3) La sfârşitul fiecărui an, după ultima înregistrare se va încheia un proces-verbal care va cuprinde: numărul poziţiilor înregistrate, numărul poziţiilor lichidate, precum şi numărul poziţiilor nelichidate, stabilite cu ocazia inventarierii, care urmează a se reporta prin reînregistrare la începutul anului următor.

Art. 132 – (1) Păstrarea corpurilor delicte se va face în deplină securitate, obiectele de valori mari fiind ţinute în case de fier sau în dulapuri metalice cu încuietori speciale; fiecare obiect va avea ataşată o etichetă pe care se va nota numărul dosarului şi poziţia din registrul de evidenţă.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

78

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

(2) Obiectele cu volum mic se ambalează în pungi sau plicuri pe care se vor nota datele de identificare.

Art. 133 – (1) Restituirea sau păstrarea corpurilor delicte se face în condiţiile şi către persoanele specificate în hotărârea judecătorească, după rămânerea definitivă ori irevocabilă a acesteia.

(2) În cazul în care restituirea nu se poate face persoanei căreia i-au aparţinut bunurile, acestea se vor distruge în condiţiile stabilite prin lege.

(3) Dacă prin hotărâre s-a dispus confiscarea corpurilor delicte, acestea se vor preda compartimentului de valorificare a bunurilor confiscate din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(4) Predarea-primirea bunurilor confiscate în condiţiile alineatului precedent se va face prin încheierea unui proces-verbal, un exemplar din acesta urmând a fi predat instanţei.

Art. 134 – Prevederile referitoare la gestionarea corpurilor delicte se aplică în mod corespunzător şi pentru gestionarea mijloacelor materiale de probă, inclusiv a obiectelor de valoare.

Secţiunea a XIII-a – Organizarea documentării juridice şi a bibliotecilor

Art. 135 – (1) La fiecare instanţă se pot ţine exemplare de control din coduri şi celelalte acte normative importante, de aplicare frecventă, ce se vor stabili de către preşedintele instanţei.

(2) Exemplarele de control vor fi actualizate prin ataşarea tuturor modificărilor. (3) La instanţe pot fi utilizate şi programe de evidenţă informatizată a legislaţiei.

Art. 136 – Pentru fiecare instanţă se vor face abonamente la Monitorul Oficial al României şi la reviste de specialitate.

Art. 137 – (1) La curţile de apel şi tribunale se va organiza activitatea de documentare, care va fi coordonată şi controlată de către preşedintele instanţei.

(2) Preşedinţii curţilor de apel şi ai tribunalelor vor lua măsuri pentru achiziţionarea, în limita fondurilor disponibile, a culegerilor de decizii ale Curţii Constituţionale, jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a curţilor de apel, precum şi a jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului şi a Curţii Europene de Justiţie.

Art. 138 – (1) Fondurile de tipărituri aflate în dotarea instanţelor se înregistrează şi se păstrează după cum urmează:

a) Monitorul Oficial al României, Partea I, se păstrează în mape cu clasor, în ordine cronologică; mapele se ţin la bibliotecă atât timp cât este necesar, după care pot fi ţinute la arhivă;

b) cărţile din bibliotecă se înscriu în registrul de inventar, potrivit normelor de 79

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

înregistrare stabilite;
c) publicaţiile periodice vor fi înscrise într-un registru de inventar propriu; la primirea

fiecărui număr de revistă, acesta va fi înregistrat pe pagina rezervată publicaţiei respective. Totodată, se va menţiona pe pagina de titlu a publicaţiei numărul de ordine din registrul de inventar.

(2) Cărţile şi revistele din fondul bibliotecii pot fi împrumutate numai personalului instanţei. Judecătorii altor instanţe şi consilierii de probaţiune pot să consulte cărţile şi publicaţiile din biblioteca instanţei.

(3) Cărţile şi revistele împrumutate se înscriu în registrul de împrumut, în care fiecare cititor va avea partida sa pe o filă separată. Cei vinovaţi de deteriorarea sau pierderea lucrărilor împrumutate vor fi obligaţi la plata contravalorii acestora, potrivit normelor legale.

(4) Asupra activităţii bibliotecii se va întocmi o dată pe an o dare de seamă statistică.

(5) Bibliotecile sunt gestionate de bibliotecar sau, în lipsa acestuia, de grefierul documentarist sau de un grefier desemnat de preşedinte.

(6) Gestionarul bibliotecii are obligaţia să urmărească permanent ca toate publicaţiile periodice la care instanţa este abonată să fie primite cu regularitate şi înregistrate în registrul de inventar.

(7) Abonamentele la Monitorul Oficial al României, la colecţiile de legi şi revistele juridice se fac de către curţile de apel şi tribunale.

(8) Modelul registrului de inventar al bibliotecii, al registrului de împrumut şi al dării de seamă asupra activităţii bibliotecii sunt cele stabilite de instituţiile competente.

Secţiunea a XIV-a – Compartimentul de protecţie a muncii

Art. 139 – (1) În raport cu natura, complexitatea şi volumul activităţilor desfăşurate, cu riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi cu numărul de personal, la fiecare instanţă se organizează compartimentul de protecţie a muncii sau, după caz, se desemnează persoana responsabilă cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii, în condiţiile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru organizarea activităţilor de prevenire şi de protecţie, instanţele pot recurge la servicii externe, în condiţiile legii.

(3) În domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, indiferent de locul de muncă sau pregătire, personalul cu funcţii de execuţie are următoarele obligaţii:

a) să respecte măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor ce îi revin şi să execute dispoziţiile, regulile şi măsurile stabilite pentru stingerea începuturilor de incendiu, precum şi dispoziţiile primite din partea şefilor ierarhici în acest scop;

b) să cunoască şi să respecte prevederile din normele corespunzătoare locului de muncă, regulile de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute în instrucţiunile specifice, cunoaşterea modului de utilizare corecta a dispozitivelor şi mijloacelor de primă intervenţie în caz de incendiu, precum şi a modului de utilizare a tuturor instalaţiilor de semnalizare sau stingere a

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

80

incendiilor aflate în dotarea locurilor de muncă;
c) să participe la instructajele şi acţiunile instructiv-educative pe linie de prevenire şi

stingere a incendiilor, precum şi la exerciţiile şi aplicaţiile practice de stingere a incendiilor, organizate pe locurile de muncă;

d) sa anunţe de îndată şeful ierarhic despre începuturile de incendiu izbucnite; efectuează imediat operaţiunile de primă intervenţie, cu utilizarea tuturor mijloacelor de intervenţie aflate în dotarea locului de muncă, precum şi pentru înlăturarea urmărilor provocate de acestea.

Art. 140-142 – abrogate.

Secţiunea a XIV-a – Psihologul instanţei

Art. 1421 – (1) La fiecare curte de apel funcţionează un psiholog, cu specializarea în domeniul de competenţă “psihologia muncii şi organizaţională”.

(2) Psihologul sprijină preşedintele curţii de apel prin exercitarea următoarelor atribuţii:

a) analizează activităţile organizaţionale la nivelul instanţelor judecătoreşti pentru diagnosticarea eventualelor disfuncţionalităţi sistemice, în scopul eficientizării actului de justiţie şi ameliorării condiţiilor de muncă;

b) evaluează cantitatea, calitatea şi eficienţa resurselor umane în scopul optimizării sarcinilor de muncă, reorientării profesionale în cadrul instanţei şi formării anumitor abilităţi profesionale;

c) asigură asistenţa psihologică a personalului instanţelor judecătoreşti pentru facilitarea acomodării cu cerinţele specifice unui anumit post şi a integrării noilor angajaţi în colectivul de lucru;

d) mediază conflictele interpersonale care afectează calitatea relaţiilor de muncă în vederea diminuării sau rezolvării acestora;

e) elaborează programele de dezvoltare organizaţională;
f) concepe şi/sau asigură utilizarea instrumentelor de diagnoză organizaţională;
g) asigură pregătirea motivaţională şi aptitudinală a resurselor umane – antrenarea

motivaţiei intrinseci, capacităţii de memorare, capacităţii de autocontrol, abilităţilor comunicaţionale şi optimizarea atenţiei;

h) îndeplineşte atribuţiile corespunzătoare sferei sale de competenţă privind sănătatea şi securitatea în muncă;

i) îndeplineşte orice alte sarcini primite de la preşedintele curţii de apel, în sfera sa de competenţă;

(3) Preşedintele curţii de apel stabileşte calendarul activităţilor pe care psihologul le realizează la curtea de apel şi instanţele din circumscripţia curţii de apel, având în vedere şi solicitările preşedinţilor instanţelor arondate. Atribuţiile prevăzute la alin. (2) se realizează conform calendarului aprobat de preşedintele curţii de apel, inclusiv pentru instanţele din circumscripţia curţii de apel.

(4) Psihologul asigură consilierea psihologică, la cerere, a personalului curţii de apel şi al instanţelor din circumscripţia acesteia în cazul confruntării cu situaţii existenţiale critice,

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

81

inclusiv de natură profesională, în vederea optimizării performanţiale şi asigurării confortului personal şi interpersonal în mediul organizaţional.

(5) Psihologul poate participa în comisiile de examinare/reexaminare psihologică la concursurile/examenele organizate de către Consiliul Superior al Magistraturii sau de către curţile de apel.

(6) Psihologul poate participa în proiectele organizate de către Consiliul Superior al Magistraturii.

(7) Psihologul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor deţinute în exercitarea funcţiei.

(8) Psihologul întocmeşte un raport anual asupra activităţii sale, pe care îl prezintă preşedintelui curţii de apel.

Secţiunea a XV-a – Consilierul juridic al instanţei

Art. 1422 – (1) La fiecare curte de apel funcţionează, sub coordonarea preşedintelui, un consilier juridic.

(2) Consilierul juridic sprijină preşedintele curţii de apel prin exercitarea următoarelor atribuţii:

a) reprezintă instanţa şi apără drepturile şi interesele acesteia în faţa autorităţilor publice, instituţiilor de orice natură, precum şi în faţa oricărei persoane juridice sau fizice, formulând, în acest sens, acţiuni, cereri, întâmpinări şi alte lucrări;

b) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a ordonatorului de credite;

c) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor instanţei şi personalului acesteia;

d) redactează, avizează şi contrasemnează acte juridice, verifică identitatea părţilor, consimţământul, conţinutul şi data actelor încheiate de instanţă;

e) redactează proiecte de contracte şi negociază clauzele legale contractuale;
f) întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţionarea de bunuri/servicii;
g) îndeplineşte orice atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de preşedintele curţii de

apel, în sfera sa de competenţă.
(3) Consilierul juridic sprijină activitatea specifică a instanţelor din circumscripţia curţii

de apel.
Art. 144-157 – abrogate.
Cap. V – Soluţionarea cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor

Art. 158 – (1) Cererile sau reclamaţiile individuale ale personalului se adresează preşedintelui secţiei, care este obligat să răspundă în timp util şi în scris.

(2) Persoana nemulţumită de conţinutul răspunsului preşedintelui de secţie se poate adresa preşedintelui instanţei.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

82

(3) La instanșele la care nu există secșii, precum și în cazul în care personalul nu funcșionează în cadrul unei anumite secșii, cererile sau reclamaţiile prevăzute la alin. (1) se adresează preşedintelui instanșei.

Cap. VI – Vacanţa judecătorească

Art. 159 – (1) Vacanţa judecătorească este de două luni în fiecare an calendaristic, în intervalul 1 iulie – 31 august.

(2) Concediul de odihnă anual pentru întregul personal al instanţelor judecătoreşti se efectuează, de regulă, în timpul vacanţei judecătoreşti.

(3) În timpul vacanţei judecătoreşti registratura şi arhiva vor fi deschise minimum o oră cel puţin două zile pe săptămână.

Art. 160 – Colegiile de conducere, la propunerea preşedinţilor, vor stabili numărul, compunerea şi configurarea completelor de judecată care vor funcţiona în timpul vacanţei judecătoreşti.

Cap. VII – Dispoziţii finale
Art. 161 – În cauzele penale, dispoziţiile prezentului regulament referitoare la părţi se

aplică în mod corespunzător şi cu privire la persoana vătămată, dacă legea nu dispune altfel.

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 Tel: 3116900; Fax:3116901
Web: http://www.csm1909.ro

̋Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei ̋

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

83

Sursa : CSM

By

Robert Williams

Editor in Chief

News24.7WorldPress

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: