Politistul BOGDAN COSMIN GIGINA A MURIT IN TIMPUL SERVICIULUI

Read Time9 Minute, 29 Second

MASS MEDIA din Romania  dezbate intens moartea politistului din coloana oficiala a Vice Premierului  Gabriel Oprea in seara de Marti 19 Octombrie 2015. Sunt multe intrebari in acest sens care se pun chiar daca Opinia Publica isi pune rabdarea la incercare  asteptand un raspuns din partea Parchetului.

condoleante

Dezbaterea acestui subiect la posturile TV indica o stare de nervozitate si revolta fata de un astfel de incident. Opinia  Publica  se trezeste in fata unei mari provocari de a avea incredere in sistemul juridic si a protesta fata de un astfel de comportament.

Deocamdata legea in vigoare si anume  Codul Rutier  nu prevede  nici un fel de functie de Vice Premier. cum nici faptul ca ti se poate da amenda si puncte chiar de catre politistul comunitar.

Constitutia Romaniei  prevede :

CAPITOLUL III – Guvernul

     

ARTICOLUL 102: Rolul şi structura

      (1) Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.
      (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Guvernul cooperează cu organismele sociale interesate.
      (3) Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică.
     

ARTICOLUL 103: Învestitura

      (1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.
      (2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.
      (3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

ARTICOLUL 119
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării organizează şi coordonează unitar activităţile care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională, participarea la menţinerea securităţii internaţionale şi la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară, precum şi la acţiuni de menţinere sau de restabilire a păcii.

ARTICOLUL 116
(1) Ministerele se organizează numai în subordinea Guvernului.

ARTICOLUL 107: Primul-ministru

      (1) Primul-ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, respectând atribuţiile ce le revin. De asemenea, prezintă Camerei Deputaţilor sau Senatului rapoarte şi declaraţii cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate.
      (2) Preşedintele României nu îl poate revoca pe primul-ministru.
      (3) Dacă primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la articolul 106, cu excepţia revocării, sau este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, Preşedintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuţiile primuluiministru, până la formarea noului Guvern. Interimatul, pe perioada imposibilităţii exercitării atribuţiilor, încetează dacă primul-ministru îşi reia activitatea în Guvern.
      (4) Prevederile alineatului (3) se aplică în mod corespunzător şi celorlalţi membri ai Guvernului, la propunerea primului-ministru, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.

Activitatea de informaţii

ART. 5 Securitatea naţională se realizează în conformitate cu legile în vigoare şi cu obligaţiile asumate de România prin convenţiile şi tratatele internaţionale referitoare la drepturile omului la care este parte.

ART. 6

(1) Organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale sunt:

Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, precum şi Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei, prin structuri interne specializate.

(2) Activitatea pentru realizarea securităţii naţionale este organizată şi coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

ART. 7 Consiliul Suprem de Apărare a Ţării are, în domeniul securităţii naţionale, următoarele atribuţii:

a) analizează datele şi informaţiile obţinute şi evaluează starea securităţii naţionale;

b) stabileşte principalele direcţii de activitate şi aprobă măsurile generale obligatorii pentru înlăturarea ameninţărilor prevăzute în art. 3;

c) stabileşte modalităţile de valorificare a informaţiilor referitoare la securitatea naţională;

d) analizează rapoarte şi informări referitoare la modul de aplicare a legii privind securitatea naţională;

e) aprobă structurile organizatorice, efectivele şi regulamentele de funcţionare ale Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Protecţie şi Pază;

f) aprobă cheltuielile operative destinate realizării securităţii naţionale.

ART. 8 (1) Activitatea de informaţii pentru realizarea securităţii naţionale se execută de Serviciul Român de Informaţii, organul de stat specializat în materia informaţiilor din interiorul ţării, Serviciul de Informaţii Externe, organul de stat specializat în obţinerea din străinătate a datelor referitoare la securitatea naţională, şi Serviciul de Protecţie şi Pază, organul de stat specializat în asigurarea protecţiei demnitarilor români şi a demnitarilor străini pe timpul prezenţei lor în România, precum şi în asigurarea pazei sediilor de lucru şi reşedinţelor acestora

(2) Organele de stat prevăzute în alin. (1) se organizează şi funcţionează potrivit legii şi se finanţează de la bugetul administraţiei centrale de stat.

(3) Activitatea organelor de stat prevăzute la alin. (1) este controlată de către Parlament.

ART. 9

(1) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei îşi organizează structuri de informaţii cu atribuţii specifice domeniilor lor de activitate.

(2) Activitatea de informaţii a acestor organe se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentei legi şi este controlată de Parlament.

ART. 10

(1) Activitatea de informaţii pentru realizarea securităţii naţionale are caracter secret de stat.

(2) Informaţiile din acest domeniu nu pot fi comunicate decât în condiţiile prezentei legi.

ART. 11

(1) Informaţii din domeniul securităţii naţionale pot fi comunicate: a) preşedintelui Senatului, preşedintelui Camerei Deputaţilor, precum şi comisiilor permanente pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale celor două camere ale Parlamentului; b) miniştrilor şi şefilor departamentelor din ministere, când informaţiile privesc probleme ce au legătură cu domeniile de activitate pe care le coordonează sau de care răspund;

ART. 14 În îndeplinirea atribuţiilor ce ii revin, Serviciul Român de Informaţii colaborează cu Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Direcţia Generală a Vămilor precum şi cu celelalte organe ale administraţiei publice. Organele prevăzute la alin. 1 au obligaţia sa-şi acorde reciproc sprijinul necesar în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.

ART. 21 Conducerea operativă a Serviciului Român de Informaţii şi asigurarea îndeplinirii hotărârilor Consiliului director se realizează de Biroul executiv al acestuia. Biroul executiv este alcătuit din director, primul adjunct al directorului şi adjuncţii directorului. Preşedintele Biroului executiv este directorul Serviciului Român de Informaţii. ART. 22

Biroul executiv al Consiliului director al Serviciului Român de Informaţii se întruneşte bilunar, şedinţele fiind convocate de către director. Dispoziţiile art. 18 şi art. 19 se aplica în mod corespunzător şi Biroul executiv. SECŢIUNEA a 3-a

Directorul Serviciului Român de Informaţii

ART. 23 Serviciul Român de Informaţii este condus de un director, cu rang de ministru, numit de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna, la propunerea Preşedintelui României, în urma audierii celui propus de către comisia însărcinată să exercite controlul parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, care va prezenta un raport în fata celor doua Camere ale Parlamentului.

În executarea atribuţiilor ce revin Serviciului Român de Informaţii, directorul emite, potrivit legii, ordine şi instrucţiuni. Eliberarea din funcţie a directorului Serviciului Român de Informaţii se face de Parlament, în şedinţa comuna a celor doua Camere, la propunerea Preşedintelui României sau a cel puţin o treime din numărul total al deputaţilor ori al senatorilor.

ART. 24 Directorul Serviciului Român de Informaţii are un prim-adjunct, care este şi înlocuitorul legal al acestuia, precum şi 3 adjuncţi. Prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informaţii şi adjuncţii directorului au rang de secretari de stat şi sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii.

Atribuţiile Ministerului Afacerilor Interne

Atribuţiile generale ale M.A.I. în domeniul afacerilor interne

Stabileşte, potrivit legii, măsuri pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi a proprietăţii publice şi private.

Organizează şi desfaşoară, prin structuri specializate, potrivit competenţei, activităţi pentru prevenirea şi combaterea terorismului, a criminalităţii organizate, a traficului şi consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migraţiei ilegale, a criminalităţii informatice, precum şi a altor fenomene infracţionale şi fapte antisociale.

Organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de protecţie a persoanelor, bunurilor, obiectivelor şi valorilor şi organizează paza obiectivelor de importanţă deosebită date în competenţă potrivit legii.

Asigură, potrivit competenţelor, desfăşurarea activităţii pentru efectuarea cercetărilor în legatură cu savârşirea unor fapte prevazute de legea penală.

Organizează activitatea de protecţie a martorilor.

Solicită de la autorităţi publice, de la persoane fizice sau juridice informaţii, date şi documente necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege şi în limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acordă sprijin ministerului, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, din fondul repartizat cu această destinaţie, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului.

Asigură respectarea regimului frontierei de stat a României.

Constituie şi utilizează Registrul Naţional al Armelor şi Cazierul judiciar.

Constituie şi utilizează Sistemul Naţional de Evidenţă a Străinilor; asigură respectarea regimului juridic al străinilor pe teritoriul României.

Asigură constituirea, evidenţa, selecţionarea, păstrarea, conservarea şi folosirea documentelor din Fondul Arhivistic Naţional.

Organizează şi execută asigurarea medicală şi psihologică a misiunilor specifice.

Conduce activitatea de informaţii şi protecţie internă.

Îndrumă şi controlează activitatea prefectului pentru îndeplinirea Programului de guvernare.

Asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale specializate în activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi activitatea de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă civilă.

Constituie şi utilizează Sistemul Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor

OBSERVATIE*

Toate  aceste prevederi ale legii indica foarte clar responsabilitatea fiecarei institutii si legitimitatea functionarii. Serviciul Roman de Informatii este singurul abilitat prin lege sa aiba competenta in ceea ce se numeste ,,siguranta nationala”  . Acelasi SRI  este condus de catre un director si adjunctii sai….se supune  CSAT si Parlamentului si nu unui Vice Premier si Ministru de Interne.

Viceprim-ministru pentru securitate națională   nu se regaseste  in nici o prevedere de mai sus.

Ministerul de Interne ,,Organizează şi desfaşoară, prin structuri specializate, potrivit competenţei, activităţi pentru prevenirea şi combaterea terorismului, a criminalităţii organizate, a traficului şi consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migraţiei ilegale, a criminalităţii informatice, precum şi a altor fenomene infracţionale şi fapte antisociale. Conduce activitatea de informaţii şi protecţie internă”

Siguranta cetateanului este activitatea si litera legii  in ceea ce il priveste pe Gabriel Oprea si nu Siguranta Nationala care este stipulata clar in legea de functionare a SRI si Constitutia Romaniei.

Absolut toate Serviciile Secrete au propria conducere( SIE, M.Ap.N ,MINISTERUL JUSTITIEI ) si nu o para conducere in persoana lui Gabriel Oprea.

Posibila ilegalitate a acestei situatii este de compententa  Parlamentului  care a adoptat componenta si formula actuala incalcand prevederile Constitutiei  Romaniei.

News 24.7WorldPress transmite un mesaj  de solidaritate cu OPINIA PUBLICA, CETATEANUL, SOCIETATEA CIVILA  pentru partidele parlamentare  in vederea indreptarii situatiei de mai sus.

Recomandam OPINIEI PUBLICE,CETATEANULUI si SOCIETATII CIVILE sa  respecte contextul legii , sa dezbata obiectiv  orice subiect  actual in limita bunului simt si al respectului fata de ceilalti cetateni.

News24.7WorldPress se delimiteaza de  pozitia exprimata de unul dintre liderii sindicali ai politistilor care il incrimineaza pe politistul GIGINA.  Nici un sindicat nu a cunoscut lideri autentici de opinie , dovada sunt  drepturile, protectia cat si resursele alocate politistilor. Orele suplimentare, coruptia cat si alte fapte antisociale ale unor colegi nu au fost combatute de catre acelasi lider sindical.

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Politist+mort+in+coloana+oficiala+O+tragedie+multe+intrebari+si+

By

Robert Williams

Editor in Chief

News24.7WorldPress

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: