Selecția candidaților în numele României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

Read Time4 Minute, 18 Second

În temeiul articolului 3 din Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene, aprobată de Guvernul României la data de 23 decembrie 2015, Ministerul Justiției publică prezentul

ANUNŢ

Privitor la selecția candidaților în numele României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

La data de 31 august 2016 va expira mandatul judecătorului român la Tribunalul Uniunii Europene.

Condițiile și modalitatea de numire a judecătorilor la Tribunal sunt prevăzute de art. 254 şi 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și de dispozițiile corespunzătoare din Statutul CJUE.

Potrivit art. 254 TFUE, judecătorii Tribunalului sunt numiți de comun acord de guvernele statelor membre, pentru o perioadă de 6 ani, după consultarea comitetului prevăzut de art. 255 TFUE.

La data de 23 decembrie 2015 a fost aprobată de către Guvernul României, prin memorandum, Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene (denumită, în continuare, Procedura).

În temeiul art. 2 din Procedură, ministrul justiției a convocat Comisia de selecție care, în reuniunea sa din 5 ianuarie 2016, a convenit conținutul prezentului anunț.

Poate fi desemnată candidat al României pentru funcția de judecător la Tribunal, persoana care oferă depline garanții de independență și care are capacitatea cerută pentru exercitarea unor înalte funcții jurisdicționale.

De asemenea, potrivit art. 4 din Titlul I al Protocolului nr. 3 la TFUE privind Statutul CJUE, judecătorii Tribunalului nu pot exercita nicio funcție politică sau administrativă. Aceștia nu pot exercita nicio activitate profesionistă, remunerată sau nu, în afara cazului în care Consiliul UE, hotărând cu majoritate simplă, acordă o derogare cu titlu excepțional.

Persoanele interesate își pot depune candidatura până la data de 5 februarie 2016, ora 17:00, la Ministerul Justiției, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod poștal 050741 București, la secretariatul cabinetului ministrului justiției (etaj 1, camera 6), în format hârtie și electronic (CD), prin postă sau servicii de curierat, sau la adresa de email tue@just.ro, cu confirmare de primire.

Dosarul de candidatură atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 din Procedură și trebuie să conțină:

 1. un curriculum vitae redactat potrivit modelului anexat prezentului anunț;
 2. copii certificate ale diplomelor privind absolvirea cursurilor de licență sau echivalente cu profil juridic la o universitate din România sau diplomă pentru studii superioare în profilul juridic la o universitate din străinătate;
 3. copii certificate ale altor diplome atestând cursurile absolvite sau titlurile științifice;
 4. documente care să ateste, dacă este cazul, îndeplinirea condițiilor pentru ocuparea unor înalte funcții jurisdicționale (decizii de definitivare într-o funcție juridică /condiții de vechime echivalente);
 5. copii certificate ale documentelor ce atestă cunoștințele de limbă străină, în cazul în care candidații posedă asemenea documente;
 6. o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care îl împiedică să exercite în mod efectiv funcția de judecător la Tribunal, precum și a faptului că îndeplinește condițiile prevăzute de art. 6 și art. 7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică și nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații);
 7. orice alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de selecție, în conformitate cu art. 5 alin (1) din Procedură, iar lista candidaților care vor susține interviul va fi publicată pe site-ul Ministerului Justitiei şi al Ministerului Afacerilor Externe.

Candidații ale căror dosare au fost selectate vor fi notificați individual, în vederea susținerii unui interviu în fața Comisiei de selecție, prezidată de ministrul justiției. Interviul va fi organizat în perioada 17-19 februarie 2016, la sediul Ministerului Justitiei.

Interviul va avea loc în limba română, însă vor fi adresate și întrebări în limba franceză/engleză. Cunoașterea oricăror alte limbi oficiale ale UE poate constitui un avantaj.

Evaluarea candidaților se realizează, potrivit art. 5 alin. (3) din Procedură, în funcţie de următoarele criterii[1]:

 1. calificarea juridică a candidatului şi cunoaşterea dreptului şi instituţiilor UE;
 2. experienţa profesională,
 3. capacitatea de a exercita funcţii judiciare,
 4. competenţele lingvistice,
 5. scapacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme juridice,
 6. lipsa oricărei îndoieli cu privire la independenţa şi imparţialitatea candidatului.

La finalizarea audierilor, Comisia selectează candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, precum și două propuneri de rezervă. Rezultatele procedurii de selecție aprobate de Comisie sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiției și al Ministerului Afacerilor Externe.

Propunerile Comisiei de selecție sunt comunicate Guvernului spre aprobare, în conformitate cu prevederile art. 6-7 din Procedură. Guvernul va transmite Consiliului UE numele candidatului României pentru funcția de judecător al Tribunalului Uniunii Europene. Judecătorul român va fi numit de comun acord de către guvernele statelor membre, după consultarea comitetului prevăzut la articolul 255 TFUE.

Eventuale neclarităţi referitoare la informaţiile incluse în prezentul anunţ pot fi transmise secretariatului Comisiei de selecție, asigurat de Ministerul Justiţiei, la adresa de email tue@just.ro sau la fax 037 204 1002.

Anexa: Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene.

[1] Evaluarea se realizează după criteriile avute în vedere și de Comitetul instituit în conformitate cu art. 255 TFUE.

Sursa: Ministerul Justitiei

By

Robert Williams

Editor in Chief

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: