News: Hotarari adoptate astazi in sedinta de guvern

Read Time12 Minute, 57 Second

GUVERNUL ROMÂNIEI

Data: 3.02.2016

 

COMUNICAT DE PRESĂ ȘEDINȚĂ DE GUVERN

 

MENCS are o nouă structură organizatorică, în concordanță cu obiectivele strategice ale instituției

 

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, o nouă structură organizatorică pentru Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în concordanță cu prioritățile strategice ale instituției.

Astfel, au fost înființate noi structuri specializate, precum Direcția pentru Incluziune Socială și Parteneriate Educaționale, Unitatea pentru tehnologia informației în educație și Direcția de coordonare strategică.

În acest sens, Direcția pentru Incluziune Socială și Parteneriate Educaționale va urmări realizarea, corelarea și implementarea de politici publice destinate grupurilor vulnerabile și includerii acestora în sistemul educațional. Direcția va avea în vedere inclusiv dezvoltarea de programe naționale, în parteneriat cu alte structuri guvernamentale și non- guvernamentale.

Cea de-a doua structură nou înființată- Unitatea pentru tehnologia informației în educație- evidențiază importanța acordată utilizării noilor tehnologii în procesul educațional, dar și ca suport în elaborarea și implementarea politicilor de guvernanță IT în educație.

Având în vedere exercițiul financiar european 2014-2020, actul normativ de organizare și funcționare a ministerului prevede crearea unei structuri care să îmbunătățească planificarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice și a proiectelor cu finanțare externă care susțin aceste politici, prin operaționalizarea Direcției de coordonare strategică.

 

Proiectul de act normativ a fost postat spre consultare publică pe site-ul Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice la adresa: http://www.edu.ro/index.php/articles/23860 .

 

Biroul de presă

GUVERNUL ROMÂNIEI

Data: 3.02.2016

COMUNICAT DE PRESĂ ȘEDINȚĂ DE GUVERN

 

Măsuri pentru finanțarea Programului ”Fiecare Copil în Grădiniță” 

 

Programul ”Fiecare Copil în Grădiniță” va fi finanțat în 2016 cu suma de 55,5 milioane de lei, asigurată de la bugetul de stat. Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, repartizarea pe județe și municipiul București a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea, pe anul 2016, a participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Este vorba de tichetele sociale pentru încurajarea copiilor să urmeze grădinița, iar suma totală este de 55,5 milioane lei. Banii sunt repartizați județelor  în funcție de numărul de copii înscriși la grădinițe și declarați eligibili pentru program.

Atașat, poate fi consultat tabelul cu repartizarea finanțării pe județe și municipiul București.

 

Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost postat spre consultare publică la adresa:

http://www.edu.ro/index.php/articles/23937

 

Informații de background:

Tichetele sociale acordate în baza Legii privind încurajarea copiilor să urmeze învățământul preșcolar – ”Fiecare Copil în Grădiniță”- vor putea fi utilizate numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcămite și/sau rechizite. Legea privind încurajarea copiilor să urmeze învățământul preșcolar promovează prezența la grădiniță a copiilor între 3 și 6 ani, prin acordarea unui stimulent financiar sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar. Stimulentul se acordă familiilor cu mai puțin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie (2 x Venitul Minim Garantat pentru o persoană singură).

Acordarea tichetelor sociale este strict condiționată de prezența regulată a copiilor la grădiniță. Normele de aplicare precizează că totalul absențelor motivate permise se calculează pe baza unui algoritm în care învoirile personale (maxim trei) și scutirile medicale nu pot depăși 50% din numărul total de zile de grădiniță din luna respectivă.

Prezența zilnică a copiilor la grădiniță o țin educatorii, după un formular similar celui folosit de Fundația Ovidiu Ro în programul pilot. Situația fiecărui preșcolar se centralizează într-un sistem informatic național gestionat de Ministerul Educației. Corectitudinea notării prezenței zilnice va fi monitorizată prin vizite neanunțate, prin sondaj.

Copiii eligibili pentru acest program sunt identificați de asistenții sociali din primării, pe baza unui dosar social.

Stimulentul acordat sub formă de tichet social este acordat pentru perioada septembrie – iunie, pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere completată de părinți sau de persoanele care răspund legal, cu suportul asistentului social, acolo unde este cazul. Declarația este standard. Cei care primesc deja beneficii sociale care atestă încadrarea sub pragul de venit nu mai trebuie să facă un nou dosar, ci copiii lor devin automat eligibili.

Înscrierea în Program este permanentă, pentru a permite familiilor să își înscrie copiii la grădiniță și după începerea anului școlar. Tichetul se acordă începând cu luna în care preșcolarul a îndeplinit criteriile de frecvență.

Mecanismul de acordare a tichetului nu ia în calcul ajutorul social, alocația pentru copii, bursele sau subvențiile agricole.

Tichetelor vor fi distribuite de primării, conform formularului de prezențe completat de educatori.

 

 

Biroul de presă

GUVERNUL ROMÂNIEI
Data: 3.02.2016

COMUNICAT DE PRESĂ ȘEDINȚĂ DE GUVERN

Măsuri pentru eficientizarea activității de comercializare a coloranților și marcatorilor pentru motorină

Guvernul a decis completarea condițiilor pe care operatorii economici trebuie să le îndeplinească pentru a putea comercializa coloranți și marcatori pentru motorină, precum și pentru păcură și produse asimilate acesteia, din punct de vedere al nivelului accizelor. Măsura va contribui la eficientizarea și fluidizarea acestei activități în viitor.
În acest sens, Executivul a adoptat astăzi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Astfel, operatorii economici pot veni cu dovada faptului că substanțele utilizate pentru colorare și marcare sunt conforme cu prevederile din Codul fiscal și din normele metodologice, prin prezentarea unui certificat emis de producătorul acestora, nu doar prin prezentarea unui certificat emis de un laborator acreditat conform standardului ISO 17025, în România sau în alt stat membru UE. În acest fel, operatorii economici au mai multe opțiuni în ceeea ce privește conformarea la condițiile impuse de legislație privind substanțele de marcare și colorare a produselor energetice.
Referitor la substanțele pentru colorarea produselor energetice, normele metodologice au precizat formula chimică și standardul internațional de înregistrare și identificare unic al substanțelor prevăzute în Codul Fiscal care trebuie utilizate, precum și modul în care operatorii economici ce comercializează coloranți trebuie să se înregistreze la autoritatea vamală.

Biroul de presă
GUVERNUL ROMÂNIEI

Data: 3.02.2016

 

COMUNICAT DE PRESĂ ȘEDINȚĂ DE GUVERN

 

Norme metodologice pentru gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Aceste norme vizează implementarea următoarelor programe operaționale: Programul Operațional Regional (POR), Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT), Programul Operațional Competitivitate (POC), Programul Operațional Capital Uman (POCU), Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și Programul Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD).

Actul normativ aprobat de Guvern stabilește modul în care se face programarea bugetară a fondurilor europene și a contribuției publice naționale, detaliază fluxurile financiare,  modul în care sumele aferente acestor proiecte trebuie să se reflecte în evidența contabilă proprie a beneficiarilor, precum și condițiile cumulative care trebuie îndeplinite de beneficiar pentru a putea solicita și primi sumele aferente prefinanțării.

Conform mecanismului aplicabil cererilor de plată, prefinanțarea se acordă în tranșe, pentru o perioadă de maxim 3 luni, fără ca perioada pentru care se acordă ultima tranșă să depășească durata contractului/deciziei/ordinului de finanțare. În maxim 10 zile calendaristice de la expirarea termenului pentru care s-a acordat tranșa de prefinanțare, beneficiarul trebuie să depună o cerere de rambursare prin care să justifice utilizarea prefinanțării transferate de către autoritatea de management, precum și a contribuției proprii aferente cheltuielilor eligibile. În cazul în care beneficiarul nu depune cerere de rambursare în termenul prevăzut, autoritățile de management au obligația recuperării întregii sume acordată ca tranșă de prefinanțare și nejustificată.

Actul normativ stabilește, de asemenea, modul în care se face angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale, modul de derulare a proiectelor în parteneriat, precum și fluxurile financiare aplicabile implementării proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, ai căror beneficiari sunt operatori economici cu capital de stat.

Proiectul de act normativ a fost postat spre consultare publică pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa: http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1691-proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-oug-nr-40-2015-privind-gestionarea-financiara-a-fondurilor-europene-pentru-perioada-2014-2020

 

Biroul de presă

GUVERNUL ROMÂNIEI

Data: 3.02.2016

 

COMUNICAT DE PRESĂ ȘEDINȚĂ DE GUVERN

Modificări privind determinarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică

 

Guvernul a modificat și completat Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în sensul clarificării modului în care se determină prețurile de referință și prețurile de pornire.

Principalele modificări aduse de Hotărârea adoptată astăzi de Guvern au în vedere:

Ø Definiția termenului de ”prețuri de referință pentru fiecare an de producție. Potrivit noilor reglementări, “prețurile de referință pentru fiecare an de producție – preţurile masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, determinate anual, în condiţii de piaţă, în funcţie de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment şi de tehnologia de exploatare; preţurile de referinţă pentru fiecare an de producţie pot fi revizuite o singură dată în cursul unui an, în baza unei note justificative”.  Până în prezent, prețul de referință era definit doar pentru proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale, noua definiție acoperind și proprietatea publică a statului. Noua definiție permite modificarea prețului de referință în cazul în care condițțile pieței o impun.

Ø Se introduce o prevedere prin care se definește gradul de accesibilitate, care este unul din criteriile în baza căruia se determină preţul de referinţă pentru fiecare an de producţie. Acest criteriu este instituit în scopul stabilirii corecte a distanței de colectare. Potrivit noilor reglementări, “gradul de accesibilitate este distanţa determinată pe baza măsurătorilor din teren, pe traseul instalaţiei de scos-apropiat, dintre centrul de greutate al suprafeţei parchetului şi cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri, rutier sau feroviar sau punctul naval de încărcare.”

Ø O altă modificarea vizează stabilirea prețului de pornire pentru masa lemnoasă vândută la licitație. Potrivit reglementărilor introduse, preţul de pornire la licitaţie pentru fiecare partidă se stabileşte pornind de la preţul de referinţă aferent acesteia. Prețul de referință aferent fiecărei partizi se calculează în funcţie de preţul de referinţă pentru fiecare an de producţie.  Preţurile de referinţă pentru fiecare an de producţi pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului se aprobă înainte de licitaţia principală, prin decizie a conducătorului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului și pot fi stabilite la nivel național, județean sau local, după caz.”

 

Informații suplimentare:

Din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva a fost adjudecat până în prezent, la licitaţii şi negocieri, un volum de aproximativ 1,5 milioane mc, ceea ce reprezintă circa 33% din volumul de peste 4 milioane mc adjudecat în aceeaşi perioadă a anului de producţie 2015. Acest lucru va avea un impact major asupra pieţei lemnului din România, afectând activitatea economică la nivel naţional.

Proiectul de act normativ a fost postat spre consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului la adresa:http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-pentru-modificarea-si-completarea-regulamentului-de-valorificare-a-masei-lemnoase-din-fondul-forestier-proprietate-publica-aprobat-prin-hotararea-guvernului-nr-924-2015/1265

Biroul de presă

GUVERNUL ROMÂNIEI

Data: 3.02.2016

COMUNICAT DE PRESĂ ȘEDINȚĂ DE GUVERN

 

Grup de lucru interministerial pentru crearea și păstrarea locurilor de muncă

 

Guvernul a aprobat astăzi un Memorandum pentru constituirea unui grup de lucru interministerial în vederea implementării politicii de ocupare direcționate către crearea de noi locuri de muncă și menținerea celor existente.

În vederea îndeplinirii obiectivului global pentru 2020, de atingere a unei ținte de 70% rată de ocupare națională, este necesară promovarea unei piețe a muncii performante, dinamice și flexibile, care să asigure accesul persoanelor la locuri de muncă de calitate.

Atingerea acestui obiectiv depinde de politica educațională și de formare profesională, de politica economică și cea fiscală. În acest sens, se vor face eforturi pe următoarele direcții:

Ø  Întărirea capacității Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă;

Ø  Revizuirea legislației referitoare la sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, salariul minim brut pe țară garantat în plată, ucenicia la locul de muncă;

Ø  Dezvoltarea și evaluarea schemelor de stimulare a creării de noi locuri de muncă;

Ø  Dezvoltarea și promovarea rolului comitetelor sectoriale;

Ø  Întărirea rolului Inspecției Muncii.

Grupul de lucru interministerial va fi format din câte 3-4 reprezentanți, inclusiv la nivel de secretar de stat, din următoarele instituții:

Ø Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Ø Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Ø Inspecția Muncii

Ø Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Ø Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

Ø Ministerul Finanțelor Publice

Ø Ministerul Fondurilor Europene

Ø Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ø Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Ø Autoritatea Națională pentru Calificări

Ședințele grupului de lucru vor fi prezidate de ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

 

 

Biroul de presă

GUVERNUL ROMANIEI

Data: 3.02.2016

 

COMUNICAT DE PRESĂ ȘEDINȚĂ DE GUVERN

 

330 de familii și persoane singure vor beneficia de ajutoare de urgență

 

Guvernul a aprobat astăzi acordarea de ajutoare de urgență în valoare totală de peste un million de lei (suma exacta este 1.009.200 lei) pentru 330 familii și persoane singure, ale căror locuințe au fost distruse sau grav afectate de inundații, alunecări de teren, incendii sau care se află în stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

Aceste ajutoare de urgență se acordă în baza unor anchete sociale și sunt între 600 de lei și 12.000 de lei. Între beneficiarii ajutoarelor acordate prin Hotărârea aprobată astăzi de Guvern sunt familii și persoane singure din 28 de județe și municipiul București.

Anchetele sociale au fost realizate de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv cea a municipiului București, iar din analiza acestora au rezultat următoarele:

Ø 22 de familii se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, inundații și alunecări de teren;

Ø 15 familii sunt în situații de necesitate cauzate de incendii, fiindu-le afectate locuințele și bunurile de folosință îndelungată;

Ø 293 de familii și persoane singure se confruntă cu situații deosebite cauzate de starea gravă de sănătate sau alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

Ajutoarele de urgență se suportă din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

GUVERNUL ROMÂNIEI

Data: 3.02.2016

 

COMUNICAT DE PRESĂ ȘEDINȚĂ DE GUVERN

 

Ajutor umanitar pentru refugiați

 

România se alătură statelor donatoare care participă la Conferinţa la nivel înalt în privinţa refugiaţilor, ce se va desfășura la Londra în 4 februarie.

În acest sens, Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care se alocă suplimentar bugetului Ministerului Afacerilor Externe suma de 550.000 de lei pentru acordarea   ajutorului umanitar de urgență pentru refugiați.

Ajutorul umanitar va fi acordat pentru programele coordonate la nivelul Organizației Națiunilor Unite, respectiv Planul pentru pentru Răspuns Umanitar în Siria și Planul regional pentru refugiați și reziliență, instrumente instituționale, de cooperare inter-agenții ONU, instituite ca urmare a amplificării crizei refugiaților.

Acordarea ajutorului umanitar are în vedere atât dimensiunea crizei umanitare, cât și nivelul foarte bun al relațiilor bilaterale între statele terțe, care găzduiesc un număr mare de refugiați, și România și angajamentele europene și internaționale ale țării noastre.

 

Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost postat spre consultare publică la adresa:

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/2014/transparenta_decizionala/2016.01.28_hg_siriafinal.pdf

 

 

Biroul de presă

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: