Comunicat privind Actiunea în contencios administrativ formulata de Avocatul Poporului prin care solicita anularea mai multor hotărâri ale Primăriei Moreni privind taxa de habitat

R O M Â N I A

Avocatul  Poporului

Ombudsman

Str. Eugeniu  Carada, nr. 3, Sector 3,  Bucureşti

Telefon +40-21-312.71.01  Fax: +40-21-312.49.21  Internet: http://www.avpoporului.ro  E-mail: avp@avp.ro

 

Avocatul Poporului solicită anularea mai multor hotărâri ale Primăriei orașului Moreni privind instituirea taxei de habitat pentru imobilele nelocuite – Acțiune în contencios administrativ   

 

 

Avocatul Poporului a intentat o acțiune în contencios administrativ prin care solicită anularea mai multor hotărâri ale Consiliului Local Moreni, județul Dâmbovița, ce privesc taxa de habitat, adoptate între 2011 și 2015, anularea înștiințării de plată a taxei de habitat de către o petentă (cea care a formulat petiția către Avocatul Poporului), suspendarea efectelor actelor administrative, până la soluționarea definitivă a acțiunii, precum și repunerea părților în situația anterioară ca efect al admiterii prezentei cereri.

 

Acțiunea Avocatului Poporului este urmarea unei petiții adresate de către o contribuabilă care a reclamat faptul că, moștenind un imobil în orașul Moreni, la 13 iulie 2011 a solicitat Primăriei Municipiului Moreni scutirea de la plata taxei de habitat cu destinație specială de salubritate, motivul fiind faptul că în imobil nu locuiește nimeni, imobilul nu este închiriat, iar petenta are domiciliul în Constanța și reședința în Zărnești. Primăria Municipiului Moreni i-a comunicat însă respectivei contribuabile, printr-o adresă din 24 mai 2015, Titlul executoriu și Somația de plată pentru suma de 588,74 lei, emise în dosarul de executare nr. 192733/16 martie 2015, reprezentând debit datorat pentru neplata taxei de habitat în perioada 2010-2015. Împotriva actelor de executare, petenta a depus contestații, acțiuni respinse, pe rând, de Judecătoria Moreni și Tribunalul Dâmbovița.

 

Avocatul Poporului a constatat că petiția sus-menționată este întemeiată și s-a adresat Primăriei Municipiului Moreni, solicitând clarificarea aspectelor semnalate. Din răspunsul autorității locale a reieșit faptul că taxa de habitat a fost stabilită de Primăria Municipiului Moreni pe locuință/gospodărie, iar nu raportat la numărul de persoane care beneficiază de serviciul de salubritate. Totodată, potrivit hotărârilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, s-a decis ca taxa de habitat să se stabilească pe baza declarațiilor de impunere depuse de către contribuabili, în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări. Respectiva petentă a susținut că a depus o astfel de declarație, în anul 2011, însă aceasta nu a fost luată în considerare, iar Primăria nu a efectuat nici un fel de verificări ale situației concrete.

 

Ca urmare, Avocatul Poporului a efectuat o anchetă, în 9 august 2016, la Primăria Moreni din care a reieșit faptul că autoritatea locală stabilește taxa de habitat la momentul depunerii declarației de impunere a proprietății și taxa este calculată pe gospodărie, nu pe număr de persoane, indiferent dacă se locuiește sau nu în acea locuință, deoarece taxa nu a fost gândită ca o prestare individuală de servicii, ci ca o taxă specială pentru întreținerea și înfrumusețarea întregii localități. Cu privire la situația petentei, secretarul primăriei a precizat că funcționarul care răspunde de arhiva instituției se află în concediu de odihnă, astfel încât a solicitat acordarea unui termen pentru identificarea declarației de impunere a acesteia. Ulterior, prin adresa din 30 august 2016, Primăria Moreni a informat că cererea petentei (ce datează din 2011), prin care solicita scutirea de la plata taxei de habitat, a fost aprobată începând cu luna august 2011 (inclusiv luna decembrie 2011), beneficiind de scutire 100%. De la data de 1 ianuarie 2012 și până în prezent, petenta a beneficiat de reducerea taxei de habitat. 

 

Avocatul Poporului constată că, față de principiile stabilite în art. 3 lit. f) și g) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, care impun o tarifare echitabilă, corelată cu cantitatea și calitatea serviciilor prestate, nediscriminarea și egalitatea de tratament a utilizatorilor, aprobarea taxei de salubritate pe gospodărie, indiferent de numărul de persoane ce o compun, nu e conformă cu principiile taxării echitabile și nici cu cel al nediscriminării utilizatorilor, fiind evidentă încălcarea acestor principii, din moment ce gospodăriile pot avea un număr diferit de persoane în compunere, iar cantitatea serviciului prestat este, prin urmare, diferită, în funcție de numărul persoanelor ce compun respectivele gospodării. Avocatul Poporului consideră că, în mod nelegal, Consiliul Local Moreni a adoptat hotărârile prin care se percepeau taxele de habitat, stabilind obligații de plată a taxei de habitat prin raportare la gospodării, iar nu la numărul de persoane ce intră în componența acestor gospodării, ajungându-se să se calculeze astfel de taxe inclusiv pentru imobilele nelocuite. În plus, adresele Primăriei sunt contradictorii, având în vedere că, pe de-o parte, se menționează că petenta a fost introdusă la plata taxei de habitat începând cu anul 2012, beneficiind de o reducere la plata acesteia, iar, pe de altă parte, Titlul executoriu emis pe numele acesteia, reprezintă creanță calculată pentru perioada 2010-2015. Înțelegem că a fost calculată creanța și pentru anul 2011, când petenta a beneficiat de scutire la plata acesteia ?

 

Situația impusă de Primăria Municipiului Moreni este de natură a produce dezechilibre serioase cu privire la suportarea prețului prestației, raportat la contraprestația operatorului, cu grave consecințe în ceea ce privește respectarea principiului nediscriminării și al egalității de tratament al utilizatorilor serviciului de salubritate.

 

Celelalte motive de drept și de fapt care stau la baza acțiunii formulate de către Avocatul Poporului, pot fi consultate pe site-ul instituției, la secțiunea Contencios Administrativ.

 

Matei Vîrtosu                                                                 2 noiembrie 2016     

Purtător de cuvânt,

AVOCATUL POPORULU

%d bloggers like this: