Intervenția premierului Dacian Cioloș la ședința plenară a Summit-ului de Cooperare în format 16 + 1, de la Riga, Letonia

GUVERNUL ROMÂNIEI

5.11.2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Intervenția premierului Dacian Cioloș la ședința plenară a Summit-ului de Cooperare în format 16 + 1, de la Riga, Letonia

 

Excelențe,

Dragi colegi si prieteni,

Mă alătur vorbitorilor anteriori în a-mi exprima recunoștința față de gazdele noastre pentru condițiile de care ne bucurăm la această întâlnire.

Excelențe,

Anul trecut, la Summit-ul de la Hangzhou, am convenit asupra Agendei de Cooperare pe termen mediu și am convenit asupra liniilor directoare stabilite la Suzhou. Evaluarea a ceea ce am realizat până în prezent în punerea în practică a acestor rezultate este încurajatoare.

În aceeași ordine de idei, sunt bucuros că primul punct al intervenției mele astăzi este anunțul oficial privind înființarea Centrului pentru Dialog și Cooperare în domeniul proiectelor energetice la București. El reprezintă o dovadă în plus a sprijinului nostru consistent și a angajamentului nostru față de cooperarea în format 16 + 1.

Unul dintre principalele obiective ale Centrului este consolidarea formatului nostru de cooperare. Ea se va realiza prin extinderea acquis-ului realizat în domenii comerciale și tehnologice legate de energie, la domenii precum: energia regenerabilă, rețelele inteligente, eficiența energetică, tehnologia cărbunelui curat și energia nucleară.

Centrul va juca și un rol important în schimbul de cunoștințe, oferind o platformă în vederea schimbului de cunoștințe cu privire la reglementările din domeniu aplicate pe piața europeană. În același timp, Centrul va promova o imagine mai clară a oportunităților existente pe dinamica piață chineză pentru companiile europene.

Reprezentanții guvernelor și comunităților de afaceri din țările noastre se vor întâlni în câteva săptămâni, la București și vor elabora viitoarea agenda de activități a Centrului. În plus, un târg și o expoziție în domeniul energiei, în format 16 + 1, sunt programate a se desfășura la București în primul trimestru al anului 2017.

Al doilea punct al intervenției mele se referă la Declarația comună care va fi adoptată la finalul dezbaterilor noastre de astăzi. Aceasta are în vedere continuarea cooperării între porturile de la Marea Baltică, Marea Adriatică și Marea Neagră.

Acesta constituie încă un pas în vederea extinderii cooperării noastre în domeniul conectivității și de asemenea, o componentă remarcabilă a Parteneriatului strategic UE-China. România sprijină în mod activ activitatea Grupului de lucru pe conectivitate, în cadrul eforturilor sale în vederea realizării de progrese prin acțiuni concrete, durabile. Mă bucur de prezența astăzi aici și de angajamentul arătat de către Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).

Aș insista asupra argumentelor referitoare la vastul potențial al Căii navigabile a fluviului Dunărea. Fluviul Dunărea are un rol esențial în furnizarea de oportunități mai bune de dezvoltare tuturor țărilor din regiune: prin afluenții săi din Europa Centrală și de Est, porturile sale și legătura cu zona costieră a Mării Negre și, de asemenea, includerea sa în Rețeaua trans-europeană de transport. El constituie și un segment semnificativ al inițiativei One Belt, One Road pe care suntem dispuși și capabili să o susținem.

Fluviul Dunărea oferă platforma pentru dezvoltarea unui transport inter-modal ecologic și rentabil, care, la rândul său, poate genera un efect de multiplicare a cooperării subregionale, regionale și chiar transcontinentale.

Plecând de la ceea ce a spus puțin mai devreme premierul Li, voi concluziona subliniind faptul că Dunărea oferă o platformă de dezvoltare pe cel puțin trei dintre punctele menționate de dumnealui: infrastructură, economie verde și contactele interumane.

Ultimul punct al intervenției mele se referă la fluxurile comerciale și contactele interumane, ele sunt factori generatori de conectivitate și dezvoltare. Schimburile comerciale care s-au intensificat constituie un motor important al economiilor noastre. Contăm pe sprijinul continuu al autorităților chineze în accelerarea procedurilor de aprobare a accesului pe piață. De exemplu, exporturile noastre agro-alimentare către China constituie un potențial important pentru echilibrarea deficitelor noastre comerciale.

Contactele interumane reprezintă o resursă esențială pentru extinderea conectivității și inovării. În acest an, am introdus în programa noastră școlară limba chineză.  Aș dori, de asemenea, să subliniez necesitatea intensificării cooperării și schimburilor noastre comerciale în sectorul turismului. Toate acestea ar contribui în mod substanțial la dezvoltarea socio-economică, dar și a unei mai bune înțelegeri între culturile noastre.

Doamnelor și domnilor,

Se împlinesc cinci ani de la crearea acestui format de cooperare. Schimbările survenite de la primul summit cer consecvență în activitatea noastră. Remarc, de asemenea, necesitatea unei abordări care să se concentreze mai mult asupra rezultatelor și cu efecte benefice asupra vieții cetățenilor noștri și asupra reprezentanților mediului de afaceri din țările noastre.

Vă mulțumesc.

 

 

 

 

H.E. Mr. Dacian Ciolos, Prime-minister of Romania

Remarks at the plenary meeting of the 16+1 Cooperation Summit

Riga, Latvia, November 5, 2016

 

[Check against delievery]

Dear Prime Minister Kučinskis, dear Prime Minister Li, excellencies, dear colleagues and friends,

 

I join previous speakers in extending our gratitude to our hosts for the outstanding conditions that we enjoy at this meeting.

 

Excellencies,

 

Last year, at the Suzhou Summit, we agreed on the Medium-Term Agenda of Cooperation and the Suzhou Guidelines. Our assessment of what has been accomplished so far in implementing these outcomes is encouraging.

 

Along the same line, I am happy to make my first point today by formally announcing the setting up of the Center for Dialogue and Cooperation on Energy Projects in Bucharest. This is another token of our consistent support and commitment to the 16+1 cooperation.

 

One of the main aims of the Center is to reinforce our cooperation format. It will do so by extending the acquis achieved in energy-related commercial and technological fields to areas like renewable energy, smart grids, energy efficiency, clean coal and nuclear energy.

 

The Center will also play an important role in sharing knowledge. It will provide a platform to share knowledge about relevant regulations enforced in the European market. At the same time, the Center will promote a clearer picture of the opportunities for European companies on the dynamic Chinese market.

 

Representatives of governments and business communities in our countries will meet in a couple of weeks in Bucharest. They will work out the future agenda of activities for the Center. In addition, a 16+1 Bucharest Energy Fair and Exhibition is scheduled for the first quarter of 2017.

 

The second point I would like to make is about the Joint Declaration that will be adopted at the end of our debates today. It envisages further cooperation among the ports located on the shores of the Baltic, the Adriatic and the Black Seas.

 

This is another way on the road of expanding our cooperation in the field of connectivity. Connectivity is also an outstanding component of the EU-China Strategic Partnership. Romania actively supports the activity of the related Working Group on Connectivity, in its quest towards progress on concrete, sustainable action. I am pleased with the presence today and commitment showed by the European Commission and EEAS.

 

I would insist on the arguments about the vast potential that the “blue waterway” of the Danube River has. The Danube River is instrumental in providing better development opportunities to all countries in the region: with its tributaries in Central and Eastern Europe, with its ports and connection with the Black Sea coast and with its inclusion in the EU Trans-European Transport Network. Likewise, it is a significant segment of the One Belt, One Road initiative that we are willing, and able, to support.

 

The Danube River provides the platform for developing environmental-friendly and cost-efficient inter-modal transportation. This, in turn, may generate a multiplying effect for sub-regional, regional and even cross-continental cooperation.

 

Building up on the points made by Prime Minister Li, I can sum-up by stressing that the Danube offers a platform to develop on at least 3 of his points: infrastructure, green economy, and people-to-people cooperation.

 

My last point is about trade flows and people-to-people contacts. These are two vibrant enablers of connectivity and development. Our increased trade provides an important engine to our economies. We count on the continued support of Chinese authorities in accelerating approval procedures for market access. For instance, our agri-food exports to China provide an important potential to balance our trade deficits.

 

Our people-to-people contacts is an essential resource for expanding connectivity and innovation. This year we introduced in our curricula the Chinese language. But I would also like to flag the need to increase our cooperation and exchanges in the tourism sector. All this would not only substantially contribute to socio-‎economic growth, but would also develop a greater understanding between our cultures.

 

Ladies and gentlemen,

 

Our cooperation format celebrates its 5th anniversary. Changes, which happened since the first summit, call for consistency in our work. I would also see a need for more focused approach on deliverables, making a beneficial difference in the lives of our people and representatives of the businesses in our countries.

 

Thank you.

 

%d bloggers like this: