Stefan DEACONU: De ce cred ca arbitrajul comercial ajuta oamenii de business!

Imagini pentru STEFAN DEACONU

Foto:  Prof. univ. dr. Ştefan Deaconu

President at The Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry

Arbitrajul comercial reprezintă o formă de jurisdicţie alternativă la jurisdicţia instanţelor judecătoreşti şi aşa cum prevede art. 542 din Codul de procedură civilă ,,persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora nu pot să dispună’’. De asemenea, atât statul, cât şi autorităţile publice şi persoanele juridice de drept public care au în obiectul lor de activitate şi activităţi economice pot încheia convenţii arbitrale dacă legea le permite. Aşadar, prin arbitraj pot fi soluţionate orice tipuri de litigii decurgând din sau în legătură cu un contract, inclusiv litigii referitoare la încheierea, executarea ori desfiinţarea unui contract (cu foarte puţine excepţii, enumerate expres de Codul de procedură civilă).

Înfiinţată în anul 1953 şi cu o tradiţie de peste 60 de ani, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Românieieste o instituţie abilitată prin lege să soluţioneze litigii comerciale interne sau internaţionale.

De-a lungul celor peste 60 de ani de existenţă, Curtea de Arbitraj şi-a format şi menţinut o foarte bună reputaţie prin arbitrii pe care i-a avut şi îi are şi prin calitatea hotărârilor arbitrale date. Astfel, principalele elemente de consolidare a credibilităţii acestei instituţii sunt date de:

a)      calitatea hotărârilor arbitrale, fapt dovedit de o rata extrem de mică de desfiinţare a lor de către instanţele judecătoreşti;

b)      buna reputaţie profesională a arbitrilor care au pronunţat hotărâri în cadrul Curţii de Arbitraj (atât arbitrii români, cât şi arbitrii străini);

c)       stabilitatea instituţională a Curţii de Arbitraj pentru că în domeniul arbitrajului comercial părţile au nevoie să ştie că dacă înscriu o clauză arbitrală în contract, peste câţiva ani când vor apela la serviciile Curţii, aceasta este funcţională, şi nu doar la momentul soluţionării litigiului, ci şi la momentul punerii în executare a sentinţei arbitrale.

Potrivit Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj, aceasta oferă următoarele servicii: arbitraj, consultanţă procedurală, cooperare internaţională, studii şi cercetare în domeniul arbitrajului şi cooperare internă în cadrul sistemului arbitral cameral român.

Care sunt avantajele arbitrajului comercial?

Arbitrajul comercial oferă o serie de avantaje faţă de justiţia statală, avantaje care ţin de:

a)      posibilitatea părţilor de a-şi desemna arbitrii care să soluţioneze litigiul;

b)      celeritate în rezolvarea litigiilor (media fiind între 3 şi 6 luni);

c)       specializarea sau uneori ultra specializarea arbitrilor în domeniul pentru care se solicită soluţionarea litigiului;

d)      disponibilitate mult mai mare de timp din partea arbitrilor în analiza şi soluţionarea dosarelor arbitrale, faţă de judecătorii de la instanţele statale care sunt mult prea încărcaţi de numărul mare de dosare pe care trebuie să le soluţioneze;

e)      confidenţialitatea dezbaterilor şi a datelor furnizate de părţi pe parcursul soluţionării dosarului arbitral;

f)        flexibilitate în procedura arbitrală prin posibilitatea pe care o oferă părţilor de a interveni în această procedură (stabilirea termenelor de judecată, stabilirea unei proceduri rapide de soluţionare a litigiului, posibilitatea de eşalonare a plăţii taxelor arbitrale, etc);

g)      costuri mai mici în comparaţie cu taxele judiciare percepute de instanţele statale, mai ales în privinţa dosarelor cu valori mari şi foarte mari.

Astfel, fiecare parte îşi poate desemna un arbitru, iar cei doi arbitri desemnaţi de către părţi desemnează la rândul lor un supra arbitru. Există o competenţă specializată a arbitrilor, arbitrii Curţii de Arbitraj fiind specialişti cu înaltă calificare în domeniul dreptului şi relaţiilor comerciale internaţionale.

Există de asemenea, o confidenţialitate a şedinţelor de judecată acestea nefiind publice, nicio persoană, în afară de părţi, neavând acces la informaţiile privind activitatea de soluţionare a litigiilor, ceea ce conferă un avantaj major faţă de justiţia de la instanţele judecătoreşti statale, deoarece oamenii de afaceri, în general, nu doresc să se cunoască public anumite informaţii comerciale din interiorul societăţii lor care ar putea fi utilizate ulterior de către competitori.

Celeritatea procedurilor arbitrale este un alt avantaj, procedura arbitrală desfăşurându-se, de regulă, pe parcursul a cel mult 12 luni, în arbitrajul internaţional şi 6 luni în cel intern. Nu in ultimul rând reiterez faptul că hotărârile arbitrale au aceeaşi valoare ca şi hotărârile pronunţate de instanţele de judecată statale, ele fiind definitive şi obligatorii pentru părţi şi bucurându-se de o largă recunoaştere internaţionalădeoarece România, alături de alte peste 100 de state, a ratificat Convenţia Naţiunilor Unite încheiată la New York, în 1958 cu privire la recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine.

Pentru a putea apela la serviciile Curtii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României este nevoie sa fie inclusă în contractele comerciale următoarea clauza:

„Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, în vigoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.” 

%d bloggers like this: